大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "淨土門" : Including related character : 浄土門 淨土门 浄土门

202 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0724c24 - 0724c25: 無動門三者平等門四者淨土門五者解脱門 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0726a07 - 0726a11: 此左字觀修入妙觀理趣淨土門 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0757a07 - 0757a13: 次位第四云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨妙行義觀自在王如來説妙觀理趣淨土門就此門中説有二品一者先演不思議 [show] (2 hits)
佛地經論 (No. 1530) 0295c27 - 0296a15: 如是淨土門既圓滿如餘宮殿應有所依故次復説依持圓滿無量功徳衆所莊嚴大寶花王衆所建立謂如地等依風輪等或如世間宮 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0194b25 - 0199a16: 普光堂廣爲一切衆生説淨土門以上二經唯佛爲淨疏未極之中下第四對也言永絶色累者即生公十四科淨土義云夫未免形累者 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0372c11 - 0380a01: 初然彼論先問起云如是淨土門既圓滿如餘宮殿應有所依故次須説依持圓滿 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0741a17 - 0741b03: 其名數如何一念佛願生淨土門二作淨土觀行所生淨土門三修空無我觀所乘門四和會有無觀智門五漸見佛性進修門六頓證佛 [show] (2 hits)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0246a08 - 0246a08:  今乘二尊教 廣開淨土門   [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0904c13 - 0904c13: 第二淨土門 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0904c21 - 0905b07: 苦故取佛土後明爲物起淨土門夫欲爲菩薩要先有大悲後廣興衆行此二是化物要門佛土之根本故二章明之也又二章不同者淨 [show] (1 hit)
無量壽經優婆提舍願生偈註 (No. 1819) 0835a20 - 0835a23: 出無礙前四念是入安樂淨土門後一念是出慈悲教化門 [show] (1 hit)
大乘玄論 (No. 1853) 0063b10 - 0063b10: 不同門 二感應門 三淨土門 [show] (1 hit)
華嚴經問答 (No. 1873) 0601c02 - 0601c11: 界海中攝非十佛在十種淨土門攝種種身等十種淨土但十佛在處一切法之本原雖不別而非餘衆生分齊竊欲現此義故仁王經云 [show] (1 hit)
西方要決釋疑通規 (No. 1964) 0109b15 - 0109b21: 曰今依攝論判釋別時與淨土門一無差殊何者由且發願未可即生依願念佛乃成淨業願行前後故説別時非謂念佛不即生也 [show] (1 hit)
念佛鏡 (No. 1966) 0133c02 - 0133c19: 陀刹現慈航超積劫之淪淨土門開法界結無遮之會勢至念之而證圓通能仁稱之而悲堪忍大海會同歸寶樹林中搖衆樂十八賢共 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0170a18 - 0170b21: 是堅持所見歴渉歳年於淨土門略無歸向見修淨業復生輕謗後遭重病色力痿羸神識迷茫莫知趣向既而病差頓覺前非悲泣感傷 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0228c11 - 0229a04: 斷愛而後加之以善願則淨土門斷可造矣斯文豈徒然哉 [show] (1 hit)
轉經行道願往生淨土法事讃 (No. 1979) 0431a28 - 0431b05: 閉三塗絶六道開顯無生淨土門人天大衆皆來集瞻仰尊顏聽未聞見佛聞經同得悟畢命傾心入寶蓮誓到彌陀安養界還來穢國度 [show] (1 hit)
淨土五會念佛略法事儀讃 (No. 1983) 0480a02 - 0481a02: 急要西方樂 迅速無過淨土門西方樂    不但本師金口説諸佛子 十方諸佛共傳證莫著人間樂莫著人間樂 [show] (1 hit)
淨土五會念佛略法事儀讃 (No. 1983) 0485c03 - 0486b08: 尊阿彌陀佛 救世先開淨土門南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛    [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0441c07 - 0441c18: 道門然衆生障重以下序淨土門序聖道門中以涅槃法花文顯出世元意何足疑論云何云云深義云此文實似序聖道教益釋義深意 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0441c29 - 0442a20: 教相違過也若又以自教淨土門對今觀經易云不委今經定散念佛廢立即又有聖教相違過凡龍樹八宗祖師也分難易二道稱名易 [show] (1 hit)
淨土疑端 (No. 2208A) 0448a11 - 0448b25: 論意者正述聖道門傍開淨土門此故別時意中擧二種經文念佛成佛文聖道門中別時意教也唯願往生文淨土門中別時意教也然 [show] (2 hits)
淨土疑端 (No. 2208A) 0469b04 - 0469b28: 三際善可迴許今釋且期淨土門近益故言過去今生善也今生中有已修善未修善未修善名未來善分攝三世義有之但淨土宗意遠 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0501b25 - 0502b10: 無上心 問聖道門機強淨土門機弱然聖道中發菩提心唯局菩薩聲聞縁覺尚不能發無上道心況於今機弘淨土教中寧最初勸之 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0502b11 - 0509b10: 提心爲教元意其義未明淨土門意偏濟重苦重苦之者何必發心故知三心是教本意何恣立菩提心本意之義耶 答教本意有二若 [show] (4 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0510c10 - 0516a20: 門意窮於智慧而出生死淨土門意還于愚癡而生極樂曠劫來流轉者曠猶懸也生死流轉無始懸曠故云曠劫來流轉流轉因縁愚癡 [show] (4 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0516c20 - 0522b11: 偈文云今乘二尊教廣開淨土門故今序經序即立要門弘願述經意故於此觀經所立序題故也凡聖教序皆附經初如彼廬山序什公 [show] (2 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0522b18 - 0526a24: 眞如然聖道機於此土悟淨土門機於彼土證其處雖殊其證惟同問上云法性今云法性爲同爲異 答理體雖同修・性是異此即略 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0535c22 - 0537c12: 別大・小・漸・頓次就淨土門中分別十方・西方西方中判諸行・念佛念佛中分理事事中立觀・稱已上五番十重總判攝一代 [show] (4 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.