大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "淨土义" : Including related character : 浄土义 淨土義 浄土義

63 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

金剛仙論 (No. 1512) 0827b04 - 0827c17: 土非是出世第一義莊嚴淨土義故諸菩薩摩訶薩要須修行初地已上不取相波羅蜜行乃可得於出世間無爲眞淨土地勿以取相之 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0433b14 - 0442b25: 來益物者更餘縁耳次論淨土義問經云餘衆生見燒盡吾淨土不毀是何淨土耶答羅什云是異質同處義淨穢二質同在一處謂穢在 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0833a25 - 0833b08: 大法林樹等皆當准説其淨土義如別章説論云我淨土不毀而衆見燒盡者報佛如來眞實淨土第一義諦攝故非如化土世俗諦收樂 [show] (1 hit)
華嚴遊意 (No. 1731) 0001a16 - 0001b10: 土三十心十地等今略明淨土義淨土凡有四條一化主二化處三教門四徒衆此之四種束爲兩雙化主化處即如來依正兩果化主即 [show] (1 hit)
華嚴遊意 (No. 1731) 0004c27 - 0005b18: 句極自難解今當影生師淨土義及關中法師所辨者而明之然一質一處異質異處此二句易解餘二句難明且問何者爲質若爲稱處 [show] (1 hit)
華嚴遊意 (No. 1731) 0010c26 - 0011b02: 漫渾漫渾而歴歴也略明淨土義如此也然四條義兩條義略竟 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0760a28 - 0770a14: 體同後明體淨故有七淨淨土義周第八不離願願於一切生處恒不離佛菩薩得同意行故亦名心行願願不離一乘故故論云第八大 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0194b25 - 0199a16: 絶色累者即生公十四科淨土義云夫未免形累者八地已前在生空觀即淨土出即居穢土八地已上長在生空即長在淨土故須託土 [show] (1 hit)
無量壽經義疏 (No. 1745) 0104b21 - 0116b26: 三明其國土是中應先解淨土義然後釋文義如別章文中汎論有三莊嚴一事莊嚴色香味等五欲精上二法莊嚴純論妙法三人莊嚴 [show] (1 hit)
觀無量壽經義疏 (No. 1749) 0173a06 - 0179c08: 三佛爲宣説是中應先解淨土義然後釋文義如別章文中初先教其觀日令知方 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0785c28 - 0797a17: 也自下第三無畏請問生淨土義如來爲辯文別有四一瑠璃菩薩結前擧後以爲 [show] (1 hit)
注維摩詰經 (No. 1775) 0337b03 - 0337b06: 淨則佛土淨 肇曰結成淨土義也淨土蓋是心之影響耳夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之定數也 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0433a13 - 0439b30: 四佛爲廣説於中應先解淨土義然後釋文義如別章文中有二一約大悲隨有之 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0588a18 - 0592b10: 佛國之教答如佛國品明淨土義云隨其方便則成就衆生隨成就衆生即佛土淨淨名有大方便故室外彈呵折伏室内慰喩攝受彈呵 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0653c05 - 0655b01: 相而來此合如來命章説淨土義亦稱可淨名之懷但諸圓教初中後心與此時衆無有問疾之縁豈敢恭旨而來問疾闕此一義故淨名 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0753c12 - 0756a11: 中教觀二圓方是圓門眞淨土義備目足等者目足喩解行涼池喩涅槃涼池喩出大經迷於一諦法界惑者見思迷眞塵沙迷俗金剛頂 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0898b03 - 0898c06: 五階化處不同前已略説淨土義中當廣明之言化時者此經凡有通別二時者言通時者舊云淨名是佛成道第三十年所説又云二十 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0904c21 - 0905b07: 土果問次章答淨土因問淨土義往酬日廣因果二門則理無不攝所言淨土果者謂報應二土報則隨業精麁應則適縁所現初章廣明 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0744a01 - 0744a05: 住二身不住具足是此嚴淨土義門廣大不可略説廣如淨土章無垢疏解能斷云功徳莊嚴佛土直示嚴者無勝徳故遂増功徳莊嚴佛 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0769a05 - 0769b07: 我法無菩薩文闕略矣然淨土義如餘處説佛身依土各自有異成唯識説又自性身依法性土雖此身土體無差別而屬佛法相性異故 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0834a05 - 0834a07: 法聚果法中此卷有九門淨土義 三佛義 三智義 三不護義 三念處義 四一切種淨義 二智義 四智義 四無畏義 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0834a08 - 0834a08:   淨土義六門分別釋名一 辨相二 明因 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0834a10 - 0837c06: 生公所立佛無色身全無淨土義不然佛無色身如前涅槃章中廣破身既非無土 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0232c13 - 0242a07: 横竪攝物此依跨節是則淨土義通諸教今文且依通教菩薩斷餘殘習爲淨土果 [show] (2 hits)
法華經安樂行義 (No. 1926) 0698b17 - 0702c09: 竟空寂是名諸如來修習淨土義問曰云何名爲安樂行云何復名四安樂云何復名二種行一者無相行二者有相行答曰一切法中心 [show] (1 hit)
略論安樂淨土義 (No. 1957) 0001a03 - 0001a03: 略論安樂淨土義 [show] (1 hit)
略論安樂淨土義 (No. 1957) 0004a02 - 0004a02: 略論安樂淨土義[show] (1 hit)
略論安樂淨土義 (No. 1957) 0004x02 - 0004x02:  Footnote  略論安樂淨土義畢=賛阿彌陀佛并論上巻<敦> [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0040c23 - 0041a04: 欲界受色界生有身今生淨土義亦如此不可於穢土死則於穢土受淨土生有身也要須至彼淨土之中寶池之上方成生有身也又無 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0528b05 - 0534c12: 生法生心滅境滅十四科淨土義云經有恒沙佛國者皆是聖人接物之近迹佛實 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.