大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法文" : Including related character :

1667 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..56 --- [ keyword count ]


 

中阿含經 (No. 0026) 0693a01 - 0694b11: 時及聚會時彼如來所説法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來説法無有極不可盡法文句法句觀義 [show] (3 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0265a13 - 0270a04: 千神通令住正見説多千法文義具足隨所住果衆生結山猶如金剛我要當以 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0716c06 - 0718b05: 如是行得堅固力擁護正法文殊師利菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜云何能調伏心佛告文殊師利菩薩言菩薩摩訶 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0726b07 - 0727b14: 多羅三藐三菩提常行説法文殊師利言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲説法何以故我説法 [show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0731c19 - 0732a20: 法佛法亦無凡夫生滅等法文殊師利白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來説般若波羅蜜我當答言一切 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0233) 0734b22 - 0736c13: 師利若無法可得誰有佛法文殊白佛言世尊無有有佛法者佛告文殊師利汝已到無所著乎文殊師利白佛無著則無到云何世尊 [show] (1 hit)
不退轉法輪經 (No. 0267) 0226b01 - 0229b25: 千由旬滿中天人心樂聞法文殊師利白佛言世尊四衆已集是時諸天遍滿虚空皆悉合掌而白佛言今此大衆皆悉驚懼如來威徳 [show] (1 hit)
大薩遮尼乾子所説經 (No. 0272) 0319c21 - 0320a03: 入菩薩無上道故問如是法文殊師利汝能復爲未來衆生然大明燈滅諸闇故問如是法善哉善哉文殊師利汝今諦聽我當爲汝説 [show] (1 hit)
大乘方廣總持經 (No. 0275) 0382a28 - 0382c26: 懷邪見當知是人不了我法文殊師利汝等諸菩薩守護身口於不善法勿令放逸堅固其心使不退轉爲諸衆生具足説法亦當自身 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0635b23 - 0636c28: 法縁起一切法淨業一切法文字一切法實際一切法無相一切法眞實義一切法法界佛子是爲菩薩摩訶薩十種方便佛法句若菩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0282a06 - 0283c23: 切法自覺悟辯才於一切法文句差別善巧辯才於一切法眞實説辯才隨一切衆生心令歡喜辯才是爲十若諸菩薩安住此法則得 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0330c21 - 0331c20: 佛如來種種言音演説諸法文辭訓釋悉皆解了亦能觀察彼世界中一切衆生諸根心欲亦能憶念彼世界中一切衆生前後十生亦 [show] (1 hit)
度諸佛境界智光嚴經 (No. 0302) 0914b24 - 0916b14: 熟衆生彼諸衆生皆聞説法文殊師利若以行成熟衆生彼諸衆生唯見佛行文殊師利如來所現無異功用無異思惟隨衆生性自見 [show] (1 hit)
信力入印法門經 (No. 0305) 0940b17 - 0940c07: 言樂説無礙者謂入一切法文句差別方便智故五謂菩薩生如是心我已得住無障礙智故生安隱心爲令他住無障礙智故起安慰 [show] (1 hit)
信力入印法門經 (No. 0305) 0957c27 - 0958c09: 女人信此法門是出世間法文殊師利此福勝前無量阿僧祇文殊師利若有善男子善女人一切衆生信此法門令發菩提心文殊師 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0143a06 - 0146c29: 有汚淨若汚染法若白淨法文殊師利説是法時出百比丘悉斷諸漏得無漏心爾時大徳舍利弗語文殊師利童子言所説法界無有 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0147a08 - 0150c28: 相具足坐師子座説是深法文殊師利言大徳舍利弗一切草木樹林無心可作如來身相具足悉能説法我亦能令大徳舍利弗作如 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0159a02 - 0159a15: 通達者是則已爲修學此法文殊師利云何名爲色相三昧即説頌曰 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0247a18 - 0247b21: 涅槃相應文句如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者我今受持讀誦思惟究竟必當發起最上正勤盡命承事於説法 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0497c02 - 0497c14: 殊師利言舍利弗一切諸法文字合集假名安立文字無盡隨樂而説諸法無性如應得解舍利弗一切法自性離無積集無所見但隨 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0566b07 - 0567a29: 將護新發意菩薩而演説法文殊師利言須菩提於意云何若有醫人將護病者不與辛酸苦澁等藥而彼醫人於彼病者爲與其差爲 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0569a01 - 0570b18: 師利言大衆已集願爲説法文殊師利告善徳天子言有四種法菩薩住於不放 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0570c12 - 0571a29: 在何處何等如來於中説法文殊師利言天子彼一切功徳光明世界在於上方過十二恒河沙佛刹普賢如來於中説法諸天子言我 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0589a02 - 0589b01: 言大士離欲寂靜我名爲法文殊師利言天子於意云何彼寂靜法可染著乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0650b19 - 0651b16: 多羅三藐三菩提常行説法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲説法何以故我 [show] (3 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0655b10 - 0656b15: 法佛法亦無凡夫生滅等法文殊師利白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來説般若波羅蜜我當答言一切 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0917a01 - 0917a11: 殊師利以何一相而説於法文殊師利言善男子云何所説一相法耶智上菩薩答曰文殊師利不見蘊及處界亦非無見亦非有見於 [show] (1 hit)
佛説離垢施女經 (No. 0338) 0089b26 - 0090a23: 使識念往古所可曾聞經法文殊師利曰化其城中門戸窓牖重閣精舍器物瓔珞樹木枝葉華實衣服之飾皆使宣出空無相無願無 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0108b22 - 0108c15: 子何者是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法佛言童子云何一切凡夫起貪瞋癡處 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0109a09 - 0109a17: 爲成就聖法爲成就非聖法文殊師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就非聖法世尊如有化人爲成就聖法爲成就非聖法佛言 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.