大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "歸命三寶" : Including related character : 歸命三寳 歸命三宝 帰命三寶 帰命三寳 帰命三宝 归命三寶 归命三寳 归命三宝

127 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

別譯雜阿含經 (No. 0100) 0431b24 - 0431c11: 塞義在家白衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得須陀洹果乃至阿那含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒取及疑網等斷 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0076b19 - 0077a05: 尼者棄家遠業而行學道歸命三寶佛則爲父法則爲母諸比丘衆以爲兄弟本以道 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0095a22 - 0095b22: 繋囚得道度世乃得自由歸命三寶脱于三流發菩薩心乃得長久遊四使水度脱四涜父母聞之悉從其教皆發道意時諸天子稽首足下 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0097b14 - 0098a14: 罪殃孝親敬君奉承師長歸命三寶三乘興隆三毒消索所度無量皆使得道阿難聞 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0098c11 - 0099a23: 摩提王名旃頭皆奉大法歸命三寶時有梵志名光華總攝三達博綜衆經無義不達見維衞佛化於十方天上天下靡不啓親誘五百衆往 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0354b25 - 0358a26: 有情復能遠離最上遷變歸命三寶如來十力究竟爲義成就寂默力用無邊諸天自在盡心迴向聖人義利清淨眞實本性如是安靜祕密 [show] (1 hit)
佛説阿惟越致遮經 (No. 0266) 0198b18 - 0199c15: 講説度無極法開化愚冥歸命三寶令受五戒釋于聲聞縁覺之道是菩薩大士甚難於彼何況誨之使爲沙門捐俗近道以法將護勸助導 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0660a29 - 0661c18: 恭順稽首博智何謂命要歸命三寶奉修十徳六度四等何謂財要捐已布施給諸貧乏身非我有口之所言皆多有失從致諛諂麁辭不正 [show] (1 hit)
等集衆徳三昧經 (No. 0381) 0973c02 - 0974c02: 種力屏除貢高憍慢自大歸命三寶願發無上正眞道意愍傷衆生使獲大安哀令我 [show] (1 hit)
佛説長者子懊惱三處經 (No. 0525) 0800a06 - 0800b19: 門戸亦不能得時長者婦歸命三寶奉受五戒晨夜精進不敢懈怠便得懷躯婦人黠者有五事應知一者知夫婿意二者知夫婿念不念三 [show] (1 hit)
佛説須摩提長者經 (No. 0530) 0805c18 - 0805c26: 念是恩愛之縛標心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲冥愚癡之衆於諸商主及諸醫王有相好中無與佛等所以然者 [show] (1 hit)
佛説嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經 (No. 0595) 0129c14 - 0129c26: 法天子言賢者汝可誠心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼嗟韈曩法天子以死怖故畏傍生故白帝 [show] (1 hit)
佛説嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經 (No. 0595) 0129c27 - 0130a13: 言今汝賢者欲脱斯苦當歸命三寶作如是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟韈曩法以死怖故畏傍生故而白我言我 [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0775b19 - 0776c01: 爲説法要各各省己悔過歸命三寶善男子時勸慧比丘舊住精舍善友知識各相謂 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0177a26 - 0179c24: 而白佛言世尊若本無心歸命三寶強變其形爲沙門像法應爾耶佛告失念誰強與 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0114c12 - 0119b14: 攻伐天説法已誠心憶念歸命三寶直趣阿修羅軍天衆既至阿修羅軍皆悉退散爲 [show] (1 hit)
佛説除恐災患經 (No. 0744) 0552a06 - 0555a07: 無數五體作禮自投佛足歸命三寶香花伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊華遍覆地尋路供養日日不絶至于國城佛與聖衆天龍鬼神往于城門 [show] (1 hit)
佛説法集名數經 (No. 0764) 0660b07 - 0660b09: 説法略集所説正法名先歸命三寶所謂佛法僧 [show] (1 hit)
佛説演道俗業經 (No. 0820) 0836b01 - 0836b06: 教去惡就善二曰常訓誨歸命三寳三曰使發道意四曰開化衆生是爲四佛於是頌曰 [show] (1 hit)
佛説演道俗業經 (No. 0820) 0836b10 - 0836b10:    教去惡就善 誨歸命三寶 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0372c08 - 0372c11: 攝受汝諸聖者汝等復當歸命三寶受三昧戒於我三昧中如理而住時彼衆言我等奉教皆如是住然汝三昧我所不知 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0375c03 - 0375c08: 我今攝受汝等汝等悉當歸命三寶受三昧戒我爲汝説解脱一切惡趣大明印契時彼衆等異口同音作是白言大士願救護我我等危逼 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0612b24 - 0612c24: 念誦及作除災護摩法者歸命三寶深起慈心於白月一日黄昏之時起首念持成扇 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0617b17 - 0617c24: 正路爲除衆生生死苦故歸命三寶起珍重心如是歸依頭面作禮次復起誠心求勝上子解脱甘露果應懷踊躍發菩提心求悉地果世界 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0647a10 - 0647b12: 正路爲除衆生一切苦故歸命三寶如是歸依頭頂禮已歡喜踊躍發菩提心求於勝上解脱甘露悉地佛果世間衆生無量諸苦我當救度 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0684b17 - 0684c19: 正路爲除衆生一切苦故歸命三寶如是歸依頭頂禮已歡喜踊躍發菩提心求於勝上解脱甘露悉地佛果世間衆生無量諸苦我當救度 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅供養法 (No. 0894) 0717c14 - 0717c23: 次歸命三寶次發菩提心次當發願初懺悔者唯願十方一切諸佛諸大菩薩羅漢聖僧當存念我當證知我若我此世若我前生從無始生 [show] (1 hit)
蘇悉地羯羅供養法 (No. 0894) 0717c24 - 0718a01: 歸命三寶者爲除衆生種種苦故應當如是歸依三寶思念三寶一一恩徳以頭頂著地如是歸依作如是言我某甲願從今身乃至當坐菩 [show] (1 hit)
蘇婆呼童子請經 (No. 0895) 0731c29 - 0732a03: 福希速得現前滿願者先歸命三寶 [show] (1 hit)
蘇婆呼童子請經 (No. 0895) 0744a15 - 0744a21: 速得現前於念誦時初應歸命三寶若復持誦金剛部内眞言者初歸三寶已次言那上謨室戰拏拔折羅皤嬭曳摩訶藥叉細那鉢怛曳次 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.