大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "有教" : Including related character : 有敎

1046 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..35 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0011a08 - 0011b22: 之不審世尊何所誡勅若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞説如來所言終不虚妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0015a07 - 0015b15: 滅大法未損何故今者不有教令於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教命如來 [show] (3 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0033b17 - 0034b03: 弟子皆無疑出家有果報有教誡然非究竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其道勝者極至梵天爾今我爲弟子説法則能 [show] (2 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0071c05 - 0072a27: 養三者尊重戴仰四者師有教勅敬順無違五者從師聞法善持不忘善生夫爲弟子當以此五法敬事師長師長復以五事敬視弟子 [show] (1 hit)
般泥洹經 (No. 0006) 0179b28 - 0180c09: 懼世尊得無欲取泥洹願有教令於衆弟子佛報阿難佛豈與衆相違遠乎吾亦 [show] (1 hit)
起世經 (No. 0024) 0364c25 - 0365a01: 轉壞世間轉住諸比丘其有教師爲諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等當依 [show] (1 hit)
起世因本經 (No. 0025) 0419c25 - 0420a06: 轉成轉壞轉住諸比丘若有教師爲諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等須依諸比丘此等空閑山林樹下虚房靜室 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0690a20 - 0690c25: 不憂不勞亦不恐怖如是有教不放逸慧守護眞諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分別六界如是比丘人有六界聚此説何因謂 [show] (1 hit)
佛説數經 (No. 0070) 0875a14 - 0876b19: 此目犍連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目犍連謂彼爲比丘初學 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0248a15 - 0248b10: 聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼竟爲爾不富隣尼語諸外道出家我不如是知世尊教語衆生斷滅壞有令無所 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0330c20 - 0331a02: 食而彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得我不隨時得教授教 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0346b07 - 0347b02: 彼使比丘語跋迦梨世尊有教及天有所説時跋迦梨語侍病者扶我著地不可於床上受世尊教及天所説時侍病者即扶跋迦梨下 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0424c14 - 0425c20: 曇佛復告聚落主世間若有教導者出能善量有慧分別在思量地以己言辯才是凡夫地爲諸弟子説如是法若殺生者盡墮惡道入 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0449b28 - 0450a22: 中唱如是言我知釋子所有教法我所知者出過於彼善哉世尊唯願當往彼池岸爾時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於彼 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0451b20 - 0451c10: 法亦復如是志性輕躁所有教法無有義利所有弟子稚小無智遠離其師隨意放逸各自説言我已離於教誡之法如來法中有義教 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0451c11 - 0452a17: 牛加復無目我等亦爾所有教法甚爲鄙陋盲無慧眼沙門瞿曇有大智慧在於閑靜修攝其心瞿曇汝今云何教諸弟子佛告之曰我 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0476c01 - 0476c01:     若有教授他 不名善沙門 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0590a08 - 0590c22: 城所以然者王阿闍世今有教令勅語城内人民之類明日勿復在里巷行來吾 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0598a02 - 0599a24: 人報曰梵志不知耶國王有教令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0623a26 - 0624b11: 語阿難釋言眞淨王今日有教諸有兄弟二人當分一人作道汝今出家學道我當在家修治家業是時阿難釋歡喜踊躍報言如兄來 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0626b11 - 0627b22: 便有反復時臣對曰大王有教令我當辦之長壽王曰我夫人者昨夜夢在市中産又有四部之兵而見圍遶生一男兒極自端正若不 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0646c29 - 0647c18: 便興瞋恚語守門人言我有教勅無令有人入門内何故使人來入時守門者報 [show] (2 hits)
増一阿含經 (No. 0125) 0707c28 - 0708a16: 命無人無造作亦無形容有教有授者諸法皆悉空寂何者是我我者無主我今歸命眞法之聚爾時尊者須菩提還坐縫衣是時優鉢 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0709a05 - 0709a24: 利弗所語舍利弗言如來有教云阿耨達龍王欲得相見舍利弗報曰汝竝在前吾後當往目連報曰一切聖衆及阿耨達龍王遲想尊 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0719b20 - 0719c28: 亦不見人便作是念我師有教若能害母者必當生天我今母躬來在此即可取殺之得指充數生於天上是時鴦掘魔左手捉母頭右 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0720a06 - 0720a20: 能自勝便作是語我師亦有教誡而勅我曰設汝能害母并殺沙門瞿曇者必生梵天上是時鴦掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0721c03 - 0722c01: 明六十四變彼女人聞王有教令其能使王太子習五欲者當賜與金千斤及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0770c13 - 0771c03: 連比丘所即語之曰世尊有教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受教爾時舍利弗目乾連即出彼園中將五百比丘渉道而去爾 [show] (1 hit)
舍利弗摩訶目連四衢經 (No. 0137) 0860b03 - 0860b09: 令餘比丘勿詣佛所世尊有教舍利弗目連聞阿難言即從坐起往詣佛所稽首足下繞佛三匝速去衣鉢出詣藥樹與比丘衆倶 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0035a13 - 0035b21: 多莫由敬質而今重笑必有教詔願釋衆疑爲後景模世尊告曰阿難吾笑有三因縁一曰觀彼老公之愚其爲弘普矣日以罾網殘群 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.