大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "持地菩薩" : Including related character :

93 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經 (No. 0262) 0058b03 - 0058b07: 爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功徳不少佛説是普門品 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0128c22 - 0129c25: 遊忍世界無所不濟於是持地菩薩即從座起前白佛言假使有人聞光世音所行徳 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0193a26 - 0193b01: 爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功徳不少佛説是普門品 [show] (1 hit)
等目菩薩所問三昧經 (No. 0288) 0575a18 - 0575c07: 菩薩法首菩薩慧雲菩薩持地菩薩法王菩薩善建菩薩最願菩薩行妙菩薩慧藏菩薩意王菩薩修内意菩薩普智菩薩持過地力菩薩土 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0884b12 - 0884c05: 訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩薩摩訶薩金剛吉 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0892b01 - 0892b29: 薩辯説菩薩常擧手菩薩持地菩薩辯意菩薩虚空藏菩薩月藏菩薩清淨月藏菩薩日藏菩薩出生王菩薩摩訶彌盧菩薩堅牢慧菩薩彌 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 0966a09 - 0966a25: 不置遠菩薩無損志菩薩持地菩薩持魔菩薩造化菩薩水光菩薩施相菩薩應聲菩薩金瓔菩薩慈氏菩薩濡首等十萬四千人倶爾時地 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0457b08 - 0457b18: 薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩持世菩薩益意菩薩呪手菩薩文殊師利等六十不思議菩薩賢護等十六菩薩如是等菩薩摩訶薩五 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0571b11 - 0571c03: 薩増上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月幢菩薩光徳菩薩明照菩薩勇歩菩薩師子奮迅吼音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0623b06 - 0623b24: 名曰持世菩薩持道菩薩持地菩薩持大地菩薩樂慧菩薩令信樂菩薩妙色莊嚴菩薩寶焔菩薩寶幢菩薩寶思菩薩寶處菩薩寶慧菩薩 [show] (1 hit)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0704b20 - 0705a14: 義菩薩總持自在王菩薩持地菩薩莊嚴王菩薩刹土莊嚴菩薩寶積菩薩祕密巖菩薩帝釋天菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩天冠菩 [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0001a08 - 0001a23: 薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩薩總持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩等 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0115b27 - 0115c18: 薩得大勢菩薩辯聚菩薩持地菩薩彌樓山菩薩彌樓幢菩薩不動搖菩薩善思義菩薩善思惟菩薩踊猛意菩薩慧心菩薩善心菩薩摩尼 [show] (1 hit)
觀世音菩薩授記經 (No. 0371) 0353b09 - 0353b27: 薩安意菩薩無喩意菩薩持地菩薩般羅達菩薩神天菩薩實事菩薩伽睺多菩薩賢力菩薩明天菩薩愛喜菩薩文殊師利菩薩智行菩薩 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0573a20 - 0573a22: 持地菩薩摩訶薩亦作是願以女人形化度衆生如地持物悕念授記釋迦如來爲説偈言 [show] (1 hit)
觀虚空藏菩薩經 (No. 0409) 0679b14 - 0679b14: 意菩薩  持地菩薩  莊嚴相菩薩 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0793c13 - 0793c20: 薩善思菩薩大音聲菩薩持地菩薩文殊師利童子菩薩不空見菩薩如是等衆無量無邊已曾供養過去諸佛深種菩薩無數行願久發無 [show] (1 hit)
自在王菩薩經 (No. 0420) 0924b24 - 0926b12: 乎汝身是也障礙魔子者持地菩薩是自在王是名菩薩摩訶薩戒自在菩薩得是戒自在者能示衆生不思議願力教化無量衆生於阿耨 [show] (1 hit)
奮迅王問經 (No. 0421) 0938a06 - 0938a11: 即是彼金剛齊菩薩比丘持地菩薩是彼遮魔奮迅王此是菩薩戒奮迅菩薩得是戒奮迅已不可思議勝願亦現成熟無量衆生菩提破壞 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0188a14 - 0188a16: 南無成就有菩薩 南無持地菩薩 南無寶掌菩薩 南無 [show] (1 hit)
佛説月上女經 (No. 0480) 0620b09 - 0620b18: 云何令我而轉女身爾時持地菩薩復告月上作如是言汝頗曾見如來已不其女答言善男子我見如來如我手中所執化佛如是如來等 [show] (1 hit)
樂瓔珞莊嚴方便品經 (No. 0566) 0930c13 - 0935b21: 5;泯陀羅菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩地主菩薩摩訶薩持衆生菩薩摩訶薩持 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0033b03 - 0034a27: 菩薩導師菩薩日藏菩薩持地菩薩如是等菩薩摩訶薩七萬二千人及四天王釋提桓因等忉利諸天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0062b12 - 0062b24: 薩不休息菩薩日藏菩薩持地菩薩如是等菩薩摩訶薩七萬二千人及四天王天帝釋王上首三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自 [show] (1 hit)
大樹緊那羅王所問經 (No. 0625) 0368a01 - 0368a26: 薩愛意菩薩愛眼見菩薩持地菩薩作喜菩薩大勢菩薩大徳菩薩降魔菩薩摩鳩提菩薩儒天菩薩曼陀羅香菩薩實菩薩等觀菩薩無高 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0406b28 - 0406c16: 薩蓮首藏菩薩持人菩薩持地菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩師子意菩薩師子歩雷音菩薩虚空藏菩薩發意轉法輪菩薩辯諸句菩薩辯積 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0407a09 - 0407a18: 學斯則應大乘諸通慧矣持地菩薩曰譬如仁者地之所載一切衆果百穀藥木因地而生地無所置亦不求 報群庶品類皆仰地活地不 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0428b06 - 0428b28: 摩訶薩持世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶薩師子無畏音菩薩摩訶薩虚空藏菩 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0429a07 - 0429a14: 持地菩薩言譬如大地能生樹木諸藥草等敷榮結實悉能成就乃至萬物皆因地而有而彼大地不作是念我生草木而成熟之及於萬物 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0677b22 - 0677c10: 空中隨映佛後在階道側持地菩薩并彌勒等一千菩薩一時合掌以萬億音歌詠如來無量徳行爾時梵王無數百千諸梵天等手擎香爐 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.