大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "成論師" : Including related character : 成論師

122 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

大品遊意 (No. 1696) 0063b15 - 0064c27: 説智及智處皆名般若者成論師云謂教行境也何者教能詮智智能照境境能發 [show] (2 hits)
大品遊意 (No. 1696) 0064c28 - 0065a14: 生死河八正華爲中流也成論師有相爲此岸無相爲彼岸生死爲此岸涅槃爲彼岸衆惑爲此岸種智爲彼岸此即三同前釋而實碩異 [show] (1 hit)
大品遊意 (No. 1696) 0065c18 - 0065c29: 第二明宗成論師釋若以色聲爲經體者體異於宗若以所詮爲經體者體之是宗 [show] (1 hit)
大品遊意 (No. 1696) 0066a14 - 0066a29: 第四辨壽命長短成論師説不同云初教佛壽八十年第二佛壽無量故釋論佛有二種一者父母法身即是經中常身佛也二者法性身 [show] (1 hit)
大品遊意 (No. 1696) 0066b01 - 0066b11: 第五明遠近成論師云初教明唯成道不明前世所行故彌勒經云此阿逸多具凡夫未斷諸漏者謂此也自第二始開佛道長遠故大品 [show] (1 hit)
大品遊意 (No. 1696) 0066b12 - 0066c07: 第三會教成論師云佛教不出三一者頓教如華嚴大乘等也二者偏方不定教如勝鬘金光明遺教佛藏經等也三者漸教如四阿含及 [show] (1 hit)
大品遊意 (No. 1696) 0066c08 - 0067c19: 有異聖究竟如常説也且成論師云十二年前説小乘後説今則不然有四句一始終大二始終説小三初大後小四初小後大何者涅槃 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0088b18 - 0090b21: 識二縁修般若即第七識成論師言縁眞諦心忘懷絶相以此解心爲般若體阿毘曇師云縁四諦理無漏慧相是般若體此三解即世盛 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0801c01 - 0805b08: 衆生佛性闡提作佛者問成論師依二諦解義第五時教爲二諦攝不若二諦攝與 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0951b10 - 0955c08: 例難初言欲破第五先難成論師二諦判教古人雖云二諦而不分共別含顯之異 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0257c20 - 0261c25: 無性古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無常常則本有今無無常則本無今有又云本有煩惱今無般若如此有無並在於昔故在 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0420a16 - 0423a09: 用此名而云解義經耶答成論師會二名云解授記義故名解義引彼論文從明入明等四句即是解授記義也今明不然以授記非小乘 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0499a06 - 0511b06: 報今見瓔珞經亦有此意成論師云一念善有習報兩因報因則感於人天習因牽 [show] (2 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0539a01 - 0539c18: 得無漏意識不復生識也成論師云衆生從無明識窟流來爲佛所愛念故名爲子今明子有二義一者衆生與佛同源謂衆生本性清淨 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0542b20 - 0557c09: 者此是成論人聲聞空也成論師不體此意謂是探明大乘蓋是小乘教中自有二 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0558a25 - 0565b21: 上草即知是十信前人也成論師不應言羅漢與六地齊功又譬喩品云聲聞之人以信力故得入一乘即知未迴小入大在十信前也問 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0568a06 - 0578a23: 已足後二轉更何所明答成論師云初轉生聞慧次轉生思慧後轉生修慧依婆沙宗爲三根人故有三轉初轉上根即悟生於四行乃至 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0014b05 - 0027a26: 常住法爲正法智後二是成論師釋也今明正法者不可説其權實及以境智如華 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0043a05 - 0058c07: 正能感於變易故説爲因成論師云有二種潤一膜潤二入體潤入體潤有二説一 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0007b15 - 0008a04: 諦佛果一向是有爲此皆成論師説自相矛盾都不愜人情亦不稱肇論論云不可形名得不可有心知言之失其眞知之反其愚有之乖 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0028b05 - 0035a03: 不入顯背佛言三解下此成論師義下釋四相品疏文重破此論師意云此是聖人 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0113a10 - 0117c28: 此之四出亦爲下品三根成論師云金剛心未是常後心是常無常則本有而今無 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0186a22 - 0188b06: 若爾一人得時應多人得成論師云衆生各有佛性但成佛時權智齊等同一法身 [show] (1 hit)
涅槃經遊意 (No. 1768) 0236a14 - 0237a21: 此名但佛果爲具此三不成論師解此有三例若是心則定有無作定無色一種則有多解一云佛果乃盡麁色則有妙色故經云捨無常 [show] (2 hits)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0520b03 - 0524a28: 我欲正論三藏中實義諸成論師言實義所謂空也龍樹菩薩造正觀論用四番四 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0554c03 - 0559a26: 檀起空門義即成也而諸成論師云毘曇有門但是調心不能得道成實見空乃得 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0860x03 - 0860x03:  Footnote  傍註曰成論師 [show] (1 hit)
淨名玄論 (No. 1780) 0889a20 - 0889b03: 何名假名惑實法惑經答成論師云縁假迷假稱假名惑則迷假人法等縁實迷實名實法惑如迷五塵等今明此是三藏一部之義耳大 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0924a09 - 0931b14: 約三根人故有十二行依成論師初轉生聞慧次轉生思慧三轉生修慧其輪木來常清淨初在鹿苑雖復三轉而實無所轉故云常淨叡 [show] (1 hit)
金光明經玄義拾遺記 (No. 1784) 0024a07 - 0030a03: 名脱故云異而且縱前代成論師見乾慧等十地中二乘證果謂是小教所明人法 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.