大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "律經" : Including related character : 律経

209 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0193a04 - 0194a18: 呼有人二者若比丘悉知律經著行是我所行三者若有比丘著我是我所四者常行等心等心於人著怖畏於死生是爲沙門不持戒 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0414a23 - 0414b15: 非恒及法僧二寶律與非律經與非經魔説佛説若有不能如是分別是名隨逐無字義也我今已説如是隨逐無字之義善男子是故 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0655a13 - 0655b07: 非恒及法僧二寶律與非律經與非經魔説佛説若有不能如是分別是名隨逐無字義也我今已説如是隨逐無字之義善男子是故 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0880a20 - 0881c27: 則如來方便示現是等經律經知佛説魔説經律從而信者當知是輩爲隨魔教佛説經律從而信者當知菩薩又説如來往詣天廟恭 [show] (2 hits)
佛説佛名經 (No. 0441) 0239a10 - 0239a14: 廣經 南無文殊師利淨律經 南無寂調音所問經 南無攝大乘釋論 南無攝大乘論 南無菩薩地持論 南無菩薩善戒經 [show] (1 hit)
佛説文殊師利淨律經 (No. 0460) 0448a26 - 0448a26: 佛説文殊師利淨律經 [show] (1 hit)
佛説文殊師利淨律經 (No. 0460) 0452b10 - 0452b10: 佛説文殊師利淨律經 [show] (1 hit)
佛説罵意經 (No. 0732) 0532b03 - 0532b05: 律經説諸畜生有角者爲前世喜著角横叉爲好得角罪畜生身或有異色者爲著彩衣有惡意貪以爲好故得是罪 [show] (1 hit)
五苦章句經 (No. 0741) 0545a11 - 0545c17: 意行不同故令不和是以律經明曉因縁獲罪福事若祠祀家殺生鬼飼不與從 [show] (1 hit)
五苦章句經 (No. 0741) 0545x64 - 0545x64:  Footnote  律經=經律<知> [show] (1 hit)
佛説佛醫經 (No. 0793) 0737a25 - 0738b06: 知横至味癡人知飯食味律經説人貪味味復味得生不得美味佛言一食者爲欲斷生死亦隨貪不能行道爲得天眼自知所從來生 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0193x14 - 0193x14:  Footnote  經律=律經<聖> [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0567a05 - 0567b19: 流幾五百載雖蒙餘暉然律經未備先進明哲多以戒學爲心然方殊音隔文義 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0074b22 - 0074c21: 法時七止諍法時及説隨律經時若作是言用是隨律經爲半月説時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者皆波夜提除 [show] (3 hits)
十誦律 (No. 1435) 0127a01 - 0127a22: 若説七止諍法時及説隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所説得波逸提除隨律經説餘經時作是言我今始知 [show] (2 hits)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0543a09 - 0543b04: 逸提七滅諍亦爾若説隨律經呵者亦波逸提若凡經中有隨律經時説呵者盡波逸提除隨律經説餘經時隨多隨少呵者盡突吉羅 [show] (4 hits)
大愛道比丘尼經 (No. 1478) 0953c14 - 0955a09: 七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法 [show] (1 hit)
十住毘婆沙論 (No. 1521) 0118c13 - 0118c22: 戒復次迦葉有比丘誦持律經守護戒行於身見中不動不離是名破戒似如持戒復次迦葉有比丘具行十二頭陀而見諸法定有是 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍釋論 (No. 1559) 0233c24 - 0237c28: 得知黄門等無護由經及律經言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦説此言願大徳憶持我今是優 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0126b08 - 0132c04: 愛又云從今日後解脱戒律經是汝大師如解脱戒經説身口意業應如是行又車匿比丘如梵天法治若心軟後應教迦旃延經即可 [show] (1 hit)
無量壽經義疏 (No. 1745) 0092a22 - 0104b15: 果進止威儀常順佛教如律經中制阿那律不聽與彼女人同宿制娑伽陀不聽飮酒制十七童子不聽在於水中戲等皆是羅漢順佛 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0444c24 - 0457b26: 謂六通且彰天眼此阿那律經中亦名阿尼樓駄又亦名爲阿泥樓豆本是一名 [show] (1 hit)
温室經義記 (No. 1793) 0513a18 - 0514a29: 莫不除愈明醫善也廣如律經死者更生喪車得還略顯一相如律中呴睒彌國有長者子輪上遊戲脚跌倒地腹結而死家命耆域爲 [show] (1 hit)
四分律刪繁補闕行事鈔 (No. 1804) 0060c26 - 0074a24: 禁見畜捉者知非佛子故律經中皆言沙門四患即此戒是若有畜者非我弟子 [show] (1 hit)
四分律刪繁補闕行事鈔 (No. 1804) 0104c21 - 0117c09: 香者如善見所説遣教法律經中五色者此非正録無知者用之四分云若青若 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0216a13 - 0223a03: 亦無過是知律制五人持律經開千里無師非謂無僧但實行者不易得耳若下 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0223a04 - 0227a01: 示律所闕下二句準經決律經兼男女因決前科故云及兒由前祇律三兒五奴 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0261c05 - 0266c29: 句總徴餘下別釋先經後律經中又二初四句示詮相虚通化迹謂往昔因縁因果即三世報應事隨理者事別理通經宗理故設有事 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0608a25 - 0610b28: 内所損遍滿三千世界故律經言三千世界一時之中應學不學應誦不誦應習禪定不習禪定乃至應入無漏聖道不得入之破處如 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0828b27 - 0833c21: 槃云三十七品以念爲主律經亦云能以念爲主諸流得解脱故知念心爲諸行 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.