大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "往相" : Including related character :

123 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0094a19 - 0096c15: 百婆羅門即白種徳言勿往相見所以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀若成就此法者 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0660a01 - 0661c16: 我與長者別來日久今可往相見是時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0824a17 - 0825b15: 家即入白主沙門已至可往相見時長者婦見沙門已心不歡樂即語其婢此還 [show] (1 hit)
須摩提女經 (No. 0128) 0837c12 - 0839b27: 我與長者別來日久今可往相見是時梵志人滿富城往詣長者家問守門者曰 [show] (1 hit)
前世三轉經 (No. 0178) 0449b06 - 0449c21: 使去學道若樂者可數來往相見不樂者便當來歸父母言諾見聽已子便自養視六七日繞父母三匝爲作禮便入空閑坐行道已後 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0920c22 - 0921a25: 陀夷舊爲知識遙見尊者往相慰問何縁至此優陀夷曰今從世尊所住之處尼拘律陀林中匍匐而來奉佛慈旨遣令教化淨飯父王 [show] (1 hit)
阿差末菩薩經 (No. 0403) 0584a28 - 0585a25: 福盡諸相者則無有相無往相者聖道所趣唯舍利弗其有來者謂所願相若有往者離於所願其所願相離所往相則聖道相唯舍利 [show] (3 hits)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0644b02 - 0644b02:     當來諸苾芻 往相希名利     [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0144a12 - 0144a18: 吏證執文藉如行路人來往相見二習相交故有勘問權詐考訊推鞫察訪披究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0366c08 - 0367c22: 大麻子酥蜜酪護摩了已往相鬪敵則皆得勝 [show] (1 hit)
大威徳陀羅尼經 (No. 1341) 0804b03 - 0805c05: 少有十種諍鬪義六十九往相續返義七十七虚妄語言五其間所有諸患造作之者有九十九百千倶致欺誑語言爲彼苦處有六十 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0820a26 - 0821b02: 説戒時諸比丘十五日欲往相就説戒不能即日達彼不成就説戒諸比丘往白佛佛言不得住處相去遠結同一説戒若住處隔河水 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0675a11 - 0675b16: 於捕漁人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻即便往至捕漁村所問其眷屬權爲小室村外居停時諸 [show] (1 hit)
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶 (No. 1443) 0926b17 - 0926c21: 於捕魚人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻即便往至捕魚村所問其眷屬權爲小室村外居停時諸 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶出家事 (No. 1444) 1024a10 - 1024a15: 底沙有子名鄔波底沙欲往相見父告子曰彼富於汝子言不富於我然彼智慧勝於我故時倶哩多説伽他曰 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0248b13 - 0249a21: 尊慈母既般涅槃我等宜往相助供養舍利作是念已各各隨力持諸香木詣大 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0300a06 - 0300c06: 言與其錢物必當爲作即往相求彼人報曰若能與我五百金錢我當爲作即便許彼健陀羅曰且當與半若我命存相還未晩如其身 [show] (1 hit)
沙彌威儀 (No. 1472) 0932b16 - 0933a10: 共於樹下飯時若自先去往相待時若合鉢食時轉貿鉢時若其對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時若當具知給衆僧作 [show] (1 hit)
阿毘達磨發智論 (No. 1544) 0919b09 - 0920a04: 他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由串習力得如是同分智能了自他所造印字有 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0055c28 - 0056b20: 他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由串習力得如是同分智能了自他所造印字有 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0070c12 - 0071a22: 名爲合隨者如其所作即往相應名者爲此義立如求便應合者隨造頌轉令與義會此中名具三義故名爲名心心所法有隨有名而 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0896b28 - 0896c25: 分去來大小色像入身所往相似隱顯自在障他神通與辯與念與樂放大光明如是等比名變神足震動者謂佛菩薩得自在三昧能 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0897a01 - 0897b25: 衆各各自見入菩薩身所往相似者若至刹利衆如彼色像身量脩短音聲語言悉與彼同彼之所説與彼同説彼所不能爲其開演廣 [show] (1 hit)
人本欲生經註 (No. 1693) 0003b01 - 0003b04: 欲相造也陰持入曰願得往相也即第三計也故説者是故上説因計生貪也 [show] (1 hit)
陰持入經註 (No. 1694) 0019x34 - 0019x34:  Footnote  住想=往相<宋> [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0811b28 - 0814a18: 藏即圓教然佛意難測一往相望作此會通云云問四教名義出何經答長阿含 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0569c14 - 0572a03: 教所見定如前不答且一往相對理在隨縁若就障邊亦可劣身而説勝法如觀世音以種種形遊諸國土説大乘法豈況如來次用四 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0666b09 - 0667b12: 調伏心是聲聞法者亦一往相似非即同也 是故至菩薩行三結成行本若離二法縱容得所則是菩薩立行之本故言是菩薩行  [show] (1 hit)
首楞嚴義疏注經 (No. 1799) 0936c11 - 0936c26: 吏證執文藉如行路人來往相見二習相交故有勘問權詐考訊推鞫察訪披究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0298c13 - 0301c27: 學致茲委濫後生無識往往相承傳誤甚矣四開畜中初通列長相五總爲三上 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.