大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "尊正法" : Including related character :

54 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0145a24 - 0145c11: 師佛世尊念法功徳於世尊正法律現法離諸熱惱非時通達縁自覺悟念僧功徳善向正向直向等向修隨順行謂向須陀洹得須陀洹 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0246b12 - 0247c13: 識悉見悉得悉覺悉證世尊正法唯願世尊爲我説法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0315a10 - 0315a22: 洄澓亦不腐敗我得於世尊正法律中出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛自能還歸不須送也但當 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0339a10 - 0339b08: 匿王獨靜思惟作是念世尊正法現法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知此法是善知識善伴黨非是惡知識惡伴黨作是念已往 [show] (4 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0362a29 - 0362b22: 時天帝釋白佛言世尊世尊正法律中亦復有此人耶佛言憍尸迦瞿曇家中極大廣闊斯等於未來世亦當使得清淨之法爾時世尊即 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0818b05 - 0819a15: 世尊言我等各各自歸世尊正法聖衆自今已後不復殺生乃至不飮酒如是再三時阿那邠祁長者白世尊言若使有人出物雇人使事 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0096b14 - 0096b14:   於尊正法 又復嚴淨 己之佛土   [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0368b18 - 0368b19: 衆聞已生欣喜 能知世尊正法教   [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0107b01 - 0107b01:   持世尊正法 捨離諸煩惱   [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0321b05 - 0321c15: 盛人多盈滿甚可愛樂世尊正法則得久住一切人天所願滿足衆生悉得趣向善 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0357a14 - 0357a21: 婆我等亦爲護持養育世尊正法令三寳種不斷絶故勤降伏他一切惡事及諸惡人皆悉休息令三精氣而得増長故復爲救護攝受養 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0359c08 - 0360a18: 切從今以往護持養育世尊正法及與比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至毀犯佛禁 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0364a10 - 0364a21: 婆我等護持養育安置世尊正法及住法比丘供給所須乃至剃髮不持戒者亦復供給一切所須爲令佛法得久住故紹三寳種不斷絶 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0415c16 - 0415c29: 薩逮佛菩薩所行諸業所尊正法不懷惱法善哉世尊願分別説諸佛菩薩之所行 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0572b11 - 0572b20: 世尊教法者我是熾然世尊正法者我於此中初作滅飢饉者唯願世尊與我受阿耨多羅三藐三菩提記時息華魔五輪著地頭面禮拜 [show] (1 hit)
佛説隨勇尊者經 (No. 0505) 0773c12 - 0773c12:   世尊正法毒不侵 法眞實力能破毒   [show] (1 hit)
佛説光明童子因縁經 (No. 0549) 0858c06 - 0859b24: 方苾芻乃至將來結集世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞亦常供給所須供養光明長者於王舍城修如是等種種福事悉爲其父而作 [show] (1 hit)
佛説慧印三昧經 (No. 0632) 0465b20 - 0465b20:   聞佛尊正法 便起菩薩意   [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0012c28 - 0012c28:   欲聽尊正法 無上至道要   [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0410a28 - 0410a28: 自在尊妙等至 觀想彼尊正法印   [show] (1 hit)
佛説祕密三昧大教王經 (No. 0883) 0455a16 - 0455a25: 曼拏羅於其中間獨安本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅已行人依法入壇持誦不限遍數乃至功行成已現生得與轉正法輪菩薩等 [show] (1 hit)
大威徳陀羅尼經 (No. 1341) 0776c07 - 0777a10: 受過去未來現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面門所説當善受持爲自護故爲護他故當自具足復能具足守護他人所有善根 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0358b19 - 0361b23: 作禮在一面坐白佛言世尊正法滅像法時有幾非法在世佛言難提正法滅像法時有五非法在世何等五佛言正法滅像法時有比丘 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0405c09 - 0405c24: 知天衆増盛阿蘇羅減世尊正法必當久住此大聲聞道隣於佛以其八事詰彼尊者是大聲聞徳亞於佛是故我知佛法不滅時阿難陀 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0413a22 - 0413c19: 聞行違逆事我等先聞世尊正法住一千年時今未過令教隱沒彼今求黨護持正法而欲驅擯甚爲妙善由是義故令諸惡人不慢於戒 [show] (1 hit)
佛阿毘曇經 (No. 1482) 0963a10 - 0965a22: 慧已見已知已覺已證世尊正法時長老犢子作如是念我所應學慧應學應觀應至應覺此等一切慧已見已知已覺已證世尊正法[show] (3 hits)
阿毘達磨法薀足論 (No. 1537) 0462a07 - 0463a04: 中即入苦集滅道現觀世尊正法可非現見以正脩習世尊所説苦集滅道現觀道時於現法中即入苦集滅道現觀故佛正法名爲現見 [show] (6 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0028c17 - 0029b09: 中於如是時何用更知世尊正法故作是説何用知爲有説佛記彼二已種獨覺菩提善根於當來世定成獨覺彼作是念我等現世終不 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0152a16 - 0152a29: 別種種法門皆爲弘持世尊正法何謂正法當住幾時頌曰 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0152b03 - 0152b10: 論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏對法證謂三乘菩提分法有能受持及正説者佛正教法便住世間有能依教正修行 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.