大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "寄位" : Including related character :

187 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

金剛經纂要刊定記 (No. 1702) 0208a16 - 0218a18: 證慧眼等者謂空生混迹寄位小乘自證人空已來未聞法空之理以法空是大 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0262a05 - 0267c18: 也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句對於聞思應云不覺聞思不知修慧 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0033c03 - 0035a22: 觀一切種智觀此約三乘寄位語耳此中十解十行中六決定内但無大善決定十迴向但有觀相善大善及不怯弱餘三併無所以有 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0038a16 - 0040a02: 約一乘信行相若約三乘寄位別觀時如經初行之中爲自得一切種智故起四精進懃修二善懃斷二惡爲求佛果故第二行中爲得 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0045c24 - 0047c23: 乘法通而非局次明三乘寄位法者如經初向心内一二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0091b10 - 0097b21: 何須仰推答此有二意一寄位不相是故須推也二寄三昧門別發生勝欲故也第七不退住菩薩優婆夷名休捨入離憂安隱幢法門 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0097c06 - 0106a29: 者通正助也上四十二等寄位故來耳歎善財云無量菩薩廣劫所修善財一生得者教法中得也故離世品云於文字教法等故此約 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0151b16 - 0151c28: 十刹塵三百四千五萬以寄位漸増故八過不可説者顯證法深故第三者一處二佛三菩薩四供多少並隨會應知第四者初二會無 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0197a08 - 0197c12: 後二約五性三約六性四寄位五諸教並如別説又性起品云菩薩摩訶薩自知身中悉有一切諸佛菩提何以故彼菩薩心不離一切 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0216b04 - 0216c11: 宗趣者有三一明約三乘寄位法二明別行法三一乘普賢行位法初中諸聖教散説多門統收有十一因果二度中是因度位二七阿 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0242a02 - 0244a21: 智是體明是用又若三乘寄位言此中唯初定若約剛幢自徳論具本後二智定若約圓教顯唯約後一門三昧此云等持如前釋二加 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0277a06 - 0280b01: 以諸乘爲此地法也九約寄位之行謂於十地成檀等十度行十約報現十王事相餘義下當別辨四釋文者亦二先科簡後釋文初科 [show] (2 hits)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0282a13 - 0283a28: 以下十句皆名始終故若寄位分始在地前終在地上同上入中信樂地前得證地上復有阿含及證如是次第依初相應知者更以一 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0286c10 - 0288c16: 獨此稱焔釋有二義一就寄位言此地寄當出世間無流故二以三學寄此地當慧初得故也二就後智起用故下論云彼證智法明摩 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0334c18 - 0335c19: 彼無爲名向涅槃又釋若寄位言道前加行位生厭見位斷見惑名離修位斷修惑名滅究竟位得彼極果名向涅槃此等並是諸行治 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0335c20 - 0337a11: 除滅故此説之又釋若約寄位前地寄世間此當出世爲分世出世故此斷除若就此義亦得是分別所起以仁王經説四地名爲須陀 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0359b05 - 0362b20: 入如後二證實捨相又約寄位初一在加行次一在正體後一在後得其數差別一種通始終依佛性論三性品云如經説若人已得無 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0403c24 - 0404c15: 擧何等下別辨百門於中寄位分五初障十信行二不樂佛法下明障十住行三菩薩清淨諸根下障十行四誹謗佛法下障十迴向大 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0451a22 - 0451b12: 者長科此文總爲五相一寄位修行相有四十一人二從摩耶夫人下有九會十一人明會縁入實相三彌勒一人明攝徳成因相四後 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0451c08 - 0452c22: 今依五相科釋此文就初寄位修行相中有四十一知識内初文殊一人寄當十信知識以信不成位故不辨十人餘四位成故各有十 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0470b09 - 0470c14: 薩等説法明非是小人爲寄位故當迴向位也四見如是下總結化益五何以故下釋所由中以此尼成百萬等中略擧十門般若則是 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0482b05 - 0483b14: 總四十一人明大段第一寄位修行相竟 [show] (1 hit)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0500b03 - 0501c07: 爲五分初有四十一位名寄位修行相於中初覺城東文殊一會令善財入法界信位次於可樂國和合山功徳雲比丘令善財得普門 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0503a06 - 0503b14: 明東廟智滿不異於初心寄位南求因圓不逾於毛孔剖微塵之經卷則念念果成盡衆生之願門則塵塵行滿眞可謂常恒之妙説通 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0509b25 - 0517c14: 於圓別以就登地已上約寄位行布爲別義故名異義同亦無大過三唐初海東元曉法師亦立四教一三乘別教如四諦縁起經等二 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0517c21 - 0526c21: 受圓融之法故十地之中寄位顯勝借其三乘行布之名彼謂同於我法後因熏習方信入圓融以離此普法無所歸故權教極果無實 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0683a25 - 0690c16: 佛即前會十佛次前十佛寄位漸深憶念漸遠耳第十爾時世尊下如來就座文分四別一明就座二法身下顯徳亦大同前二十一徳 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0694c06 - 0702a11: 智前相如明得定等此約寄位在賢終故二光即根本智用對治無明故如大乘光明定等三光即後得了所縁故二智無礙朗照法界 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0723c22 - 0734a08: 約殊勝願力故登地已上寄位階差故毎結云若以殊勝願力復過於此不可數知勿謂此深便言地劣第五會竟 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0735a06 - 0744a20: 總有二義一以地智斷證寄位修行爲宗以顯圓融無礙行相爲趣二前二皆宗爲成佛果爲趣後別者別於上總略有十義一約本唯 [show] (4 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.