大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來菩提" : Including related character : 如来菩提

187 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0291c14 - 0291c24: 樂説辯才歴事諸佛三世如來菩提樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至衆會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門度人天衆善悟 [show] (1 hit)
佛説遍照般若波羅蜜經 (No. 0242) 0783a25 - 0783b02: 無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切衆生令得最上利樂是即名爲大地菩薩如是所説一切法行 [show] (1 hit)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0916b05 - 0916c15: 當知是人則爲已得諸佛如來菩提法印舍利弗若有菩薩説此經時應發是願我今應當諷誦此經廣爲人説能生此念即名圓滿檀波羅 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0611b03 - 0611b16: 光明猶若聚墨顯現一切如來菩提顯現一切諸佛大衆究竟莊嚴普照法界虚空界等一切世界復還圍遶一切菩薩諸大衆已入如來性 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0611c08 - 0612a15: 光明猶若聚墨顯現一切如來菩提顯現一切諸佛大衆究竟莊嚴普照法界虚空界等一切世界復還圍遶一切菩薩諸大衆已入普賢菩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0626c09 - 0627b09: 故菩提無性故無増無減如來菩提皆悉一性所謂無性佛子是爲菩薩摩訶薩知見如來應供等正覺菩提佛子如來應供等正覺成正覺 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0654b06 - 0656b19: 一切諸佛淨力隨順一切如來菩提與一切佛共同一身與一切佛同住而無有異佛子是爲菩薩摩訶薩十種決定法佛子菩薩摩訶薩有 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0259a20 - 0259a27: 界欲開示菩薩行欲宣説如來菩提界欲説大願界欲説一切世界劫數欲明諸佛隨時出現欲説如來隨根熟衆生出現令其供養欲明如 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0320c14 - 0324a26: 聲聞辟支佛形像雲一切如來菩提場形像雲一切如來神變形像雲一切世間主形 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0381b13 - 0383a06: 入法界種種住虚空種種如來菩提場種種如來神通力種種如來師子座種種如來大衆海種種如來衆差別種種如來巧方便種種如來 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0401c16 - 0403a07: 此菩薩具清淨増上心得如來菩提光入菩薩方便海其心堅固猶若金剛背捨一切諸有趣生成就一切佛自在力修殊勝行具菩薩根其 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0419c14 - 0422b13: 一切菩薩大願路趣一切如來菩提果攝取一切菩薩妙行開示一切菩薩功徳往一切方聽受妙法讃一切菩薩廣大威徳生一切菩薩大 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0663a19 - 0664c28: 聞辟支佛影像雲出一切如來菩提樹種種光色影像雲出一切如來神通影像雲出一切世主身影像雲出一切清淨佛刹影像雲念念出 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0673c21 - 0674a22: 於念念中出現一切三世如來菩提場雲充滿法界顯現諸佛成等正覺普遍觀察顯示成佛莊嚴功徳於念念中出現一切諸大龍王相似 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0752b03 - 0753a21: 莊嚴種種菩薩住處種種如來菩提場種種如來神通力種種如來師子座種種如來大會海種種如來衆差別種種如來巧方便種種如來 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0766a16 - 0766c04: 爲體形如天城以現一切如來菩提道場摩尼寶王而爲莊嚴住於一切寶拘蘇摩華海上淨穢相雜此世界中有須彌山極微塵數四天下 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0810c27 - 0811b04: 歡喜因善知識獲得一切如來菩提果因善知識攝取一切菩薩妙行因善知識開敷一切菩薩功徳因善知識往一切方聽受妙法因善知 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0884c12 - 0884c25: 別普賢菩薩白佛言世尊如來菩提如是甚深微妙難解佛言善男子如是如是如汝所説佛復告言善男子菩提者即一切法也離諸戲論 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0493a01 - 0493c04: 得深法忍摧伏衆魔亦令如來菩提之法久住於世文殊師利白佛言世尊如來若以三千世界四大海水置於掌中水性衆生無所嬈動如 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0558a11 - 0559a02: 言此女不問分別神足諸如來菩提無作無分別此則不可言説時無垢施女謂摩訶迦葉言世尊記大徳頭陀人中最爲第一又復大徳憐 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0559a04 - 0560a19: 分別菩薩聲聞辟支佛諸如來菩提無有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時無癡見菩薩即便默然爾時大徳須菩提謂諸大 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0638c11 - 0640b19: 菩提佛告迦葉如是侵損如來菩提之罪説不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界爾 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0675c19 - 0678a01: 所有過恒沙等一切煩惱如來菩提佛金剛智之所能斷諸起煩惱一切皆依無明住 [show] (4 hits)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0728b16 - 0728c04: 願言願我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙師子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩成正 [show] (1 hit)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0750b17 - 0750b19: 佛言世尊我等咸願受持如來菩提聖法時諸天子説伽他曰 [show] (1 hit)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0050c24 - 0051a21: 以者何彌勒以多聞故諸如來菩提不取諸物故彌勒若有菩薩勤勞事業者於勤修讀誦菩薩之所而爲惱亂者令修事業多致罪障無有 [show] (1 hit)
得無垢女經 (No. 0339) 0100b03 - 0100b25: 別我無分別不取不分別如來菩提道是故我不答 [show] (1 hit)
得無垢女經 (No. 0339) 0101b08 - 0101b22: 人語得無垢言文殊師利如來菩提出過言語彼不可説文殊師利默然不言 [show] (1 hit)
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 (No. 0353) 0220a09 - 0220c07: 漢辟支佛智所不能斷唯如來菩提智之所能斷如是世尊無明住地最爲大力世尊又如取縁有漏業因而生三有如是無明住地縁無漏 [show] (5 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0085b12 - 0090a24: 宣説我之界入亦不可説如來菩提我之菩提亦爾等無差別如來了知諸衆生界我 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.