大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來所作" : Including related character : 如来所作

102 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0032c02 - 0033a05: 72933;羅度若捨如來所作無知無見説者此非等説佛説此經已阿&T0 [show] (1 hit)
央掘魔羅經 (No. 0120) 0543c06 - 0543c06:   如來所作幻 衆幻中之王   [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0605b09 - 0605b26: 爾時佛告諸比丘如來所作已辦棄捨重擔拔煩惱根淨諸塵垢摧滅外道降伏魔軍入佛甚深微妙之理已得知見成就十力四無所畏十 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0912b17 - 0912b28: 身體金色高下四指不及如來所作袈裟與佛衣服等無有異作已受持或諸比丘遙見來者皆謂難陀即是世尊欲起迎逆及至知非始還 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0290c17 - 0291c26: 獨覺所作非菩薩所作非如來所作亦非餘所作此本性由本性空何以故非常非壞本性爾故善現是爲本性空善現白佛言世尊云何自 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0073a15 - 0074a03: 一切皆非聲聞獨覺菩薩如來所作亦非餘所作故名本性當知此中本性由本性空非常非壞何以故本性爾故善現是爲本性空云何自 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0334b22 - 0336b08: 實無差別所以者何善現如來所作一切事業所變化者亦皆能作彼所作事如來亦 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0101c07 - 0103a01: 若波羅蜜無有念故譬如如來所作亦不念二道離我遠佛道離我近何以故化如來亦無念故般若波羅蜜亦無念二道離我遠佛離我近 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0112a21 - 0115a09: 須菩提言世尊若化所作如來所作無有差別者所作功徳云何畢施之恩若供養化 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0130b21 - 0133a07: 所行道佛言於汝意云何如來所作化於何所行有取有放不須菩提言世尊不也無取無放佛言羅漢於夢中爲有所取有所放不答言不 [show] (1 hit)
信力入印法門經 (No. 0305) 0928c06 - 0929a28: 邊際自然智業一切諸佛如來所作不休息處得未來際盡一切劫能轉不退法輪之處復能示現無障礙智莊嚴之藏得一切種一切智智 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0368a26 - 0368a26:   於如來所作惡者 墮惡道時佛復悲   [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0486c28 - 0487b04: 當知彼之所作非眞幻化如來所作是眞幻化所以者何現證諸法皆如幻故假使一切諸衆生類皆成幻術如跋陀羅比於如來百分千分 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0934c29 - 0935a27: 羅諸龍眷屬鳩盤茶等於如來所作供養已復聞與授成佛之記歡喜踊躍得未曾有及聞稱讃如來法性本來寂靜清淨無垢無有少法之 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0944c18 - 0944c18:  馬勝今問放光事 如來所作非無因   [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0945b01 - 0945b28: 羅王乃至樂變化天等於如來所作諸供養復聞如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有白言世尊此樂變化天所説實際我今於實尚不可得 [show] (1 hit)
父子合集經 (No. 0320) 0964a12 - 0964a12:   如來所作非無因 宣生忻慶住正念   [show] (1 hit)
佛説大方廣善巧方便經 (No. 0346) 0174b16 - 0175b28: 鏡中皆悉顯現乃至諸佛如來所作報應亦於中現菩薩詣菩提場成等正覺圓滿一切白法最勝功徳如來已斷一切不善之法已能清淨 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0418c12 - 0419a01: 不見誰之所作所謂不見如來所作佛爲衆生説有佛性一闡提輩流轉生死不能知見以是義故名爲不見如來所作又一闡提見於如來 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0528a05 - 0528c09: 爲如來也是名聞見若見如來所作神通爲爲衆生爲爲利養若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名眼見若觀如來以他心智觀衆 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0659c18 - 0660a08: 不見誰之所作所謂不見如來所作佛爲衆生説有佛性一闡提輩流轉生死不能知見以是義故名爲不見如來所作又一闡提見於如來 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0375) 0772c14 - 0773b14: 爲如來也是名聞見若見如來所作神通爲衆生爲利養若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名眼見若觀如來以他心智觀衆生時 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0866a01 - 0866a14: 見亦復如是而彼妄想於如來所作無常念若善男子汝等父母及所尊重於佛法僧作非常想者悉於三歸皆不清淨汝今當以三法常住 [show] (1 hit)
大悲經 (No. 0380) 0948c01 - 0950b09: 何以故商主若其惡心於如來所作諸過失身壞命終墮大地獄若復慈心供養如來不求過者身壞命終得生善道天人之中彼以善根得 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0392a02 - 0392a12: 下中希有未有未見未聞如來所作如是大集我今説此能懼尸利子利奴大陀羅尼有大威力増長一切種子芽莖枝葉華果藥味潤澤甘 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0425c18 - 0426b18: 佛告族姓子何謂如來所作事業如來事業有三十二何謂三十二則以佛無上之慧處處如有知非處如有知有限無限有爲無爲靡不通 [show] (1 hit)
文殊師利問經 (No. 0468) 0501c02 - 0502a15: 則得解脱皆隨其因縁非如來所作何以故佛從世間生佛不説佛造世間若人殺生自得短命若人不殺自得長壽及解脱果此諸衆生雖 [show] (1 hit)
維摩詰所説經 (No. 0475) 0540b18 - 0540c21: 菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0562a29 - 0562c10: 取鉢勿懼於意云何若諸如來所作化者以是事詰寧有懼不我言不也無垢稱言諸 [show] (1 hit)
佛説轉女身經 (No. 0564) 0918a01 - 0918c01: 何尊者舍利弗於意云何如來所作化人從一佛國至一佛國爲有男女陰界諸入差別相不舍利弗言不也所以者何如來所化無有差別 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.