大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "四大菩薩" : Including related character :

185 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244) 0794b23 - 0794c05: 其曼拏羅四隅畫金剛部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛忿怒明王菩薩觀自在菩薩虚空藏菩薩於四門畫四幖幟如是畫曼拏羅已然 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0039c23 - 0040a29: 不令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而説偈言 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0174a20 - 0174b29: 不令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而説偈言 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0065a06 - 0067c21: 智猶如衆色諸形貌皆有四大菩薩如是執權方便所造行縁皆至佛道所以者何一切衆生所興殃罪爲無反復菩薩縁是行施度無極輒 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0347a07 - 0349a27: 菩薩見於四方光明幢等四大菩薩各坐琉璃光明樓閣有百千億諸天圍遶雨花奏樂現大神變震動大地而來於此時彌勒菩薩即白世 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0916b23 - 0916c16: 光明幢智上寂根願慧等四大菩薩從四方來而現於此各於無量吠瑠璃光明樓閣中坐有倶胝那庾多百千天衆圍繞震動諸刹以種種 [show] (1 hit)
集一切福徳三昧經 (No. 0382) 0999b05 - 1004b07: 等善男子如一切色皆依四大菩薩之福亦復如是遍一切處終不起於福徳狂逸應知無常盡滅之法那羅延若菩薩欲得此三昧者於四 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0222b22 - 0225a08: 爾時世尊告四大菩薩善男子汝若住此世界者隨意修集所有善法時四菩薩及其大衆即便各各隨意入定既入定已身出光明猶如一 [show] (1 hit)
佛説文殊師利現寶藏經 (No. 0461) 0452b17 - 0458c25: 寶譬如其有色像者皆有四大菩薩如是諸所説法皆欲度脱一切令入法門故譬如 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經 (No. 0848) 0024a15 - 0024a15:     以四大菩薩 所加持寶瓶     [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0254b10 - 0254b14: 時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲動一切有情本性開顯鉤召彼愚童令染愛諸佛妙法成熟本有法身故時虚空藏菩 [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0254b29 - 0254c04: 時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲鉤召一切有情令入法界以索引至金剛場以鎖堅諸藏誐以鈴適悦彼性令快樂 [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0254c19 - 0254c22: 時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲開一切有情本有不生性故令修行萬行滿足故令成就大菩提故入不動如如智 [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0255a10 - 0255a13: 時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲出生一切法令一切有情隨其受用爲欲成就如來三身爲欲成就遍周法界一切 [show] (1 hit)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0276c28 - 0277a04: 昧起當觀東方不動如來四大菩薩金剛薩埵三昧正觀其名曰金剛薩埵菩薩金剛王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩其毘盧遮那如來 [show] (2 hits)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0277b18 - 0277b27: 觀門謂觀南方寶生如來四大菩薩其名曰金剛寶菩薩金剛威徳菩薩金剛幢菩薩金剛笑菩薩南方寶生如來面向北方四大菩薩亦復 [show] (2 hits)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0277c29 - 0278a10: 西方無量壽佛面向東方四大菩薩亦復如是行者自想我是金剛法觀音菩薩我身之色及諸佛菩薩一切衆生十方世界山川草木皆紅 [show] (1 hit)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0278b08 - 0278b19: 謂觀北方不空成就如來四大菩薩其名曰金剛羯磨菩薩金剛護菩薩金剛藥叉菩薩金剛拳菩薩行者作想我是金剛羯磨我是金剛不 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽略述三十七尊心要 (No. 0871) 0295b18 - 0295b20: 不成就此乃毘盧遮那及四大菩薩即同五如來也 [show] (1 hit)
佛説祕密三昧大教王經 (No. 0883) 0454b08 - 0454b16: 中畫纔發心轉法輪菩薩四大菩薩一名大勇猛二名一切印主三名大三昧四名大成就主四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩如是安布曼 [show] (1 hit)
佛説祕密三昧大教王經 (No. 0883) 0456a23 - 0456b02: 置金剛護菩薩四面復安四大菩薩一名金剛頂二名金剛毫相三名金剛法四名金剛拳如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛甲 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 (No. 1003) 0610c24 - 0611a15: 香等四外供養菩薩又從四大菩薩各流出四門菩薩四種曼茶羅大智三昧耶法羯磨輪也如前大樂中所説類同若修瑜伽者成就般若 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 (No. 1003) 0615c10 - 0615c28: 調伏相應也此四種智即四大菩薩現轉輪王是也時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲説金剛自在自眞實心者外金剛部者摩醯首 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 (No. 1056) 0075a11 - 0075a29: 白衣大白多羅毘倶胝等四大菩薩各與無量蓮華部衆前後圍遶諸天八部以爲眷屬如是觀想無量聖衆及本尊極須分明勿令忘失次 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 (No. 1056) 0080b25 - 0080c02: 菩薩印及白衣觀自在等四大菩薩印各誦本眞言一遍即獻閼伽心中所求希望隨便啓告即結三世勝菩薩印左轉解界即對聖衆前發 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌 (No. 1125) 0536a21 - 0536a24: 有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功徳力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毘盧遮那身誦眞言曰 [show] (1 hit)
妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經 (No. 1192) 0923b26 - 0923b26:     此四大菩薩 在於第三院     [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0272c19 - 0273a21: 住佛手内於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞 [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0285a07 - 0285a13: 彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用金剛鉤印及本眞言如前儀則諸持誦阿闍梨若依摩里支成 [show] (1 hit)
涅槃論 (No. 1527) 0279c10 - 0279c28: 大智故不爲煩惱所汚第四大菩薩望果亦爲煩惱所汚今者涅槃非是因果所得是故不爲所汚第五四諦教乃至般若波羅蜜法華亦名 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.