大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十七尊曼荼羅" : Including related character :

41 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0129b17 - 0129b23:  普賢曼荼羅者即初段十七尊曼荼羅是本有三昧故云普賢曼荼羅也 毘盧遮那者謂第二段 金剛藏者指第三降三世品若約八菩薩 [show] (1 hit)
大樂經顯義抄 (No. 2239) 0625b08 - 0626b08: 六生已即成佛果云云上十七尊曼荼羅是唯約金剛部明此一部因果義也今至于此金 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0659a04 - 0659b25: 説十七段是擬金剛薩埵十七尊曼荼羅實相經三兄弟等三段不説之總説十四段是故同理趣分異理趣經然則件兩經尋其源者釋迦所説 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0659b27 - 0659c14: 初段説十七清淨句以爲十七尊曼荼羅自第二段至第十段中台大日并八大菩薩曼荼羅説之此是勝義諦曼荼羅也第十一段眞俗合明彼 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0661a02 - 0662a23: 七段故云通名也初段説十七尊曼荼羅第十七段説五祕密曼荼羅其中大樂金剛等者 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0667b10 - 0667b25: 集第七云越有大樂不空十七尊曼荼羅超兩絶而建都過三諦以構殿無始無終坐其極金幢金杵莊其臺○常恒佛業何有何無文加持圓明 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0674b14 - 0674c23: 空金剛薩埵大曼荼羅者十七尊曼荼羅名大樂不空曼荼羅性靈集第七云越有大樂不空十七尊曼荼羅云云而次下釋此曼荼羅云其曼荼 [show] (3 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0683c27 - 0684a21: 云所謂妙適等者以下説十七尊曼荼羅也十七尊義述云昔毘盧遮那如來於他化自在天王宮爲諸大菩薩等説此般若波羅蜜多甚深理趣 [show] (2 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0684c17 - 0684c29: 如是是則於行者自身成十七尊曼荼羅如是義此經促微自宗實談也大日經菩提實義者是也句者疏第一釋如來句生執金剛云句名住處 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0685b07 - 0685c02: 平等性智云云即此意也十七尊曼荼羅抱五股杵是即抱一切衆生之表示也金剛薩埵 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0686b05 - 0686b26: 軌普賢軌金剛薩埵軌説十七尊曼荼羅之中皆云嬉咲歌舞故改鬘爲咲也欲金剛女者亦金剛見見一切法勝義眞實理常生歡喜故爲嬉觸 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0713c22 - 0713c28: 祕曼荼羅功能也次上説十七尊曼荼羅已云得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汚對之云亦能也 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0739b07 - 0739b19: 段皆約五部作建立初段十七尊曼荼羅金薩爲中央是佛部也欲觸愛慢安四方是四部也内外四供四攝菩薩亦是四部所管也第二段以下 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0741b06 - 0741c02: 後甚有深意謂金剛薩埵十七尊曼荼羅金剛薩埵爲中臺欲觸愛慢布別位是則表次第修入軌則四菩薩如次因行證入初中後次第也當段 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0742b26 - 0742c13: 五尊已説八供四攝爾者十七尊曼荼羅非五祕密曼荼羅歟而初説長行偈頌文與當經同可謂五祕密曼荼羅但異常途同一蓮花座五尊故 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0742c14 - 0742c25: 五祕密曼荼羅歟異十七尊曼荼羅者此經説相初段十七尊曼荼羅初五尊雖同當段自餘十二尊異此段歟披可見之又宗叡曼荼羅欲金剛 [show] (2 hits)
西曼荼羅抄 (No. 2402) 0781b18 - 0781b18:  ○金剛薩埵十七尊曼荼羅 ○降三世會 ○降三世三昧耶曼荼羅 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0860c29 - 0861a09: 准護摩壇修之也可思之十七尊曼荼羅以大日安中臺四方安四波羅蜜又云如常安四攝八供謂十七也又説以金剛薩埵安中臺餘同云云 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0861a20 - 0861a21:   師曰私謂如十七尊曼荼羅餘四佛等又可然歟故或古圖有之 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0861b14 - 0861b18: 賢也或私謂四佛猶可有十七尊曼荼羅歟 第二圖愛安前方五祕密曼荼羅心也云云第四圖印者加四佛故歟已上一印圖決了 [show] (1 hit)
四十帖決 (No. 2408) 0944c24 - 0945a10: 曼羅大日金剛薩埵云云十七尊曼荼羅如常餘十三尊一印曼荼羅也十三尊之彼經有十七清淨句即是彼初十七尊曼荼羅中十七箇尊句 [show] (4 hits)
四十帖決 (No. 2408) 0951c23 - 0951c25: 十七尊曼荼羅以大日安中台四方安四波羅蜜又如常安四接八供謂十七尊也又説以金剛薩埵安中胎金同云云 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0043b13 - 0043b15: 樣云云此則同一印之中十七尊曼荼羅然文所不説之若依此意者四佛猶可有十七尊歟 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0679b26 - 0679c13: 一理趣會事 示云是十七尊曼荼羅也此十七字愛染王種子也故理趣經十七段欲・觸・愛・慢説説四徳毎段此ノミ擧是印合時四攝 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0691a09 - 0691a15: 賢也或私謂四佛猶可有十七尊曼荼羅歟各四親近加之也云云第二圖愛前事五種祕密曼荼羅心也云云七十尊曼荼羅大日安中臺四方 [show] (1 hit)
諸法分別抄 (No. 2448) 0715c15 - 0719c07: 荼羅是也云云金剛界三十七尊曼荼羅經中三十七尊住心城云云是心所現尊也疏一云譬如金師以巧方便以金作種種異物雖皆是金而 [show] (1 hit)
開心抄 (No. 2450) 0755a19 - 0755b25: 煩惱所不及也又理趣會十七尊曼荼羅中台圖金剛薩埵四方圖慾觸愛慢内四隅畫香花燈塗外四隅安嬉鬘歌舞四門安四攝菩薩別圖初 [show] (1 hit)
寶册鈔 (No. 2453) 0810a11 - 0810a22: 奉行分故也次説五祕密十七尊曼荼羅説引入弟子法等已上三卷説相了後四卷説相不載于指歸文不詳子細矣 [show] (1 hit)
祕藏金寶鈔 (No. 2485) 0355a01 - 0355a25: 所授散供紙説同之是名十七尊曼荼羅小野大次第奧書即是也久安四年中春之比於高野山木貝取出一曼荼羅授云是雖智證所渡又大 [show] (1 hit)
玄祕抄 (No. 2486) 0390c19 - 0390c22: 如仁王經法奉懸曼荼羅十七尊曼荼羅理趣會但中尊畫愛染王敷曼荼羅中央立塔安舍利口傳 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.