大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "利言" : Including related character :

660 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..22 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0357c02 - 0357c02:    聚落若空地 見利言我有     [show] (1 hit)
央掘魔羅經 (No. 0120) 0540a18 - 0540a28: 欲樂央掘魔羅謂文殊師利言無量天人常知墮法故離諸欲想 [show] (1 hit)
佛説大愛道般泥洹經 (No. 0144) 0868a19 - 0869b01: 者是時迦羅越告六沙彌利言是五百比丘尼不爲定意生已捨壽命行取泥洹是時六沙彌利聞是語即惛擗地言誰當復教誡我人 [show] (2 hits)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0326c15 - 0326c22: 勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今眞是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導初發信心以是因縁十方國土成正覺者 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0911c28 - 0912a03: 奉送如來至彼即還孫陀利言聖子速來莫久住彼 [show] (1 hit)
佛説義足經 (No. 0198) 0177a14 - 0177a29: 丘僧怨被惡名佛謂阿須利言不適有是宿命因縁佛便説偈言 [show] (1 hit)
法句譬喩經 (No. 0211) 0585a26 - 0585b29: 求寶時海神出掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利答曰掬水爲多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渇之人掬水雖少 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0900a07 - 0900c12: 有法於菩提有退轉不舍利言子不也善現離受想行識有法於菩提有退轉不舍利子言不也善現色眞如於菩提有退轉不舍利子 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0964b11 - 0964c22: 時世尊知而故問曼殊室利言善男子汝實先來至此住處爲欲觀禮親近佛耶曼殊室利前白佛言如是世尊如是善逝何以故我於 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0966b02 - 0966c22: 及坐者倶不可得曼殊室利言實際者是何増語世尊實際當知即是僞身増語曼殊室利云何僞身可名實際世尊實際無去無來非 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0967a04 - 0968a14: 是説時舍利子讃曼殊室利言善哉善哉善能爲我解密語義曼殊室利報言如是如是大徳我非但能解密語義我亦即是一切漏盡 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0726b07 - 0727b14: 聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所説見如來者甚爲希有爲一切衆生故見於如來而心不取衆生之相化一切衆生向 [show] (12 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0727b15 - 0727c13: 已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不 [show] (7 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728a04 - 0728a16: 多羅三藐三菩提文殊師利言我無得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所説即菩提相佛讃 [show] (4 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728a17 - 0728a25: 舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩提法不見修行菩提及證菩提者舍利弗語文殊 [show] (5 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728b01 - 0728b08: 學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是説法無能知者何以故菩提之相實 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728b09 - 0728b25: 舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者 [show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728b26 - 0728c17: 云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何 [show] (4 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728c18 - 0728c25: 來謂我爲如來乎文殊師利言不也世尊我謂不是如來爲如來耶無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二 [show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728c26 - 0728c28: 如來出現於世耶文殊師利言若有如來出現世者一切法界亦應出現 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0728c29 - 0729a11: 沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊師利白佛言世尊佛今住世耶 [show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729a12 - 0729a19: 切心相皆不思議文殊師利言若如是説如來不思議凡夫亦不思議今無數諸佛求於涅槃徒自疲勞何以故不思議法即是涅槃等 [show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729a20 - 0729a28: 衆生中爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆生相亦不可得佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言[show] (2 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729a29 - 0729b03: 來爲無上福田耶文殊師利言如來是無盡福田是無盡相無盡相即無上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729b04 - 0729b10: 何植種不増不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是植種名無増無減亦是無上最勝福田爾時 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729b17 - 0729c09: 入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實 [show] (3 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0729c10 - 0730a17: 文殊師利言思議定者是可得相不可思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是 [show] (5 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0730a18 - 0731a09: 爾時佛告文殊師利言如諸如來自説己智誰當能信文殊師利言如是智者非涅槃法非生死法是寂滅行是無動行不斷貪欲瞋恚 [show] (3 hits)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0731a10 - 0731c18: 多羅三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繋縁法界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先 [show] (1 hit)
文殊師利所説般若波羅蜜經 (No. 0232) 0731c19 - 0732a20: 有決定衆生相故文殊師利言若人欲聞般若波羅蜜我當作如是説其有聽者不念不著無聞無得當如幻人無所分別如是説者是 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.