大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "六祖" : Including related character : 六祖

533 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..18 --- [ keyword count ]


 

楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0479a08 - 0479c03: 祖始易以金剛經傳授故六祖聞客讀金剛經而問其所從來客云我從蘄州黄梅縣東五祖山來五祖大師常勸僧俗但持金剛經即 [show] (1 hit)
大雲輪請雨經 (No. 0989) 0488c18 - 0489a14: 囉三十五喞哩喞哩三十六祖嚕祖嚕三十七跛囉麼母馱引弩鼻麼帝三十八 [show] (1 hit)
一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經 (No. 1022B) 0713c24 - 0714a18: 066552;智皆反六祖嚕祖嚕馱囉馱囉七薩嚩怛他蘖多八馱引覩馱 [show] (1 hit)
一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經 (No. 1023) 0717a12 - 0717b09: 歩平嚩曩嚩㘑五嚩嚩㘑六祖魯祖魯七他囉他囉八薩嚩怛他去引𦽵跢上馱 [show] (1 hit)
佛説延壽妙門陀羅尼經 (No. 1140) 0588b06 - 0588c13: 四嚕嚕十五拶哩拶哩十六祖哩十七半拏哩引莎引賀引十八怛&MT00 [show] (1 hit)
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經 (No. 1170) 0695b01 - 0695b15: 盧十四虎盧十五祖盧十六祖盧十七母盧十八母盧十九達摩二十達摩二十 [show] (1 hit)
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經 (No. 1170) 0703c08 - 0704a10: 舍戍儞十五蘇迦引隷十六祖攞迦引隷十七阿仡&T058676;二合 [show] (1 hit)
大寒林聖難拏陀羅尼經 (No. 1392) 0908c03 - 0909b17: 尾㘑矩嚕矩嚕尾㘑三十六祖嚕祖嚕尾㘑三十七麼賀引尾㘑誐囉麼底三十 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0608c15 - 0613a07: 小水長流則能穿石禪宗六祖共傳斯喩願諸學者銘心書紳若直就修行以釋當以智慧鑚注於一境以方便繩善巧迴轉心智無住 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0158c18 - 0166b18: 用拂塵埃故爲會之此是六祖直顯本性破其漸修今爲順經明其漸證修隨漸 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0249b06 - 0256b19: 對此名小水長流疏禪宗六祖共傳斯喩下三結勸初引内教結勸自達磨教可即用此喩展轉相承但云六者後分南北多紛競故疏 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經略疏註 (No. 1795) 0550c18 - 0550c19:  即所照也心淨如鏡故六祖偈云心如淨明鏡身如明鏡臺 [show] (1 hit)
佛遺教經論疏節要 (No. 1820) 0853b08 - 0853b25: 定慧數息聖道不生禪宗六祖共傳斯喩願諸學者銘心書紳 [補註]精進二義事則念念勤修理則念念空寂故云一念不生是 [show] (1 hit)
教觀綱宗 (No. 1939) 0942a29 - 0942b17: 直捷何用此葛藤爲答曰六祖大師不云乎法法皆通法法皆備而無一法可得名最上乘倘有一法未通即被此法所縛倘有一法未 [show] (1 hit)
天台智者大師齋忌禮讃文 (No. 1948) 0966b12 - 0966b12: 一心奉請天台教觀第六祖師法華尊者 [show] (1 hit)
天台智者大師齋忌禮讃文 (No. 1948) 0967b11 - 0967b11: 一心頂禮天台教觀第六祖師法華尊者 [show] (1 hit)
顯密圓通成佛心要集 (No. 1955) 0989c12 - 0993c06: 師云無念念者即念眞如六祖釋無念云無者無諸相念者念眞如此乃想念諸 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0201a07 - 0201a19: 問六祖壇經云凡愚不了自性不識身中西方東方願西悟人在處一種誌公云智者知心是佛愚人愛往西方若此道果是眞正何故 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0208a21 - 0208b28: 無間一切信向甚盛世傳六祖壇經韶州人見六祖因問有修西方此法如何六祖答以自心有西方即是眞西方自有西方心何處覓 [show] (3 hits)
樂邦遺稿 (No. 1969B) 0238c07 - 0238c16: 學道師承章安補天台第六祖即所謂法華智威尊者者是也故高麗智淳師讃之曰親逢智者陳良願果作宗師副夙期夫如是靈芝 [show] (1 hit)
龍舒増廣淨土文 (No. 1970) 0283a28 - 0283b07: 昔六祖與韋史君説西方相状其言甚簡其旨甚明既無間於東西何相状之可述及觀王虚中淨土文何其諄諄也蓋聞法無頓漸根 [show] (2 hits)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0308c18 - 0309a02: 庵契華嚴之旨應無所住六祖悟般若之宗觀先徳而可遵豈今人而不學可謂渡河須用筏到岸不須船 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0317a17 - 0317c20: 承凡有二十七人其二十六祖近世滅度名不如蜜多者所以繼世弟子曰般若多羅方在南天竺國行化以此慧燈次第相傳達磨多 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0327c13 - 0328b25: 經云隨其心淨則佛土淨六祖壇經云心中若無不善西方去此不遙若懷不善之心念佛求生難到不斷十惡之心何佛而來迎請大 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0330b12 - 0331a27: 蓋自迷而不知不覺也故六祖大師云一念平直即是彌陀一念邪險即是衆生蓋以人居濁世現行無明口説直心行多諂曲溺於苦 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0346b27 - 0346c18: 昧却理性之眞空即非也六祖云心有所得即非一合相心無所得即是一合相是也今有愚人不識佛法坐吾教中妄説夫婦是一合 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0347a19 - 0347b17: 宅也又不見法達禪師見六祖大師呈偈云誦經三千部曹溪一句亡未明出世旨寧歇累生狂羊麁牛權設初中後善揚誰知火宅内 [show] (2 hits)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0348b15 - 0348c02: 昔永嘉大師往曹溪禮拜六祖印證心地述證道歌云自從認得曹溪路了了生 [show] (2 hits)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0351a14 - 0351b24: 豈不聞五祖弘忍大師謂六祖曰佛即以心傳心法即以心印心佛佛惟傳本體師師密付本心是也莊子云使道之可傳人莫不傳之 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0358b28 - 0359c09: 未得異見多途遂將禪宗六祖大師壇經説淨土處暗地搏量隨語生解便謂本無淨土不必求生而不知我大師非但所説隨機實乃 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.