大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "儒童菩薩" : Including related character :

38 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

生經 (No. 0154) 0107a17 - 0108a17: 志年耆多智會中第一時儒童菩薩亦在山中學諸經術無所不博時來就會坐其下頭次問所知展轉不如乃至上座問長老梵志所知亦 [show] (1 hit)
修行本起經 (No. 0184) 0461c17 - 0462a10: 者應受斯物七日未竟時儒童菩薩入彼衆中論道説義七日七夜爾時其衆欣踊無量主人長者甚大歡喜以女賢意施與菩薩菩薩不受 [show] (2 hits)
出曜經 (No. 0212) 0659a29 - 0659c02: 暫停息者盡供給之是時儒童菩薩捨八萬婇女捐王重位夜非人時捨國求道自剃頭髮復脱寶衣所乘白馬盡付車匿還國白王生死苦 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0317b19 - 0319b22: 人乎勿作是觀即我爲彼儒童菩薩於我爾時以是五莖青色蓮花奉散彼佛復解金髮敷置道上興如是行便蒙授記是故舍利子若有菩 [show] (1 hit)
薩婆多毘尼毘婆沙 (No. 1440) 0532b03 - 0532b29: 地名此比丘因地爲名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於爾時剃髮出家時無數人得菩薩髮尊重供 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0105a05 - 0114a13: 若言諸法不可取者昔爲儒童菩薩應不得記若昔爲儒童菩薩遂得記者則諸法可取若言諸法不可説者然燈佛不應爲其授記既爲釋 [show] (2 hits)
法華玄論 (No. 1720) 0420a16 - 0423a09: 地也二者諸經及釋論云儒童菩薩得七地無生忍値燃燈佛方與授記未値燃燈佛之前猶未得記故知第四人是七地北方論師云第一 [show] (1 hit)
肇論 (No. 1858) 0159c15 - 0159c23: 童於然燈佛所已入涅槃儒童菩薩時於七住初獲無生忍進修三位若涅槃一也則不應有三如其有三則非究竟究竟之道而有升降之 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0237a19 - 0237a24: 童於然燈佛所已入涅槃儒童菩薩時於七住獲無生忍進修三位 縁起如本行説詳意儒童時居七住依無生忍見無生理名入涅槃折 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0439a15 - 0446c22: 是大權世人常云孔子是儒童菩薩故三教殊途而同歸此約釋教開迹而説方有此 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0988a03 - 0988b09: 是迦葉菩薩二者孔子是儒童菩薩明知自古及今但有利益於人間者皆是密化菩薩惟大士之所明非常情之所測遂使寡聞淺識起謗 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0066a04 - 0066a04: 儒童菩薩經一卷出六度集 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0333b23 - 0333c12: 淨菩薩彼稱孔子別本稱儒童菩薩迦葉菩薩彼稱老子別本云迦葉應生震旦示號老子設無外之教以治國假神仙之術以治身此止觀 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0140a04 - 0140a08: 云佛遣三弟子振旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏淵摩訶迦葉彼稱老子先生辯異似若自私 [show] (1 hit)
廣弘明集 (No. 2103) 0173c29 - 0174b03: 利他也故清淨法行經云儒童菩薩化作孔丘儒童既是大心孔丘復有兼濟法行之説理豈虚哉考乎李典爰及孔經教迹乃分理致終一 [show] (1 hit)
破邪論 (No. 2109) 0478c08 - 0478c20: 云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼云顏回摩訶迦葉彼稱老 [show] (1 hit)
辯正論 (No. 2110) 0493b10 - 0494b12: 太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化愍濟五濁宣布五常而吾子未訪所聞今粗爲陳其本何者佛初成道近接下凡爰 [show] (1 hit)
北山録 (No. 2113) 0577a19 - 0580a20: 行經以大迦葉爲老耼以儒童菩薩爲孔丘西昇經云道經也吾師化遊天竺善入泥 [show] (1 hit)
三教平心論 (No. 2117) 0783c04 - 0783c09: 三弟子震旦教化孔子乃儒童菩薩顏回乃淨光菩薩老子乃摩訶迦葉也審如此則三教優劣豈易以立談叛哉殊不知二書之作各欲尊 [show] (1 hit)
折疑論 (No. 2118) 0816c21 - 0816c24: 淨光童子菩薩稱爲仲尼儒童菩薩稱爲顏回佛説空寂所問經及天地經皆云吾迦葉在彼爲老子號無上道淨光在彼號仲尼爲夫子漸 [show] (1 hit)
出三藏記集 (No. 2145) 0022c19 - 0022c19: 儒童菩薩經一卷抄六度集或云儒童經 [show] (1 hit)
大唐内典録 (No. 2149) 0237a08 - 0237a08: 儒童菩薩經一卷出六度集 [show] (1 hit)
古今譯經圖記 (No. 2151) 0354c05 - 0355a10: 經一卷菩薩初地經一卷儒童菩薩經一卷菩薩十道地經一卷光味菩薩造七寶梯經一卷菩薩縁身五十事經一卷菩薩戒自在經一卷 [show] (1 hit)
大周刊定衆經目録 (No. 2153) 0402a28 - 0402a28: 儒童菩薩經一卷出第八卷 [show] (1 hit)
大周刊定衆經目録 (No. 2153) 0402c15 - 0402c15: 儒童菩薩經一卷出第八卷 [show] (1 hit)
開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154) 0501a08 - 0501a20: 溥首童眞經出普超經 儒童菩薩經或無菩薩字出六度集經 波斯匿王欲伐鴦崛魔羅經出鴦崛魔羅經 大光明菩薩百四十八願 [show] (1 hit)
貞元新定釋教目録 (No. 2157) 0798a26 - 0798b07: 經溥首童眞經出普超經儒童菩薩經或無菩薩字出六度集經波斯匿王欲伐央崛魔羅經出央崛魔羅經大光明菩薩百四十八願經菩 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0001a05 - 0001b12: 迦葉號曰老子顯揚道徳儒童菩薩號曰孔子教修孝義人民之性以此調柔堪應隨 [show] (1 hit)
唯識義燈増明記 (No. 2261) 0338c17 - 0340b20: 權菩薩佛説清淨行經云儒童菩薩彼稱孔丘解云作孝經云孔子者魯人也姓孔名 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0625a27 - 0625b05: 經云迦葉菩薩彼名老子儒童菩薩彼名孔子光淨菩薩彼名顏回抄文提謂經云夫五戒者是即天之五星地之五岳人之五常五行五藏 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.