大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "信空" : Including related character :

66 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

雜寶藏經 (No. 0203) 0495a02 - 0496b11: 言世界之中何有羅漢王信空語用自苦惱時王答言今我父頭死來多日顏色不變自非得道何由有是又我父時大臣婆咥師優波 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0931a07 - 0933a19: 信般若波羅蜜多時則不信空解脱門不信無相無願解脱門世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多時則不信空解脱門不信無相 [show] (3 hits)
佛説阿惟越致遮經 (No. 0266) 0215c25 - 0217b12: 害轉共諍訟重于罪福不信空無相不願之法蠲於衆行不起不滅壞一切法永 [show] (1 hit)
不退轉法輪經 (No. 0267) 0242c14 - 0243a14: 畏親近愚癡樂行外道不信空無相無願無生無滅於一切法不生信心阿難如是人等難可解悟 [show] (1 hit)
佛説廣博嚴淨不退轉輪經 (No. 0268) 0273b22 - 0274a01: 離沙門法行非沙門法不信空無相無作無爲不生不滅一切諸法非破壞相阿難當知如是衆生信是法難爾時世尊説是語已即便 [show] (1 hit)
信力入印法門經 (No. 0305) 0938a08 - 0938a28: 慰心有言作所應作者謂信空解脱故信諸業故三謂菩薩生如是心我已得住遠離惡心所求處故生安隱心爲令他住遠離惡心所 [show] (1 hit)
信力入印法門經 (No. 0305) 0943a19 - 0943b17: 法得名何等爲四謂功徳信空解脱令諸衆生住菩提心是名四種法諸菩薩等得智明門般若成就依彼智明門般若諸菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0397b16 - 0397b16: 爾時信空天子以偈讃曰 [show] (1 hit)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0045a21 - 0046b11: 咀者以爲愛法我不説不信空者而得解脱我不説染著者以爲修行淨我不説染著行者爲滿菩提分我不説住所得者以爲證智我 [show] (1 hit)
佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0191a01 - 0192a29: 慧中無我無人無壽無命信空度脱空無空聞是不恐不懼持精進推念心何等 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0076b20 - 0077c06: 正見聽三解脱是名聞聲信空三昧不畏無相不疑無願是善思惟以如是法願向菩提名爲正見修空三昧調心明見修集無相爲除 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0425c18 - 0426b18: 不能逮得柔順法忍如篤信空逮得法忍如狐疑者心不休息如除結網心得止息知於女人不以此身成轉輪王天帝梵天魔王之主 [show] (1 hit)
賢劫經 (No. 0425) 0031a01 - 0034c16: 福無復衆患是曰持戒篤信空義心無所生堪任一切諸不可行是曰忍辱不猗痛痒善惡苦樂亦無所著是曰精進其以樂痛在於三 [show] (1 hit)
月燈三昧經 (No. 0639) 0610c04 - 0610c04:   不信空法比丘衆 尋時即起手持刀   [show] (1 hit)
佛説諸法本無經 (No. 0651) 0762a27 - 0762c07: 如信説法當信一行所謂信空信無相信無願信無生信無所有信無相貌大徳世尊但當説之彼不可思巧方便句於中若諸聲聞獨 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0025c23 - 0025c23:  何不自建意 體信空慧道   [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0080b12 - 0082b09: 辦若復善男子善女人得信空法無量聖行修四意止念念成就分別内外空寂無形斯皆出於如來無著聖賢之行若善男子善女人 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0102c29 - 0105b02: 淨不見文字出生諸法不信空慧成道教者是謂不淨一切諸想皆歸於空是謂清淨本無名號爲作名號復欲於中成無上道是謂不 [show] (1 hit)
佛説決定總持經 (No. 0811) 0772b11 - 0772b20:   其志常樂篤信空無 修治清淨最勝之道    猶如日光隨時宣明 已得佛道所照過彼    [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0534a01 - 0534c15: 薩信等五根薄薄故不能信空無相無作無依止法嬈亂心起作是言佛一切智 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0172b04 - 0172b11: 薩住此菩薩現前地中得信空三昧性空三昧第一義空三昧第一空三昧大空三昧合空三昧起空三昧如實不分別空三昧不捨空 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0172b12 - 0172b26: 觀一觀衆生無我如經得信空三昧故二觀法無我如經性空三昧故三取彼空觀如經第一義空三昧故四依彼阿黎耶識觀如經大 [show] (1 hit)
大寶積經論 (No. 1523) 0212a09 - 0213a11: 行二者助功徳道行是中信空無我及不捨涅槃等是助智道行信業報等三句助成功徳智廣修六波羅蜜攝取行故助四種行是中 [show] (4 hits)
大寶積經論 (No. 1523) 0213a18 - 0218a28: 諸行爲乃得菩提耳問曰信空及忍無我有何異義答曰信空無我事者能順分別觀一切諸行故證法界根本處無我忍者自相境界 [show] (3 hits)
大寶積經論 (No. 1523) 0228a17 - 0228a17: 故 示現無學戒淨 信空佛境界 [show] (1 hit)
大寶積經論 (No. 1523) 0228a18 - 0228a19: 以信空故示現非學非無學淨事依悋著淨故説第十偈 [show] (1 hit)
大乘廣百論釋論 (No. 1571) 0243c20 - 0244a02: 立不空者翻對於空既不信空不空焉立如何可立諸法不空汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言不空亦有所對謂互有無 [show] (2 hits)
迴諍論 (No. 1631) 0015a25 - 0015a25:   若人不信空 彼不信一切   [show] (1 hit)
迴諍論 (No. 1631) 0023a07 - 0023a07:   若人不信空 彼不信一切 [show] (1 hit)
迴諍論 (No. 1631) 0023a08 - 0023a20: 此偈明何義若人信空彼人則信一切世間出世間法何以故若人信空則信因縁和合而生若信因縁和合而生則信四諦若信四諦 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.