大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "信三寶" : Including related character : 信三寳 信三宝

356 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..12 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0007) 0207a24 - 0207c11: 門名徒盧那聰明多智深信三寶心自思惟彼八國王及諸離車身力壯健軍衆精鋭又且力士勇猛難當若交戰者必無兩全而即便語 [show] (1 hit)
大正句王經 (No. 0045) 0835b06 - 0835b21: 王捨於斷見知有後世及信三寶大王妄執強對於我今復爲王更説譬喩汝若信者諦聽諦受善思念之王言尊者願爲我説爾時迦葉 [show] (1 hit)
分別善惡報應經 (No. 0081) 0896a15 - 0896b05: 妬不行惠施貪惜財物不信三寶墮畜生中今犬商佉是長者父輸迦長者復白世尊我父兜儞野在生之日常行布施祭祀火天及諸鬼 [show] (2 hits)
分別善惡報應經 (No. 0081) 0896c18 - 0898c19: 壞他善九貨易經像十不信三寶如是十種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十 [show] (4 hits)
雜阿含經 (No. 0099) 0164c05 - 0164c08: 量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因縁故自顯其徳而向王説偈言 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0064c28 - 0066c01: 高無謙下心遠善知識不信三寶亦復不爲善友所護於世間中起顛倒想雖見諸 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0265a13 - 0270a04: 厭足者解無障説未得敬信三寶者解集福徳説法門雨不知足者解法雲説三寶 [show] (1 hit)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0299b11 - 0300a21: 過犯悔除業障當知是人信三寶力勝諸外道百千萬倍亦勝四種轉輪聖王何況餘類一切衆生如欝金華雖然萎悴猶勝一切諸雜類 [show] (2 hits)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0337b07 - 0338b04: 曲貢高自大離善知識不信三寶雖受福報如彼天中常苦鬪戰殘害支節我今略陳如是諸趣所受衆苦若具説者窮劫不盡又我與汝 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0340a28 - 0341a04: 善身口意業常令清淨篤信三寶隨時供養其人命終得生天上顏貌端正世無倫 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0343c24 - 0344b27: 者名曰法増宗族已來篤信三寶好行仁惠不傷生命居人推之以爲令長數十年 [show] (1 hit)
佛説興起行經 (No. 0197) 0172c06 - 0173a24: 小親友然其不識三尊不信三寶不見佛不聞法不供養衆僧願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足從足至頭覩佛 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0214c21 - 0214c26: 量不可稱計禀性賢柔敬信三寶毎自思惟我今此身及諸財寶虚僞非眞如水中月如熱時炎不可久保作是念已往詣佛所 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0215b29 - 0215c20: 者有一婢使禀性賢善敬信三寶毎於一時爲其大家磨栴檀香暫出門外見佛世尊著衣持缽將諸比丘入城乞食心懷喜悦尋還入内 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0219b19 - 0219c25: 者名曰須達禀性仁賢敬信三寶日日往詣僧坊精舍除掃塔寺又於一時有諸縁務値行不在掃彼塔寺爾時世尊將大目連舍利弗大 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0223a07 - 0223b06: 者名曰賢善體性柔和敬信三寶常樂惠施名稱普聞時有比丘著衣持缽造詣其家從其乞食時此長者有少急縁竟不自施尋即出去 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0224a19 - 0224c15: 逸不好布施貪著世樂不信三寶無上道教見諸沙門入城乞食既不自施逆遮他人斯等道人不自生活但仰百姓今若與者後日復來 [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0268a06 - 0268a06:     不信三寶者 説彼最貧窮     [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0268a08 - 0268a08:     能信三寶者 是名第一富     [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0376b04 - 0380a10: 終生餓鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道應墮畜生爲病所困唯得伏臥不得偃 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0380a19 - 0382a05: 爾時安陀國有優婆塞敬信三寶受持五戒不殺不盜不邪婬不妄語不飮酒布施 [show] (2 hits)
雜寶藏經 (No. 0203) 0449a27 - 0450a21: 言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千萬歳不聞水穀之名身如太山腹如大谷咽如細針髮如 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0471b16 - 0471b17: 長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天縁 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0474b02 - 0474b03: (六二)長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天縁 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0485a09 - 0485c10: 言汝婆羅門愚癡邪見不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絶瓔珞著垢膩衣在地而坐夫從外來問言何以爾耶答言瞿曇沙門罵辱於我 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0494c02 - 0494c16: 時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老 [show] (1 hit)
雜譬喩經 (No. 0204) 0501a01 - 0501a14: 天堂之福審太山之罪至信三寶以塞三塗強智慧之力以消三界癡冥修六淨神水以蕩六患之穢故能輕財損身口分行等之施以樹 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0652c27 - 0653b05: 出於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應於其中間不容善心念道是謂八不閑處善不與惡倶惡不與惡善倶佛告比丘如我今出 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0922b06 - 0925c26: 生婆羅門刹帝利大姓正信三寶増長善法因宿善根作如是念有情長夜諸趣流 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1019b23 - 1020a18: 薩雖處居家而受三歸深信三寶迴向無上正等菩提是諸菩薩雖復受用五欲樂 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.