大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "仙藥" : Including related character : 仙薬

106 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大方便佛報恩經 (No. 0156) 0131c02 - 0132a24: 音樂倡伎暦數算計呪術仙藥服乘象馬兜矛矟箭出陣入陣有大武功我有如 [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0004b14 - 0004b14:   護身神仙藥 瓔珞莊嚴身   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0350b28 - 0351b07: 種種諸處亦善調錬種種仙藥亦善營理田農商估一切諸業取捨進退咸得其所又善別知衆生身相作善作惡當生善趣當生惡趣 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0704a12 - 0704c08: 取捨勝負亦善調錬種種仙藥幻術變化亦善營理田農商賈種種諸業亦善禮 [show] (1 hit)
佛垂般涅槃略説教誡經 (No. 0389) 1110c17 - 1111a07: 參預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正念求度不得苞藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0273a17 - 0274c19: 等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飮 [show] (1 hit)
佛説虚空藏菩薩神呪經 (No. 0406) 0661b05 - 0661c25: 入幽穴求珍異者欲服神仙藥者被繋閉者受刑罸者若臨死者愛別離者怨憎 [show] (1 hit)
大方廣十輪經 (No. 0410) 0696b26 - 0697b02: 産業舍宅守護妻子呪説仙藥貪著衣服飮食之物破戒惡行其聲如貝實非沙門自言沙門實非梵行自謂梵行乃至爲刹利婆羅門 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0325a16 - 0325a29: 甘露想七者能於正法起仙藥想八者於其正法起良藥想九者專求正法不顧身命十者悕求正法起修行想善男子菩薩成就此十 [show] (1 hit)
解深密經 (No. 0676) 0696b12 - 0697a17: 譬如毘濕縛藥一切散藥仙藥方中皆應安處如是世尊依此諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義言教遍於 [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0268a09 - 0268a09: 能令諸母天 受與妙仙藥   [show] (1 hit)
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經 (No. 0867) 0269b21 - 0269b21:   若欲得仙藥 及往極樂界   [show] (1 hit)
蕤呬耶經 (No. 0897) 0764a11 - 0766b29: 於東南方置火神印及諸仙藥叉衆於其南方置檀荼印與諸餓鬼圍繞於西南 [show] (1 hit)
一字佛頂輪王經 (No. 0951) 0255a20 - 0255b03: 過去未來善惡之事長年仙藥之事作金銀法安怛陀那法娜羅鉢底法具爲我説令我明解若當呪者加以精進倍誦其呪專一作法 [show] (1 hit)
如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 (No. 0961) 0330c17 - 0331a07: 宮及阿修羅宮即取長年仙藥施與行人行者服已住壽一千歳神通如意能堪修行佛妙法道若親近女色及食肉類不得飛鉢神力 [show] (1 hit)
如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 (No. 0961) 0332c11 - 0332c19: 衆人敬愛惡人降伏長年仙藥入窟禪定飛行神通是則現生所求心願六度圓滿超證十地七等覺地八正道法四無量心如是等法 [show] (1 hit)
讃觀世音菩薩頌 (No. 1052) 0068a01 - 0068a01:   當獲神呪及仙藥 我見壁畫觀音像   [show] (1 hit)
佛説七倶胝佛母准提大明陀羅尼經 (No. 1075) 0174c19 - 0175a03: 隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授與復爲説法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大明 [show] (1 hit)
佛説七倶胝佛母心大准提陀羅尼經 (No. 1077) 0186a01 - 0186a05: 所求皆得滿足或見授與仙藥或見與受菩提之記 [show] (1 hit)
佛説七倶胝佛母心大准提陀羅尼經 (No. 1077) 0186a14 - 0186b01: 隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復爲説法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩常爲善友又此准提大陀 [show] (1 hit)
七佛倶胝佛母心大准提陀羅尼法 (No. 1078) 0187a01 - 0187a11: 安悉香燒於睡夢中夢食仙藥或授仙方或於鏡中有五色光光中有藥隨意取食即得長生 [show] (1 hit)
七倶胝獨部法 (No. 1079) 0188a02 - 0188a08: 若求長生及勅諸仙取其仙藥於古塔前及深山中或淨房内依鏡爲壇具滿七日或三七日燒青蓮華和安悉香於初夜分誦呪一百 [show] (2 hits)
如意輪陀羅尼經 (No. 1080) 0195a10 - 0195c13: 是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮 [show] (1 hit)
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經 (No. 1083) 0201b20 - 0202a03: 皆得入十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗一切山闈門皆得入十三七日塗乃至 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0283a17 - 0283b09: 天四天大王一切眞言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁護此最勝明王眞言悉地王眞言吉祥蓮花眞言但常誦持則得無量大福徳 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0283c08 - 0284a08: 祥母故復是一切眞言明仙藥仙光明福徳吉祥母故復是一切藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗魯茶緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福 [show] (1 hit)
慈氏菩薩略修愈誐念誦法 (No. 1141) 0599a15 - 0599b06: 若求長生不死喚神仙索仙藥喫亦得如意自在或得伏藏悉地或得合錬悉地點化無窮所點銅鐵鉛錫皆成爲金貧乏衆生廣施利 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0870b24 - 0870c07: 請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以眞言威力亦得解脱 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0870c08 - 0871a24: 金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飮 [show] (1 hit)
文殊師利耶曼徳迦呪法 (No. 1218) 0095a20 - 0095a23: 二十五枚金錢亦與長年仙藥 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.