大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "五種三昧" : Including related character :

203 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

達摩多羅禪經 (No. 0618) 0320c09 - 0320c18: 是五壞相壞一切法修行五種三昧壞境界悉清淨已次復生五種三昧相師子王三昧龍王三昧金翅鳥王三昧牛王三昧象王三昧心無 [show] (2 hits)
大毘盧遮那成佛神變加持經 (No. 0848) 0033a22 - 0033a22:     正等覺略説 五種三昧耶     [show] (1 hit)
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 (No. 0850) 0083x26 - 0083x26:  Footnote  本冠註曰佛世尊等者即五種三昧道也 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏菩提幢標幟普通眞言藏廣大成就瑜伽 (No. 0853) 0146a10 - 0146a19: 念之五今演説優陀那曰五種三昧耶一本尊二眞言三密印四三昧五種子 [show] (1 hit)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0276b27 - 0276c17: 惡業皆悉消滅應時便獲五種三昧一刹那三昧二微塵三昧三白縷三昧四隱顯三昧五安住三昧汝金剛手我今已説五方如來四波羅 [show] (1 hit)
佛説無二平等最上瑜伽大教王經 (No. 0887) 0525c24 - 0526b12: 受爲本部弟子如常所説五種三昧應當一心如實觀想即得於大三昧曼拏羅中作成就行人是即名爲大如意寶眞實出生 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0531a10 - 0531c29: 昧者身心輕安即能生於五種三昧何等爲五一者刹那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名爲刹那 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0557c14 - 0558a24: 於癡不順於怖菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者愛欲二者瞋害三者昏沈四者掉悔五者疑心斷此五蓋以爲莊嚴 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0567c06 - 0568a06: 得一字觀一刹那頃便得五種三昧現前所有煩惱不復現起善男子此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議若善男子善女人有能入此 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0314a07 - 0314a21: 龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化以此龍王安自臥床頭邊燒人肉薫刹那中間即降大雨 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0314b07 - 0314b17: 次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身飡五味食然後持明者觀想自身本尊已至黒月八日或十四日用前天像入於 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0314c19 - 0315a03: 至黒月八日或十四日用五種三昧藥及五種甘露藥持明者即觀想諸法唯一眞理體離分別然後以此藥作大供養安像於自臥床頭邊 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0316b06 - 0316c07: 持明者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅用香華等供養曼拏羅賢聖已持明者發寂靜心作念云我今一日内作降伏敬愛法如是 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0318c10 - 0319a02: 彼言善來汝女持明者用五種三昧藥及五甘露獻閼伽彼女受閼伽已現本相而住持明者告彼女言施我一切成就所有聖劍聖鉞斧羂 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0319b07 - 0320a03: 明者如是作曼拏羅已食五種三昧藥及飮酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心無怖畏斷除疑惑言行眞實樂行布施堅固不退具大 [show] (2 hits)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0320c24 - 0321a02: 之行持明者先受五如來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍火内作護摩所稱名者速來敬愛若用羖羊肉持明者自食及塗身已 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0321a10 - 0321a12: 次持明者用猪血鷄肉及五種三昧藥同和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲作何事隨行人意 [show] (1 hit)
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經 (No. 1272) 0321b03 - 0321b09: 乾以麻油和爲五丸復用五種三昧藥搵彼五丸藥後用旃陀羅迦儞也切鉢囉他摩布瑟波囉訖多以燕脂搵過復用三鐵裹前藥丸持明 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0648b08 - 0659b06: 覺知也經中佛説攝偈就五種三昧道中大分爲二謂佛菩薩縁覺聲聞四種皆名出 [show] (2 hits)
首楞嚴義疏注經 (No. 1799) 0828a23 - 0828a27: 有者二十五有皆得二十五種三昧不爲界繋故云善超此嘆自利已下嘆利他 [show] (1 hit)
阿育王經 (No. 2043) 0161b04 - 0161b04:    著舍那婆衣 觸五種三昧     [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0099b04 - 0099b26: 以覩佛法前相者指地前五種三昧道也故禪要云初觀之時如似於圓遍周之後無復方圓作是觀已即便證得解脱一切障三昧得此三 [show] (2 hits)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0205a23 - 0205b26: 如最初發心漸見涅泥如五種三昧道初得濁水如見法明道乃至濁氣皆盡微妙清 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0296a23 - 0296a25: 者今指此二偈半頌也就五種三昧道中等者出世四世間一故云五種也 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0296b07 - 0296b14: 就此經下明自宗融會中五種三昧皆是開心等者言眞言行者如住有相有縁瑜伽者是世間三昧道也了知唯蘊無我乃至極無自性心 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0296b15 - 0296b22: 如三重曼荼羅者言今此五種三昧道者是四法界曼荼羅聖衆也所謂以毘盧舍那普門方便加持故或從因向果或從果向因雖重重無 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0335a26 - 0335b18: 修習位也能轉家業者指五種三昧道等也已上約地前最初發心行者釋之故疏第三云今且約胎藏爲喩行者初發一切智心如父母和 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0363c28 - 0364a13: 故疏第七云就此經宗則五種三昧皆是開心實相門云云以是義故云説此極清淨無分別離分別甚深自證之法也是即於等流身下變 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0382c09 - 0382c15: 上句或令見法者指地前五種三昧道分際菩提心論所言若纔見者則名見眞勝義諦是也或歡喜心者此安樂行成就故得入初法明道 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0476b25 - 0476b29: 示祕密曼荼之行品演説五種三昧之妙業令具祕密第五之要誓故疏云上來雖説曼荼羅法尚未説色及種子祕要之藏故一心聽願佛 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.