大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "三昧王三昧" : Including related character :

68 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

増一阿含經 (No. 0125) 0773b20 - 0773c19: 昧者於諸三昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所説歡喜奉 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0182c16 - 0183b18: 男子爾時寶藏如來即入三昧王三昧入是三昧已於其口中出種種色光青黄赤白紫如轉輪王在定中者各於其前有化梵王作如是言汝 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0012c20 - 0013c22: 剛三昧諸法所入門三昧三昧王三昧王印三昧力淨三昧月幢三昧諸法所入眞辯才三昧諸法言所入照十方三昧諸法陀隣尼門印三昧 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0217a07 - 0217c24: 跏趺坐直身繋念在前入三昧王三昧一切三昧悉入其中是時世尊從三昧安詳而起 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0232c22 - 0234a21: 剛三昧入一切法門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧必入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陀羅尼門印三昧一 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0708b05 - 0711b07: 境界三昧師子自在三昧三昧王三昧功徳莊嚴三昧寂靜意三昧超出三昧無著三昧 [show] (1 hit)
佛説仁王般若波羅蜜經 (No. 0245) 0833a23 - 0833b11: 三昧此三諦三昧是一切三昧王三昧亦得無量三昧七財三昧二十五有三昧一切行三昧復有十億菩薩登金剛頂現成正覺 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1028b28 - 1028c12: 難有神足定意皆共修習三昧王三昧所有三昧者首楞嚴三昧覺道三昧威儀禁戒三昧除衆生苦本三昧自照光明三昧覺味衆生三昧如 [show] (1 hit)
中陰經 (No. 0385) 1064b25 - 1064c11: 變佛告菩薩此神變者是三昧王三昧唯有諸佛乃能變現非聲聞辟支佛所能修行此三昧王三昧將從八萬四千或有三昧名虚空藏或有 [show] (2 hits)
大方等無想經 (No. 0387) 1085c10 - 1088b07: 三昧一切解脱三昧一切三昧王三昧正上三昧大海潮三昧本解脱三昧壞魔億衆三 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0689b11 - 0689c04: 來爾時世尊寂然禪定入三昧王三昧身心不動普現一切諸佛色身光明無數如般若波羅蜜説時二童子見佛色身及見光明即時超越那 [show] (1 hit)
佛説金剛三昧本性清淨不壞不滅經 (No. 0644) 0698c17 - 0699a01: 三昧海中諸佛如來以此三昧王三昧力故普至一切諸空法界而能遊戲聖解脱處 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0080b12 - 0082b09: 就若復善男子善女人得三昧王三昧名曰奮迅勇若菩薩摩訶薩得此三昧者便能降伏諸魔官屬此善男子善女人皆由無著聖行而有成 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0058a16 - 0058c13: 若波羅蜜初品中説佛入三昧王三昧從三昧起以天眼觀十方世界擧身毛孔皆笑從其足下千輻輪相放六百千萬億種種色光明從足指 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0097c05 - 0097c20: 尼最大故如一切三昧中三昧王三昧最大如人中之王如諸解脱中無礙解脱大丹注云得佛得道時所得也如是一切諸陀羅尼中無礙陀 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0111a23 - 0111b15: 加趺坐直身繋念在前入三昧王三昧一切三昧悉入其中論問曰佛有侍者及諸菩薩何以故自敷師子座答曰此是佛所化成欲以可適大 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0111b22 - 0112b07: 念皆亦攝之如此繋念入三昧王三昧云何名三昧王三昧是三昧於諸三昧中最第一自在能縁無量諸法如諸人中王第一王中轉輪聖王 [show] (25 hits)
大智度論 (No. 1509) 0112b08 - 0113a08: 微笑論問曰云何世尊入三昧王三昧無所施作而從定起觀視世界答曰佛入是三昧王三昧一切佛法寶藏悉開悉看是三昧王三昧中觀 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0113b06 - 0113b25: 何禪定中放此光明答曰三昧王三昧中放此光明六通中如意通四禪中第四禪放此 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0122b17 - 0123b05: 欲説摩訶般若波羅蜜入三昧王三昧從足下相輪光明上至肉髻光焔大明譬如劫盡燒時諸須彌山王隨次燃盡是光明遍滿三千大千世 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0220a08 - 0221b08: 其名何況能知何者是如三昧王三昧師子遊戲三昧等佛入其中能令十方世界六種震動放大光明化爲無量諸佛遍滿十方如阿難一時 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0235c22 - 0238c22: 神等種種大衆集會佛入三昧王三昧放大光明遍照恒河沙等世界地六種震動説是般若波羅蜜六波羅蜜乃至三無漏根是中有衆生疑 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0256b13 - 0257c18: 都爲一味是大慈大悲佛三昧王三昧師子遊戲三昧所攝如是略説大慈大悲義 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0360c22 - 0361b15: 剛三昧入一切法門三昧三昧王三昧王印三昧淨力三昧高出三昧畢入一切辯才三昧入諸法名三昧觀十方三昧諸陀羅尼門印三昧一 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0357a21 - 0357b03: 三昧此三諦三昧是一切三昧王三昧 十千菩薩下第五明十千菩薩念來世衆生悟解得證三昧所言妙覺三昧者亦名理盡三昧圓明三 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0425a13 - 0425a15: 勝用故名爲王智度論云三昧王三昧 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0575c24 - 0578c04: 名王三昧大論出異家解三昧王三昧不同意在此也若約觀心即三觀觀三諦成王三昧任運可知總持者即歎陀羅尼徳此言能持能遮持 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0585b20 - 0585c01: 行歎佛心用言法王者得三昧王三昧故名法王法力者於二諦三諦四四諦一切諸法自在故也超群生者佛心清淨超過二死之外逈出十 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0587a13 - 0588a16: 者是歎法身勝應若法身三昧王三昧三諦自在爲四十一心菩薩聖衆及餘四部所歸即是上來所明佛安處衆寶師子之座蔽於一切諸來 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0741a05 - 0749c05: 心色方有益益如前釋得三昧王三昧等者以法在人人方稱王法力等者法不出諦力即自在於諦自在法方有力超過者三昧是斷諦觀屬 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.