大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金七十論" : Including related character :

124 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0123c30 - 0124a08: 百論等名伽毘羅文眞諦金七十論題下云此是外道迦毘羅仙人所造明二十五諦非是佛法又論云初紙説此偈縁起昔有仙人名迦毘 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0124b16 - 0125a22: 八部雨外道者即一部主金七十論或雨衆中別人所造何以故准天親菩薩傳説云佛滅後一千一百餘年有外道頻闍訶婆娑頻闍訶是 [show] (5 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0125a24 - 0125b09: 生根本自性所轉變故文金七十論變者一大・二我慢・三五塵・四五根・五五知根・六心・七五大是七名變自性所作故文同上 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0125b17 - 0125c03: 十四左今亦名勝性文 金七十論上二十二紙右 云自性次第生者自性者或名勝因或名爲梵或名衆持文因明疏四五十五紙右云 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0125c09 - 0125c25: 變易審思一説謂十六諦金七十論上四紙右云十六但變異者空等五大耳等五根舌等五作根及心是十六法但從他生不生他故故但 [show] (1 hit)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0125c26 - 0126a26: 二十五右三徳合故文 金七十論上十紙右云初三徳者變異有三徳變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有三徳一樂・二苦 [show] (2 hits)
成唯識論述記集成編 (No. 2266) 0127c24 - 0128b09: 有別作用故別立也文 金七十論中三紙右云人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢文涅槃三十八十 [show] (1 hit)
成唯識論略疏 (No. 2267) 0014a23 - 0014b06: 八部雨外道者即一部主金七十論或雨衆中別人所造何以故準天親傳説云云或人云却比羅仙作金七十論留身爲石有云涅槃經云 [show] (4 hits)
成唯識論略疏 (No. 2267) 0014b07 - 0014b08: 具則應討金七十論也○二破執中三一總非二徴問三別破今初 [show] (1 hit)
攝大乘論釋略疏 (No. 2269) 0136b26 - 0136c06: 在計初僧佉自性計具如金七十論及唯識論疏明五義以證立自性是實有可知後代學佛教者譚性理多墮此見處不可不辨後三計可 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0206a08 - 0207a10: 比羅宗乃以金標名遂云金七十論後世親菩薩形類外宗志除異執既覩邪黨之繁多將摧昔時之邊見遂叙先師比量立喩云猶如燈焔 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0325c08 - 0326b02: 名也筏里沙者門徒名也金七十論上卷云昔有仙人名迦毘羅從空而生自然四徳一法二慧三離欲四自在總四爲身等云云義燈第二 [show] (7 hits)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0326b03 - 0326b17: 在黒名數論師指彼所造金七十論故云彼説故唯識疏云依金七十説立二十五諦總略爲三次中爲四廣爲二十五諦自性者古云冥性 [show] (1 hit)
因明論疏明燈鈔 (No. 2270) 0326b18 - 0326c08: 用故別立也心平等根者金七十論分別爲體有説此是肉心爲體五大者謂地・水・火・風・空別有一物名之爲空非空無爲空界色 [show] (1 hit)
因明大疏抄 (No. 2271) 0533a18 - 0533a18:   問金七十論誰人造耶又數論傳法人者何等耶 [show] (1 hit)
因明大疏抄 (No. 2271) 0533a19 - 0533b12: 人其第六人名自在黒造金七十論故彼論云迦毘羅仙初出四徳一法二智三離欲四自在得此智已依大悲説護持此智爲欲度他由慈 [show] (2 hits)
因明大疏抄 (No. 2271) 0634a18 - 0634c07: 自他共中何相違過耶答金七十論・唯識論等云神我三徳所成受大等二十三諦法而不言受用龜毛等無法也是故龜毛兔角等是宗 [show] (1 hit)
因明大疏裏書 (No. 2274) 0204a02 - 0204a06: 名僧佉也又鍱腹外道造金七十論亦由智數度諸法故皆名造數論者此造及學名數論師數論之師依主釋也或以數論而立師名有財 [show] (1 hit)
因明四種相違私記 (No. 2275) 0255b01 - 0256b11: 耳鼻舌皮言五作業根者金七十論云一者舌二者手三者足四者男女五者大遺涅槃經第三十九云手脚聲男女言遺者大便處小便處 [show] (2 hits)
因明四種相違私記 (No. 2275) 0258c01 - 0259a26: 強給七十斤金故其論名金七十論世親菩薩作七十行頌破其數論宗其論義勝金 [show] (4 hits)
因明論疏四種相違略註釋 (No. 2276) 0303a26 - 0304a13: 知他言共許我名不共答金七十論上卷言云何知有我爲須我有故而説如是偈聚集爲他故一異三徳二我異三徳故依故三我依此身 [show] (1 hit)
因明論疏四種相違略註釋 (No. 2276) 0304b03 - 0304c12: 義種種異説是非難知然金七十論上卷明二十五諦生起次第云自性生大大生我慢慢生十六十六者五唯五知根五作根心根五唯生 [show] (1 hit)
因明論疏四種相違略註釋 (No. 2276) 0307b21 - 0308a17: 王賜千金以顯揚之故今金七十論即其由致也世親乃造第一義諦論亦名勝義七十論以對彼論而破彼外道了義燈二云佛滅一千一 [show] (4 hits)
因明四種相違略私記 (No. 2277) 0352b03 - 0352b17: 也意云勝義七十論徴詰金七十論云眼等必爲他用者其他者何他耶若云積聚他用者敵者佛弟子本已成故有相符失若云不積聚他 [show] (3 hits)
因明大疏四種相違抄 (No. 2280) 0405b18 - 0405c09: 性有事有何依據耶 答金七十論云爲顯我有故而説如是偈聚集爲他故異三徳依故食者獨離故五因立有我云云今積聚性因即成 [show] (1 hit)
因明大疏四種相違抄 (No. 2280) 0415b27 - 0415c26: 意安立眞他用勝宗耶答金七十論云爲顯我有故而説如是偈聚集爲他故異三徳依故食者獨離故五因立有我聚集爲他故我見世間 [show] (1 hit)
明本抄 (No. 2281) 0432a18 - 0432b29: 文定比量實意不如此文金七十論以五因成立神我諦聚集爲他故者即今量積聚性故因也寄所用眼等顯能用神我言陳設雖亙假我 [show] (1 hit)
明要抄 (No. 2282) 0514c23 - 0515b08: 受用敵證皆許成而何爲金七十論云聚集爲他故異三毒依故食者獨離故五因立有我文今積聚性因必爲他用宗則聚集爲他故義也 [show] (1 hit)
三論玄義誘蒙 (No. 2302) 0534c19 - 0535a03: 白日造論夜半遊行又引金七十論云迦毘羅此云赤色仙劫初時從空而出自然有四徳又出迦毘羅・優樓迦・勒沙婆已云此三師並 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0536c04 - 0537a21: 有二種 依本教法等者金七十論立二十五諦中爲四一本非變易謂即自性能生大等故名爲本不從他生故非變易二變易非本有二 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.