大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "遍作" :

175 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

都表如意摩尼轉輪聖王次第念誦祕密最要略法 (No. 1089) 0217c09 - 0217c09: 時其衣亦復加持七遍作如此想 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0248a08 - 0248b03: 昧耶相觀照同現誦之三遍作法持誦懺悔發願行道禮讃日日獲得百千倶胝 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0378c23 - 0379b20: 條葉金剛杵頭内外院地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音菩薩像面西 [show] (1 hit)
不空羂索呪經 (No. 1093) 0401a24 - 0401c12: 熱病者取白綖呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取蓽茇擣以爲末 [show] (1 hit)
觀自在菩薩隨心呪經 (No. 1103) 0460a12 - 0460a13: 誦呪滿十萬遍作此印時一切衆生有恐怖者皆得無畏古本闕呪今本中有呪 [show] (1 hit)
觀自在菩薩隨心呪經 (No. 1103) 0461b28 - 0462b11: 女搓綖作繩誦呪呪繩一遍作一結至七結以繋手臂及沈重上即得身輕豐足氣力 若中藥欲死呪水散灑其身頭面立即得差  [show] (1 hit)
觀自在菩薩隨心呪經 (No. 1103) 0462b12 - 0462c01: 呪一擲水中乃至一千八遍作已即稱意得少多衣服 又法道場作法如前取茴香子天門冬根白昌蒲白芥子大麥等分和一處置 [show] (1 hit)
觀自在菩薩隨心呪經 (No. 1103) 0462c07 - 0463a11: 遍護己身二遍護他身三遍作界場四遍隨自自想爲界場怨惡不入五遍二足 [show] (1 hit)
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 (No. 1129) 0560c09 - 0560c14: 者往山頂上誦眞言八千遍作大供養用牛肉及安悉香同燒誦眞言至中夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不得怖畏彼女告曰呼我 [show] (1 hit)
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 (No. 1153) 0627c24 - 0627c24:     七遍作加護 東方遠棄擲     [show] (1 hit)
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經 (No. 1170) 0694c05 - 0694c12: 子安息香相和加持一百遍作護摩者一切寃家速離本處 [show] (1 hit)
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經 (No. 1170) 0697c18 - 0698a10: 滿七晝夜誦大明滿八千遍作先行已此後一切所作皆得成就若欲作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬愛若誦大明八千遍加持白 [show] (1 hit)
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 (No. 1173) 0711c19 - 0711c22: 左肩喉安於頂上各誦一遍作此法已五方如來皆在於頂五髻之上陀羅尼曰 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼經 (No. 1181) 0780b12 - 0780c26: 手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 (No. 1191) 0890b18 - 0892a03: 白花作供養以乳汁八百遍作護摩亦以乳汁洗浴燒沈香誦眞言得増益若一作法得自擁護第二作法得擁護他人第三作法當擁 [show] (1 hit)
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法 (No. 1201) 0021b06 - 0021b15: 蘇燒一呪一燒滿一千八遍作此法已然後所作一切事法皆得成就行者出語令縛即縛及問事等能摧折樹木墮落飛鳥能令一切 [show] (1 hit)
佛説妙吉祥最勝根本大教經 (No. 1217) 0087a28 - 0087b17: 屍灰作護摩誦大明八千遍作護摩亦八千遍如是作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐内灰塗白色花上以花擲於空中能 [show] (1 hit)
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 (No. 1222) 0106a16 - 0106b23: 對此像前誦眞言九十萬遍作先行法正誦持時有惡人來作障難者以忿怒誦 [show] (1 hit)
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 (No. 1222) 0122a18 - 0122c05: 燈燭對像誦眞言九十萬遍作先行法正持誦時有惡人來作障難者以忿怒誦 [show] (1 hit)
大威力烏樞瑟摩明王經 (No. 1227) 0151b21 - 0151b24: 皆獲勝利若加持衣角七遍作一結訴訟得理 [show] (1 hit)
穢跡金剛禁百變法經 (No. 1229) 0159b08 - 0159c18: 遍取白芥子四散及至七遍作是法其山自摧若有寶之處其藏神捨寶而出任意用之若欲令海竭者先呪一千八遍以金銅作一龍 [show] (1 hit)
摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌 (No. 1246) 0223b21 - 0223b22: 患鬼病者呪五色線三七遍作三七結繋病人項上其病即除差 [show] (1 hit)
北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌 (No. 1250) 0232b02 - 0232b23: 十五日起首念誦三十萬遍作壇者有音樂但有少微塵心依隨我常擁護如護眼精如護身命若口含香念誦心自他知若常持誦我 [show] (1 hit)
末利支提婆華鬘經 (No. 1254) 0257a12 - 0257a14: 又法日日一遍誦呪三遍作大護身三遍作大結界五遍誦呪者所愛之人任意即得六遍誦呪結界夜入塚墓一切無畏 [show] (2 hits)
末利支提婆華鬘經 (No. 1254) 0258c02 - 0258c11: 末利支安置如是滿十萬遍作此法訖然後口云結界莫手作印隨行者所願皆得成就一切難事易得辦之然破他人作法之事 [show] (1 hit)
佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257) 0271a29 - 0271b06: 繞燒安悉香誦眞言八百遍作觀想彼人在風輪上坐以手持於鉤索牽彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦來降伏 [show] (1 hit)
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 (No. 1276) 0326c13 - 0326c14: 又法以泥蛇加持二十一遍作是言嚙某乙即隨處分嚙彼人也 [show] (1 hit)
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 (No. 1276) 0328c25 - 0329a22: 以根本眞言加持香水三遍作是誓言受此法後輒不得向未入曼茶羅者説於阿闍梨不應輕慢背恩若能今生不趣此誓悉地現前 [show] (1 hit)
佛説最上祕密那拏天經 (No. 1288) 0361a19 - 0361a23: 用安悉香誦心明加持一遍作護摩七遍即得止息 [show] (1 hit)
佛説最上祕密那拏天經 (No. 1288) 0364b17 - 0364b17: 誦此大明加持護摩物七遍作護摩 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.