大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法布施" : Including related character :

111 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

寶女所問經 (No. 0399) 0464b10 - 0464c17: 天寧樂爲人説四句頌以法布施則不奉頼江河沙等廣説祠祀供一切乏寧樂勸人發於道意而不用致江河沙等轉輪聖王寧樂爲人 [show] (1 hit)
寶女所問經 (No. 0399) 0469c19 - 0470c26: 信正典敬從聖衆則爲行法布施調意智慧出家淨修梵行則爲行法得利無利若譽若謗有名無名若苦若樂不以動搖以過世間之所 [show] (1 hit)
拔陂菩薩經 (No. 0419) 0920a07 - 0923a22: 不識會四輩及餘衆常以法布施轉増不樂好色及待過利是爲四法菩薩疾得是 [show] (1 hit)
僧伽吒經 (No. 0423) 0964b19 - 0967b03: 藐三菩提不善衆生言有法布施修行口説善語如是等法得善果報至無上道愚 [show] (1 hit)
賢劫經 (No. 0425) 0015c27 - 0019a22: 事若除色像所興立徳以法布施若衣食施是曰布施性不雜碎所奉無諂順其禁法是曰持戒遵修仁和猶如虚空無増減心是曰忍辱 [show] (1 hit)
佛説維摩詰經 (No. 0474) 0519c16 - 0519c16:  經道講授諸法王 以法布施解説人     [show] (1 hit)
佛説須眞天子經 (No. 0588) 0098b26 - 0098b26:     以法布施 示人覺乘 所爲已具     [show] (1 hit)
佛説海龍王經 (No. 0598) 0133b20 - 0134b04: 蓋決衆狐疑逮神足淨以法布施盡諸漏淨是爲六復有六事而得通慧何等六適見如來得天眼淨合會説法得天耳淨制伏其心見衆 [show] (1 hit)
修行道地經 (No. 0606) 0228b08 - 0228c03: 星獨輝次第學道爲菩薩法布施持戒忍辱精進一心智慧經無數劫勤苦之行身心相應言行相副念十方人若如父母無有親踈譬如 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0537b17 - 0537c26: 所迷惑奉行菩薩慈心之法布施持戒忍辱精進一心智慧以救衆生三趣之難稍習大慈欲濟三界視一切人如己無異不爲他念常念 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0539c15 - 0539c26: 徳藏又有十事何謂十以法布施戒攝不順忍攝強暴進攝慢怠一心攝亂慧攝邪智善權隨時化以大乘闡弘大道遊于八難脱八邪行 [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0779c13 - 0781c09: 外道聲戀女人聲不學佛法布施聲不學佛法持戒聲不學佛法忍辱聲不學佛法精進聲不學佛法禪定聲不學佛法智慧聲戀女人聲 [show] (1 hit)
大乘寶雲經 (No. 0659) 0244b23 - 0247a17: 縁而行布施是諸菩薩如法布施性樂布施以是因縁菩薩無有求報恩心善男子 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0258c22 - 0259a05: 御丈夫天人師佛世尊以法布施因縁勝故此三種施汝等天衆一切皆無如是義故人則爲勝天爲報地人爲業地業因縁果如是人中 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0318a03 - 0318a22: 種布施而與何者無量謂法布施資生布施無畏布施王如是等種種布施若施沙門施婆羅門如是布施功徳因縁於現在世常得安樂 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0373a20 - 0373b22: 師猶如父母説法之人以法布施法之施主令他聞法既聞法已心得清淨直心敬重聽法之人得三十二功徳何等三十二法師説法於 [show] (1 hit)
佛説罪福報應經 (No. 0747) 0563a17 - 0563a29: 香齋食讀經達嚫以爲常法布施得福諸天扶將萬惡皆却衆邪敢當懈怠之人安隱諧偶無精進心一朝疾病有不吉利便欲燒香方云 [show] (1 hit)
佛説罪福報應經 (No. 0747) 0563b22 - 0564b22: 香齋食讀經達嚫以爲常法布施得福諸天接待萬惡皆却衆魔盡除無敢當者懈 [show] (1 hit)
佛説未曾有因縁經 (No. 0754) 0577b24 - 0578a18: 樂皆由聞法是故佛説以法布施功徳無量天帝白言師今此身爲是業報應化身乎野干答言是罪業報非應化也天人聞已肅然驚怖 [show] (1 hit)
惟日雜難經 (No. 0760) 0608a14 - 0608b01: 當用與皆令安隱是爲道法布施與一錢物勝十千萬復不施與少勝多者用有道 [show] (1 hit)
佛説法集經 (No. 0761) 0648a10 - 0649c21: 空能斷煩惱及煩惱習以法布施得四無礙與衆生念得陀羅尼令衆生知法得四無礙與衆生樂説因得無錯謬記於羸劣衆生起忍辱 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0110b07 - 0110c06: 一須臾來到佛爲漸次説法布施持戒生天之論訶欲不淨讃歎出離即於坐上漏盡意解皆前白佛願得出家淨修梵行佛言善來比丘 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0383c23 - 0384c09: 一面佛觀其宿縁隨順説法布施持戒行業報應苦習盡道四眞諦法即於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0627b05 - 0628c23: 見象師恐怖即與説微妙法布施持戒生天之福呵欲不淨讃歎出離即於座上諸 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0655b10 - 0656b07: 福無量爾時世尊漸與説法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏稱讃出離増 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0656b08 - 0657b06: 可量也爾時世尊爲説妙法布施持戒生天之因呵欲過惡及上有漏爾時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於 [show] (1 hit)
十誦律 (No. 1435) 0174a08 - 0174c03: 聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如優婆 [show] (4 hits)
十誦律 (No. 1435) 0174c04 - 0175a23: 聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙彌 [show] (4 hits)
十誦律 (No. 1435) 0175a24 - 0176c16: 聽法欲見比丘布施爲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如式叉 [show] (8 hits)
十誦律 (No. 1435) 0198c11 - 0198c29: 何不布施諸物即隨比丘法布施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.