大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "性空寂" : Including related character :

286 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0056a26 - 0062b07: 則無預大乘説般若宗則性空寂滅建立唯識則性相歴然及釋法華一乘昭著解十地論則六相圓融餘諸菩薩例此可了佛隨衆生機 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0272c22 - 0275c10: 心不亂了色無生無有起性空寂滅無所作於色塵中入正定於眼根中三昧起分別眼性不思議諸天世人莫能知疏第三對理事無礙 [show] (7 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0396c18 - 0402b15: 衆生得滅度者一契空如性空寂滅故無可度二契不空同一法性法性平等故無可度足顯玄妙皆就諸佛菩薩觀心非獨約理故今疏 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經願行觀門骨目 (No. 1742) 1056a09 - 1056b01: 竟無生滅光明幢云了法性空寂如幻而生起所行無有盡導師如是現三世一切佛法身悉清淨隨其所應化普現妙色身智幢云一切 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0058c14 - 0074c24: 定故有聖慧故常觀諸法性空寂故以是義故諸佛菩薩爲聖人也是故前論聖法 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0410a19 - 0410c10: 至莫謂如來唯修諸法本性空寂者也佛初開宗明施是壽因純陀以護法爲因廣宗中以三修爲因雖説三因未盡壽本今先擧戒後擧 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0410c11 - 0410c21: 我已修學一切諸法本性空寂明了通達 案僧亮曰説智因也僧宗曰言如來窮達性本得本則握末必有洗疑之徳故勸問也寶亮曰 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0410c22 - 0410c24: 丘莫謂如來唯修諸法本性空寂 案僧亮曰明萬行皆是因也僧宗曰空不異昔恐其疑止乃更擧不空發其問也 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0649b20 - 0654a16: 中比丘白佛我已修法本性空寂了了通達比丘道已我於諸法先已通達何須更問五陰是其一切諸法比丘觀法但從縁生無有本性 [show] (2 hits)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0074c24 - 0080c18: 入眞之梯隥即勸問眞本性空寂即是問中明了通達即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯修空寂者如來既不專修眞俗即是勸 [show] (2 hits)
維摩義記 (No. 1776) 0444c24 - 0457b26: 勝故名爲上而不能説罪性空寂除滅我罪名不能説我答言下是第四段明己述 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0460a09 - 0469a13: 無我故約詮顯實衆生本性空寂無我尋相窮本故知無我此説生空爲無我也一 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0470c05 - 0476c25: 相非眞妄情有故體非有性空寂故非眞世諦非有眞諦言衆生病亦非眞有觀他同自義如前解上來世觀淨悲所依下用淨悲於中有 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0491b18 - 0495c17: 如成實説二妄相諸法自性空寂不假因縁分段爲空故名性空如陽炎水自性非水不待塵大分爲無水今據後義以世體空無世可在 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0513a28 - 0517b16: 縁假有名順順法有故無性空寂説以爲逆逆於有故四就理義破相分別觀十二縁妄相虚有名之爲順如空中華如陽炎水相即無相 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1077a08 - 1077a17: 儀第一句也一切佛土其性空寂無成無壞如於空者法性土也雖觀殊勝一切法性無相空土非不種種莊嚴佛土利樂有情修劣報化 [show] (1 hit)
金光明經玄義 (No. 1783) 0011a01 - 0012a22: 也讃佛品云知有非有本性空寂當達此等皆體之異名悉會入法性法是軌則性是不變不變故常一此常一法性諸佛軌則故云法性 [show] (1 hit)
金光明經文句 (No. 1785) 0066a19 - 0073a21: 大悲心更明五陰生法本性空寂爾此品有四十五行偈分爲二初四行半敍欲説 [show] (7 hits)
金光明經文句記 (No. 1786) 0131b08 - 0138a06: 假實當體即空假中名本性空寂無始強執謂假實生名無明故有既了因寂果那 [show] (2 hits)
金光明經疏 (No. 1787) 0165a16 - 0166a11: 也身即如是何處有人本性空寂此即眞諦觀也五非常門即爲五段初四行半明無我門身猶如空聚結賊所止無有眞主即遣離我一 [show] (1 hit)
注大乘入楞伽經 (No. 1791) 0455c09 - 0455c15: 二即二我兩亡離性即三性空寂故上經云見諸如來所行境界畢竟捨離五法自性 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經略疏註 (No. 1795) 0534c19 - 0534c26: 作觀行方得身心空無本性空寂元來無故故金剛三昧經云若化衆生無生於化不生無化其化大焉次展轉拂迹釋成正因拂有四重 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0699a16 - 0702b14: 果本不生也又復是因本性空寂當知果相亦復如是若於如是縁起法中而言有因有果即是遍計所執墮於斷常一異不入中道是故 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0769b06 - 0772b10: 文也意言祕密主觀法法性空寂之相因縁此相以慧而能通達也法是離諸相法法即是縁由觀此入法性而通達法也若通達法即是 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0772b12 - 0775a12: 修行故知此衆生之性本性空寂由覺知是性空故唯有名字而不可得也謂空空性唯有名字畢竟求不可得此即是不可得空非如劣 [show] (1 hit)
金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣 (No. 1798) 0817c04 - 0818b11: 此意者所謂一切諸法體性空寂諸佛妙智依空而轉自在無礙一切建立及不建立依空不空智相常住猶如虚空遍一切處照用無歇 [show] (1 hit)
金剛頂大瑜伽祕密心地法門義訣 (No. 1798) 0820b13 - 0820c03: 門述此意者所謂諸法智性空寂清淨一切如來以此智道綱紀有情而諸聖賢未達源際以爲差別縱其入者太過即空見之甚也其未 [show] (1 hit)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0998a06 - 1004b05: 思惟障念法佛約心縁法性空寂治境界逼迫障藥病相對成三十種具在禪門第四卷明内方便中委説故云具如禪門皆注云云者指 [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記 (No. 1803) 1030b25 - 1030c09: 虚空淨又解一切諸法體性空寂諸佛妙智依空而轉所有建立及不建立空與不空智相常住猶如虚空然此虚空體虚非實唯有妙智 [show] (1 hit)
天台菩薩戒疏 (No. 1812) 0580c17 - 0590a19: 佛有大福慧知一切法本性空寂能拔我等一切衆生從二死海置三徳岸唯願三 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.