大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "十八相" : Including related character :

113 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0279a06 - 0280b05: 十方所有一切世界六種十八相動出大音聲靡不皆聞然後從其三昧而起爾時普慧菩薩知衆已集問普賢菩薩言佛子願爲演説何 [show] (1 hit)
十住經 (No. 0286) 0530a29 - 0533a10: 億佛國微塵數世界六種十八相動又法應震動諸天雨華如雲而下雨諸香瓔珞天寶衣天幡蓋天寶物天莊嚴身具雨天伎樂歌頌而 [show] (1 hit)
佛説十地經 (No. 0287) 0572c19 - 0573c04: 刹微塵數世界皆悉六變十八相動所謂動遍動等遍動起遍起等遍起踊遍踊等遍踊震遍震等遍震吼遍吼等遍吼撃遍撃等遍撃佛 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0048a03 - 0049c21: 猛與衆殊異端正超絶二十八相嚴飾其身志性仁和亦倶同心發大道意爾時其佛遊在清淨大國其王勇郡供養無量勳寶罽淨王如 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0068a13 - 0068c19: 瘖瘂瘻瘇性行和雅悉二十八相莊嚴其身又其如來現在世時壽八小劫其諸天 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0354b22 - 0354c20: 太子本生之時大地六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼震遍震等遍震起遍起等遍起覺遍覺等遍覺放大光 [show] (1 hit)
大悲經 (No. 0380) 0971b11 - 0972c23: 千大千世界六種震動現十八相東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒十八相者動遍動等遍動踊遍踊等遍踊 [show] (2 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0067b08 - 0070b03: 半那羅延力各各成就二十八相一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心有八萬女清 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0804c20 - 0805a07: 已大千刹土便大起踊具十八相是時長者語阿難言大徳今者現爲我證若不信者問於世尊神通相貌具足如是我今未得無上菩提 [show] (1 hit)
菩薩念佛三昧經 (No. 0414) 0829a27 - 0829c26: 世界佛之刹土皆悉六種十八相動及放淨光大明普照爾時虚空無量諸天撃大 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0838a12 - 0838c11: 遍覺等遍覺是六各三合十八相如是乃至中涌邊沒邊涌中沒猶如摩伽陀國赤 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0849a04 - 0849a25: 涌起震吼覺等如是具足十八相動乃至湧沒如是動已時佛世尊復以神力放大光明照此三千大千世界彼光出時能令一切星宿天 [show] (1 hit)
佛説彌勒大成佛經 (No. 0456) 0433b11 - 0433b25: 大指躡於山根是時大地十八相動既至山頂彌勒以手兩向擘山如轉輪王開大城門爾時梵王持天香油潅摩訶迦葉頂油潅身已撃 [show] (1 hit)
善思童子經 (No. 0479) 0612c07 - 0612c15: 之時此之大地具足六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊沒遍沒等遍沒震遍震等遍震吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺 [show] (1 hit)
佛説徳護長者經 (No. 0545) 0845b20 - 0845b29: 應時三千大千世界六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺震遍震等遍震起遍起等遍起是時有 [show] (1 hit)
佛説徳護長者經 (No. 0545) 0845c17 - 0846a04: 光明及大神通乃至大地十八相動生大歡喜心意怡悦諸根快樂遍身滿足生歡喜已登七重樓上合十指掌而向父所即説偈言 [show] (1 hit)
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 (No. 1058) 0102a10 - 0102a22: 盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病先業等罪盡皆消滅若天旱時取烏麻子和稗麻子油作丸呪 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0316a13 - 0317a09: 菩薩長者女見其身有二十八相生愛敬心住在門下菩薩既到女即解頸琉璃珠著菩薩鉢中心作是願我當世世爲此人婦此女二百 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0202c02 - 0203a11: 微塵數等諸佛世界六種十八相動所謂動遍動等遍動踊遍踊等遍踊覺遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震等遍震吼震吼等遍吼以 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0203a12 - 0203b01: 義故以神通力示現六種十八相動如經説此經時以佛神力以得法力故如是等是中六種動者一動二踊三上去四起五下去六吼十 [show] (2 hits)
廣釋菩提心論 (No. 1664) 0566c26 - 0567a08: 縁行相如和合解脱經第十八相應分 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0466b22 - 0482b10: 生覺悟爲覺一一各三爲十八相動大品就踊中開爲六即動等各六便六六三十 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0679c22 - 0680a18: 聲驚異爲爆此各有三名十八相動般若經云謂動・等動・等極動乃至爆・等爆・等極爆但爾小動名動・諸處通動名等動・遍 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0022b15 - 0025b04: 夷説今將此十名對攝論十八相圓淨對辨同異彼文攝佛別住處合有十九也佛別住大寶重閣上已明故此中略無即是彼論別住處 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0091b10 - 0097b21: 殿前下申其利物相也二十八相者顯因行未圓故三正入中有二初説自分法門二諸大下仰推勝分初文有四初擧法門名及得因縁 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0128a20 - 0129b12: 文此蓮華藏世界海六種十八相震動等明知此經非染土説如此相違云何指定 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0145b03 - 0146b29: 六也此約三乘及同教二十八相約別教及同教動是掉颺不安如風動樹依涅槃經小動名地動大動名大地動有小聲名地動有大聲 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0373b20 - 0379a13: 是生信功徳爲縁生義釋十八相等及爲四種衆生等並如前初會所説餘結通證成等皆同前諸會可知 [show] (1 hit)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0495b14 - 0496b26: 云此蓮花藏世界海六種十八相震動等明知此經非染土説如此相違如何指定答但依此經染淨二土鎔融相攝有其四句或唯娑婆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0556c09 - 0562a14: 踊故有六種此六各三成十八相搖颺不安爲動自下漸高爲起忽然騰擧爲踊隱隱出聲爲震雄聲郁遏爲吼砰磕發響爲撃十八相[show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.