大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195_ 貞慶撰 ) in Vol. 56

[First] [Prev+100] [Prev] 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2195_.56.0453a01: 生淨土。韋提希夫人。五百侍女。生極樂。聞經
T2195_.56.0453a02: 生淨土。卽其證也。一乘法華。如說修行。力往
T2195_.56.0453a03: 生利益不難。淨土論等。談報土邊也
T2195_.56.0453a04: 問。聞今經。如説修行。女人生安樂世界云云
T2195_.56.0453a05: 爾者女人者。指修因位歟。將生彼界受女身
T2195_.56.0453a06: 歟。兩方。若如先者。大師對法抄。破有人云修
T2195_.56.0453a07: 因通女。生彼皆男之義。以女身生。不爾。殊勝
T2195_.56.0453a08: 妙顏事。如何通耶云云若*由之爾者。西方要
T2195_.56.0453a09: 決中。女人生彼皆轉女成男云云通賛疏。觀
T2195_.56.0453a10: 經淨影疏等。皆以同之。加之平等覺經。雙觀
T2195_.56.0453a11: 經等。生極樂皆成男子云云如何
T2195_.56.0453a12: 會云。諸經説彼世界。皆無女人及惡趣云云
T2195_.56.0453a13: 尙不聞其名況有其體哉。西方要決等。皆無
T2195_.56.0453a14: 異義。但對法抄等者。依鼓音王經説。破他師
T2195_.56.0453a15: 偏執也。彼經。又説一機所見歟。難爲淨土本
T2195_.56.0453a16: 相矣
T2195_.56.0453a17:   此事又有義。如別抄
T2195_.56.0453a18: 有人云。此品旣有盡。是女人後不復受。文如
T2195_.56.0453a19: 說修行女人。卽往安樂世界者。至後生改女
T2195_.56.0453a20: 身云也
T2195_.56.0453a21: 經云。若如來滅後。後五百歳中。若有女人聞
T2195_.56.0453a22: 是經典。如說修行。於此命終。卽往安樂世界。
T2195_.56.0453a23: 阿彌陀佛大菩薩衆。圍遶住處。生蓮華中寶
T2195_.56.0453a24: 座之上等云云
T2195_.56.0453a25: 問。釋尊滅後。正法幾年歳耶。兩方
T2195_.56.0453a26: 。經文病卽消滅。不老不死云云顯何事耶。
T2195_.56.0453a27: 答。以攝釋多釋可會之
T2195_.56.0453a28: 攝釋云。問。經病卽消滅。不老不死者。問。夫
T2195_.56.0453a29: 有漏者。皆有病老死。云何凡夫聞今經。離病
T2195_.56.0453b01: 老死。答。古有多釋。一云。由聞經已。要至老
T2195_.56.0453b02: 方死。無中夭者。云不老不死。又云。百八煩
T2195_.56.0453b03: 惱。名之爲病。得聞彼經已。能斷煩惱故云
T2195_.56.0453b04: 病消。不起六十二見。名爲不老。不失慧命。名
T2195_.56.0453b05: 爲不死云云由聞此經。知老病死。本來寂靜
T2195_.56.0453b06: 故云不老病死。又云。由持經故得好顏色故
T2195_.56.0453b07: 不老。得延命故云不老。不病可知云云
T2195_.56.0453b08: 問。多寶如來。於寶塔中讃宿王花菩薩言等
T2195_.56.0453b09: 云云説何事耶。答如文付之二佛同坐初。衆
T2195_.56.0453b10: 會皆致瞻仰。何不云多寶如來讃宿王花。煩
T2195_.56.0453b11: 云於寶塔中耶恐似他宗義
勢。如何
T2195_.56.0453b12: 會云。多寶如來。本居塔婆中。出聲讃菩薩。不
T2195_.56.0453b13: 云於寶塔中讃言善哉。初多寶如來者。正擧
T2195_.56.0453b14: 能讃主。何依塔婆開閉決文言順違。但疑難
T2195_.56.0453b15: 範法師不言佛讃證意歟。淄州大師。述其不
T2195_.56.0453b16: 可云。雖開寶塔。佛無在中。今言。多寶在寶塔
T2195_.56.0453b17: 中。讃言善哉。不言塔讃云云若夫藥王以下
T2195_.56.0453b18: 品。塔婆閉戶故。不直擧佛名者。妙音品時。多
T2195_.56.0453b19: 寶佛。吿妙音言文。如何會之。爰知。他師所
T2195_.56.0453b20: 證。不叶經現文
T2195_.56.0453b21: 義決云。二不言佛讃證不可。藥王菩薩本事
T2195_.56.0453b22: 品云。多寶如來。在七寶塔中讃言。善哉善哉。
T2195_.56.0453b23: 雖開寶塔。佛無在中。今言。多寶在寶塔中。讃
T2195_.56.0453b24: 言善哉。不言塔讃。云非佛讃證不可言云云
T2195_.56.0453b25: 義疏云。多寶如來下。第四多寶稱歎。前雖閉
T2195_.56.0453b26: 塔。而猶稱歎。則不滅義彰云云
T2195_.56.0453b27: 正法華云。於時衆寶如來。讃言。善哉善哉
T2195_.56.0453b28:
T2195_.56.0453b29:   以寫本一交畢
T2195_.56.0453c01:   春日社新造屋開示抄二十八帖之內第
T2195_.56.0453c02: 二十四
T2195_.56.0453c03: 成身院房坊務
T2195_.56.0453c04: 料紙圓禪房權大僧都沙汰之
T2195_.56.0453c05: 以筆功之微善生極樂見佛聞法而證菩
T2195_.56.0453c06: 提利無邊群生臨修正念魔障遠離矣於
T2195_.56.0453c07: 松屋書之
T2195_.56.0453c08: 永祿三庚申年十二月三日
T2195_.56.0453c09:  筆主春信淸胤 
T2195_.56.0453c10: 朱書云
T2195_.56.0453c11: 寬政七乙卯年仲春下浣以寫本一交畢
T2195_.56.0453c12:  筆者玉手國枝 
T2195_.56.0453c13:
T2195_.56.0453c14:
T2195_.56.0453c15:
T2195_.56.0453c16: 法華經開示抄二十八帖之內第二十五
T2195_.56.0453c17:
T2195_.56.0453c18:   妙音品
T2195_.56.0453c19: 1 今品示現敎化衆生行苦行力歟
T2195_.56.0453c20: 2 以白毫相名大人相歟二方
T2195_.56.0453c21: 3 十六種三昧何地益耶
T2195_.56.0453c22: 4 汝莫輕彼國二方
T2195_.56.0453c23: 5 我身六百八十萬由旬
T2195_.56.0453c24: 6 問佛來不證不可
T2195_.56.0453c25: 7 唯願世尊示我令見
T2195_.56.0453c26: 8 妙音大士見多寶歟
T2195_.56.0453c27: 9 妙音現幾種類身耶
T2195_.56.0453c28: 10 妙音現凡聖身可説今經耶
T2195_.56.0453c29: 11 此娑婆世界無量菩薩亦得三昧
T2195_.56.0453c30: 12 妙音大士來此界禮分身諸佛歟
T2195_.56.0454a01:   已上十二帖
T2195_.56.0454a02: 法華經第七卷開示抄妙音品
T2195_.56.0454a03:   ◎妙音品
T2195_.56.0454a04: 。今品中。可示現敎化衆生行苦行力耶。玄
T2195_.56.0454a05: 賛引法華論。示現行苦行力云云付之見一品
T2195_.56.0454a06: 上下。明妙音來至相。説現身説法事。全無
T2195_.56.0454a07: 示現行苦行力之文。論主由何云示現敎化
T2195_.56.0454a08: 衆生行苦行力耶
T2195_.56.0454a09: 會云。敎化衆生行苦行力者。勸衆生令修苦
T2195_.56.0454a10: 行故。玄賛或云勸他苦行。或云敎行苦行。而
T2195_.56.0454a11: 妙音現十八類身。爲諸衆生流通一乘。其所化
T2195_.56.0454a12: 衆生。若行苦行。是可妙音之敎化衆生行苦
T2195_.56.0454a13: 行力。但經實雖無令修苦行之文。論主旣云
T2195_.56.0454a14: 行苦行力藥王品妙音品示現。經文雖隱。弘
T2195_.56.0454a15: 經智慧。深探實義。强不可疑之。智證大師云。
T2195_.56.0454a16: 今爲敎化。入諸難處。以爲苦行云云嘉祥亦似
T2195_.56.0454a17: 之。此等師意者。妙音同藥王。自修苦行云歟。
T2195_.56.0454a18: 而玄賛。開自他二種。其旨如前前。論云。行苦
T2195_.56.0454a19: 行力者。藥王菩薩品。示現敎化衆生故。又行
T2195_.56.0454a20: 苦行力者。妙音品。示現敎化衆生故云云
T2195_.56.0454a21: 玄賛云。來意者。論云。敎化衆生行苦行力
T2195_.56.0454a22: 者。妙音品。示現妙音。現在東土。密在此方。
T2195_.56.0454a23: 本傳法華敎行苦行。今放光招集以示衆人。
T2195_.56.0454a24: 勸發勝心。弘通經法。故此品來云云
T2195_.56.0454a25: 又云。解妨者。何故須召妙音以爲此品。答。藥
T2195_.56.0454a26: 王此方苦行。自勸衆生。未有他土上人他方
T2195_.56.0454a27: 勸説。故召妙音。遠方行法。勸他苦行故。須召
T2195_.56.0454a28: 云云
T2195_.56.0454a29: 義疏下云。釋行苦行力。凡有二品。問。藥王
T2195_.56.0454b01: 可是苦行。妙音品。如何是苦行。答。妙音分
T2195_.56.0454b02: 形四生六道。爲物弘經及救濟諸難。亦是苦
T2195_.56.0454b03: 云云
T2195_.56.0454b04: &T047368;第十云智證
大師
論敎化衆生行苦行力者。
T2195_.56.0454b05: 妙音示現○敎化衆生。以爲苦行。經云。諸有
T2195_.56.0454b06: 地獄餓鬼及衆難處。皆於救濟出苦難。不言
T2195_.56.0454b07: 説經者。一是苦重。二是障深故。但明救濟。前
T2195_.56.0454b08: 品燒身以爲苦行。今爲敎化。入諸難所。以爲
T2195_.56.0454b09: 其別云云
T2195_.56.0454b10: 。經文爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454b11: 明等云云爾者。以白毫相。可名大人相耶。兩
T2195_.56.0454b12: 方。若名大人相者。見經文。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454b13: 明。及放眉間白毫相光云云明知。唯以肉髻光
T2195_.56.0454b14: 明。名大人相云事。加之大論中。以肉髻無間
T2195_.56.0454b15: 頂相。立大人相畢。離此更無別可得故云云
T2195_.56.0454b16: 由之爾者。大人相者。大人所具之相也。
T2195_.56.0454b17: 何不互白毫相耶。是以正法華云。卽從眉間
T2195_.56.0454b18: 大人相。演百千光云云如何
T2195_.56.0454b19: 會云。大人相名。可通白毫相也。故上生經云。
T2195_.56.0454b20: 彌勒菩薩。放眉間白毫大人相光云云依文案
T2195_.56.0454b21: 之。大士面上。有此勝相。光明昭耀表尊貴德。
T2195_.56.0454b22: 尤可云大人相。但於經文者。肉髻白毫。俱雖
T2195_.56.0454b23: 大人相。肉髻有最上。超餘相故。且以通爲別
T2195_.56.0454b24: 歟。佛放此光。召他土大人。故殊指一相歟。
T2195_.56.0454b25: 或大人相名。通令被下二相。意者。大人相之
T2195_.56.0454b26: 中。肉髻及眉間相也。次瑜伽論文者。三十二
T2195_.56.0454b27: 相中。以烏瑟膩沙。合無見頂爲一種。不立別
T2195_.56.0454b28: 所以釋。故云離此更無別可得故。不云大人
T2195_.56.0454b29: 相無無見頂相外。況上文。旣表如是一切三
T2195_.56.0454c01: 十二種大丈夫相。寧限肉髻一相哉。凡或云
T2195_.56.0454c02: 大人相。或云大丈夫相。是同名也。而大丈夫
T2195_.56.0454c03: 相名。通三十二相云事。本論文分明也。其中
T2195_.56.0454c04: 論勝。肉髻白毫之二相也。二相中。猶無見頂
T2195_.56.0454c05: 相最勝也。餘人全不見。故隨應可會諸文。
T2195_.56.0454c06: 准天台釋。可知之歟
T2195_.56.0454c07: 經云。爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。
T2195_.56.0454c08: 及放眉間白毫相光。遍照東方百八萬億那
T2195_.56.0454c09: 由他恒河沙等諸佛世界云云
T2195_.56.0454c10: &T047368;云。問。釋尊爲召妙音。放大人相肉髻光
T2195_.56.0454c11: 明。何故此無名大人相耶。答。玄賛不釋。有師
T2195_.56.0454c12: 釋云文句大人相者。大相海也。遍體善功
T2195_.56.0454c13: 德。不及一好功德。衆好功德。不及一相功德。
T2195_.56.0454c14: 諸相功德。從下向上。展轉相勝。不及白毫功
T2195_.56.0454c15: 德。白毫功德。不及肉髻功德。故是大人相也
T2195_.56.0454c16: 云云
T2195_.56.0454c17: 瑜伽論四十九云。如是一切三十二種大丈
T2195_.56.0454c18: 夫相。無有差別。當知。皆用淨戒爲因。能感
T2195_.56.0454c19: 得○當知。此中其頂上。現烏瑟膩沙及以如
T2195_.56.0454c20: 來無見頂相。合立一種大丈夫相。離此更無
T2195_.56.0454c21: 別可得故云云
T2195_.56.0454c22: 問。經文放大人相肉髻光明云云爾者。大師
T2195_.56.0454c23: 如何釋之耶。釋云。放肉髻之光。彰召大人之
T2195_.56.0454c24: 云云付之見經文。放白毫光。召妙音見。況
T2195_.56.0454c25: 爲集分身諸佛。放白毫光。召妙音之時。何用
T2195_.56.0454c26: 肉髻光明耶。是以人師釋云。一乘妙理踰空
T2195_.56.0454c27: 有頂。故放肉髻光明云云此釋可爾。准上
T2195_.56.0454c28: 可會之。就中肉髻相者。大人相中最上故。以
T2195_.56.0454c29: 彼光明。召他方大人。眉間相者。表一乘中道
T2195_.56.0455a01: 故。此德可知。嘉祥釋。雖無別疑。恐猶不如
T2195_.56.0455a02: 之歟。或又二相俱召妙音無過
T2195_.56.0455a03: 經云。釋迦牟尼佛。白毫光明。遍照其國。爾時
T2195_.56.0455a04: 一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。○
T2195_.56.0455a05: 釋迦牟尼佛光照其身云云
T2195_.56.0455a06: 玄賛云。經爾時釋迦至白毫相光。賛曰。品文
T2195_.56.0455a07: 分四。一神光往召。二妙音來至。三事&T047368;還國。
T2195_.56.0455a08: 四時衆得道。初文有二。初放光。後所至。此初
T2195_.56.0455a09: 也。放肉髻之光。彰召大人之相。放眉間之光
T2195_.56.0455a10: 表爲此經故命云云
T2195_.56.0455a11: &T047368;云。○問。經文旣云白毫光明遍照其國。
T2195_.56.0455a12: 下文唯云釋迦牟尼佛光照其身。不言肉髻。
T2195_.56.0455a13: 云何得言白毫照國肉髻照身耶一難又召分
T2195_.56.0455a14: 身佛。唯放白毫光。不放肉髻光。分身諸佛。豈
T2195_.56.0455a15: 非大人二難答。佛放二光。非無所表。故下經
T2195_.56.0455a16: 文。不言肉髻。能得義意。慈恩釋云。肉髻之
T2195_.56.0455a17: 光。彰召大人之相。水抄亦云。肉髻光明照菩
T2195_.56.0455a18: 薩身。豈非聖身遮初難又分身果位。見一毫
T2195_.56.0455a19: 光。應知。二趣故放一光。菩薩因位。若非二
T2195_.56.0455a20: 光。不知召我。亦復不知爲一乘召。故放二光
T2195_.56.0455a21: 遮後難
云云
T2195_.56.0455a22: 義疏云。○所以放二光者。一乘妙理。踰空有
T2195_.56.0455a23: 之頂故。放肉髻光明。極知不偏。能簡中道之
T2195_.56.0455a24: 照故。又放眉間光也。又頂光表一乘爲尊。衆
T2195_.56.0455a25: 聖所重眉間。明一乘不偏中道圓正。欲以此
T2195_.56.0455a26: 法。付屬其人故。放此二光。以召之也。又上品
T2195_.56.0455a27: 云。法華第一持經之人。亦復第一。今表其人
T2195_.56.0455a28: 行高故。佛放頂光。表其人解稱正故。放眉
T2195_.56.0455a29: 間光云云
T2195_.56.0455b01: 。今品中。列妙幢相等十六種三昧。爾者。此
T2195_.56.0455b02: 等三昧。何位菩薩所得耶。玄賛第十地菩薩
T2195_.56.0455b03: 所得也云云付之無縁三昧者。滅盡定也。身
T2195_.56.0455b04: 證不還及漸悟菩薩。地前得之。集一切功德
T2195_.56.0455b05: 莊嚴三昧者。集福王定也。地地皆修之。若
T2195_.56.0455b06: 爾者。十六種三昧。皆第十地所得云事。不可
T2195_.56.0455b07:
T2195_.56.0455b08: 會云。妙音第十地菩薩也。所得三昧。定可勝
T2195_.56.0455b09: 前九地。但出難二三昧者。自本不可遮下位
T2195_.56.0455b10: 初得歟。次以前地地可得云難。恐不當。成就
T2195_.56.0455b11: 功德有初中後。初得設雖在前地。得自在。
T2195_.56.0455b12: 至圓滿事在後地。佛地論。於無生忍。如出初
T2195_.56.0455b13: 地八地二位也。是以。玄賛攝釋。處處以今經
T2195_.56.0455b14: 文。多有其例。可勘之
T2195_.56.0455b15: 經云
T2195_.56.0455b16: 玄賛云。經得妙幢相至諸大三昧。賛曰。四等
T2195_.56.0455b17: 持已滿有二。初列十六等持。後結無量。一妙
T2195_.56.0455b18: 幢相者。如幢高顯。衆得莊嚴。二法華者。逹一
T2195_.56.0455b19: 乘理。三淨德者。斷彰染得勝德。四宿王戲
T2195_.56.0455b20: 者。宿謂星像。王謂自在。戲謂遊。樂謂得自
T2195_.56.0455b21: 在。能現衆像。猶如星宿。常入遊戲。以利衆
T2195_.56.0455b22: 生。五無像者。謂滅盡定。無縁定離攀縁故。六
T2195_.56.0455b23: 智印者。謂眞如空理爲智印故。或以智爲印。
T2195_.56.0455b24: 刊定是非眞妄故。七解衆生語言者。發詞無
T2195_.56.0455b25: 礙解定。八集一切功德者。謂集福王定。九
T2195_.56.0455b26: 淸淨有。能生七淨九淨四淨等故。四淨者。所
T2195_.56.0455b27: 依淨所故。淨心淨智淨。十神通戲者。能起大
T2195_.56.0455b28: 神通故。十一惠炬者。照明眞俗諸境界故。
T2195_.56.0455b29: 十二莊嚴王者。能具內外二莊嚴故。十三淨
T2195_.56.0455c01: 光明者。放神光故。十四淨藏者。含衆德故。十
T2195_.56.0455c02: 五不共三昧者。不共二乘得故。十六日旋者。
T2195_.56.0455c03: 如日明朗。巡照四生故。此皆第十地菩薩之
T2195_.56.0455c04: 所遊履。多第四定以殊勝故云云
T2195_.56.0455c05: 燈七云
T2195_.56.0455c06: 。經文汝莫輕彼國生下劣想云云説何事耶。
T2195_.56.0455c07: 答。東土妙音。來此界時。淨華宿王智佛。呵
T2195_.56.0455c08: 彼菩薩。於娑婆世界莫生下劣想云此文意。
T2195_.56.0455c09: 付之妙音深位大士。久離稱量之慢。設雖不
T2195_.56.0455c10: 蒙如來呵。何生下劣想哉。恐寶塔涌現。分身
T2195_.56.0455c11: 來會以降。隱土石諸山。變純淨土終。妙音對
T2195_.56.0455c12: 何生下劣想乎
T2195_.56.0455c13: 會云。娑婆世界。穢惡充滿。設雖三變土田。以
T2195_.56.0455c14: 淨覆穢。本土無去。妙音深位菩薩也。上見下
T2195_.56.0455c15: 故可知穢土本相。是故彼佛誡。莫生下劣想
T2195_.56.0455c16: 也。故玄賛第一由此本穢。恐妙音兼本土穢
T2195_.56.0455c17: 相。而生議毀乃至上見下故云云妙音來詣之
T2195_.56.0455c18: 時。非此土不淨。彼分身命侍者。文殊自海中
T2195_.56.0455c19: 出。有詣靈鷲山之詞。皆是雖淨土。依本名山。
T2195_.56.0455c20: 云土石諸山穢惡充滿。指本土相亦如此
T2195_.56.0455c21: 問。他宗意。引當品汝莫輕彼國生下劣想文。
T2195_.56.0455c22: 證屬累經中義。自宗可許之耶。答。不許也。
T2195_.56.0455c23: 付之餘師意。屬累品時。分身歸本土。多寶閉
T2195_.56.0455c24: 塔婆。三變土田。淨土忽復穢土畢。是故妙音
T2195_.56.0455c25: 來此界時。本土佛。呵彼菩薩也。若猶純淨土
T2195_.56.0455c26: 者。本土佛設不加呵嘖之語。妙音何生下劣
T2195_.56.0455c27: 想耶。玄範師穢土非淨證。尤似有其理。自
T2195_.56.0455c28: 宗如何可難之耶准上可
會之
T2195_.56.0455c29: 經云。爾時淨華宿王智佛。吿妙音菩薩。汝莫
T2195_.56.0456a01: 輕彼國生下劣想。善男子。彼娑婆世界高下
T2195_.56.0456a02: 不平土石。諸山穢惡充滿。佛身卑小。諸菩薩
T2195_.56.0456a03: 衆。其形亦小云云
T2195_.56.0456a04: 玄賛一云。七淨穢有殊難。又以妙音被誡。便
T2195_.56.0456a05: 非淨土。故知。分身已還國者。分身佛集之日。
T2195_.56.0456a06: 何故各命侍者。手捧蓮華竝詣靈山。持散佛
T2195_.56.0456a07: 上變淨土時。諸山皆無通爲佛國五道亦盡。
T2195_.56.0456a08: 何有靈山詣佛持散。又文殊海會。將至此間。
T2195_.56.0456a09: 預在靈山。忽有花現。八衆喜乖情難。○但先
T2195_.56.0456a10: 放神力。故現淨土。由此土本穢。恐妙音兼見
T2195_.56.0456a11: 本土穢相。而生譏毀。所以被誡。非妙音至。分
T2195_.56.0456a12: 身已還而土唯穢。如雖淨土還見靈山。變不
T2195_.56.0456a13: 唯淨。兼見穢故。上見下故云云
T2195_.56.0456a14: 攝釋一云。疏文殊海會至華現者。此引文誤。
T2195_.56.0456a15: 誤引妙音來此之文。文殊又云。爾時文殊師
T2195_.56.0456a16: 利至詣靈鷲山。意取詣山以爲證也。設取妙
T2195_.56.0456a17: 音。何非爲證。答。他説妙音來此之時。此已成
T2195_.56.0456a18: 穢土。合有山何得爲證。故不取也。疏上見下
T2195_.56.0456a19: 故等者。問下根不知上根之力。變土旣佛妙
T2195_.56.0456a20: 音何見。豈可佛下妙音爲上。答。穢土爲下。本
T2195_.56.0456a21: 爲二乘及凡夫等。隱劣爲淨。所以妙音得兼
T2195_.56.0456a22: 見本。若爾。何故言。爲分身及爲淨土。答。爲
T2195_.56.0456a23: 警二乘。令其忻慕。若不爾者。何恒居淨。何須
T2195_.56.0456a24: 變乎云云
T2195_.56.0456a25: 義決云。四穢土非淨證不可。若以妙音被誡。
T2195_.56.0456a26: 土還穢者。亦應化佛使往靈山。土應非淨。若
T2195_.56.0456a27: 云雖云詣山。據本相説談土實淨妙音見穢
T2195_.56.0456a28: 類亦如是。若云雖變淨土。靈山尙存。故不爲
T2195_.56.0456a29: 例者。靈山非穢變淨猶存。旣土石山。如何得
T2195_.56.0456b01: 在。故言在者。據初時説。如文殊從海涌出。猶
T2195_.56.0456b02: 言詣耆闍崛山。時會竝以昇空。詣山欲何爲
T2195_.56.0456b03: 故。雖詣空寶塔。據本尙言詣山處地。遣使持
T2195_.56.0456b04: 華詣山。故知。據本非淨土內可有耆山。下文
T2195_.56.0456b05: 云。時我及衆僧。俱出鷲山。亦據本處説。若
T2195_.56.0456b06: 云。經云。唯留此會衆。亦留人山者。不爾。衆
T2195_.56.0456b07: 令聞法。本爲可留山。不聞經留之。何益。故
T2195_.56.0456b08: 云穢土非淨證不可云云
T2195_.56.0456b09: 義疏云。問。前云初分經。在穢土中説。後分
T2195_.56.0456b10: 經。在淨土中説。妙音來時。正遊淨土。何故誡
T2195_.56.0456b11: 之。答。此經始末土有三異。一者初分經。在穢
T2195_.56.0456b12: 土中説。二者後分經。在淨土中説。三從藥王
T2195_.56.0456b13: 品來還。在穢土中説。所以知。爾者。爲集分
T2195_.56.0456b14: 身。是故變淨土。分身已散故。土還復穢。妙音
T2195_.56.0456b15: 來時。正遊五濁故。佛誡之云云
T2195_.56.0456b16: 問。經文我身六百八十萬由旬云云説何事耶。
T2195_.56.0456b17: 答。説淨華宿王智佛身量也。付之所化菩薩
T2195_.56.0456b18: 身量。多能化佛身半也。妙音身量。旣四萬二
T2195_.56.0456b19: 千由旬也。能化佛身定可八萬四千由旬。不
T2195_.56.0456b20: 爾者。能化所化身量。豈稱可哉。依之正法華
T2195_.56.0456b21: 所化身量四萬二千由旬。能化身八萬四千
T2195_.56.0456b22: 由旬云云會云。淨土中。能化所化之身量。不
T2195_.56.0456b23: 必半減。彼阿彌陀佛身量者。六十萬億那由
T2195_.56.0456b24: 他由旬。觀音身量者。八十億那由他由旬也
T2195_.56.0456b25: 者。觀無量壽經説也。佛身超過菩薩幾許。何
T2195_.56.0456b26: 況諸本多分身量。有恒河沙字。若依此本。亦
T2195_.56.0456b27: 以不定■量。然者妙音身量。雖不及半分有
T2195_.56.0456b28: 何過。如此事。隨時示之。未必如本土説會
T2195_.56.0456b29: 座機意。可欣樂之分歟。彌陀身量。皆其類
T2195_.56.0456c01:
T2195_.56.0456c02: 囑累義私&T047368;下云。問。第二十二妙音身量。經
T2195_.56.0456c03: 俱云四萬二千由旬。淨華宿王智佛身量。妙
T2195_.56.0456c04: 經云八十萬由旬。正經云八萬四千由旬。以
T2195_.56.0456c05: 何爲正耶。答。上來序品正宗二經相。悉云正
T2195_.56.0456c06: 經之誤。此一事。同以正經可爲誤也
T2195_.56.0456c07: 問。正經云。菩薩身四萬二千。佛身八萬四千。
T2195_.56.0456c08: 菩薩半減於佛。順世間義。妙經云。六百八十
T2195_.56.0456c09: 萬由旬。從人之見。客塵猶微少。亦不世間相
T2195_.56.0456c10: 違之失耶。答。師子之身量淨土穢土。其義可
T2195_.56.0456c11: 殊。何者觀無量壽經云。彌陀身量六十萬億
T2195_.56.0456c12: 那由他恒河沙由旬。觀音身量八十億那由
T2195_.56.0456c13: 他由旬。淨華宿王智佛土。旣淨土。與阿彌陀
T2195_.56.0456c14: 佛國。其義等同也
T2195_.56.0456c15: 問。彼觀無量壽經疏。恒河沙。是譯者誤。旣云
T2195_.56.0456c16: 眼如四大海之量。二萬由旬。都合八萬由旬。
T2195_.56.0456c17: 唯六十萬億那由他恒河沙眼甚深云云何爲
T2195_.56.0456c18: 准釋耶。答。此疏師未見正法念處經也。彼經
T2195_.56.0456c19: 云。四別外海其味鹹過此。有山人民住。其
T2195_.56.0456c20: 外有海以醍醐爲水。如是至于日光不照之
T2195_.56.0456c21: 云云豈亦八萬由旬乎。故正經。准娑婆穢
T2195_.56.0456c22: 土。所譯猶爲誤也。問。何故穢土之佛菩薩。其
T2195_.56.0456c23: 身相准。淨土之佛菩薩。不相准耶。答。世界之
T2195_.56.0456c24: 形量。不可計度。華嚴經。説種種世界之中。或
T2195_.56.0456c25: 以一切世界語言音聲爲體。或世界衆生。横
T2195_.56.0456c26: 住名倒世界。或世界仰住名覆世界。如倒
T2195_.56.0456c27: 懸。如是等世界。出於度量之外者也。以音聲
T2195_.56.0456c28: 爲體之世界。思量難及也。又覆世界衆生之
T2195_.56.0456c29: 臥住。亦不可思議也。想像彼世界以落可思
T2195_.56.0457a01: 昇之。今者穢土佛菩薩之身量。不可相准。然
T2195_.56.0457a02: 爲難者。此是習於穢土佛菩薩之身量。不知
T2195_.56.0457a03: 彼世界風俗也云云
T2195_.56.0457a04: 。他宗意。引當品多寶如來在七寶塔中來
T2195_.56.0457a05: 聽法不文。證屬累經中義。宗家可許之耶。答。
T2195_.56.0457a06: 不爾。付之妙音大士。來此界。旣問多寶世尊
T2195_.56.0457a07: 來不。寶塔開戶。二佛同坐者。妙音問訊似無
T2195_.56.0457a08: 用。若爾。他宗問佛來不證。能叶經文
T2195_.56.0457a09: 會云。今疑者。範公問佛來不證也。義決會
T2195_.56.0457a10: 云。問者爲傳佛言乃至非妙音自問。故爲不可
T2195_.56.0457a11: 云云意者。他方佛命侍者致問之時。不現前
T2195_.56.0457a12: 事。故問靈山儀式。妙音傳其詞。不言見佛身。
T2195_.56.0457a13: 而謂非妙音自問。故取爲證。不經本意歟
T2195_.56.0457a14: 義決云。五問佛來不證不可。何者文殊請見
T2195_.56.0457a15: 妙音。釋迦如來云。多寶如來。可爲汝等而現
T2195_.56.0457a16: 其事。多寶佛。吿妙音言。善男子來。文殊師
T2195_.56.0457a17: 利。欲得相見。來承佛召。如何假問。問者爲傳
T2195_.56.0457a18: 佛言故。經云。淨華智佛。問訊世尊。又問多寶
T2195_.56.0457a19: 如來聽法不。非妙音自問。故爲不可云云
T2195_.56.0457a20: 。經文唯願世尊示我令見云云意何。答。妙
T2195_.56.0457a21: 音來至此土時。令我見多寶如來云也。付之
T2195_.56.0457a22: 妙音來此土。依多寶召命。自可見彼佛。何請
T2195_.56.0457a23: 釋尊加被耶。加之如此文者。囑累品云還
T2195_.56.0457a24: 如故。可寶塔閉戶之義。若爾。他宗儲欲見多
T2195_.56.0457a25: 寶證。似有所據
T2195_.56.0457a26: 會云。今難他師欲見多寶證意也。義決述其
T2195_.56.0457a27: 不可云。菩薩下人。如來上果。加被令見可得
T2195_.56.0457a28: 覩尊。若未加被若不得見。希望佛加故請
T2195_.56.0457a29: 欲見。且妙音將至。文殊尙請佛加。妙音旣現
T2195_.56.0457b01: 處。因得見。要須佛力故。雖同坐。請已方見。
T2195_.56.0457b02: 非是請見卽證塔閉故爲不可云云意云。分上
T2195_.56.0457b03: 下位。勝劣遙異。在下知上。必待上聖加被。妙
T2195_.56.0457b04: 音欲見多寶。尤可請其加。文殊欲見妙音。
T2195_.56.0457b05: 求釋尊威力。俱在因位。猶以如此。況於妙音
T2195_.56.0457b06: 多寶哉。凡大聖有隱顯神通。隨時宜。或隱或
T2195_.56.0457b07: 顯。而多寶初隱其身。令妙音不見故。請示我
T2195_.56.0457b08: 令見也。故玄賛云。多寶釋迦。雖同塔坐。神力
T2195_.56.0457b09: 映蔽令其不見故。請見之云云若如他宗者。
T2195_.56.0457b10: 塔婆閉戶故。妙音請見。囑累品已後。永閉不
T2195_.56.0457b11: 開。妙音請空而可止。故知。經塔婆自本開。暫
T2195_.56.0457b12: 時隱多寶身。故依請遂顯。令見妙音者也。但
T2195_.56.0457b13: 妙音來此界事者。後雖有多寶命。始依釋迦
T2195_.56.0457b14: 放光。妙音何不請釋迦加被耶
T2195_.56.0457b15: 重尋云。若下位見上。必依加被者。妙音何輒
T2195_.56.0457b16: 見釋尊。不待其加哉。答。釋迦敎主也。本在此
T2195_.56.0457b17: 土。諸衆同親近供養。又現在佛故。其身不隱。
T2195_.56.0457b18: 多寶他方客。佛久滅佛也。令他見不輒。故妙
T2195_.56.0457b19: 音來時。於二佛不見不聞也。問。以文殊請見
T2195_.56.0457b20: 妙音爲例。不契文字。故經云。唯願世尊。以神
T2195_.56.0457b21: 通力。彼菩薩來令我得見云云文殊只請令來
T2195_.56.0457b22: 妙音也。若來必可見故請來至。因示可相見
T2195_.56.0457b23: 也。文殊位居等覺。寧不堪見妙音哉
T2195_.56.0457b24: 答云。彼菩薩來。云令我得見。兩事俱所請也。
T2195_.56.0457b25: 不然何置令得二字哉。但依實。以自力雖可
T2195_.56.0457b26: 見。如來施爲難測。故乞佛加也。此設雖示現
T2195_.56.0457b27: 相准彼。思見多寶。實必可依佛力爲言
T2195_.56.0457b28: 。妙音大士。來此界時。可見多寶世尊耶。兩
T2195_.56.0457b29: 方。若見者。見經文釋尊語多寶。云是妙音菩
T2195_.56.0457c01: 薩欲得相見。多寶僅讃善哉善哉。不言爲現
T2195_.56.0457c02: 其身。或説供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔。或
T2195_.56.0457c03: 述見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔。以知。釋尊
T2195_.56.0457c04: 直瞻仰佛身。多寶只見寶塔云事。若依之
T2195_.56.0457c05: 如此者。他師敬塔非佛證。請見唯聞證。自
T2195_.56.0457c06: 宗不許之。如何。
T2195_.56.0457c07: 會云。義決釋請見唯聞證不可云。文殊請見
T2195_.56.0457c08: 妙音。經不讃妙音來至。文殊得見。文殊亦應
T2195_.56.0457c09: 眞不覩妙音。若已請見。來卽得見。何須說者。
T2195_.56.0457c10: 妙音請見。當卽見。何要文中說得見。故爲不
T2195_.56.0457c11: 云云還案此意。大聖三業。皆離非有益。十
T2195_.56.0457c12: 地已去。漸具其德。況於等覺哉。妙音旣出言。
T2195_.56.0457c13: 啓佛乞見多寶。豈雖欣樂。遂無聽許乎。若以
T2195_.56.0457c14: 文不説。定不見者。無文殊見妙音之文。豈覺
T2195_.56.0457c15: 母雖請。妙音遂隱哉。此事旣不然。彼亦可
T2195_.56.0457c16:
T2195_.56.0457c17: 重尋云。智積菩薩。啓多寶雖請當還本土。多
T2195_.56.0457c18: 寶不還至經終。大聖所言。必可爾者。多寶
T2195_.56.0457c19: 何不速去哉
T2195_.56.0457c20: 答。正宗旣畢。故智積請還。非無所表。然而釋
T2195_.56.0457c21: 尊旣吿且待須臾。文殊引海會。顯經威力速
T2195_.56.0457c22: 疾。彼彼諸品。次第生起。多寶多有作證明。然
T2195_.56.0457c23: 者智積雖假請。多寶猶留。皆有所由。又有誠
T2195_.56.0457c24: 文。於妙音請見多寶者。全無不見之由故。不
T2195_.56.0457c25: 可爲相例
T2195_.56.0457c26: 問。妙音還本土。但云見塔。於此難全未遮如
T2195_.56.0457c27: 何。答。釋迦現在佛。故不居塔婆。多寶已滅度
T2195_.56.0457c28: 後。遺身舍利。住塔婆涌出故。此事異常也。還
T2195_.56.0457c29: 本土。尤可啓其事。居云但見多寶佛。不見塔
T2195_.56.0458a01: 者。恐似不盡事。付中妙音來此土。傳本土佛
T2195_.56.0458a02: 問訊詞。多寶如來。在七寶塔中。來聽法不
T2195_.56.0458a03: 云云還本土之時。尤可啓寶塔有無。凡囑累
T2195_.56.0458a04: 經中。家國土再還穢。多寶空閉塔婆。而住如
T2195_.56.0458a05: 此。種種安立。皆文外加義。故勞生分別。自宗
T2195_.56.0458a06: 能契文義。故。汎爾云多寶塔。或又稱佛號。皆
T2195_.56.0458a07: 無相違歟
T2195_.56.0458a08: 玄賛云。經世尊我今至示我令見。賛曰○。多
T2195_.56.0458a09: 寶釋迦雖同塔坐。神力映蔽。令其不見故。請
T2195_.56.0458a10: 見之云云
T2195_.56.0458a11: 決擇&T047368;云。疏多寶釋迦至見之者。此釋請見
T2195_.56.0458a12: 所由也。又劉云。妙音求見多寶者。文殊求見
T2195_.56.0458a13: 妙音。資多寶而獲遂。妙音請觀多寶由釋迦
T2195_.56.0458a14: 而得通。將明非寂不能彰動。非動不能顯寂
T2195_.56.0458a15: 云云
T2195_.56.0458a16: 水抄云。問。二佛同坐一塔。何故妙音見釋迦。
T2195_.56.0458a17: 不見多寶佛耶。答。因果有殊。佛神力故不令
T2195_.56.0458a18: 見也云云
T2195_.56.0458a19: 義決云。六欲見多寶證不可。若云二佛同坐。
T2195_.56.0458a20: 卽令俱見。何須請佛。我今欲見多寶佛者。菩
T2195_.56.0458a21: 薩下人如來上果。加被令見可得覩尊。若未
T2195_.56.0458a22: 加被。卽不得見。希望佛力。故請欲見。且妙音
T2195_.56.0458a23: 將來。文殊尙請佛加。妙音旣現。處因得見。要
T2195_.56.0458a24: 須佛力。故雖同坐。請已方見。非是請見卽證
T2195_.56.0458a25: 塔閉。故爲不可。七請見唯聞證不可。若以請
T2195_.56.0458a26: 見。經但稱云讃。不說見身。卽明正不見多寶。
T2195_.56.0458a27: 且文殊請見妙音。經不説妙音來至。文殊得
T2195_.56.0458a28: 見。文殊亦應眞不覩妙音。若已請見。來卽得
T2195_.56.0458a29: 見。何須說者。妙音請見當卽見。何要文中說
T2195_.56.0458b01: 得見。故爲不可云云
T2195_.56.0458b02: 。經文妙音菩薩。現種種身説法云云爾者。
T2195_.56.0458b03: 現幾種類身耶。釋云。現十八類身云云付之見
T2195_.56.0458b04: 經始終。總有二十類身。所謂天身六種。人身
T2195_.56.0458b05: 十一類。八部三惡趣及王宮女身也。何云十
T2195_.56.0458b06: 八類耶
T2195_.56.0458b07: 會云。見經文。現種種身。處處爲衆生説是經
T2195_.56.0458b08: 典。或現梵王身乃至人非人等身。而説是經
T2195_.56.0458b09: 者。明現十八類身云事。諸有地獄。乃至變爲
T2195_.56.0458b10: 女身而説是經者。爲別段明三途及王宮。説
T2195_.56.0458b11: 此經云事也。上諸類。皆有或現言。後段無其
T2195_.56.0458b12: 文。知。三途等能化。卽前所擧身所攝也。況述
T2195_.56.0458b13: 變爲女身。不離上類。仍無過歟
T2195_.56.0458b14: 經云
T2195_.56.0458b15: 玄賛云。經華德汝但至無所損減。賛曰。下第
T2195_.56.0458b16: 四廣行利行有二。初在此方後在十方。此初
T2195_.56.0458b17: 有四。一標現身説法。二別顯現身説法。三結
T2195_.56.0458b18: 成化者。四智慧無損。別顯現身説法中有二。
T2195_.56.0458b19: 一隨宜現十八類身説法。二爲拔苦難。現身
T2195_.56.0458b20: 説法云云
T2195_.56.0458b21: 水抄云。言十八類者。初六類天身○次十一
T2195_.56.0458b22: 類人身○次八非人。然合爲一非天攝故。然
T2195_.56.0458b23: 十八類但依身字而數也云云
T2195_.56.0458b24: 。付妙音大士現身説法相。且此界及他方。
T2195_.56.0458b25: 俱現凡聖身。可説今經耶。兩方。若俱通凡聖
T2195_.56.0458b26: 身説法者見經文。此界現凡身説此經。他方
T2195_.56.0458b27: 現聖身説三乘法。若由之*如此者。自界他方
T2195_.56.0458b28: 根機亙不定。菩薩化宜。何異凡聖。一乘三乘。
T2195_.56.0458b29: 可依所化根熟。大士説法。寧隨處定哉
T2195_.56.0458c01: 會云。自界他方化儀俱廣。知。隨應皆可現
T2195_.56.0458c02: 凡聖身也。經文者。影略互顯也。故嘉祥會此
T2195_.56.0458c03: 文云。此欲明凡聖廣略互顯也云云
T2195_.56.0458c04: 經云
T2195_.56.0458c05: 義疏云。上一土化中廣現凡夫。十方化中略
T2195_.56.0458c06: 現聖身。此欲明凡聖廣略互顯也。又前凡身
T2195_.56.0458c07: 中亦有五類。今聖身中亦有五身。問。前凡中
T2195_.56.0458c08: 五類。何故云説法華。今但稱説法。答。説法語
T2195_.56.0458c09: 通。欲以通別互顯故也。又上正明弘通法華
T2195_.56.0458c10: 故。明説一乘。若有衆生不信一乘。別説五乘
T2195_.56.0458c11: 之法。同上囑累品中。佛令菩薩知大小二機
T2195_.56.0458c12: 云云
T2195_.56.0458c13: 興疏云。前利此土中廣現凡身。此化他方略
T2195_.56.0458c14: 示聖身者。卽凡聖廣略更顯也。又前遂囑累
T2195_.56.0458c15: 品中。信有衆生爲説一乘故。利此土中。別
T2195_.56.0458c16: 言説是經。受佛付囑中。有不信者。爲説餘
T2195_.56.0458c17: 法故。化他方中。總云説法。總而言之。顯智信
T2195_.56.0458c18: 狹以至廣。身自劣至勝。法以深而至淺。皆適
T2195_.56.0458c19: 時而已云云
T2195_.56.0458c20: 。經文此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧
T2195_.56.0458c21: 及陀羅尼云云可爲今經現證利耶。若不爲現
T2195_.56.0458c22: 證利者。此界菩薩。得三昧總持事。旣由今經
T2195_.56.0458c23: 力。何不取現證利。彼妙音所從八萬四千菩
T2195_.56.0458c24: 薩。得此三昧。此土四萬二千天子。預無生法
T2195_.56.0458c25: 忍益。旣爲現證利。例此可爾。若*由之爾者。
T2195_.56.0458c26: 餘卷玄賛。出今經現證利不擧之。如何
T2195_.56.0458c27: 會云。經有現文。雖須取現證利。疏主不擧
T2195_.56.0458c28: 之。豈無所以耶。末學自無知。不如守祖師付
T2195_.56.0458c29: 玄賛案經文。妙音還本土語娑婆事。雖擧
T2195_.56.0459a01: 見二佛及文殊等。幷八萬四千人得三昧之
T2195_.56.0459a02: 二事。不云三昧陀羅尼得益。是一奇也。又説
T2195_.56.0459a03: 此品時。此品得益下擧二類。何先立上別出
T2195_.56.0459a04: 二類耶。以之推之。上二類。若非現座益歟。
T2195_.56.0459a05: 又依妙音敎化得此益。不釋尊敎化之益故。
T2195_.56.0459a06: 不出之歟。例如文殊海中所化不爲現勝利
T2195_.56.0459a07:
T2195_.56.0459a08: 經云。説是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來
T2195_.56.0459a09: 者八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑
T2195_.56.0459a10: 婆世界無量菩薩。亦得是三昧及陀羅尼云云
T2195_.56.0459a11: 玄賛云。經説是妙音至及陀羅尼。賛曰。明
T2195_.56.0459a12: 化行中。第五時衆獲益。由聞化行。曲獲勝利
T2195_.56.0459a13: 云云
T2195_.56.0459a14: 經云。説是妙音菩薩來往品時。四萬二千天
T2195_.56.0459a15: 子。得無生法忍。華德菩薩。得法華三昧云云
T2195_.56.0459a16: 玄賛云。經説是妙音至法華三昧。賛曰。品第
T2195_.56.0459a17: 四段時衆得道。都聞一品。遂獲勝益云云
T2195_.56.0459a18: 同一云
T2195_.56.0459a19: 。妙音大士來此界時。可禮分身諸佛耶。進
T2195_.56.0459a20: 云。經不説禮分身。付之自宗意者。至説經終。
T2195_.56.0459a21: 寶塔開樞。二佛同坐國土純淨。分身未歸。妙
T2195_.56.0459a22: 音何唯禮二佛。不禮分身。況涌出菩薩。旣禮
T2195_.56.0459a23: 分身諸佛。東土妙音。何不爾耶。抑不許妙音
T2195_.56.0459a24: 禮分身者。他宗妙音闕敬證也。如何可會之
T2195_.56.0459a25:
T2195_.56.0459a26: 會云。妙音來詣之時。禮分身諸佛云事。經文
T2195_.56.0459a27: 不説之。知。不禮也。菩薩意樂不定。何責而令
T2195_.56.0459a28: 齊等。但他師以此事證分身已去者。例難在
T2195_.56.0459a29: 傍。彼文殊自海中出。雖禮釋迦多寶。不禮分
T2195_.56.0459b01: 身。其時分身未還云事。兩宗共許。彼旣不
T2195_.56.0459b02: 禮。妙音亦爾。故義決云
T2195_.56.0459b03: 義決云。三妙音闕敬證不可。以下方涌出遍
T2195_.56.0459b04: 禮分身。妙音不禮。卽證已去。亦應文殊不禮
T2195_.56.0459b05: 分身已去。提婆品亦云。至二世尊所修敬已
T2195_.56.0459b06: 畢。往智積所不言遍禮。豈化佛去。故爲不可
T2195_.56.0459b07: 云云
T2195_.56.0459b08: 尋云。今論初師
T2195_.56.0459b09: 問。付十地能化他受用身。且一地中入住出
T2195_.56.0459b10: 三。能化佛身可有大小不同耶。若有者。初地
T2195_.56.0459b11: 能化百葉臺上佛身。二地三地千葉萬葉之
T2195_.56.0459b12: 事。處處有其文。未見於一地中。三□□大
T2195_.56.0459b13: 小云事。若由之爾者。三時道各別。斷障異也。
T2195_.56.0459b14: 爲彼所説身。何無大小□□□□□
T2195_.56.0459b15: 答。可有大小也。但初地見百葉臺上身。於其
T2195_.56.0459b16: 身入住出三心。見之有大小。非是葉數有多
T2195_.56.0459b17: 少也。諸敎依大意分十身舍那。不云十地中
T2195_.56.0459b18: 有差別也。故佛地論明他受用土。述十地菩
T2195_.56.0459b19: 薩所見有大小勝劣。於地地中。初中後等亦
T2195_.56.0459b20: 復如是。文准上思。身亦可有大小。資糧三十
T2195_.56.0459b21: 身。能化可准之
T2195_.56.0459b22:   以寫本一交之
T2195_.56.0459b23:   春日社新造屋開示抄二十八帖之內第
T2195_.56.0459b24: 二十五
T2195_.56.0459b25: 料紙圓禪房權大僧都沙汰之
T2195_.56.0459b26: 永祿三年庚申三月五日於松屋東向書
T2195_.56.0459b27:  淸 胤 
T2195_.56.0459b28: 朱書云
T2195_.56.0459b29: 寬政七乙卯年仲春二十七日夜以寫本
T2195_.56.0459b30: 一交之
T2195_.56.0459c01:  玉手國枝 
T2195_.56.0459c02:
T2195_.56.0459c03:
T2195_.56.0459c04:
T2195_.56.0459c05:
T2195_.56.0459c06: 法華開示抄二十八帖之內第二十六
T2195_.56.0459c07:
T2195_.56.0459c08:   普門品
T2195_.56.0459c09: 1 以今品可爲此經流通分耶
T2195_.56.0459c10: 2 觀音大士可利不念衆生耶
T2195_.56.0459c11: 3 紹繼無量壽
T2195_.56.0459c12: 4 有性者有盡時歟
T2195_.56.0459c13: 5 無盡意菩薩大悲闡提歟
T2195_.56.0459c14: 6 決定應受業
T2195_.56.0459c15: 7 依未解脫者建立定受業
T2195_.56.0459c16: 8 未入僧祇位轉定業歟
T2195_.56.0459c17: 9 經是論錯
T2195_.56.0459c18: 10 觀音成道實成道歟
T2195_.56.0459c19: 11 觀音可現菩薩身耶
T2195_.56.0459c20: 12 受此法施珍寶瓔珞
T2195_.56.0459c21: 13 無盡意出家菩薩歟
T2195_.56.0459c22: 14 敬塔非佛證不可
T2195_.56.0459c23: 15 二分不齊證不可
T2195_.56.0459c24: 16 示現生死𣵀槃平等
T2195_.56.0459c25: 17 今品偈頌可有梵本耶
T2195_.56.0459c26: 18 添品法華中汝聽觀音行善應諸方所云云
T2195_.56.0459c27: 無盡意答歟皆是普賢
T2195_.56.0459c28: 19 自在之業
T2195_.56.0459c29:   已上十九帖
T2195_.56.0459c30: 法華經第八卷示抄普門品
T2195_.56.0460a01:   ◎普門品
T2195_.56.0460a02: 。以今品可爲此經流通分耶。爾也。付之流
T2195_.56.0460a03: 通有三。讃重。學行。付受是也。是皆説法華勝
T2195_.56.0460a04: 德。或歎人法可尊可重。或學弘此經正行助
T2195_.56.0460a05: 行。或示相付囑。稟命流通。而今品中説觀音
T2195_.56.0460a06: 大士名因化行功德。全無法華名字。何爲流
T2195_.56.0460a07: 通耶
T2195_.56.0460a08: 會云。玄賛釋今品來意云。觀音救未發心衆
T2195_.56.0460a09: 生難。令離衆苦。發心持經云云卽引論證云。
T2195_.56.0460a10: 救護衆生諸難力者。謂觀音陀羅尼品示現
T2195_.56.0460a11: 若遇苦難無暇持經。若不發心無望修習。
T2195_.56.0460a12: 依大士方便未離苦之者。助令離其苦。未發
T2195_.56.0460a13: 心之人敎令發菩提心。弘通之道。職而由茲。
T2195_.56.0460a14: 賛又云。又觀音念人救難。陀羅尼誦法救難
T2195_.56.0460a15: 乃至若不加以易救之力。恐難修持經之業故。
T2195_.56.0460a16: 以易功助成難業云云
T2195_.56.0460a17: 栖覆云。夫念觀音。一則免苦。二者觀音名
T2195_.56.0460a18: 字在法華經中。念著觀音。便是持經之行等
T2195_.56.0460a19: 云云大旨同玄賛。密宗意。觀音卽法華經也
T2195_.56.0460a20: 付我宗。竊有此趣。勘而可知
T2195_.56.0460a21: 玄賛云。來意者。論云。救護衆生諸難力者。謂
T2195_.56.0460a22: 觀世音陀羅尼品示現。觀音救未發心衆生
T2195_.56.0460a23: 難。令離衆苦發心持經。陀羅尼救已發心持
T2195_.56.0460a24: 經者難。令離苦持經。又觀音以天眼天耳他
T2195_.56.0460a25: 心三通。護持經者難。陀羅尼二聖二天十神。
T2195_.56.0460a26: 以明呪護持經者難。又觀音念人救難。陀羅
T2195_.56.0460a27: 尼誦法救難。持經之力。已離衆難。若不加以
T2195_.56.0460a28: 易救之方。恐難修持經之業故。以易功助成
T2195_.56.0460a29: 難業。以勸持經。故此品來云云
T2195_.56.0460b01: 鏡水抄三十五云○又此品來意最難。一部
T2195_.56.0460b02: 經中。只有此品。不説法華經字也。縁世尊説
T2195_.56.0460b03: 經時。衆生未發心。有苦逼身交念觀音。一則
T2195_.56.0460b04: 免苦。二者觀音名字在此法華經中。念著觀
T2195_.56.0460b05: 音。便是成得持經之行故。以易功助成難業
T2195_.56.0460b06: 故。論云。護未發心衆生難。意言。若能持經
T2195_.56.0460b07: 者。必能離苦。良以持經之業難可修習。未成
T2195_.56.0460b08: 之間。若不助之。令功行不成。由是加助方法。
T2195_.56.0460b09: 助成難之業云云
T2195_.56.0460b10: 玄賛云神力品來意有三。一者三流通中。此
T2195_.56.0460b11: 下八品付受流通。示相付囑。禀命行故。神力
T2195_.56.0460b12: 囑累付囑令行。餘之六品。受命流通○二者
T2195_.56.0460b13: 依第二科中。上來初一品是序分。次十九品
T2195_.56.0460b14: 爲正宗訖。自下八品是流通分。神力囑累勸
T2195_.56.0460b15: 信付受。後之六品。禀命流通。勢與前同。下更
T2195_.56.0460b16: 不述云云
T2195_.56.0460b17: 。觀音大士可利不念衆生耶。進云。玄賛不
T2195_.56.0460b18: 利不念衆生。付之平等慈悲周遍法界。何簡
T2195_.56.0460b19: 不念衆生耶。若待歸念施利益者。寧普門示
T2195_.56.0460b20: 現德哉。是以賛主自釋觀音大士名。作不請
T2195_.56.0460b21: 云云此乃依無量義經。故彼經中擧觀音
T2195_.56.0460b22: 等。是諸衆生不請之友云云加之見經文。百
T2195_.56.0460b23: 千衆生値羅刹難之時。一人稱觀音名。諸人
T2195_.56.0460b24: 皆得解脫云云是豈非不念人乎
T2195_.56.0460b25: 會云。因果道理以因感果。衆生招福免苦。皆
T2195_.56.0460b26: 是自業之力也。若不念觀音。以何爲因蒙其
T2195_.56.0460b27: 利益。三寶利衆生。皆是助縁也。尋其正因。有
T2195_.56.0460b28: 情於三寶歸依稱念。供養精勤之三業修行
T2195_.56.0460b29: 也。不念衆生。已無自業因。爭蒙引攝助縁。就
T2195_.56.0460c01: 中凡夫與聖者。有漏與無漏。互隔不通。漸近
T2195_.56.0460c02: 遂融。耳聞口念。卽其初門也。不及歸念。利益
T2195_.56.0460c03: 難有故。玄賛云。生無心而佛救大聖之所不
T2195_.56.0460c04: 通。自發意而怖縁。群生之所同範。先因自業
T2195_.56.0460c05: 後方藉緣。自旣不修緣何所作。故待歸念方
T2195_.56.0460c06: 始救之云云但普門示現者。平等慈悲不擇。自
T2195_.56.0460c07: 在威德無滯之義也。能化力雖堪。所度因緣
T2195_.56.0460c08: 不備。自本所不遮也。不待生功。如願施益。
T2195_.56.0460c09: 一人大聖。早可利一切衆生。誰漏其益。于今
T2195_.56.0460c10: 留生死。次作不請友者。談菩薩意樂也。或雖
T2195_.56.0460c11: 修稱念等行。愚癡未解其可免苦之方便。菩
T2195_.56.0460c12: 薩依念卽成善友。能示免脫方便。非未念前
T2195_.56.0460c13: 作師友。故玄賛。設雖自修。未解方便。要假良
T2195_.56.0460c14: 友示苦方滅云云
T2195_.56.0460c15: 玄賛云。問。菩薩大悲觀苦卽救。何故待念後
T2195_.56.0460c16: 方垂愍。答。生無心。而佛救大聖之所不通。自
T2195_.56.0460c17: 發意而怖縁群生之所同範。先因自業。後方
T2195_.56.0460c18: 藉緣。自旣不修緣。何所作。故待歸念方始救
T2195_.56.0460c19: 之。設雖自修。未解方便。要假良友示吿方滅
T2195_.56.0460c20: 云云
T2195_.56.0460c21: 經云。佛吿無盡意菩薩。善男子。若有無量百
T2195_.56.0460c22: 千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一
T2195_.56.0460c23: 心稱名。觀世音菩薩。卽時觀其音聲。皆得解
T2195_.56.0460c24:
T2195_.56.0460c25: 又云。若有百千萬億衆生。爲求金銀瑠璃硨
T2195_.56.0460c26: 磲瑪瑙珊瑚琥珀眞珠等寶。入於大海。假使
T2195_.56.0460c27: 黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若有乃
T2195_.56.0460c28: 至一人稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得
T2195_.56.0460c29: 解脫羅刹之難。以是因縁名觀世音云云玄賛
T2195_.56.0461a01: 下文云。經若有持是至是觀世音。賛曰。下第
T2195_.56.0461a02: 二。別顯有厄稱名皆脫。有七段分二。初三火
T2195_.56.0461a03: 水風三災。後四雜災。此初也。○風中有四。一
T2195_.56.0461a04: 求寶遇風。二善人敎念。三免災難。四結名因
T2195_.56.0461a05: 云云
T2195_.56.0461a06: 水抄云。經言。其中若有乃至一人。一船有百
T2195_.56.0461a07: 人二百人。於中有一人。稱觀世音名者。此人
T2195_.56.0461a08: 亦是先曾有人敎念。所以解念。所以疏言善
T2195_.56.0461a09: 人敎念也云云
T2195_.56.0461a10: 玄賛次上云。正義應云觀自在。諸三業歸依。
T2195_.56.0461a11: 必六通垂化。無暇厄苦飛輪摧拔。作不請友。
T2195_.56.0461a12: 爲應病藥。攝利難思。亦名觀自在云云
T2195_.56.0461a13: 水抄云。言作不請之友者。衆生不解諸佛説
T2195_.56.0461a14: 法。菩薩與請名作不請友也云云
T2195_.56.0461a15: 無量義經云
T2195_.56.0461a16: 同經疏上玄測云。三不請之師德。不待求請而
T2195_.56.0461a17: 利他故云云
T2195_.56.0461a18: 無垢稱經一云。爲諸衆生不請善友。紹三寶
T2195_.56.0461a19: 種。能使不絕云云
T2195_.56.0461a20: 同疏大師云○不見身外有定衆生。衆生卽己
T2195_.56.0461a21: 故。行慈悲爲不請友。譬之父母撿救於子。
T2195_.56.0461a22: 不待請故。已前諸位。或待他請方救濟之。
T2195_.56.0461a23: 未能任運爲不請友。此皆任運慈悲深故云云
T2195_.56.0461a24: 問。以觀音大士名觀自在有何故耶。進云。紹
T2195_.56.0461a25: 繼無量壽佛。當作寶光功德山王佛故云云
T2195_.56.0461a26: 之設紹繼無量壽佛。何得觀自在稱耶。彼彌
T2195_.56.0461a27: 勒補處于釋尊。勢至紹繼觀音等。未立此號。
T2195_.56.0461a28: 至觀音大士名號。何獨用此故乎
T2195_.56.0461a29: 會云。玄賛有二段文。本願不同。利事別故者。
T2195_.56.0461b01: 先釋獨得此名之故。紹繼無量壽佛。當作寶
T2195_.56.0461b02: 光功德山王佛故偏擧之者。重釋別擧此菩
T2195_.56.0461b03: 薩由也。故見幽賛。釋心經觀自在菩薩句。有
T2195_.56.0461b04: 具悲智。偏行慈悲。紹隆淨刹。俯救穢方。機感
T2195_.56.0461b05: 相應故唯標此云云玄賛云故偏擧之。幽賛云
T2195_.56.0461b06: 故唯標此。其意全同。若爾。紹繼無量壽等
T2195_.56.0461b07: 者。多菩薩中。偏勸觀音之本縁也。賛問云。一
T2195_.56.0461b08: 切菩薩。皆有此能。何觀音獨苞彼號云云
T2195_.56.0461b09: 謂一切菩薩。皆有此界。何故世尊獨擧彼體
T2195_.56.0461b10: 爲言今玄賛所解。則通此伏難也
T2195_.56.0461b11:   修南院法印依悲華經得玄賛意。逐可&T047368;
T2195_.56.0461b12:
T2195_.56.0461b13: 玄賛云。問。一切菩薩皆有此能。何故觀音獨
T2195_.56.0461b14: 苞彼號。答。本願不同利事別故。紹繼無量壽
T2195_.56.0461b15: 佛。當作寶光功德山王佛。故偏擧之云云
T2195_.56.0461b16: 幽賛上云。有具悲智。偏行慈悲。紹隆淨刹。
T2195_.56.0461b17: 俯救穢方。機感相應故唯標此。或處上位。諸
T2195_.56.0461b18: 具大心妙惠成就。皆觀自在云云
T2195_.56.0461b19: 問。經文爾時無盡意菩薩云云爾者無盡意名。
T2195_.56.0461b20: 大師何釋給耶。賛云。衆生未盡。菩薩之意
T2195_.56.0461b21: 無盡故名無盡意云云付之
T2195_.56.0461b22: 問。玄賛中釋無盡意菩薩名。衆生界未盡。菩
T2195_.56.0461b23: 薩意未盡。故名無盡意云云
T2195_.56.0461b24: 爾者具三乘種性人。爲有盡時。爲當如何。兩
T2195_.56.0461b25: 方。若無盡期者。三乘種性內催。諸佛化縁外
T2195_.56.0461b26: 助。衆生設雖無盡。何無其盡期耶。若乍備種
T2195_.56.0461b27: 性。無滅度期者。與無性人有何差別耶。是
T2195_.56.0461b28: 以佛地論云。前四種性雖無時限。然有果竟
T2195_.56.0461b29: 得滅度期。諸佛慈悲巧方便故云云若由之爾
T2195_.56.0461c01: 者。大師樞要中。以衆生界無盡時故。無性有
T2195_.56.0461c02: 情不成佛故云云是以有性不盡。無性不成佛
T2195_.56.0461c03: 爲二故也。就中有性人皆悉得度者。最後成
T2195_.56.0461c04: 道佛。爲誰現。利他佛身。爲誰説三乘聖法
T2195_.56.0461c05:
T2195_.56.0461c06: 會云。有性衆生不可窮盡。所以者何。不可説
T2195_.56.0461c07: 不可説微塵數世界海中。各有不可説不可
T2195_.56.0461c08: 説微塵數衆生。一一衆生煩惱業苦無有盡
T2195_.56.0461c09: 期。寧皆發心修行。悉歸寂滅耶。聖敎中多不
T2195_.56.0461c10: 許此事。如華嚴普賢行願品等説。若夫以有
T2195_.56.0461c11: 種性。遂可盡者。無始以來。旣經無邊劫以
T2195_.56.0461c12: 前。何不滅盡。但以理所責。實雖難遁。盡與不
T2195_.56.0461c13: 盡俱是道理也。二理中不盡爲實。諸法功能。
T2195_.56.0461c14: 自本雖具。若有違縁不必顯現。談能指實。多
T2195_.56.0461c15: 以如此。彼如來智惠。遍縁諸法。須横盡十方
T2195_.56.0461c16: 竪窮三世。若許爾者。何處爲世界極。何時爲
T2195_.56.0461c17: 衆生始。不知其至極者。何稱正遍知。然而無
T2195_.56.0461c18: 始無邊佛亦所許也。如此疑難。凡智未決。就
T2195_.56.0461c19: 中凡夫本來迷故。設雖無始。諸佛各有發心
T2195_.56.0461c20: 師。前後相繼。何無彼最初佛。彼旣無始。此何
T2195_.56.0461c21: 有終。一一有性雖須得果。無縁無願自然流
T2195_.56.0461c22: 轉。是又法爾道理也。次佛地論文。且付有
T2195_.56.0461c23: 性假許盡期解。殊擧無性欲顯無窮。與奪
T2195_.56.0461c24: 之意。多以如此。樞要以二故成大悲闡提不
T2195_.56.0461c25: 成佛義。准彼可知。畢竟無性於佛出世不聞
T2195_.56.0461c26: 不見。若爾。最後佛化身猶無所化。況於報
T2195_.56.0461c27: 身耶。無數佛土。悉皆滅盡。世界空虛者。指何
T2195_.56.0461c28: 時耶
T2195_.56.0461c29: 玄賛云。無盡意者。阿差末經説。行六度四攝
T2195_.56.0462a01: 等種種行。誓度衆生。衆生界盡。菩薩之意乃
T2195_.56.0462a02: 盡衆生未盡。菩薩之意無盡。故名無盡意。十
T2195_.56.0462a03: 地經中。以十界盡句成諸大願。一一切衆生
T2195_.56.0462a04: 界盡。二世界盡。三虛空界盡。四法界盡。五𣵀
T2195_.56.0462a05: 槃界盡。六佛出世界盡。七如來智界盡。八心
T2195_.56.0462a06: 所縁界盡。九佛境界智入界盡。十世界轉法
T2195_.56.0462a07: 輪智轉界盡。且如衆生界盡我願乃盡。如是
T2195_.56.0462a08: 衆生界不盡。我願亦不盡。乃至第九佛智證
T2195_.56.0462a09: 入一切境界都盡。第十轉法輪。智轉諸法盡。
T2195_.56.0462a10: 我願亦不盡。無垢稱經云。雖得佛道轉於法
T2195_.56.0462a11: 輪。而不捨於菩薩之道。是名菩薩行。故此菩
T2195_.56.0462a12: 薩名無盡意。雖諸菩薩願行皆同。諸號有殊。
T2195_.56.0462a13: 願各別故云云
T2195_.56.0462a14: 佛地論二云。受用變化二身功德雖性無常。
T2195_.56.0462a15: 無斷盡故。故無盡究竟。一切如來。本發弘願
T2195_.56.0462a16: 爲有情故求大菩提。若諸有情。盡得滅度。爾
T2195_.56.0462a17: 時諸佛有爲功德。何不斷滅。諸有情界。無
T2195_.56.0462a18: 有一切盡滅度時。故佛功德無有斷滅。所以
T2195_.56.0462a19: 者何。由法爾故。無始時來。一切有情有五
T2195_.56.0462a20: 種性。一聲聞種性。二獨覺種性。三如來種性。
T2195_.56.0462a21: 四不定種性。五無有出世功德種性。如餘經
T2195_.56.0462a22: 論。廣説其相分別建立。前四種性。雖無時
T2195_.56.0462a23: 限。然有畢竟得滅度期。諸佛慈悲巧方便故。
T2195_.56.0462a24: 第五種性無有出世功德因故。畢竟無有得
T2195_.56.0462a25: 滅度期。諸佛但可爲彼方便示現神通。説離
T2195_.56.0462a26: 惡趣生善趣法。彼雖依敎勸修善因。得生人
T2195_.56.0462a27: 趣乃至非想非非想處。必還退下墮諸惡趣。
T2195_.56.0462a28: 諸佛方便。復爲現通説法敎化。彼復修善得
T2195_.56.0462a29: 生善趣。彼還退墮受諸苦惱。諸佛方便復更
T2195_.56.0462b01: 拔濟。如是展轉。窮未來際。不能令其畢竟滅
T2195_.56.0462b02: 度。雖餘諸經中演説一切有情之類。皆有佛
T2195_.56.0462b03: 性。皆當作佛。然就眞如法身佛性。或少分一
T2195_.56.0462b04: 切有情方便而説。爲令不定種性有情。決定
T2195_.56.0462b05: 速證無上正等菩提故。由此道理。諸佛利樂
T2195_.56.0462b06: 有情功德。無有斷盡。此利他德等云云
T2195_.56.0462b07: 同論三云。由此法界一切有情心相續中平
T2195_.56.0462b08: 等有故。説如是言。一切有情是如來藏。一
T2195_.56.0462b09: 切有情。皆有佛性。爲引不定種性有情。令心
T2195_.56.0462b10: 決定趣大乘故。就有如來種性有情。説如是
T2195_.56.0462b11: 言。一切有情皆當作佛。如有説言。一切無常。
T2195_.56.0462b12: 一切皆苦。如是皆説少分一切。非全一切。若
T2195_.56.0462b13: 不爾者。便違所說五種種性。諸佛功德。應當
T2195_.56.0462b14: 有盡。無所度故。則違所說。如來功德。常無斷
T2195_.56.0462b15: 盡。不應無益常住世界。本期度生求佛果故
T2195_.56.0462b16: 云云
T2195_.56.0462b17: 。無盡意菩薩爲大悲闡提。爲當如何。若闡
T2195_.56.0462b18: 提菩薩者。見有經説。此菩薩是東方不眴世
T2195_.56.0462b19: 界普賢如來一生補處大士也云云旣是補處
T2195_.56.0462b20: 菩薩。定可有當作佛義。況玄賛釋此菩薩名。
T2195_.56.0462b21: 引無垢稱經難得佛道轉於法輪文。而玄賛
T2195_.56.0462b22: 下文。雖得佛道者。果位成道。准之非大悲
T2195_.56.0462b23: 闡提菩薩也。若由之如此者○經説此菩
T2195_.56.0462b24: 薩願云。衆生未盡。菩薩願未盡云云豈非闡
T2195_.56.0462b25: 提願哉
T2195_.56.0462b26: 會云無盡意者。闡提菩薩也。賛引阿差末經。
T2195_.56.0462b27: 述無盡意名云。衆生界盡。菩薩之○意乃盡。
T2195_.56.0462b28: 衆生未盡。菩薩之意無盡云云十地經中。以
T2195_.56.0462b29: 十無盡句。成諸大願。是皆闡提相也。普賢文
T2195_.56.0462c01: 殊觀音淨名等。皆雖有闡提願。過去未來成
T2195_.56.0462c02: 正覺。何獨疑不眴世界補處乎
T2195_.56.0462c03:   隨大悲闡提成不成佛二義。以權實可會
T2195_.56.0462c04:
T2195_.56.0462c05: 玄賛云。如次上
T2195_.56.0462c06: 。稱念觀音者。可轉決定應受業耶。玄賛有
T2195_.56.0462c07: 二釋。以轉云釋爲正。付之旣言決定應受業。
T2195_.56.0462c08: 設雖觀音稱念之力。何輒轉之耶。若强許轉
T2195_.56.0462c09: 定業者。與不定業有何差別。是以十一面經
T2195_.56.0462c10: 中。唯除決定惡業應熟云云准之觀音威力猶
T2195_.56.0462c11: 不轉定業。何況鴦堀摩羅之至無學。猶感
T2195_.56.0462c12: 火。五百釋種之得初果。不免瑠璃王害。定
T2195_.56.0462c13: 業難轉。以之可知。如何
T2195_.56.0462c14: 會云。定業轉否。玄賛有二釋。判初説爲善。取
T2195_.56.0462c15: 轉云釋。瑜伽論云依未解脫者建立定受業。
T2195_.56.0462c16: 𣵀槃經説未入佛法名決定業。若入佛法名
T2195_.56.0462c17: 不定業。阿闍世王作逆罪。雖無間定業。聞大
T2195_.56.0462c18: 乘法得懺除。剩得柔順忍。有文有證不可異
T2195_.56.0462c19: 求。就中伏道斷道。能消滅惑障。若於定業都
T2195_.56.0462c20: 無轉義者。流轉之衆生。可無得聖果期。但
T2195_.56.0462c21: 鴦堀摩羅者。依玄賛意者。受業果時。猶住
T2195_.56.0462c22: 凡位。或有初二果。今身決定可得羅漢故。隨
T2195_.56.0462c23: 當立其名也。或無學聖者。化現業果。非實
T2195_.56.0462c24: 惡果。迦毘羅城釋種。初果聖者也。受實果無
T2195_.56.0462c25: 過。是則別報業初果未除。又不聞大乘。無深
T2195_.56.0462c26: 心悔愧故。猶受業果也。十一面經者。擧心微
T2195_.56.0462c27: 者。若至誠受持。可一切不受。玄賛會釋大般
T2195_.56.0462c28: 若述此旨。准彼可知
T2195_.56.0462c29: 重尋云。會十一面經猶有疑。諸經之習。讃歎
T2195_.56.0463a01: 勝利令人信受。殆帶密意雖顯希持。於實有
T2195_.56.0463a02: 益全不可祕。而説唯除定業決定應受。法力
T2195_.56.0463a03: 不及故也。何輒會之。云説心微者哉。十地對
T2195_.56.0463a04: 法等大乘論藏決判性相。述作業決定受果。
T2195_.56.0463a05: 決定諸佛威神所不能轉。明知。大乘實義不
T2195_.56.0463a06: 轉定業云事。何況伽毘羅城爾許釋種。旣證
T2195_.56.0463a07: 聖果盡三界見惑。爲世尊之親族引攝超他。
T2195_.56.0463a08: 目連尊者。以大神通欲施三種救濟方便。佛
T2195_.56.0463a09: 問目連曰。汝能轉定業哉。尊者顧實三反有
T2195_.56.0463a10: 退。方知。定業旣熟不依聖果不拘佛力。般若
T2195_.56.0463a11: 威力神呪功能。皆無轉之。諸位性相證果賢
T2195_.56.0463a12: 聖。其道不奪。但阿闍世王是可權人。其證非
T2195_.56.0463a13: 一。若爲菩薩示現。不足爲證
T2195_.56.0463a14: 答。依惑作業。依業感果。威力尤大在分別惑。
T2195_.56.0463a15: 而小乘初果。猶斷三界一切見惑。見惑相
T2195_.56.0463a16: 應惡趣業永斷無殘。五百釋種等皆斷之。若
T2195_.56.0463a17: 定業力不及治道。豈可永斷乎。自餘諸業。准
T2195_.56.0463a18: 之可知。又資行加行菩薩。名損力益能轉位。
T2195_.56.0463a19: 是損本識中染種勢力。益本識內淨種功能
T2195_.56.0463a20: 故也。漸頓伏二障種有何定業。必招苦果乎。
T2195_.56.0463a21: 二乘忍位已上。猶不墮惡趣。況菩薩哉。設雖
T2195_.56.0463a22: 未入僧祇。漸可有懺悔力歟。闍王設雖權
T2195_.56.0463a23: 者。付示現分猶皆稱性相。諸經除定業力者。
T2195_.56.0463a24: 爲勵勇猛心。或除憍慢想歟。對法論論者。談
T2195_.56.0463a25: 業勢力。是未懺悔之相也。釋種被害。雖佛在
T2195_.56.0463a26: 世。猶住小果。未入大乘故也。自餘諸難。准之
T2195_.56.0463a27: 可知
T2195_.56.0463a28: 玄賛云。瑜伽第九説業有二。一定異熟業。謂
T2195_.56.0463a29: 故思業。若作若增長業。二不定異熟業。謂故
T2195_.56.0463b01: 思已作而不增長業○或先增長業。由追悔
T2195_.56.0463b02: 等名不增長業。如未生怨未追悔前名增長
T2195_.56.0463b03: 業。追悔已後名不增長業。第六十說依未解
T2195_.56.0463b04: 脫者。建立定受業故○卽同𣵀槃經未入佛
T2195_.56.0463b05: 法名決定業。若入佛法名不定業○故念觀
T2195_.56.0463b06: 音良縁滋潤。自心悔愧苦惱皆脫。亦有釋言。
T2195_.56.0463b07: 其不增長及不定業可得轉滅。其三時決定
T2195_.56.0463b08: 業及報定時不定者。但能令輕非全令滅盡。
T2195_.56.0463b09: 金剛般若云。先生罪業應墮惡道。由持經力
T2195_.56.0463b10: 故爲人輕賤。先世罪業卽爲消滅。當得菩提。
T2195_.56.0463b11: 不云全滅。又賢愚經鴦掘摩羅經。雖得阿羅
T2195_.56.0463b12: 漢。爲現業有果故。爲火所焚。又説。迦毘羅城
T2195_.56.0463b13: 除一童子。自餘男女。盡是初果聖人。不應爲
T2195_.56.0463b14: 彼瑠璃所殺。其決定造業。佛尙未排。況受果
T2195_.56.0463b15: 乎。在解脫人名不定者。依不定業説。此亦不
T2195_.56.0463b16: 然。若得阿羅漢。一切不善盡。何業受果耶。
T2195_.56.0463b17: 在初二果不善未盡。不障彼果。何妨亦受。般
T2195_.56.0463b18: 若經中不説滅盡。擧心微者。至誠懇切受持
T2195_.56.0463b19: 彼經。一切不受。若不爾者。五無間罪皆決
T2195_.56.0463b20: 定業。未生怨王如何悔。已一切不受。十地論
T2195_.56.0463b21: 云。一感報定。二作業定。諸佛威神所不能轉
T2195_.56.0463b22: 者。説自不發悔愧之心。不入聖道者。業果決
T2195_.56.0463b23: 定非悔愧已可名定業。法句經言。非空非海
T2195_.56.0463b24: 中。非入巖穴間。無有他方所脫之不受難。亦
T2195_.56.0463b25: 據不逢佛菩薩等起悔愧心而入道者決定業
T2195_.56.0463b26: 報。由此業報差別經說。若業增上心。作無
T2195_.56.0463b27: 慚無愧。作已更作無心改悔。是業決定。若業
T2195_.56.0463b28: 非增上心作。雖作惡業常懷慚愧。是業不定。
T2195_.56.0463b29: 但知諸業非悔非道之處損伏。可有受果被
T2195_.56.0463c01: 損。便無受果之義。然經説指鬘及阿羅漢猶
T2195_.56.0463c02: 受業果者。時猶住凡。或初二果。今身必定得
T2195_.56.0463c03: 阿羅漢。從當爲名。非受果時名阿羅漢。又遇
T2195_.56.0463c04: 良縁。要自發心悔愧入聖道。罪業方排。雖遇
T2195_.56.0463c05: 良縁。無心悔愧。亦不入聖乃至諸佛亦不能
T2195_.56.0463c06: 轉。迦毘羅城釋種被殺。雖得初果。別報業在
T2195_.56.0463c07: 初果不排。又非聽聞大乘悔愧懇切深心故。
T2195_.56.0463c08: 受先業。若聞大乘。勵懇深悔亦不被殺。得
T2195_.56.0463c09: 阿羅漢。一切不受。設有被殺非業果故。不爾
T2195_.56.0463c10: 指鬘殺人滿千。唯少於一。云何得聖。又無悔
T2195_.56.0463c11: 愧及伏斷滅諸罪業者。有情便無得受聖期。
T2195_.56.0463c12: 由此故知。初説爲善。應同𣵀槃瑜伽爲正
T2195_.56.0463c13: 云云
T2195_.56.0463c14: 十一面經云。我亦不見。以此神呪隨所住處。
T2195_.56.0463c15: 若遠若近結作界已。有能越之來相嬈害。唯
T2195_.56.0463c16: 除決定惡業應熟云云
T2195_.56.0463c17: 又云。世尊我此神呪有大威力。若誦一遍。卽
T2195_.56.0463c18: 能除滅四根本罪及五無間。令無有餘。況能
T2195_.56.0463c19: 如説而修行者云云
T2195_.56.0463c20: 。玄賛中引瑜伽論。依未解脫者建立定受
T2195_.56.0463c21: 云云爾者指何位名解脫耶。玄賛云。言解
T2195_.56.0463c22: 脫者。謂世道伏斷乃至得聖成無學等云云
T2195_.56.0463c23: 之有漏世道對治力尤劣。何轉決定應受業
T2195_.56.0463c24: 耶。瑜伽説已解脫。定可聖位斷道。是以大師
T2195_.56.0463c25: 略纂釋彼文作二釋。或云。得有餘𣵀槃已去。
T2195_.56.0463c26: 名已解脫。或得無餘𣵀槃已去名已解脫云云
T2195_.56.0463c27: 准之以資糧加行等有漏道。屬未解脫
T2195_.56.0463c28: 會云。瑜伽論未解脫已解脫相對論定業有
T2195_.56.0463c29: 無。可有多重。初全不發道。名未解脫。發世
T2195_.56.0464a01: 出世對治道云已解脫。次世出世二道相對。
T2195_.56.0464a02: 次有學無學相對。故玄賛云。言解脫者。謂世
T2195_.56.0464a03: 道伏斷乃至得聖成無學等文。其中取世道
T2195_.56.0464a04: 者。三業資糧加行漸頓伏二障故也。旣名損
T2195_.56.0464a05: 力益能轉。何無轉定業力。若不爾者。地前菩
T2195_.56.0464a06: 薩可不生淨土。知。本論意。已解脫義通凡
T2195_.56.0464a07: 位也。瑜伽抄二釋者。俱依極位論。玄賛成無
T2195_.56.0464a08: 學等意也。强不相違。玄賛云。第六十說。依未
T2195_.56.0464a09: 解脫者建立定受業故。言解脫者。謂世道伏
T2195_.56.0464a10: 乃至得聖成無學等云云
T2195_.56.0464a11: 鏡水抄云。言第六十説等者。三依人辨異。依
T2195_.56.0464a12: 未解脫。建立定業。依已解脫。建立不定業。解
T2195_.56.0464a13: 脫者卽是若世道無漏道。若斷若伏皆名解
T2195_.56.0464a14: 乃至得聖。聖有學無學卽羅漢等也。乃至
T2195_.56.0464a15: 兩字中間攝慚愧懺悔也。謩云。依未解脫者。
T2195_.56.0464a16: 且據顯相説。據定未解脫者。亦有不定業
T2195_.56.0464a17: 云云
T2195_.56.0464a18: 。付轉決定應受業之義。且未入僧祇位。可
T2195_.56.0464a19: 有轉定業之義耶。兩方。若有此義者。未入僧
T2195_.56.0464a20: 祇位。未起世出世道。由何轉定業耶。初二果
T2195_.56.0464a21: 聖者。已得聖道。猶不免宿惡。況乎於未發心
T2195_.56.0464a22: 異生耶。是以𣵀槃經中。若入佛法名不定業
T2195_.56.0464a23: 云云已入佛法之位。當已發心耶。依之釋依未
T2195_.56.0464a24: 解脫者建立定受業文。世道伏道已去名已
T2195_.56.0464a25: 解脫云云樞要中釋損力益能轉。有轉定業之
T2195_.56.0464a26: 云云知。已前無此義云事。若由之爾者。大
T2195_.56.0464a27: 乘懺悔。威力難思。設雖未發心人。至誠懺悔
T2195_.56.0464a28: 者。何不轉決定業耶。就中觀音救未發心衆
T2195_.56.0464a29: 生難。令解脫衆苦。而玄賛釋若有百千萬億
T2195_.56.0464b01: 衆生受諸苦惱乃至皆得解脫文。轉決定應受
T2195_.56.0464b02: 業云釋爲正。知。許未發心衆生轉定業云事
T2195_.56.0464b03: 如何
T2195_.56.0464b04: 私云。未入僧祇轉不轉輒難定。瑜伽嫌未解
T2195_.56.0464b05: 脫。𣵀槃經除未入佛法。論擧勝兼劣。經表初
T2195_.56.0464b06: 許後。付經文入位又有諍。大旨當內凡。內凡
T2195_.56.0464b07: 又及二釋。但爲位相轉者。可僧祇以去。正名
T2195_.56.0464b08: 損力益能轉。若論少分以前何無之。則今品
T2195_.56.0464b09: 玄賛解釋之趣。誠如難中推知。若全嫌之。恨
T2195_.56.0464b10: 於末代難資大乘妙力歟
T2195_.56.0464b11: 玄賛云如意
T2195_.56.0464b12: 問。轉重輕受事。唯識尋思抄十卷&T047368;
T2195_.56.0464b13: 問。就諸業配立有多論議。依爲傍論略之
T2195_.56.0464b14: 。經文說稱觀音名號功德。■量六十二億
T2195_.56.0464b15: 恒河沙菩薩。爾者法華論所牒受持六十二
T2195_.56.0464b16: 億恒河沙諸佛經文。大師如何釋之耶。答。玄
T2195_.56.0464b17: 賛作二釋。一云。經是論錯。二云。依論亦無爽
T2195_.56.0464b18: 云云問。先付初釋。見餘經説。以觀音稱念功
T2195_.56.0464b19: 德。■量百千俱胝諸佛。准之論說不錯。加之。
T2195_.56.0464b20: 或大乘論引今經文。同天親優婆提舍。等六
T2195_.56.0464b21: 十二億諸佛功德。付中宗家難掘多笈多翻
T2195_.56.0464b22: 譯。破囑累經中之謬。皆以論爲定量。自許有
T2195_.56.0464b23: 錯者。他師之嘲難遁。付次釋。因果二位。其德
T2195_.56.0464b24: 如雲泥。誰擧若干果德。等一菩薩功德哉。是
T2195_.56.0464b25: 以正法華。添品法華亦同妙經■量菩薩。二
T2195_.56.0464b26: 釋中以何爲正
T2195_.56.0464b27: 會云。見行經■量菩薩。論牒經■量諸佛。一
T2195_.56.0464b28: 經本遂不可相違。欲取一捨一之中。以菩薩
T2195_.56.0464b29: ■量諸佛。其理有疑。不如以因位比因位故。
T2195_.56.0464c01: 云經是論錯也。於囑累前後者。衆本與一本
T2195_.56.0464c02: 於有相違。自宗意。付衆本捨一本之時。量以
T2195_.56.0464c03: 釋論普賢及後品文○助難經中品也。只相
T2195_.56.0464c04: 對論經。非取經捨論。四本違三難亦准之。次
T2195_.56.0464c05: 釋意者。觀音旣久成佛也。設雖■量諸佛。亦
T2195_.56.0464c06: 應無過。此釋意。忽不及取捨。道理難知云也。
T2195_.56.0464c07: 二釋意如此。但付初釋亦不嫌一切。仍以餘
T2195_.56.0464c08: 經不可爲難。付後釋論。以信力畢竟知故。自
T2195_.56.0464c09: 會疑難有多難。皆不重疑
T2195_.56.0464c10: 玄賛云。本論■量六十二恒河沙佛。此經復
T2195_.56.0464c11: 云六十二恒河沙菩薩。此有二解。一云。經是
T2195_.56.0464c12: 論錯。菩薩菩薩而爲比■。何得以佛比量菩
T2195_.56.0464c13: 薩。只如十輪經中。但以地藏比量彌勒文殊
T2195_.56.0464c14: 觀音。亦不比量諸佛。若不爾者。應佛功德少
T2195_.56.0464c15: 於菩薩。二云。依論亦無爽。觀音久已成佛。不
T2195_.56.0464c16: 捨菩薩行故。示爲菩薩。何得不比如來。只如
T2195_.56.0464c17: 觀音成佛功德國土。勝無量壽。一切佛身豈
T2195_.56.0464c18: 勝劣乎。故知。但是勸信之語。難經比■菩薩。
T2195_.56.0464c19: 論解設比佛亦無過咎。二俱無失云云
T2195_.56.0464c20: 私云。又説解。受持觀世音菩薩名號。及受
T2195_.56.0464c21: 持六十二億恒河沙諸佛名號。彼功德平等
T2195_.56.0464c22: 者。有二種義。一者信力故。二畢竟知故。信力
T2195_.56.0464c23: 者有二種。一者求我身如觀世音。自在無異。
T2195_.56.0464c24: 畢竟信力故。二者謂於彼生恭敬心。如彼
T2195_.56.0464c25: 功德我亦如是。畢竟得故。畢竟知者。謂能決
T2195_.56.0464c26: 定知法界故。言法界者。名爲法性。彼法性者。
T2195_.56.0464c27: 名爲一切諸佛菩薩平等法身故。平等法身
T2195_.56.0464c28: 者。謂眞如法身。初地菩薩乃能證入是故。受
T2195_.56.0464c29: 持六十二億恒河沙等諸佛名號。受持觀世
T2195_.56.0465a01: 音名字。所得功德無差別云云
T2195_.56.0465a02: 玄賛次文云。論解成中有二釋。一信力。二畢
T2195_.56.0465a03: 竟知。信力有二。一求我身如觀世音。畢竟信
T2195_.56.0465a04: 故。謂求我六十二億恒河沙佛身。與觀世音
T2195_.56.0465a05: 信心無異。所求聖敎。多少雖殊。功德無別。因
T2195_.56.0465a06: 心等故。二者生恭敬心。如彼功德我亦畢竟
T2195_.56.0465a07: 得故。謂如彼觀音久已成佛故智惠功德。我
T2195_.56.0465a08: 六十二億恒河沙佛。亦畢竟得此諸佛功德。
T2195_.56.0465a09: 信佛菩薩功德不異故。此二是信力。初不觀
T2195_.56.0465a10: 境多少勝劣。但信心以等。後觀境多少雖殊
T2195_.56.0465a11: 功德無別。恭敬信心亦無有二。故福無別。第
T2195_.56.0465a12: 二畢竟知者。決定知法界故。此由觀音已得
T2195_.56.0465a13: 畢竟知法界故。與佛無異。能證法界平等無
T2195_.56.0465a14: 二故。成福等。法界卽法性。入初地菩薩。能證
T2195_.56.0465a15: 一切佛菩薩等平等身故。平等身者。謂眞如
T2195_.56.0465a16: 法身。況十地滿。是故受持觀世音名。與六十
T2195_.56.0465a17: 二億恒河沙佛功德無別。不爾菩薩豈勝佛
T2195_.56.0465a18: 耶。且將爾許讃勵發心。十輪第一卷説。假使
T2195_.56.0465a19: 於彌勒妙音吉祥觀音普賢之類。而爲上首。
T2195_.56.0465a20: 殑伽沙等諸大菩薩。於百劫中。至心歸依稱
T2195_.56.0465a21: 名。念誦禮拜供養。求諸所願。不如有人於一
T2195_.56.0465a22: 念頃至心歸依稱名念誦禮拜供養。地藏菩
T2195_.56.0465a23: 薩。求諸所願。速得滿足。又復如是。末代衆
T2195_.56.0465a24: 生。於諸有縁所宜聞故。所以偏讃。不爾。菩薩
T2195_.56.0465a25: 亦應勝佛等位。菩薩應有勝劣云云
T2195_.56.0465a26: 興疏八云。問。經云六十二億恒河沙菩薩。如
T2195_.56.0465a27: 何論云六十二億恒河沙佛。答。有説。經是
T2195_.56.0465a28: 論非。不可將佛■量菩薩故。有説。論亦無
T2195_.56.0465a29: 爽。觀音久已成佛。學菩薩行故。對佛■量。復
T2195_.56.0465b01: 何咎。若不爾者。觀音成佛。功德國土勝無量
T2195_.56.0465b02: 壽佛。佛有勝劣故。佛有勝劣故。經論各就一
T2195_.56.0465b03: 門皆無違也。雖有二解。勝者前也。觀音雖已
T2195_.56.0465b04: 成佛。經旣云菩薩。六十二億恒河沙佛菩薩。
T2195_.56.0465b05: 論如何解辨。言菩薩而言佛耶。如十輪經云。
T2195_.56.0465b06: 假使於彌勒妙吉祥觀音普賢之類。而爲上
T2195_.56.0465b07: 首。殑伽河沙等諸大菩薩。於百劫中至心歸
T2195_.56.0465b08: 依稱名念誦禮拜供養。求諸所願速得滿。言
T2195_.56.0465b09: 雖復經言發心。究竟發心爲難。將佛與菩薩
T2195_.56.0465b10: 量勝劣未之有也。論之佛者。不亦違耶
T2195_.56.0465b11: 云云十一面無云。若有稱念百千俱胝耶由他
T2195_.56.0465b12: 諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念彼
T2195_.56.0465b13: 二功德平等云云
T2195_.56.0465b14: 同經疏云。經世尊○平等者。第三授量功德
T2195_.56.0465b15: 也。佛與菩薩旣因果殊。如何稱名其功平等。
T2195_.56.0465b16: 解云。有二義。一云。他方諸佛是他方有縁。此
T2195_.56.0465b17: 土無機。觀音菩薩此有緣故二功德平等無
T2195_.56.0465b18: 異。一云。以不二之者。諸佛於他方有縁故功
T2195_.56.0465b19: 德多。觀音菩薩。此土有緣故福多也。以不二
T2195_.56.0465b20: 者。諸佛是法身體一。是菩薩亦爲法身體一
T2195_.56.0465b21: 故。平等平等也云云
T2195_.56.0465b22:   件疏自東塔院傳得云云而淄州疏在東塔
T2195_.56.0465b23: 院之由。載東塔傳燈錄。若淄州御作歟
T2195_.56.0465b24: 。玄賛中。觀音久已成佛云云爾者觀音成
T2195_.56.0465b25: 道。實成道歟。兩方。若實成道者。智度論。云
T2195_.56.0465b26: 爲衆生故久往生死不取阿耨菩提畢。重出
T2195_.56.0465b27: 其體擧觀音文殊等。以知。過去成道。非實成
T2195_.56.0465b28: 道。況三世唱覺。知。化現事也。若非實成道者。
T2195_.56.0465b29: 見玄賛具文。觀音久已成佛。不捨菩薩行故。
T2195_.56.0465c01: 示爲菩薩云云成佛爲實。菩薩爲示現之旨分
T2195_.56.0465c02: 明也。況第二釋。以觀音■量六十二億恒河
T2195_.56.0465c03: 沙佛之義也。成此義久成佛故。等若干諸佛
T2195_.56.0465c04: 云也。若非實成道者。所成難立。兩方不分明
T2195_.56.0465c05: 如何
T2195_.56.0465c06: 會云。見玄賛意。實成佛故。爲會論之由也。故
T2195_.56.0465c07: 又云。觀音久已成佛。不捨菩薩行故。何得
T2195_.56.0465c08: 不比如來云云若化現者。不足爲證。況旣云
T2195_.56.0465c09: 示爲菩薩。知。成佛爲眞實。菩薩爲示現也。但
T2195_.56.0465c10: 智度論。談大悲門。述闡提願也。過現中。以先
T2195_.56.0465c11: 可爲實成道。後後化現也
T2195_.56.0465c12: 若依大悲闡提不成佛義。會玄賛。可云餘註
T2195_.56.0465c13: 旣有說觀音久已成。准又今經。■量佛德無
T2195_.56.0465c14: 爲言若論實者。二經帶密意。不違大悲不
T2195_.56.0465c15: 成義歟
T2195_.56.0465c16: 玄賛如次上
T2195_.56.0465c17: 。就觀音大士現身説法義。且可現菩薩身
T2195_.56.0465c18: 耶。兩方。若現者。經文雖列三十三類身。不説
T2195_.56.0465c19: 菩薩身。通玄賛十九種身。合爲八類之中。
T2195_.56.0465c20: 聖身有三云云若現菩薩身者。何不言聖身有
T2195_.56.0465c21: 四耶。若不現者。普現三昧力。隨機現身。若有
T2195_.56.0465c22: 見菩薩身可得度者。何不現之乎。況妙音大
T2195_.56.0465c23: 士。旣現菩薩身。觀音寧不爾耶。依之正法華
T2195_.56.0465c24: 中。或現菩薩形像色貌。説經開化云云
T2195_.56.0465c25: 會云。應聖有三者。三乘之實身也。若於大乘
T2195_.56.0465c26: 分因果二類。現菩薩身有何妨。正法華及妙
T2195_.56.0465c27: 音品。卽開因位意也。今品以因合果歟。或
T2195_.56.0465c28: 觀音自菩薩故。本身外不云別化現歟。旁無
T2195_.56.0465c29:
T2195_.56.0466a01: 義疏云。今欲辯三乘之義。菩薩身攝入佛乘
T2195_.56.0466a02: 故。不説也云云
T2195_.56.0466a03: 正法華十云。觀世音菩薩所遊世界。或現佛
T2195_.56.0466a04: 身。而斑宣法。或現菩薩形像色貌。説經開化。
T2195_.56.0466a05: 或現縁覺○云云
T2195_.56.0466a06: 妙經妙音品云○應以菩薩形得度者。現菩
T2195_.56.0466a07: 薩形。而爲說法。應以佛形得度者。卽現佛形。
T2195_.56.0466a08: 而爲説法云云。問。經文應以辟支佛身得度
T2195_.56.0466a09: 者。卽現辟支佛身。而爲說法云云說何事耶。
T2195_.56.0466a10: 如文付之權必引實。是常相也。而縁覺全
T2195_.56.0466a11: 不説法。何現彼身説法耶
T2195_.56.0466a12:   藥王品抄畢
T2195_.56.0466a13: 。無盡意菩薩。所獻瓔珞。財施法施中何。進
T2195_.56.0466a14: 云。經云。受此法施珍寶瓔珞云云付之對機
T2195_.56.0466a15: 説法。是名法施。如云法施謂如實無染辨經
T2195_.56.0466a16: 等也。而瓔珞是依力莊嚴。何爲法施耶
T2195_.56.0466a17: 會云。玄賛述法施故云。施順道理故。眞正行
T2195_.56.0466a18: 故。求菩提故。名爲法施云云依此釋雖施財。
T2195_.56.0466a19: 如法所作。亦有名法施之義歟。故決擇&T047368;。此
T2195_.56.0466a20: 如法施。名爲法施。非説法也云云
T2195_.56.0466a21: 鏡水抄云。問。何故珠是財施。而名法施耶。
T2195_.56.0466a22: 答。疏言。施順道理故。問。何名順道理。答。疏
T2195_.56.0466a23: 言眞正行故。問。名眞正行故。答。疏言。求菩
T2195_.56.0466a24: 提故。名爲法施。於此展轉解善。諸抄云云
T2195_.56.0466a25: 相當也云云
T2195_.56.0466a26: 經云
T2195_.56.0466a27: 玄賛云。施順道理故。眞正行故。求菩提故。名
T2195_.56.0466a28: 爲法施云云
T2195_.56.0466a29: 決擇&T047368;云。疏施順理至法施者。如有問言。瓔
T2195_.56.0466b01: 珞是財。如何名法施。故此答之云。順理眞正
T2195_.56.0466b02: 行。求菩提故。此如法施。名爲法施。非説法也
T2195_.56.0466b03: 云云
T2195_.56.0466b04: 。無盡意菩薩。在家出家中何耶。若在家衆
T2195_.56.0466b05: 者。在家菩薩。必爲供養事。而𣵀槃經中。無盡
T2195_.56.0466b06: 意菩薩。不列供養衆中。以知。非在家菩薩云
T2195_.56.0466b07: 事。若由之爾者。旣以瓔珞奉觀音。定可在
T2195_.56.0466b08: 家菩薩。出家菩薩。無瓔珞等莊嚴具故也
T2195_.56.0466b09: 會云。崇俊師有二釋。一者是出家菩薩也。奉
T2195_.56.0466b10: 獻瓔珞。雖出家不拘少節。二者在家也。𣵀槃
T2195_.56.0466b11: 經入無供養衆。非娑婆舊住故。不將來供具
T2195_.56.0466b12: 云云。引嘉
詳釋
T2195_.56.0466b13: 決擇&T047368;云。藏問。無盡意。是出家菩薩。云何有
T2195_.56.0466b14: 瓔珞。答。雖是出家。不拘小節。又云。是在家
T2195_.56.0466b15: 菩薩。𣵀槃云。入無供衆列者。此是他方在家。
T2195_.56.0466b16: 本非娑婆舊住故。不將供來也云云
T2195_.56.0466b17: 𣵀槃經一云
T2195_.56.0466b18: 。經文一分奉多寶佛塔云云顯何事耶。進
T2195_.56.0466b19: 云。觀音受無盡意所獻瓔珞。分作二分。其中
T2195_.56.0466b20: 一分。奉多寶佛塔云此文意也。付之分身來
T2195_.56.0466b21: 會。寶塔開戶以來。二佛同坐。衆會瞻仰
T2195_.56.0466b22: 何於二世尊。釋迦指佛體。多寶云佛塔乎。若
T2195_.56.0466b23: 爾。他宗存囑累經中之義。云寶塔閉戶。專順
T2195_.56.0466b24: 當品經文。自宗立經末義。如何會敬塔非佛
T2195_.56.0466b25: 之疑耶
T2195_.56.0466b26: 會云。寶塔涌現。多寶住中。或處指能居佛。或
T2195_.56.0466b27: 處擧所居塔。何必以之知塔婆開閉。況他宗
T2195_.56.0466b28: 意。藥王以下諸品。唯云塔不擧佛故。今品則
T2195_.56.0466b29: 云説多寶佛塔者。何妙音品中。云此久滅度
T2195_.56.0466c01: 多寶如來尙爲汝等而現其相乎。爰知。雖呼
T2195_.56.0466c02: 塔名。其佛皆現云事
T2195_.56.0466c03: 義決云。八敬塔非佛證不可者。若以妙音敬
T2195_.56.0466c04: 塔。不云敬佛。卽證塔閉亦應。普賢來日。不言
T2195_.56.0466c05: 敬塔。塔亦應無。不得言塔此時已去。文無遣
T2195_.56.0466c06: 塔之處。雖不敬塔。不妨塔有。不言敬佛妨見
T2195_.56.0466c07: 佛。又如塔開之後。一切總在虛空。文殊海會。
T2195_.56.0466c08: 云詣靈山。豈可不知佛在寶塔。以本山故言
T2195_.56.0466c09: 詣山。以本在塔故云敬塔。非不指空及親禮
T2195_.56.0466c10: 佛。又如塔云謹書之下。未必安於脚膝下。
T2195_.56.0466c11: 但是敬辭。此亦應爾。又准正法華。觀音奉瓔
T2195_.56.0466c12: 珞。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶如來。不
T2195_.56.0466c13: 言奉塔。明塔未閉。妙有得見。今言唯閉故
T2195_.56.0466c14: 爲不可云云
T2195_.56.0466c15: 。觀音大士。以無盡意菩薩所獻瓔珞。可奉
T2195_.56.0466c16: 分身諸佛耶。經文不獻。付之分身旣在樹下。
T2195_.56.0466c17: 觀音何不分瓔珞。是以他宗意。存囑累經中
T2195_.56.0466c18: 義。分身還歸之後故。唯獻釋迦多寶云云
T2195_.56.0466c19: 義能順經大意。自宗如何可會之耶
T2195_.56.0466c20: 會云。供養等義。隨時宜。何必責之。況分身
T2195_.56.0466c21: 無數也。以少分瓔珞。如何供養爾許諸佛。若
T2195_.56.0466c22: 又以不供養證分身去者。龍女以珠偏獻釋
T2195_.56.0466c23: 尊。豈多寶佛塔。不在會乎
T2195_.56.0466c24: 義決云。九二分不齊證不可。若以多寶但爲
T2195_.56.0466c25: 二分。不奉化佛。明無化佛。亦應龍女但奉釋
T2195_.56.0466c26: 迦多寶。亦應以去。又文殊不禮多寶。多寶不
T2195_.56.0466c27: 無。觀音不奉分身。何得卽云以去。禮敬齊故。
T2195_.56.0466c28: 爲不可云云
T2195_.56.0466c29: 。觀音以無盡意所獻瓔珞。分爲二分。奉釋
T2195_.56.0467a01: 迦多寶。表何義耶。攝釋示現生死𣵀槃平等
T2195_.56.0467a02: 云云付之二分殊合爲一者。尤可表生死𣵀槃
T2195_.56.0467a03: 平等之義。旣一瓔珞分作二分。何顯平等義
T2195_.56.0467a04: 耶。況寶塔品時。二佛同坐。已顯生死𣵀槃平
T2195_.56.0467a05: 等畢。此品時。何重示現此義耶
T2195_.56.0467a06: 會云。釋迦者生身也。假示生死。多寶者已滅
T2195_.56.0467a07: 也。能顯𣵀槃。於彼二佛。一念同時供瓔珞故。
T2195_.56.0467a08: 示現生死𣵀槃平等歟。不以分爲平等。雖一
T2195_.56.0467a09: 箇平等。再示有何過。彼乘平等。八品示現。況
T2195_.56.0467a10: 於兩度乎
T2195_.56.0467a11: 攝釋云。經觀音受珠。分作二分。奉多寶等者。
T2195_.56.0467a12: 有義云。更有二意。一上順佛旨。二下愍群生。
T2195_.56.0467a13: 欲展轉生於至福故分爲二分。示現生死𣵀
T2195_.56.0467a14: 槃平等。但奉二尊。又釋迦生而爲智德。多寶
T2195_.56.0467a15: 滅入卽是斷德。爲顯智斷爲福因故。又顯二
T2195_.56.0467a16: 佛俱受。明二如來不滅也云云
T2195_.56.0467a17: 問。今品偈頌。可有梵本耶。兩方。若有者。法
T2195_.56.0467a18: 護所譯正法華中。普門品無偈頌。知。無梵本
T2195_.56.0467a19: 云事。是以餘卷玄賛。設無亦何違理云云
T2195_.56.0467a20: 之具足妙相尊偈答無盡意之頌者。如來答
T2195_.56.0467a21: 歟。若夫云爾者。文勢甚不順。又念彼觀音力。
T2195_.56.0467a22: 還著於本人之頌。恐異餘聖敎。若*由之爾
T2195_.56.0467a23: 者。賛主昔問慈意妙大雲義。於三藏大師。大
T2195_.56.0467a24: 師勘梵本。正云梅坦頼耶末那。應言慈
T2195_.56.0467a25: 准之可有梵本。會云。此品重頌。在梵本故。
T2195_.56.0467a26: 上卷玄賛云。曾問先師慈意妙大雲義。大師
T2195_.56.0467a27: 勘梵本。旣具此頌。正云梅坦賴末那。應言
T2195_.56.0467a28: 慈意。非慈音。故定有之云云三藏大師在世
T2195_.56.0467a29: 之時。親勘夾竺。云旣具此頌。云故定有此。
T2195_.56.0467b01: 何及疑問。但餘處。設無亦何違理者。有人依
T2195_.56.0467b02: 還著於本人文。疑佛説有無故。疏主會之。取
T2195_.56.0467b03: 喩成義。初雖有損後必爲益云畢。頌旣不乖
T2195_.56.0467b04: 宗設無亦何違理云云以假説一往之詞。何
T2195_.56.0467b05: 亂分明解釋乎。次具足妙相尊等文者。疏云。
T2195_.56.0467b06: 此乃經家結集爲偈云云引勝鬘經爲例
T2195_.56.0467b07: 玄賛一云。又云。觀音普門品。本皆無頌。或有
T2195_.56.0467b08: 安者。後人添足。俗每疑云。若佛説者。云何頌
T2195_.56.0467b09: 言具足妙相尊偈。答。無盡意。此乃經家結集
T2195_.56.0467b10: 爲偈。如勝鬘經云。卽生此念時。佛於空中現
T2195_.56.0467b11: 等。從前偈後乘便爲偈。以生後偈。中間文短。
T2195_.56.0467b12: 長行不便。理亦應通。又有疑云。若佛説者。何
T2195_.56.0467b13: 故。偈云呪咀諸毒藥還著於本人。豈佛世尊
T2195_.56.0467b14: 返害生命。昔亦致惑。曾問先師慈音妙大雲
T2195_.56.0467b15: 義。大師勘梵本。旣具此頌。正云梅怛賴耶末
T2195_.56.0467b16: 那。應言慈意。非慈音也。故定有之○云云
T2195_.56.0467b17: 法華疏&T047368;天台
湛然
云。文後偈頌。付什公不譯。
T2195_.56.0467b18: 近代皆云。梵本中有。此亦未測。什公深意續
T2195_.56.0467b19: 僧傳中云。偈是周那堀多所譯。今從舊本故
T2195_.56.0467b20: 無所釋。還著於本人者。具如止觀第八&T047368;
T2195_.56.0467b21:
T2195_.56.0467b22: 問。添品法華中。莊嚴幢菩薩。對無盡意。問觀
T2195_.56.0467b23: 音名因云云爾者。無盡意菩薩。以偈頌可答
T2195_.56.0467b24: 之耶
T2195_.56.0467b25: 。添品法華中。汝聽觀音行。善應諸方所等
T2195_.56.0467b26: 云云爾者。今偈頌。無盡意菩薩答。歟。將如來
T2195_.56.0467b27: 答歟。兩方。若無盡意答者。正見彼經。具足妙
T2195_.56.0467b28: 相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行等云云明知。
T2195_.56.0467b29: 世尊答云事。若*由之爾者。大師餘處引彼
T2195_.56.0467c01: 經。無盡意。遍觀觀音過去願海。吿莊嚴幢。而
T2195_.56.0467c02: 説於偈云云
T2195_.56.0467c03: 玄賛一云。又隋時所添經。莊嚴幢菩薩。問無
T2195_.56.0467c04: 盡意觀音名因所由。無盡意菩薩。遍觀觀音
T2195_.56.0467c05: 過去願海。吿莊嚴幢。而説於偈。若爾。云何偈
T2195_.56.0467c06: 言世尊妙相尊。我今重問。彼具足妙相尊偈
T2195_.56.0467c07: 答無盡意。文旣相違。故知差舛云云
T2195_.56.0467c08: 鏡水抄六云。長行經云。爾時莊嚴幢菩薩。白
T2195_.56.0467c09: 無盡意。以何因縁名觀世音。是時無盡意菩
T2195_.56.0467c10: 薩。遍觀觀音過去願海。吿莊嚴幢菩薩偈答
T2195_.56.0467c11: 云。卽合噵具足無盡意偈答莊嚴幢。乃至偈
T2195_.56.0467c12: 中。却是世尊答無盡意云。具足妙相尊偈答
T2195_.56.0467c13: 無盡意。能問人不同。能答人不同。文旣相違。
T2195_.56.0467c14: 故知。無殊意噵。文旣相違。莊嚴幢文。不合
T2195_.56.0467c15: 有也。更有人解云。莊嚴幢菩薩。問無盡意。無
T2195_.56.0467c16: 盡意菩薩。傳聞世尊。世尊便吿無盡意。亦不
T2195_.56.0467c17: 妨有此道理也云云
T2195_.56.0467c18:   添品法華或本事
T2195_.56.0467c19: 一本云。爾時莊嚴幢菩薩。問。無盡意言。佛説
T2195_.56.0467c20: 觀世音名號所由及威力。其義云何。無盡意
T2195_.56.0467c21: 遍觀觀世音過去願海。及隨所問。吿莊嚴幢。
T2195_.56.0467c22: 而説偈言。世尊妙相具○具足妙相尊。偈答
T2195_.56.0467c23: 無盡意云云
T2195_.56.0467c24: 答。餘處玄賛。見此本。難先後相違。初標云無
T2195_.56.0467c25: 盡意答。偈中云具足妙相尊偈答無盡意。如
T2195_.56.0467c26: 來答見
T2195_.56.0467c27: 一本無世尊妙相具乃至偈答無盡一行半
T2195_.56.0467c28: 偈。汝聽觀音行爲頌始也
T2195_.56.0467c29: 一本全同妙經無盡
意問世尊答也
T2195_.56.0468a01: 。經文自在之業普門示現神通力者云云
T2195_.56.0468a02: 自在中。説何等自在耶。答。進云。神力自在也
T2195_.56.0468a03: 云云付之自在之業。當第四業自在。神通力
T2195_.56.0468a04: 者。可第八神力自在。何偏云神力自在耶
T2195_.56.0468a05: 會云。經旣云普門示現神通力者。何不神力
T2195_.56.0468a06: 自在。第四業自在者。隨時受報故云云業報
T2195_.56.0468a07: 相望論其義。全不當今説耶
T2195_.56.0468a08: 玄賛云。言自在者。攝論華嚴皆説十種○四
T2195_.56.0468a09: 業自在隨時受報故○八神力自在示現一切
T2195_.56.0468a10: 神變故○今此卽是神力自在。普示諸門故
T2195_.56.0468a11: 云云
T2195_.56.0468a12:   以寫本一交了
T2195_.56.0468a13:   〔奧書云〕
T2195_.56.0468a14: 春日社新造屋開示抄全部二十八帖之
T2195_.56.0468a15: 內第二十六
T2195_.56.0468a16: 于時別會常如院坊務
T2195_.56.0468a17: 紙者源乘房五師沙汰之
T2195_.56.0468a18: 永祿三年庚申正月二十五日松屋丑寅
T2195_.56.0468a19: 角房參籠書之
T2195_.56.0468a20:  春信敬白 
T2195_.56.0468a21:   〔朱書云〕
T2195_.56.0468a22: 寬政七年乙卯二月二十九日以寫本一
T2195_.56.0468a23: 交之願以此功滅罪生善心中所願決定
T2195_.56.0468a24: 圓滿        玉手國技謹白
T2195_.56.0468a25:
T2195_.56.0468a26:
T2195_.56.0468a27:
T2195_.56.0468a28: 法華開示抄二十八帖之內第二十七
T2195_.56.0468a29:
T2195_.56.0468a30:   陀羅尼品
T2195_.56.0468a31: 1 呪總持體
T2195_.56.0468b01: 2 陀羅尼通心不相應歟
T2195_.56.0468b02: 3 陀羅尼有所詮義歟
T2195_.56.0468b03: 4 爲得法義辨才詞無礙解
T2195_.56.0468b04: 5 法義二種總持配經何文歟
T2195_.56.0468b05: 6 今品説無生忍總持歟
T2195_.56.0468b06: 7 今百由旬內
T2195_.56.0468b07: 8 四十二億諸佛所説
T2195_.56.0468b08: 9 四天俱説神呪歟
T2195_.56.0468b09:   嚴王品
T2195_.56.0468b10: 1 餘品中亦說功德勝力歟
T2195_.56.0468b11: 2 當品題目不云諍藏淨眼有何故耶
T2195_.56.0468b12: 3 淨眼是藥王
T2195_.56.0468b13: 4 今在七寶菩提樹下
T2195_.56.0468b14: 5 雲雷音宿王華智佛他受用身歟
T2195_.56.0468b15: 6 法眼淨益
T2195_.56.0468b16: 7 今品示現乘平等歟
T2195_.56.0468b17:   兩品已上十六帖
T2195_.56.0468b18: 法華第八卷開示抄陀羅尼品
嚴王品
T2195_.56.0468b19:   ◎陀羅尼品
T2195_.56.0468b20: 。當品說陀羅尼功德。爾者。以定心所可爲
T2195_.56.0468b21: 體乎
T2195_.56.0468b22: 答。玄賛念惠爲體云云
T2195_.56.0468b23: 付之依自在定力。令神呪威驗。總持體。何不
T2195_.56.0468b24: 取定心所乎。是以瑜伽論中。明呪總持。謂諸
T2195_.56.0468b25: 菩薩獲得如是等持自在乃至令彼章句悉皆
T2195_.56.0468b26: 神驗云云隨大師呪總持。以定爲體云云
T2195_.56.0468b27: 會云。四種總持之中。法義二種。唯以念惠爲
T2195_.56.0468b28: 體。呪忍以念惠定三法爲體。瑜伽論卽此意
T2195_.56.0468b29: 也。若無定力。以何加持諸呪章句。令有神
T2195_.56.0468c01: 驗。是以略纂云。呪陀羅尼以定爲體。依定持
T2195_.56.0468c02: 呪令不忘失。以神呪爲境也云云但玄賛等。
T2195_.56.0468c03: 依通四總持擧念惠。瑜伽抄以異法義。擧定
T2195_.56.0468c04: 兩處各略。依實言之。或二或三。法數不同
T2195_.56.0468c05:
T2195_.56.0468c06: 或可云。四總持皆同以念惠二法爲體。呪持
T2195_.56.0468c07: 以定力。雖令有神驗。正總持功德者念惠也。
T2195_.56.0468c08: 瑜伽論。卽令彼章句。悉皆神驗之能。以定爲
T2195_.56.0468c09: 體故。擧等持自在也。不標正體。或子島訓云。
T2195_.56.0468c10: 獲得如是等持自在云云不等持是憶持自在
T2195_.56.0468c11: 也。故見上文。獲得如是念惠力持云云以下
T2195_.56.0468c12: 指彼力持云。持自在。法義二持。種類有異。法
T2195_.56.0468c13: 隨一也。又有種種故云等也。重意云。於法義
T2195_.56.0468c14: 總持得自在人。加持諸呪章句。全有神驗爲言
T2195_.56.0468c15: 上未説等持。指何云如是歟。末學於子島訓。
T2195_.56.0468c16: 謂不順文章。豈又恐不顧文相首尾也
T2195_.56.0468c17: 玄賛云。梵云陀羅尼。此云總持。念惠爲體。以
T2195_.56.0468c18: 小略密無義文字。神力加持。威靈莫匹。摧邪
T2195_.56.0468c19: 法惡。樹正揚善故。名陀羅尼云云
T2195_.56.0468c20: 理趣分疏中云。陀羅尼者。此云總持。以念惠
T2195_.56.0468c21: 爲性。此有四種法義及明呪。能得事忍云云
T2195_.56.0468c22: 瑜伽四十五云。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩
T2195_.56.0468c23: 薩。獲得如是念惠力持。由此力持聞未曾聞。
T2195_.56.0468c24: 名句文身之所攝錄。次第錯綜。次第結集無
T2195_.56.0468c25: 量經典。經無量時。能持不忘○云何菩薩義
T2195_.56.0468c26: 陀羅尼。謂如前說。此差別者。卽出彼法無量
T2195_.56.0468c27: 義趣○云何菩薩呪陀羅尼。謂諸菩薩。獲得
T2195_.56.0468c28: 如是等持自在。由此自在加持。能除有情災
T2195_.56.0468c29: 患。諸呪章句。令得章句悉皆神驗。第一神
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]