大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

諸阿闍梨眞言密教部類總録 (No. 2176_ 安然集 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 1127 1128 1129 1130 1131 1132 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

梵字文殊一字三字等并忿怒眞言一本
梵字文殊師利根本眞言一
梵字文殊劍眞言一本
  隨求法三
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷内云普遍光明
清淨熾盛如意
  寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經
不空譯貞元新入目録海仁珍列外題
佛説普遍光焔如意寶即心無能勝隨求陀羅
尼經一部三卷
佛説普遍焔鬘清淨熾盛思惟寶印心無能勝
總持隨求大明陀羅尼自在陀羅尼功能一卷
  
隨求自在陀羅尼功徳經一部二卷不空海仁
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云隨求
即得貞元
  圓覺
大菩提心隨求陀羅尼一切佛心眞言法一卷
  阿地瞿
多仁
大隨求八印法一卷惟謹仁運
梵字大隨求眞言一卷
梵字小隨求眞言一卷
梵唐兩字隨求即得陀羅尼一卷
梵唐兩字大隨求結護一本隨求經中八明梵
本出上灌頂諸佛法中
  可入此中
具出仁録
大隨求陀羅尼碑一卷
大隨求結護一本
  彌勒法四
八名普密陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
慈氏菩薩略修愈誐念誦法一部二卷
行運圓
  覺加
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦直云彌勒上
生經貞元圓覺
  
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云彌勒成佛經
亦云當下成佛經亦云下生成佛經
  貞元圓
覺梵釋
彌勒下生成佛經一卷義淨譯貞
元圓覺
彌勒成佛經一卷貞元圓
覺梵釋
彌勒來時經一卷貞元圓
覺梵釋
彌勒菩薩所問本願經一卷或無所問字一名彌勒
願經亦云彌勒本願
  經貞元不入藏中吉藏載兩
但存一私云上七宜傍見之
彌勒經一卷
  虚空藏法五
大虚空藏菩薩所問經八卷不空譯貞元新入目録
亦云或五卷是大集經
  虚空藏品全一品故不
入藏圓覺梵釋海仁
虚空藏菩薩問持經得幾福經一卷貞元云即攝
前虚空藏品
  故不入藏
圓覺梵釋
虚空藏菩薩經一卷貞元圓
覺梵釋
虚空孕菩薩經二卷貞元圓
覺梵釋
觀虚空藏菩薩經一卷名虚空藏觀經或無觀
字私云上五宜傍見之
虚空藏菩薩神呪經一卷貞元圓
覺梵釋
大虚空藏菩薩念誦法卷不空譯貞元新入目
録海仁運珍圓覺
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
法一卷貞元圓覺梵釋注云亦虚
空藏菩薩求聞持法一卷
虚空藏菩薩能滿諸願法一卷
梵字虚空藏眞言一
  地藏法六加香王
菩薩法
地藏眞言一紙
大乘大集地藏十輪經十卷貞元圓
覺梵釋
香王菩薩陀羅尼呪經一卷貞元圓
覺梵釋
  轉法輪法七
轉法輪菩薩摧怨敵法一卷
轉法輪菩薩法一卷
纔發心轉法輪菩薩印一卷
  八大菩薩法八
八大菩薩曼荼羅經一卷不空譯貞元新入目
録海仁運珍圓覺
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼荼羅經貞
元圓覺缺注梵釋有
  
八菩薩四弘誓呪經一卷梵釋缺本今
有録中載之
八名普密陀羅尼經一卷貞元圓
梵字八大眞言一本
梵字八大菩薩眞言一本
八大明王眞言一本録外私云
上二重出
眞言密教總目録卷上諸阿闍梨眞言密教部類總録
卷下
 天台沙門安然集 
諸金剛部第十一
  大輪金剛法一
大輪金剛陀羅尼經一卷
大輪金剛總持陀羅尼呪經
佛説大輪金剛總持陀羅尼印法一卷
大輪金剛修行供養法一卷又別一
卷睿
大輪金剛悉地成就及供養法一卷
梵漢兩字金剛輪眞言一卷
  金剛薩埵法二
普賢金剛薩埵念誦内云瑜伽念
誦儀軌不空
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
一卷私云上四三出
經法菩薩金剛
  金剛王法三
金剛王菩薩念誦法一卷内云祕密念誦儀軌不空
譯貞元新入目録海列外
  題仁列内題云金剛王菩薩祕密念誦儀軌珍
列内題云金剛王菩薩祕密念誦經不空
梵字金剛王眞言一本
  諸金剛法四
金剛部諸尊圖像儀軌一卷
梵字金剛王中九尊眞言一本
金剛業菩薩法一卷
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷一名金剛髻菩
薩加持品貞元
  圓覺
缺注
金剛祕密善問陀羅尼經一卷貞元圓覺梵
釋作善門字
金剛上味陀羅尼經一卷内云陀羅尼念誦法不空
譯貞元新入目録圓覺
金剛場陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
密跡金剛力士經七卷貞元圓覺梵釋云
五卷或云七卷
密跡金剛力士經二卷貞元云出五卷密迹經第四
第五圓覺梵釋故不入藏
金剛羯尼經一卷
薩波金剛法一卷
跋折羅頓拏法一卷
佛説大金剛香勝陀羅尼一卷
伽馱金剛眞言一卷
諸忿怒部第十二
  不動法一
金剛手光明灌頂經一卷内云最勝立即聖無動尊
大威怒王念誦儀軌不空
  譯貞元新入目録珍列外題海列内題云金剛手光明灌頂
經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
運列内題
但無品字
不動尊儀軌一卷
底哩三昧耶經一卷内云底哩三昧耶不動使者念誦
法不空譯貞元新入目録圓覺海
  珍列外題運云底哩三昧耶
法一卷此有二本海略仁廣
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷
  不空運略
事業品文
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷
  不空仁廣
事業品文
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷
不動使者陀羅尼祕密法一卷金剛智譯貞元新入
目録仁運珍海云不
  動使者祕
密法一卷
不動明王安鎭家國等法一卷金剛智三藏付
王無海録外
不動使者法中略出印契法次第一卷
梵字不動尊儀軌一卷
梵字不動尊眞言一本
梵字不動鎭宅眞言一本
不動鎭宅眞言一紙仁録外
廣攝不動祕法要訣六卷安然集
本云五
  降三世法二
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷不空
遍智
  貞元新入目録海仁運行云
降三世儀軌一卷遍智指授
金剛頂降三世大儀軌一卷内云金剛頂降三世大
儀軌法王教中觀自在
  菩薩心眞言一切如來蓮花大曼荼羅品不空譯貞元新
入目録海行珍私云此屬觀音而人多惑故重出示之
降三世五字眞言一本
降三世十八會印子一卷
  軍荼利法三
大妙金剛大甘露軍荼利焔鬘熾盛佛頂經卷
  達磨栖
那譯運
大聖甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷
甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷内云甘露軍荼利菩
薩供養念誦成就儀
  軌不空譯貞元新入目録海
列外題仁珍列内題圓覺
阿密哩多軍荼利法一卷澄仁
軍荼利別法一卷
佛説阿密利多軍荼利護國大自在拔折羅摩
訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一卷阿地多與日
照譯仁
梵字軍荼利根本眞言一本
梵唐兩字阿密利多軍荼利大神力陀羅尼
一卷
梵字軍荼利心眞言一本
梵字千臂甘露軍荼利眞言一本
梵漢兩字千臂陀羅尼經一卷
六足尊法四
文殊師利耶曼徳迦金剛陀羅尼經一卷運睿
云文
  殊師利焔曼徳迦金
剛陀羅尼經一
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  不空譯貞元新入目
録海運珍仁云二卷
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  大興善寺私云與前
少略恐仁二卷内一
聖閻曼徳迦威怒王儀軌一卷不空睿録外私云
前本文字少異
文殊師利耶曼徳迦呪法一卷睿録外
梵字六足尊心眞言一本
  金剛藥叉法五
金剛藥叉瞋怒息災大威神驗念誦儀軌一卷
  金剛智
大金剛焔口降伏一切魔怨品一卷金剛智
祇經一品録
  
  烏樞瑟摩法六集經亦名大頭金剛
大佛頂經具説本行
大威力烏樞瑟摩明王經三卷内云金剛恐怖集會
方廣儀軌觀自在菩
  薩三世最勝心明王經大威力烏樞瑟摩明王經無能勝譯
貞元新入目録海仁運列外題云二卷亦云阿質多霰譯
私云方廣大威力烏樞瑟摩明王經上下兩卷金剛恐怖集
會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷而烏樞
瑟摩經兩卷内題前加書觀自在經題又觀自在經外題書
烏樞瑟摩經題加前兩卷以爲大威力烏樞瑟摩明王經三
烏芻沙摩最勝明王經一卷
大威怒烏芻澁摩成就儀軌一卷不空譯貞元新
入目録海仁
  運珍
圓覺
梵字烏瑟澁摩儀軌一卷
梵字烏樞澁摩眞言一本
梵字烏樞澁摩心心眞言一本
  穢跡金剛法七
穢迹金剛法禁百變法一卷無能勝譯貞元新入目
録仁加經字珍除下
  法字亦無經字亦云無
能勝亦云阿質達*霰譯
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一
無能勝譯貞元新入目録海仁云阿質達霰珍
云穢迹金剛説神通法一卷無能勝譯圓覺
  金剛童子法八
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
  内云金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大
教王經不空譯貞元新入目録海仁運珍
金剛童子持念經一卷
金剛兒法一卷
佛説無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦
瑜伽儀軌法一卷金剛智仁叡云金剛童子念
誦法一卷無量壽佛化身
金剛忿怒速疾成就眞言一本
梵字金剛童子眞言一本
梵字童女心眞言一本
  諸世天部第十三
  大自在天法一
大自在天法則儀軌一卷仁行
摩醯首羅天王法一卷仁運
摩醯首羅天化生呪法一卷
摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念
誦法一卷運私云
恐前本
大自在天女經一卷
  多門天法二
毘沙門天王經一卷不空譯貞元新入目録
海仁叡珍云一品一卷
北方毘沙門天王念誦要經二卷
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌
一卷
毘沙門天王儀軌一卷
北方毘沙門天王眞言法一卷澄仁
北方毘沙門天王隨軍護法眞言一卷不空行
毘沙門天王別行法一卷
那吒句鉢羅陀羅尼經一卷
佛説北方毘舍門天王甘露太子那吒倶伐羅
祕密藏王如意救攝衆生根本陀羅尼一卷
青面北方天陀羅尼法一卷
四天王經一卷貞元小乘録中載之
私云上一宜傍見之
  宿曜法三
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
曜經二卷不空譯貞元新入
目録海圓覺
文殊師利宿曜經二卷不空仁珍私云實
是前本但文少異
寶星經略述二十八宿佉盧瑟吒仙人經一卷
  
七曜星辰別行法一卷一行運
新撰宿曜經七卷加年記一
卷安礙述
寶星陀羅尼經十卷或八卷貞元
圓覺梵釋
大集日藏經十卷内云大集經日藏分第十二或第十
三或第十五貞元圓覺梵釋並缺注
大集月藏經一卷梵釋私云已上大乘二
十八宿本經宜傍見之
舍頭諫經一卷内云舍頭諫晋曰天子二十八宿
經一名虎耳經貞元圓覺梵釋
摩鄧伽經三卷或二卷貞元
圓覺梵釋
摩鄧女經一卷一名阿難爲蠱道女惑經
亦云摩耶女貞元梵釋
摩鄧女解形中六事經一卷貞元圓
覺梵釋
阿難問事佛吉凶或名阿難問事經亦名事佛吉
凶經貞元圓覺梵釋私云已上
  小乘二十八宿
本經宜傍見之
  三兄弟四姊妹天法四
氷迦羅天經一卷
那羅延天共阿修羅王鬪戰法一卷寶思
惟叡
四姊妹神女眞言法一卷
  摩利支天法五
佛説摩利支天經一卷不空譯貞元新入目録海仁
珍叡云摩利支天經一卷
摩利支天經一卷或上加小字貞元圓覺
梵釋失譯今附梁録
未利支提婆花鬘經一卷不空譯貞元新
入目録海仁
摩利支菩薩略念誦法一卷不空運
梵字摩利支心并根本眞言一本
梵字摩利支心眞言一本
  大吉祥天女法六加辨才天女
寶藏天女法
大吉祥天女經一卷内云佛説大吉祥天女十二契一
百八名無垢大乘經不空譯貞元
  新入目録海列外題仁珍列
内題仁無佛説二字圓覺
吉祥天女十二名號經一卷不空譯貞元新入目
録海仁珍加大字
梵字吉祥心眞言一本仁海云
一卷
梵字辨才眞言一本
寶藏天女陀羅尼法一卷
  訶利帝母法七
訶利帝母經一卷内云訶利帝母眞言法不空譯貞元
新入目録圓覺海列外題仁運列内
  
訶利帝母因縁經一卷貞元云是説一切有部律中
縁起義淨鈔出故不入藏
鬼子母經一卷貞元小乘
録中載之
大藥叉歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶利帝
母法不空譯
  貞元新入目録
海仁珍圓覺
梵字歡喜母眞言一本
  蘘虞梨法八
蘘虞梨童女經一卷内云加佛説字不空譯貞元新入
目録圓覺海列内題仁運珍云
  蘘虞梨童子
經一卷不空
佛説蘘虞梨童女經念誦儀軌一卷不空運
常求利毒女經一卷
常瞿利毒女陀羅尼經一卷
  童子法九
金毘羅童子威徳要法一卷
六童子威徳要法一卷
憂丘滿願法一卷運仁入不動法
策子之末
  歡喜天法十
使呪法經一卷
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷不空譯貞元
新入目録海
  仁運珍
圓覺
  太元帥法十一
金剛部元帥大將阿吒婆倶經三卷
佛説阿吒婆句大元率將無邊神力隨心陀羅
尼經一卷
阿吒婆枸鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直
云阿
  吒婆拘呪經
貞元圓
鬼神大將元率阿吒薄拘上佛陀羅尼經一卷
  梁失譯
曉珍
鬼神大將元率阿吒薄拘上佛陀羅尼出普集
經一卷仁私云
恐前本
大元帥全身金剛三昧耶法三卷
太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神眞言
一卷
梵字遏吒薄倶眞言一本
  神王法十二
如意輪王摩尼跋陀別行法印一卷不空仁
運珍
深沙神記并念誦法一卷
菩提王記一卷
多婆天法一卷有疑
  羅刹衆法十三
電光熾盛可畏形羅刹斯金剛最勝明經一卷
  
妙吉祥速疾成就大羅刹美女諸法中祕密心
所成就法一卷
  迦樓羅法十四
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
  不空譯貞元新入
目録圓覺海仁
速疾立驗魔醯首羅天説迦樓羅阿尾奢法一
不空譯貞元新入
目録海運珍仁
  施餓鬼法十五
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷内云佛説救拔焔口餓
鬼陀羅尼經不空譯貞
  元新入目録珍列
外題仁列内題
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷亦云施餓鬼食
呪經後兼有施
  水呪貞元圓覺
缺注梵
施燋面一切餓鬼食陀羅尼法一卷
施諸餓鬼飮食及水法并手印一卷不空三藏
口決一卷
  仁圓覺加本云施諸餓鬼飮食及
水法一卷餓鬼飮水及呪法一卷
施諸餓鬼飮食儀軌一卷
餓鬼陀羅尼一卷
焔口陀羅尼一
餓鬼報應經一卷貞元梵釋私云
此一宜傍見之
  諸人法十六
佛爲優填王説王法政論經一卷不空譯貞元新
入目録海仁圓
  
佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝光天
子經貞元梵釋
如來示教勝軍王經一卷亦直云勝*軍王經
貞元圓覺缺注梵釋
練王經一卷一云大小練王經貞
元圓覺缺注梵釋
金光明經正論品最勝王經名
王法正論品
王法正理論一卷貞元大乘
圓覺梵釋
寶行王正論一卷貞元大乘圓覺梵釋
私云上七宜傍見之
梵字維摩詰眞言一卷
護諸童子陀羅尼呪經一卷内云護諸童子請求男
女陀羅尼經貞元圓覺
  梵釋
大乘驗人通行法一卷貞元
婆羅門自按摩法一卷
僧護經一卷貞元小乘録中載之圓覺
梵釋私云此一宜傍見之
  諸天供部第十四
供養十二天法一卷
施八方天儀則一卷
供養護世天法一卷法全叡私云胎藏灌頂四門神
供法出大日經具縁品義釋胎
  藏一百一十二天供法出大日經祕密曼荼羅品義釋金剛
界灌頂八方神供法出略出經金剛界十二天供法出護摩
儀軌蘇悉地天供神供法出蘇摩呼及
灌頂經不空羂索經十方天神供法出
大灌頂經十二卷或無大字録云九卷未
詳貞元圓覺缺注梵釋
灌頂經疏二卷梵釋大乘
疏中載之
摩尼羅檀經一卷亦云摩尼羅檀神呪經
貞元圓覺缺注梵釋
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷録云幻師無所説字或
作跋字或云婆陀古
  録云幻王跋陀經貞
元圓覺缺注梵釋
冥道無遮齋法一卷
冥道無遮齋文一卷珍録外
五十天供并八十天供法一卷珍録外
甘露陀羅尼一本
須彌盧王眞言一本
梵字請天龍眞言一本
梵字送天龍眞言一本
  諸護摩部第十五
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷不空譯貞元新入
目録海仁運珍
護摩儀軌一卷師子國三藏沙門阿目伽跋折羅
譯奉勅改名智藏叡與前稍廣
内護摩法一卷運攝眞實
經一品
大吽供養儀軌一卷契進海
録外
建立曼荼羅護摩儀軌一卷法全仁
録外
大壇供養及供養十天法一卷
護摩略抄一卷
護摩法要集一卷
  諸禮懺部第十六
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷内云金剛頂經金剛
界大道場毘盧遮那
  如來自受用身内證眷屬法身異名最勝上乘祕密三摩地
禮懺文一卷不空譯貞元新入目録海珍列外題仁列内題
修眞言三昧四時禮懺供養儀要一卷
六時禮懺并食堂禮文一卷仁録外
六時禮懺文一本
集諸經禮懺儀二卷貞元
離垢惠菩薩所問禮佛法經一卷貞元圓
覺梵釋
正恭敬經一卷一名威徳陀羅尼中説經或名
正法恭敬經貞元圓覺缺注梵釋
三十五佛名經一卷内云佛説三十五佛名禮懺文出
鄔波離所問經不空譯貞元新入
  目録
廣七階佛名經一卷貞元佛名經
圓覺缺注梵釋
略七階佛名經一卷貞元
八佛名號經一卷貞元圓
覺梵釋
八部佛名經一卷亦名佛名經貞元
圓覺缺注梵釋
八吉祥經一卷亦云八世界八佛名
號經貞元圓覺梵釋
百佛名經一卷貞元圓
覺梵釋
三劫三千佛名經三卷貞元圓
覺梵釋
五千五百佛名經八卷貞元圓
覺梵釋
佛名經十二卷或十三卷或二十
卷貞元圓覺梵釋
馬頭羅刹佛名經十六卷貞元十五年十月二十三
日勅入目録題但云佛名
  經梵釋入
僞疑録
六菩薩名一卷序入藏云六時菩薩名亦當誦
持貞元私云上十宜傍見之
  諸讃嘆部第十七
  胎藏金剛二界灌頂通用讃一
金剛手阿利沙偈讃一卷大日經第七略出經
第四同用供養法
梵字大讃一卷珍録外
大吉慶讃二卷二本運云
一卷
梵字吉慶讃十卷
梵字吉慶伽陀九首一本
梵唐兩字毘盧遮那成佛神變加持經吉慶加
陀讃一本仁大日經義釋引縛駟羅阿毘
庾經及略出經同用灌頂法
  胎藏界通讃二
三身讃一卷珍録外
梵字三身讃一卷
三寶讃一卷
  金剛界通讃三
佛部曼荼羅讃嘆一本
金剛部讃一卷
寶部金剛讃一卷
梵字寶部金剛讃一卷
蓮花部讃一卷
梵唐兩字蓮花部讃一卷
梵字蓮花部讃一卷海仁
梵字羯摩部一百八名讃一本
梵字五方歌讃一本
梵字百字讃一本
梵字金剛峯樓閣眞言并一百八名讃一卷
十六大菩薩一百八名讃一卷仁運
十六讃嘆一本
梵字十六大菩薩讃一卷
  蘇悉地通讃四
五讃嘆二本兩本仁
念佛讃一本弘索仁
一百五十讃佛頌一卷貞元
七佛讃嘆一本
三如來畫像賛一卷
總釋陀羅尼義讃一卷行運叡
十弟子讃一卷
  法身佛讃五
文殊讃法身禮一卷内云大聖文殊師利菩薩讃法身
禮并序不空譯貞元新入目録仁
  珍云大聖文殊師利菩薩讃
佛法身禮一卷
地藏菩薩問法身讃一卷内云百千頌大集經地藏
菩薩請問法身一卷不空
譯貞元新
入目録
觀自在法身讃嘆一本
  大日讃六
大毘盧遮那如來菩提讃一卷
毘盧遮那心略讃一
毘盧佛心略讃一本運私云恐
是前本
  釋迦讃七
釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讃一卷海運
仁云
  二卷
兩本
梵字降魔讃一本
釋迦如來足下千輻輪相眞言并讃一卷運仁
云如
  來千輻輪
相讃一本
釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讃一本
無量微密持經一卷一名成道降魔得一切智
經私云上一宜傍見之
  佛頂讃八加佛
母讃
梵唐兩字大佛頂根本讃一本
佛頂尊勝眞言根本讃一本
梵字七倶胝佛母讃一
  觀音讃九
讃觀世音菩薩頌一卷貞元
梵唐兩字觀自在菩薩讃一*本
梵字十一面讃一卷
如意輪讃一卷
  普賢讃十
普賢行願讃一卷不空譯貞元新入目録海仁
圓覺仁云普賢菩薩讃一本
梵字普賢行願讃一卷仁運
梵唐兩字普賢菩薩讃一本
梵唐對譯普賢行願讃一本仁運
大方廣佛花嚴經普賢菩薩行願讃一本澄運
私云
  恐是初
讃異本
  文殊讃十一
文殊行願讃一卷
梵字文殊讃一本
文殊師利菩薩一百八名讃一本
梵字千鉢文殊一百八名讃一卷
梵唐兩字文殊師利菩薩讃一本
  諸菩薩讃十二
梵唐兩字大隨求大結護讃一本
梵唐兩字彌勒菩薩讃一本
梵唐兩字虚空藏菩薩讃一本
梵唐兩字地藏菩薩讃一本
梵唐兩字除蓋障菩薩讃一本
  諸金剛讃十三
梵唐兩字金剛藏菩薩讃一本
梵字金剛藏降三世讃王一卷
降三世金剛一百八名讃一本
  諸世天讃十四
普集天龍八部讃一
天龍八部讃一卷運仁云
一本
梵字天龍八部讃一卷
梵唐兩字天龍八部讃一本
  雜用讃十五
本尊讃一本
梵字大三摩耶眞言一百八名讃一卷
梵唐兩字送本尊歸本土讃一*卷
梵唐兩字除壇上粉念此縁生偈讃一本
浴像燒香偈讃一本私此
二重出
唐梵兩字滿願讃一本
  諸悉曇部第十八
  字母本教一
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷不空譯貞元新入
目録海仁圓覺
文殊問字母品經一卷内云文殊問經字母品第十四
不空譯貞元新入目録海仁列
  内題
圓覺
大涅槃經文字品悉曇章二本兩本
應珍
  悉曇異本二
悉曇章一本婆羅門僧正
門人佛哲本
悉曇章一卷仁安國寺本
與前亦
悉曇章一卷海與前
少異
悉曇章一卷仁全雅手寫
與前亦異
悉曇章一卷行與前四
本亦異
悉曇章一卷題云悉曇梵字一卷
與前五本亦異
悉曇章一卷曉與前六七亦
大異文有爛脱
悉曇章一卷珍初持曉本入唐遇般若三藏歸天竺以
前曉本隨三藏説更加多章與前七本亦
  
大悉曇章二卷海和
上作
大悉曇章十八章安然據字記唯出
諸轉頭上大江君
南天竺般若菩提悉曇一十八章安然據字記方
具出諸章字
  在中
  悉曇解釋三
羅什悉曇章一卷海録外
瞻波城悉曇章一卷海録外
天台山悉談章一卷惠明珍
大涅槃經如來性品十四音義二卷羅什仁叡是
兩本然一卷
  著朱脈爲
別也
十四音辨一卷如玄仁
涅槃經十四音七曇章圖一卷運又云悉曇
章圖一卷
文字一卷珍是涅槃經文字
字母反音
七曇記一卷
七曇字紀一卷
悉曇釋一卷
梵唐文字一卷
辨説梵文漢字功徳及出生一切文字根本次
第一卷全眞
諸梵字十二卷運初有大隨
求結護眞言
悉曇字母并義釋一卷海和上撰
字源一卷榮律師集
悉曇藏八卷安然集
  梵唐對譯四
建立梵夾經記一卷
唯識三十本論梵夾一卷
翻梵語十卷
梵唐語十卷義淨
集珍
梵唐千字文一卷
梵語雜名一卷
隨文梵語集一卷安然集
諸碑傳部第十九
金剛三藏碑一卷
無畏三藏碑一卷
不空三藏碑一卷
不空三藏表答碑三卷
興善寺三藏碑一卷
惠果和尚碑一卷
大明和尚碑一卷
師資相授法傳一卷
略叙傳大毘盧遮那成佛神變加持經大教相
承傳法次第記一卷海雲仁
略叙金剛界大教王經師資相承傳法次第記
一卷海運仁
  諸圖像部第二十
  胎藏界四種曼荼羅圖一
大毘盧遮那大悲胎藏大曼荼羅一鋪五副苗仁
海云七副
  珍云
五副
大悲胎藏三昧耶略曼荼羅一鋪一副苗仁海
二副
大悲胎藏法曼荼羅一鋪三副海
大悲胎藏梵號曼荼羅一鋪五副苗仁海行運
亦將來但有少異
胎藏曼荼羅手印樣一卷仁私云此
一重出
  金剛界四種曼荼羅圖二
金剛界大曼荼羅一鋪七副綵
色仁
金剛界大曼荼羅一鋪五副苗仁
海云三副
金剛界三摩耶曼荼羅一鋪
金剛界九會曼荼羅一鋪五副苗仁海云七
珍云六副
金剛界三十七尊種子曼荼羅樣一張
金剛界八十一尊大曼荼羅一鋪三副海
金剛界八十一尊種子曼荼羅樣一張
  録外祕密曼荼羅三
薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一楨仁會
  昌滅佛法日和上密屬手工
令圖一本那邦無復異本
金剛三藏手繪金剛界大曼荼羅一鋪
理趣經十八會曼荼羅十八楨仁叡
降三世十八變曼荼羅十八楨
佛眼佛母曼荼羅一楨海珍
愛染王曼荼羅一楨
不動尊曼荼羅一楨運尊有
黒髻
不動尊曼荼羅一楨珍尊者葛髻右一使者
左二使者下五使者
  諸尊曼荼羅圖四
釋迦牟尼佛在菩提樹下像一鋪一副綵
色仁
七倶胝佛母像樣一卷
日月光明世尊像一躯
千光佛像一躯
五佛頂曼荼羅楨子苗一鋪
金輪佛頂像樣一卷*最行
熾盛壇樣一紙
佛頂尊勝壇像一鋪五副仁
一○大毘盧遮那九頂輪王曼荼羅楨一鋪
  副珍
法花曼荼羅樣一楨
一一普賢菩薩像一躯
三一普賢延命像一鋪三副仁
一二阿魯力觀音曼荼羅一
三二水自在天像一鋪一副仁
一三八菩薩住樣一卷
三三隨求大會槇子苗一鋪
一四大頭金剛像樣一卷最行
三四八大明王像一卷碑本仁
降三世十八會印子一卷
一五月觀世音菩薩像一躯曉行
一六金剛童子忿怒王像一躯
一七大吉祥天菩薩像一躯
一八摩利支天菩薩像一躯
一九阿梨底母像一躯
二○大元帥本身將部曼荼羅一鋪總五十
餘身曉
二一大元帥大悲身像一鋪
二二大元帥忿怒身像一鋪
二三大元帥化身像一鋪
二四大聖千頭舍毘羅童子像一躯
二五六童子像一鋪
二六大聖迦毘羅神王像一躯
二七深沙神王像一躯
二八涅槃王像一躯
二九七曜二十八宿像
三○護摩爐壇樣一十五種
三五諸曼荼羅圖一卷
三六供養賢聖等七種壇樣一卷
三七護摩壇樣三卷海一仁一珍
一各有少異
  塔龕五
鍮鉐佛一面石佛仁
佛跡并記一卷
佛眼塔樣并記一
白銅印泥塔一合
壇龕涅槃淨土一合
壇龕西方淨土一合
  眞言諸三藏影六
金剛智三藏眞影一紙苗仁
無畏三藏眞影紙苗仁
大廣智不空三藏眞影一紙苗仁
金剛無畏不空三師三藏眞影一楨珍和上寄&MT00128;
景金屬智惠
  輪寫得不空
三藏院本
一行禪師影一鋪三副海
惠果阿闍梨影一鋪三副海
青龍寺眞和上眞影一鋪一副綵
  諸聖僧影七
付法藏二十三師眞影二十三楨
壇龕僧伽誌公乃迴三聖像一合
大聖僧伽和上影一張苗仁
傅大士眞影一張
僧會和尚入定立影一楨苗仁珍
  天台諸大師影八
南岳思大師眞影一楨
南岳思大和上示先生骨影一鋪三副綵
色仁
定光禪師&T016254;佛招手影一鋪澄珍
天台大師感得聖僧影一鋪三副綵色
天台山智者大師靈應圖一張有感神僧影
六副九尺澄
天台山國清寺壁上大師説法影像并佛頂及
維摩四王六祖像一卷
長安資聖寺壁上南岳大師與天台大師等二
十弟子説法影一楨
  誦法花諸禪師靈異影九
定禪師誦法花天童給事影一張苗仁
映禪師誦法花善神來聽經影一張苗仁
法惠禪師誦法花口放光照室宇影一張苗仁
惠斌禪師誦法花神人來禮拜影一張苗仁
山登禪師誦法花感金銀殿影一張苗仁
道超禪師誦法花感二世弟子生處影一張苗仁
惠向禪師誦法花滅後墓上生蓮花及墓裏常
有誦法花聲影一張苗仁
法惠和尚閻王前誦法花影一張苗仁
阿蘭若比丘見空中普賢影一張苗仁
秦郡老僧教弟子感夢示宿因影一張苗仁
  雜事圖十
釋門集僧軌度圖一卷
含影圖一卷
九哢十紉圖一張
五藏六府圖一卷運私云聖僧以
後傍列而已
眞言密教總目録卷下終
  小本枇云一千七百五十五卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1127 1128 1129 1130 1131 1132 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]