大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大周刊定衆經目録 (No. 2153_ 明佺等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

爪甲&T016254;土譬經一卷一名爪甲
取土經
佛説善生子經一卷
禪法經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
異出比丘威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
二百五十戒經一卷
決正諸部毘尼一部二卷
三乘無當律一卷
在家律儀經一卷
  右以上二百六十八經梁僧祐録云闕本
大周刊定衆經目録卷第十二武周刊定衆經目録卷第十二
 唐佛授記寺沙門明佺等撰 
大小乘闕本經目合爲一卷八十八部
大乘小乘闕本經者。自貝葉東垂年代遄邈。
傳譯曠遠。正遡屡移。遂使教網飄零隨人遷
沒。今詳刊定闕本如後
  大乘闕本經
興起行經一部二卷
佛爲菩薩五夢經一卷
淨除業障經一卷
十思惟經一卷
金剛三昧經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
泥洹經一部二十卷
梵般泥洹經一部二卷
大般涅槃經一部二卷
泥洹經一部二卷
般泥洹經一卷
菩薩本業經一卷
菩薩十住經一卷
菩薩十法住一卷
摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷
仁王般若經一部二卷
仁王波若經一卷
菩薩淨行經一部二卷
魔女問得男身經一卷
虚空藏經一部五卷
無盡意經一卷
無盡意經一部四卷
無盡意經一部十卷
小阿差末經一卷
阿差末經一部四卷
法華三昧經一部六
歡喜布施五事經一*卷
迦夷國王頭布施經一卷
  右三經出僧祐録
三十二相因縁經一卷或云菩薩三十二相與安公
失源所出三十二相大

出長房録
降魔神呪經一*卷
威徳陀羅尼神呪經一*卷
四天王神呪經一*卷
摩訶神呪經一*卷
護諸比丘呪經一*卷
十二因縁結縷神呪經一*卷
移山神呪經一*卷
和摩結神呪經一卷
  右八經並出僧祐録
説佛六淨經一
衆生未然三界經一卷并五道受
生經共卷
  右二經出寶唱録
諸經雜事一卷
薩芸芬陀利經一部六卷
方等法華經一部五卷
妙法華經普門重頌偈一卷
毘摩羅詰經一部二卷
古維摩詰經一部二卷
維摩詰所説不思議法門經一部三卷
維摩詰説不思議法門經一部二卷
異維摩詰經一部三卷
無量壽經一部二卷
新無量壽經一部二卷
三耶三佛薩檀過度人經一部二卷
無量清淨經一部二卷
無量壽經一卷
小無量壽經一卷
如幻三昧經一部二卷
聖善意天子所問經一部四卷
光世音經一卷
慧菩薩經一卷
文殊師利現寶藏經一卷
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經一部五卷
閑居經一部十卷
持人菩薩經一部三卷
文殊師利神力經一卷
勝金色光明徳女經一部二卷
轉女身菩薩經一部二卷
隨權女經一部二卷
權女方便經一部二卷
瓔珞本業經一部二卷
申日兜本經二卷
佛謦欬徹十方經一卷
失利越經一卷
月明童子經一卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷
普門品經一卷
過魔法家經一卷
法鏡經一卷
彌勒下生經一卷
郁伽長者所問經一卷
郁伽羅越問菩薩經一卷
阿闍世王女無憂施經一卷
龍施女經一卷
樂瓔珞莊嚴經一卷
逝經一卷
菩薩無行經一卷
不莊校女經一卷
貝多樹下思惟十二因縁經一卷
阿難目佉經一卷
佛頂呪經一卷
大乘寶雲經一部八卷
方等首楞嚴經一部二卷
首楞嚴經一部二卷
勇伏定經一卷
首楞嚴經一部八卷
蜀首楞嚴經一部二卷
須眞天子經一部二卷
阿閦佛國經一部二卷
超日明經一部二卷
孔雀王神呪一卷
大金色孔雀王經一卷
蜀普曜經一部八卷
聞城十二因縁經一卷
新賢劫經一部七卷
賢劫三昧經一部十卷
陀劫三昧經一部七卷
海龍王經一部四卷
成具光明定意經一卷
須頼經一卷
法滅盡經一卷
空寂菩薩所問經一卷
小法滅盡經一卷
大方等如來藏經一卷
光世音大勢至受決經一卷
照明三昧經一卷
觀世音受記經一卷
見在佛名經一卷
稱揚諸佛功徳經一部三卷
尸迦羅越經一卷
央崛魔羅經一部四卷
未曾有因縁經一卷
法界體性經一部二卷
太子墓魄經一卷
觀世音成佛經一卷
日明經一卷
濡首童眞經一卷
月燈三昧經一卷
濡首菩薩無上清淨分衞經一部二卷
人所從來經一卷
護諸童子經一卷
十法經一卷
内藏百寶經一卷
演道俗業經一卷
福田經一卷
出家功徳經一卷
四不可得經一卷
入法界體性經一卷
寶網經一卷
菩薩縁身五十事經一卷
阿彌陀佛偈經一卷
大方廣菩薩十地經一部十卷
菩薩持地經一部十卷
大阿育王經一部十卷
諸佛護念經一部十卷
造功徳經一卷二紙
大乘四法經一卷
禮佛經一卷
護命法門神呪經一卷
菩薩修行經一卷
七佛神呪經一卷
大慈無減經一卷
菩薩藏經一部三卷
菩薩戒行經一部八卷
菩薩善戒經一部十卷
離垢惠菩薩所問經一卷
曼茶羅經一卷
菩薩境界奮迅法門經一部十卷
益意經一部二卷
梵女守意經一卷
彌勒下生觀世音施珍寶經一卷
彌勒爲女身經一卷
兜率天經一卷
彌勒成佛經二卷
大忍辱經一卷
不退轉經一部四卷
金剛三昧經一卷
金輪王經一卷
賢劫五百佛名經一卷
八佛名經一卷
聖法印經一卷
九色鹿經一卷
心明經一卷
菩薩齋經一卷
菩薩齋法經一卷
佛悔過經一卷
菩薩悔過法經一卷
梵網經一部二卷
菩薩戒本一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩戒要義一卷
跋陀悔過經一卷
八菩薩懺悔經一卷
善信二十二戒一卷
離欲優婆塞優婆夷戒文一卷
菩薩戒優婆塞壇文一卷
優婆塞戒本一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
梵網經一部四卷
在家律儀一卷
孛本經一部二卷
孛經一部二卷
猛施經一卷
無憂王經一卷
金益長者子經一卷
更出阿闍世王經一部二卷
離垢蓋經一卷
慧明經一卷
光明三昧經一卷
嚴淨定經一卷
三蜜底耶經一卷
衆祐經一卷
三轉月明經一卷
十等藏經一卷
惟逮菩薩經一卷
淨六波羅蜜經一卷
決道俗經一卷
植衆徳本經一卷
觀世音經一卷
觀世音懺悔呪經一卷
十二門大方便等經一卷
寶施女經一卷
淨度三昧經一卷
灌佛經一卷
大光明菩薩三十八願經一卷
優樓頻經一卷
曇昧摩提菩薩經一卷
廣義法門經一卷
八吉祥經一卷
諸菩薩本業經一卷
般舟三昧經一卷
出要經一部二十卷
阿惟越致轉經一部十八卷
摩訶衍經一部十四卷
大忍辱經一部十卷
行道經一部七卷
梵王請問經一部五卷
虚空藏菩薩經一卷
觀虚空藏菩薩經一卷
異出菩薩本經一卷
布施經一卷
歡喜布施有五事經一卷
木槍刺脚因縁經一卷
光明仙人覩佛身經一卷
佛意行經一卷
佛七事經一卷
乳王如來經一卷
地水火風空經一卷
求欲者除意經一卷
施色力經一卷
布施持戒經一卷
念佛品經一卷
成行無想經一卷
陀隣尼目佉經一卷
生西方齋經一卷
十二部經名經一卷
慧達經一卷
四等意經一卷
四意止本經一卷
目佉經一卷
妙寶積經一卷
悲心抱悒經一卷
彌勒經一卷
内藏大方等經一卷
小阿闍世王經一卷
佛十力偈一卷
四天王神呪一卷
摩訶神呪一卷
和摩結神呪一卷
威徳陀羅神呪一卷
異出般舟三昧經一卷
異出寶藏經一卷
異出普門經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越經一卷
如來智印經一卷
七佛本縁經一卷
見在十方佛名經一卷
過去諸佛名經一卷
千五百佛名經一卷
三千佛名經一卷
五百七十佛名經一卷
文殊因縁經一卷
文殊本願經一卷
彌勒難經一卷
彌勒須何經一卷
導師問佛經一卷
&T075586;陀菩薩一百二十難經一卷
賢者菩薩二百問經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷
菩薩淨本業經一卷
菩薩初業經一卷
菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷
菩薩五十徳行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩母姓字經一卷
菩薩家姓經一卷
菩薩比丘經一卷
菩薩經一卷
百法經一卷
月殿三昧經一卷
無言三昧經一卷
阿和三昧經一卷
須彌山譬經一卷
日月譬經一卷
海水譬經一卷
藥草喩經一卷
功徳大譬經一卷
賢劫譬喩經一卷
金剛譬經一卷
寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷
聚木譬經一卷
四大譬經一卷
般若波羅蜜偈一卷
大方廣菩薩十地經一卷
佛清淨偈一卷
降魔神呪一卷
舍利弗悔過經一卷
悔過法經一卷
護諸比丘呪經一卷
大明神呪經一卷
  以下小乘闕本
令人孝有徳經一卷
人於出家者經一卷
心應身貪慕經一卷
因佛生三心經一卷
佛聚經一卷
佛開和伏經一卷
佛在誓枝山説法經一卷
釋迦文枝鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛鉢經一卷
佛大衣經一卷
佛本記經一卷
迦葉因縁經一卷
舍利弗問署經一卷
舍利弗欲度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
目連因縁經一卷
阿難見變經一卷
難陀經一卷
阿那含七念經一卷
羅漢子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷
愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷
栴比丘經一卷
善星比丘經一卷
六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷
羅那達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
佛爲比丘説二事經一卷
懸誡未來比丘經一卷
釋種子經一卷
蓮華色比丘尼經一卷
尊者婆蹉律經一卷
罽賓二沙彌經一卷
海州優婆塞會經一卷
優婆夷墮舍經一卷
弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷
毘沙門王經一卷
四大天王經一卷
諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷
佛葬閲頭檀王經一卷
阿育王小兒時經一卷
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷
果尊王經一卷
佛居士信經一卷
摩登王經一卷
舍夷國經一卷
乾夷王經一卷
摩訶惟越經一卷
難國王經一卷集録所載云與
須摩提女經同
流沙王經一卷
十四王經一卷
王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅差經一卷
長者盛徳經一卷
長者洹羅越經一卷
長者法心經一卷
長者仁賢經一卷
佛問純陀長者受業淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭説經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷
明星梵志經一卷
摩竭梵志經一卷
兜率梵志經一卷
梵志跋陀經一卷
梵志計火淨經一卷
梵志問疑經一卷
梵志意經一卷
梵志好母經一卷
梵志淫女經一卷
梵志六師經一卷
天后賢女經一卷
徳女問經一卷
貧女少施獲弘福經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣嘘殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷
孤獨三兄弟經一卷
老小倶死經一卷
斂他經一卷
頭陀利經一卷
蘭伽經一卷
小申日經一卷
波羅奈婢四姓經一卷
大姓家主叩書不經一卷
強羅經一卷
金輪龍王經一卷
蘇曷龍王經一卷
三龍王經一卷
菩薩値六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
虎王經一卷
蠍王經一卷
毒龍蛇施經一卷
養牛經一卷
餓鬼經一卷
鐵杵泥犁經一卷
縁經一卷
藥經一卷
法足經一卷
身數經一卷
選福經一卷
助善經一卷
孝順經一卷
古來經一卷
度世經一卷
縁本經一卷
法藏經一卷
明住經一卷
善憩經一卷
植質經一卷
名相經一卷
怪異經一卷
本鉢經一卷
安鉢經一卷
諸法經一卷
與脱經一卷
伏願經一卷
寶見經一卷
眞提經一卷
明義經一卷
見在經一卷
雜事經一卷
釋學經一卷
釋論一卷
度道俗經一卷
諸福徳經一卷
説人身經一卷
禮敬諸塔經一卷
浴像功徳經一卷
浴僧功徳經一卷
悔過除罪經一卷
深自僥倖經一卷
須彌山經一卷
閻浮利經一卷
見道神足經一卷
色入施經一卷
戒法律經一卷
未生火經一卷
未生災經一卷
成敗品一卷或云成敗品事四似
是婁炭經之一品
造浴室法經一卷
有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
持戒教人放生經一卷
七月十五日臘經一卷
貢高憍慢有二輩經一卷
三夢經一卷
三悔處經一卷
三乘無當經一卷
四著經一卷
四正斷經一卷
四厚經一卷
五著經一卷
五穀世經一卷
五亂經一卷
五邪經一卷
六禪經一卷
七衆經一卷
七流經一卷即七陋
經是
七使經一卷
七輩人横死經一卷
七歳作善經一卷
九結經一卷
九惱經一卷
十部僧經一卷
九道觀身經一卷
十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
三十二僧那經一卷
三十四意經一卷
五十得相經一卷
六十品經一卷
六十二疑經一卷
七十二觀身經一卷
太子出國二十偈一卷
護諸比丘經一卷
異出義足經一部二卷
異出四諦經一卷
異出逝童子經一卷
異出孫陀耶致經一卷
異出十善十惡經一卷
異出九傷經一卷
異出了本經一卷
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷右録云梵
志闍遜經
趣度世道經一卷
癡注經一卷
分八舍利經一卷
鉢呿沙經一卷
和默王經一卷
六足阿毘曇經一卷
行道經一卷
四諦經一卷
頼吒和羅經一卷
八關齋經一卷
海八徳經一卷
法海經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
過去鳴鼓人經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中道行經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天行經一卷
不壞淨經一卷
三時過飡經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
身觀經一卷
大本藏經一卷
四人出現世間經一卷
無端底總持經一卷
文殊觀經一卷
太子法慧經一卷
是光太子經一卷
法志女經一卷
觀世所説行經一卷
持身菩薩經一卷
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
佛寶三昧經一卷
普義經一卷
六法行經一卷
文殊師利權變三昧經一卷
小安般舟三昧經一卷
小須頼經一卷
四無畏經一卷
善得經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
百寶三昧經一卷
提謂經一卷
分別六情經一卷
隋迦羅問菩薩經一卷
瑞應觀世音經一卷
功徳寶光菩薩問護持經一卷
自在菩薩問如來境界經一卷
目伽經一卷
菩薩道地經一卷
方等決經一卷
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
勸徳經一卷
佛本行經一部五卷
易行品諸佛名經一卷
五惟日羅名解脱經一卷
熒火六度經一卷
散持法經一卷
問忍功徳經一卷
大十門經一卷
鴈王經一卷
鴈王五百鴈倶經一卷
悉曇慕經一卷
勸化王經一卷
五蓋疑結失行經一卷
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
龍王兄弟陀達誡王經一卷
菩薩教法經一卷
菩薩正行經一卷
給孤獨明徳經一卷
釋六十二呪經一卷或四卷
摩訶目連本經一卷
觀行不移四事經一卷
廬夷亘經一卷
五福施經一卷
廅羅王經一卷
檀若經一卷
修行經一部七卷
五十五法戒經一卷一名五十
五行經
四都本文經一卷
佛爲年少比丘説正事經一卷
長者賢首經一卷
賢者手力經一卷
十二賢者經一卷一名賢
者經
有賢者法經一卷
心情心識經一卷
失道得道經一卷
外道仙尼説度經一卷
奇異道家難問住處經一卷
年少王經一卷
天王下作猪經一卷
墮迦經一卷
有四等經一卷
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道徳舍利曰經一卷
舍利曰在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛説如是有諸比丘經一卷
色比丘所求色經一卷
色比丘念本起經一卷
比丘一法相經一卷
佛説善意經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
佛説道有比丘經一卷
有四力經一卷
有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
何須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
有陳竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩羅國經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍日經一卷
説人自説人骨不知腐經一卷
惡人經一卷
㭊佛經一卷
吉法驗經一卷
有無經一卷
瓶沙王經一卷
須耶越國貧人經一卷一云須耶越
國貧剃頭經
坏喩經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名窐射
計泥洹經
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五徳經一卷
慧行經一卷
外内無爲經一卷
道淨經一卷
耆域四術經一卷
五蓋離欲經一卷
太子智上經一卷
苦相經一卷
佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要慧經一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷
比丘三事經一卷
墮羅迦葉經一卷
七女經一卷
旃檀調佛經一卷
惟留王經一卷
度梵志經一卷
讓徳經一卷
諫王經一卷一名大小
諫王經
佛爲外道須深説離欲經一卷
奇異道家難問法本經一卷
佛爲拘羅長者説根熟經一卷亦云那拘
説根熟經
佛爲年少婆羅門説善不善經一卷
佛爲阿支羅迦葉説自他苦經一卷
三品修行經一卷
義決法事經一卷
文殊師利發願偈一卷
佛説孝子報恩經一卷
七事本未經一卷一名七事
本行經
慧徹妙經一卷
斷十二因縁經一卷亦云阿難解
十二因縁經
旨解經一卷
苦惠經一卷
佛説進學經一卷一名勸
進道經
觀身九道經一卷
八總持經一卷
慢法經一卷
禪思滿足經一卷
八正八邪經一卷
佛説大蛇譬喩經一卷
佛説地獄經一卷
佛説阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因縁持戒見世間貧示現道貧經一

菩薩宿命經一卷
鬼子母經一卷
分別善惡所起經一卷一名十
善惡經
惟婁王師子湩譬喩經一卷
佛併父弟謂調達經一卷
調達經一卷
調達譬喩經一卷
摩訶犍陀經一卷一名靈信
比丘經
目連問經一卷
摩訶目*犍連與佛捔能經一卷
弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
羅漢迦留夷經一卷
羅漢遇&T042511;沙王經一卷
墮落優婆塞經一卷
二十八天經一卷
爲壽盡天子説法經一卷
阿鳩留經一卷
阿闍世王問嗔恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天人經一卷
説善道經一卷
度世護身經一卷
爪甲&T016254;土譬經一卷一名爪甲取土經
迦丁比丘説當來變經一卷
憂波斯那憂波夷經一卷
墮釋迦牧牛經一卷
佛本行經一卷
自見自知爲知能盡經一卷
便賢者坑經一卷
欲從本相經一卷一名欲
從本經
生聞婆羅門經一卷一名生問
梵志經
佛説善生子經一卷
和默王經一卷
修習禪觀法一卷
佛説恒河譬經一卷
恒和尼百司經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所
望珍寶經
止寺中經一卷
分明罪福經一卷
首正佛問十四事經一卷
十八難得經一卷
佛説三毒事經一卷
群牛傷經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛説弟子事佛吉凶經一卷
百八愛經一卷
七漏經一卷
五十二奇經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛説諸天經一卷
度量天地經一卷
難提和難經一卷一名難提
和羅經
四姓長者難經一卷一名姓
長者經
難等各第一經一卷一名阿難迦葉舍
利弗説各第一經
七事本末經一卷一名七事
本行經
長阿含經一部三卷
道地中要語章經一卷
本起抄一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡經一卷
父子因縁經一卷
貧女爲王夫人經一卷
度梵志經一卷
梵志喪女經一卷
佛本記經一卷
阿國王經一卷
維藍經一卷
滅怪經一卷
第一四門經一卷
略説禪經要句一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
數息事經一卷
道地經一卷
佛説五陰經一卷
十報法三説略一卷
十六無漏心經一卷
十二因縁經一部二卷
愛欲聲經一卷
佛治身經一卷
佛治意經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
身相經一卷
明識諦觀經一卷
三惠經一卷
略述毘婆沙所問釋種因縁經一卷
六足阿毘曇一卷
觀身九道經一卷
七本末經一卷一名本
行經
世間珍寶經一卷一名世間所
望珍寶經
十誦羯磨雜事并要用一卷
教授比丘尼二歳壇文一卷
四分羯磨一卷
四分教戒比丘尼法一卷
僧祇比丘戒本一卷
摩訶僧祇比丘羯磨一卷
彌沙塞羯磨一卷
他毘利律一卷
摩訶僧祇比丘尼羯磨一卷
僧澁多律一卷
大戒經一卷
迦葉結集戒經一卷
異出比丘威儀經一卷
威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷
二百五十戒經一卷
誡具經一卷
遺教法律三昧經一部二卷
優婆塞戒本一卷
受十善戒一卷
少多持戒經一卷
比丘戒經一卷
戒具經一卷
雜問律事一卷
沙彌尼十戒一卷
雜問律事一部二卷
二百六十戒合異一部二卷
三百二十戒三部合異一部二卷
弟子耆域述慢戒經一卷
優婆塞五戒略論一卷
教誡比丘尼法一卷
比丘諸禁律一卷
迦葉結集戒傳經一卷或云結
集戒經
決正諸部毘尼一部三卷
經律分異記一卷
三乘無常律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出末一卷
諸律解一卷
衣服制法一卷
犍搥法一卷
出律要一部二十二卷
結界文經一卷
在家律儀經一卷
三世分別論一卷
雜阿毘曇毘婆沙一部十四卷
六足阿毘曇論一卷
倶舍論本部十六卷
雜阿毘曇毘婆沙論一卷
倶舍論偈一卷
阿毘曇心一部十三卷或十
六卷
阿毘曇心一部五卷
三法度論一部二卷
阿毘曇五法論一卷
阿毘曇九十八結經一卷
武周刊定衆經目録卷第十二
*大周刊定衆經目録卷第十三
流行入藏
録卷上
 *大唐天后勅佛*授記寺沙門明佺等撰 
大小乘三藏及賢聖集傳等
合八百六十部三千九百
二十九卷
三百九十三帙
大乘修多羅藏
  右四百五十一部一千八百
七十三卷
一百八十

大乘毘尼藏
  右二十三部四十
九卷
五帙
大乘阿毘達磨藏
  右八十七部五百一十
九卷
五十一帙
小乘修多羅藏
  右二百七部四百四十
*三卷
四十四帙
小乘毘尼藏
  右三十五部二百
十卷
二十八帙
小乘阿毘達磨藏
  右三十六部七百四
十四卷
七十三帙
賢聖集傳
  右二十一部四十
一卷
四帙
大乘修多羅藏
  四百五十一部一千八百
七十三卷
一百八十*八
單譯經
大法炬陀羅尼經一部二十卷三百
佛名經一部十三卷三百
大威徳陀羅尼經一部二十卷二百六
十五紙
方廣大莊嚴經一部十二卷二百四
十六紙
華手經一部十卷一名攝諸善根經
十二卷或十一卷
寶星陀羅尼經一部十卷一百四
十紙
五千五百佛名經一部八卷一百二
十六紙
占察經一部二卷
  右二經十卷同帙
法集經一部七卷一百三十二紙
第一第四第六第七
明度五十校計經一部二卷一名五十校計
經四十四紙
大乘方等要慧經一卷一紙
  右三經十卷同帙
觀察諸法行經一部四卷六十紙
力莊嚴三昧經一部三卷三十六紙
蓮華面經一部二卷二十三紙
人本欲生經一卷
  右四經十卷同帙
發覺淨心經一部二卷二十七紙
出生菩提心經一卷十一紙
商主天子問經一卷十六紙
諸法最上王經一卷二十二紙
無上依經一部二卷
廣義法門經一卷
護國菩薩經一部二卷四十七紙
  右七經十卷同帙
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]