大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大周刊定衆經目録 (No. 2153_ 明佺等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

爪甲&T016254;土譬經一卷一名爪甲
取土經
佛説善生子經一卷
禪法經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
異出比丘威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
二百五十戒經一卷
決正諸部毘尼一部二卷
三乘無當律一卷
在家律儀經一卷
  右以上二百六十八經梁僧祐録云闕本
大周刊定衆經目録卷第十二武周刊定衆經目録卷第十二
 唐佛授記寺沙門明佺等撰 
大小乘闕本經目合爲一卷八十八部
大乘小乘闕本經者。自貝葉東垂年代遄邈。
傳譯曠遠。正遡屡移。遂使教網飄零隨人遷
沒。今詳刊定闕本如後
  大乘闕本經
興起行經一部二卷
佛爲菩薩五夢經一卷
淨除業障經一卷
十思惟經一卷
金剛三昧經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
泥洹經一部二十卷
梵般泥洹經一部二卷
大般涅槃經一部二卷
泥洹經一部二卷
般泥洹經一卷
菩薩本業經一卷
菩薩十住經一卷
菩薩十法住一卷
摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷
仁王般若經一部二卷
仁王波若經一卷
菩薩淨行經一部二卷
魔女問得男身經一卷
虚空藏經一部五卷
無盡意經一卷
無盡意經一部四卷
無盡意經一部十卷
小阿差末經一卷
阿差末經一部四卷
法華三昧經一部六
歡喜布施五事經一*卷
迦夷國王頭布施經一卷
  右三經出僧祐録
三十二相因縁經一卷或云菩薩三十二相與安公
失源所出三十二相大

出長房録
降魔神呪經一*卷
威徳陀羅尼神呪經一*卷
四天王神呪經一*卷
摩訶神呪經一*卷
護諸比丘呪經一*卷
十二因縁結縷神呪經一*卷
移山神呪經一*卷
和摩結神呪經一卷
  右八經並出僧祐録
説佛六淨經一
衆生未然三界經一卷并五道受
生經共卷
  右二經出寶唱録
諸經雜事一卷
薩芸芬陀利經一部六卷
方等法華經一部五卷
妙法華經普門重頌偈一卷
毘摩羅詰經一部二卷
古維摩詰經一部二卷
維摩詰所説不思議法門經一部三卷
維摩詰説不思議法門經一部二卷
異維摩詰經一部三卷
無量壽經一部二卷
新無量壽經一部二卷
三耶三佛薩檀過度人經一部二卷
無量清淨經一部二卷
無量壽經一卷
小無量壽經一卷
如幻三昧經一部二卷
聖善意天子所問經一部四卷
光世音經一卷
慧菩薩經一卷
文殊師利現寶藏經一卷
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經一部五卷
閑居經一部十卷
持人菩薩經一部三卷
文殊師利神力經一卷
勝金色光明徳女經一部二卷
轉女身菩薩經一部二卷
隨權女經一部二卷
權女方便經一部二卷
瓔珞本業經一部二卷
申日兜本經二卷
佛謦欬徹十方經一卷
失利越經一卷
月明童子經一卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷
普門品經一卷
過魔法家經一卷
法鏡經一卷
彌勒下生經一卷
郁伽長者所問經一卷
郁伽羅越問菩薩經一卷
阿闍世王女無憂施經一卷
龍施女經一卷
樂瓔珞莊嚴經一卷
逝經一卷
菩薩無行經一卷
不莊校女經一卷
貝多樹下思惟十二因縁經一卷
阿難目佉經一卷
佛頂呪經一卷
大乘寶雲經一部八卷
方等首楞嚴經一部二卷
首楞嚴經一部二卷
勇伏定經一卷
首楞嚴經一部八卷
蜀首楞嚴經一部二卷
須眞天子經一部二卷
阿閦佛國經一部二卷
超日明經一部二卷
孔雀王神呪一卷
大金色孔雀王經一卷
蜀普曜經一部八卷
聞城十二因縁經一卷
新賢劫經一部七卷
賢劫三昧經一部十卷
陀劫三昧經一部七卷
海龍王經一部四卷
成具光明定意經一卷
須頼經一卷
法滅盡經一卷
空寂菩薩所問經一卷
小法滅盡經一卷
大方等如來藏經一卷
光世音大勢至受決經一卷
照明三昧經一卷
觀世音受記經一卷
見在佛名經一卷
稱揚諸佛功徳經一部三卷
尸迦羅越經一卷
央崛魔羅經一部四卷
未曾有因縁經一卷
法界體性經一部二卷
太子墓魄經一卷
觀世音成佛經一卷
日明經一卷
濡首童眞經一卷
月燈三昧經一卷
濡首菩薩無上清淨分衞經一部二卷
人所從來經一卷
護諸童子經一卷
十法經一卷
内藏百寶經一卷
演道俗業經一卷
福田經一卷
出家功徳經一卷
四不可得經一卷
入法界體性經一卷
寶網經一卷
菩薩縁身五十事經一卷
阿彌陀佛偈經一卷
大方廣菩薩十地經一部十卷
菩薩持地經一部十卷
大阿育王經一部十卷
諸佛護念經一部十卷
造功徳經一卷二紙
大乘四法經一卷
禮佛經一卷
護命法門神呪經一卷
菩薩修行經一卷
七佛神呪經一卷
大慈無減經一卷
菩薩藏經一部三卷
菩薩戒行經一部八卷
菩薩善戒經一部十卷
離垢惠菩薩所問經一卷
曼茶羅經一卷
菩薩境界奮迅法門經一部十卷
益意經一部二卷
梵女守意經一卷
彌勒下生觀世音施珍寶經一卷
彌勒爲女身經一卷
兜率天經一卷
彌勒成佛經二卷
大忍辱經一卷
不退轉經一部四卷
金剛三昧經一卷
金輪王經一卷
賢劫五百佛名經一卷
八佛名經一卷
聖法印經一卷
九色鹿經一卷
心明經一卷
菩薩齋經一卷
菩薩齋法經一卷
佛悔過經一卷
菩薩悔過法經一卷
梵網經一部二卷
菩薩戒本一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩戒要義一卷
跋陀悔過經一卷
八菩薩懺悔經一卷
善信二十二戒一卷
離欲優婆塞優婆夷戒文一卷
菩薩戒優婆塞壇文一卷
優婆塞戒本一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
梵網經一部四卷
在家律儀一卷
孛本經一部二卷
孛經一部二卷
猛施經一卷
無憂王經一卷
金益長者子經一卷
更出阿闍世王經一部二卷
離垢蓋經一卷
慧明經一卷
光明三昧經一卷
嚴淨定經一卷
三蜜底耶經一卷
衆祐經一卷
三轉月明經一卷
十等藏經一卷
惟逮菩薩經一卷
淨六波羅蜜經一卷
決道俗經一卷
植衆徳本經一卷
觀世音經一卷
觀世音懺悔呪經一卷
十二門大方便等經一卷
寶施女經一卷
淨度三昧經一卷
灌佛經一卷
大光明菩薩三十八願經一卷
優樓頻經一卷
曇昧摩提菩薩經一卷
廣義法門經一卷
八吉祥經一卷
諸菩薩本業經一卷
般舟三昧經一卷
出要經一部二十卷
阿惟越致轉經一部十八卷
摩訶衍經一部十四卷
大忍辱經一部十卷
行道經一部七卷
梵王請問經一部五卷
虚空藏菩薩經一卷
觀虚空藏菩薩經一卷
異出菩薩本經一卷
布施經一卷
歡喜布施有五事經一卷
木槍刺脚因縁經一卷
光明仙人覩佛身經一卷
佛意行經一卷
佛七事經一卷
乳王如來經一卷
地水火風空經一卷
求欲者除意經一卷
施色力經一卷
布施持戒經一卷
念佛品經一卷
成行無想經一卷
陀隣尼目佉經一卷
生西方齋經一卷
十二部經名經一卷
慧達經一卷
四等意經一卷
四意止本經一卷
目佉經一卷
妙寶積經一卷
悲心抱悒經一卷
彌勒經一卷
内藏大方等經一卷
小阿闍世王經一卷
佛十力偈一卷
四天王神呪一卷
摩訶神呪一卷
和摩結神呪一卷
威徳陀羅神呪一卷
異出般舟三昧經一卷
異出寶藏經一卷
異出普門經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越經一卷
如來智印經一卷
七佛本縁經一卷
見在十方佛名經一卷
過去諸佛名經一卷
千五百佛名經一卷
三千佛名經一卷
五百七十佛名經一卷
文殊因縁經一卷
文殊本願經一卷
彌勒難經一卷
彌勒須何經一卷
導師問佛經一卷
&T075586;陀菩薩一百二十難經一卷
賢者菩薩二百問經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷
菩薩淨本業經一卷
菩薩初業經一卷
菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷
菩薩五十徳行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩母姓字經一卷
菩薩家姓經一卷
菩薩比丘經一卷
菩薩經一卷
百法經一卷
月殿三昧經一卷
無言三昧經一卷
阿和三昧經一卷
須彌山譬經一卷
日月譬經一卷
海水譬經一卷
藥草喩經一卷
功徳大譬經一卷
賢劫譬喩經一卷
金剛譬經一卷
寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷
聚木譬經一卷
四大譬經一卷
般若波羅蜜偈一卷
大方廣菩薩十地經一卷
佛清淨偈一卷
降魔神呪一卷
舍利弗悔過經一卷
悔過法經一卷
護諸比丘呪經一卷
大明神呪經一卷
  以下小乘闕本
令人孝有徳經一卷
人於出家者經一卷
心應身貪慕經一卷
因佛生三心經一卷
佛聚經一卷
佛開和伏經一卷
佛在誓枝山説法經一卷
釋迦文枝鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛鉢經一卷
佛大衣經一卷
佛本記經一卷
迦葉因縁經一卷
舍利弗問署經一卷
舍利弗欲度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
目連因縁經一卷
阿難見變經一卷
難陀經一卷
阿那含七念經一卷
羅漢子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷
愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷
栴比丘經一卷
善星比丘經一卷
六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷
羅那達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
佛爲比丘説二事經一卷
懸誡未來比丘經一卷
釋種子經一卷
蓮華色比丘尼經一卷
尊者婆蹉律經一卷
罽賓二沙彌經一卷
海州優婆塞會經一卷
優婆夷墮舍經一卷
弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷
毘沙門王經一卷
四大天王經一卷
諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷
佛葬閲頭檀王經一卷
阿育王小兒時經一卷
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷
果尊王經一卷
佛居士信經一卷
摩登王經一卷
舍夷國經一卷
乾夷王經一卷
摩訶惟越經一卷
難國王經一卷集録所載云與
須摩提女經同
流沙王經一卷
十四王經一卷
王以竹施經一卷
勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅差經一卷
長者盛徳經一卷
長者洹羅越經一卷
長者法心經一卷
長者仁賢經一卷
佛問純陀長者受業淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭説經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷
明星梵志經一卷
摩竭梵志經一卷
兜率梵志經一卷
梵志跋陀經一卷
梵志計火淨經一卷
梵志問疑經一卷
梵志意經一卷
梵志好母經一卷
梵志淫女經一卷
梵志六師經一卷
天后賢女經一卷
徳女問經一卷
貧女少施獲弘福經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣嘘殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷
孤獨三兄弟經一卷
老小倶死經一卷
斂他經一卷
頭陀利經一卷
蘭伽經一卷
小申日經一卷
波羅奈婢四姓經一卷
大姓家主叩書不經一卷
強羅經一卷
金輪龍王經一卷
蘇曷龍王經一卷
三龍王經一卷
菩薩値六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
虎王經一卷
蠍王經一卷
毒龍蛇施經一卷
養牛經一卷
餓鬼經一卷
鐵杵泥犁經一卷
縁經一卷
藥經一卷
法足經一卷
身數經一卷
選福經一卷
助善經一卷
孝順經一卷
古來經一卷
度世經一卷
縁本經一卷
法藏經一卷
明住經一卷
善憩經一卷
植質經一卷
名相經一卷
怪異經一卷
本鉢經一卷
安鉢經一卷
諸法經一卷
與脱經一卷
伏願經一卷
寶見經一卷
眞提經一卷
明義經一卷
見在經一卷
雜事經一卷
釋學經一卷
釋論一卷
度道俗經一卷
諸福徳經一卷
説人身經一卷
禮敬諸塔經一卷
浴像功徳經一卷
浴僧功徳經一卷
悔過除罪經一卷
深自僥倖經一卷
須彌山經一卷
閻浮利經一卷
見道神足經一卷
色入施經一卷
戒法律經一卷
未生火經一卷
未生災經一卷
成敗品一卷或云成敗品事四似
是婁炭經之一品
造浴室法經一卷
有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
持戒教人放生經一卷
七月十五日臘經一卷
貢高憍慢有二輩經一卷
三夢經一卷
三悔處經一卷
三乘無當經一卷
四著經一卷
四正斷經一卷
四厚經一卷
五著經一卷
五穀世經一卷
五亂經一卷
五邪經一卷
六禪經一卷
七衆經一卷
七流經一卷即七陋
經是
七使經一卷
七輩人横死經一卷
七歳作善經一卷
九結經一卷
九惱經一卷
十部僧經一卷
九道觀身經一卷
十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
三十二僧那經一卷
三十四意經一卷
五十得相經一卷
六十品經一卷
六十二疑經一卷
七十二觀身經一卷
太子出國二十偈一卷
護諸比丘經一卷
異出義足經一部二卷
異出四諦經一卷
異出逝童子經一卷
異出孫陀耶致經一卷
異出十善十惡經一卷
異出九傷經一卷
異出了本經一卷
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷右録云梵
志闍遜經
趣度世道經一卷
癡注經一卷
分八舍利經一卷
鉢呿沙經一卷
和默王經一卷
六足阿毘曇經一卷
行道經一卷
四諦經一卷
頼吒和羅經一卷
八關齋經一卷
海八徳經一卷
法海經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
過去鳴鼓人經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中道行經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天行經一卷
不壞淨經一卷
三時過飡經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
身觀經一卷
大本藏經一卷
四人出現世間經一卷
無端底總持經一卷
文殊觀經一卷
太子法慧經一卷
是光太子經一卷
法志女經一卷
觀世所説行經一卷
持身菩薩經一卷
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
佛寶三昧經一卷
普義經一卷
六法行經一卷
文殊師利權變三昧經一卷
小安般舟三昧經一卷
小須頼經一卷
四無畏經一卷
善得經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
百寶三昧經一卷
提謂經一卷
分別六情經一卷
隋迦羅問菩薩經一卷
瑞應觀世音經一卷
功徳寶光菩薩問護持經一卷
自在菩薩問如來境界經一卷
目伽經一卷
菩薩道地經一卷
方等決經一卷
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
勸徳經一卷
佛本行經一部五卷
易行品諸佛名經一卷
五惟日羅名解脱經一卷
熒火六度經一卷
散持法經一卷
問忍功徳經一卷
大十門經一卷
鴈王經一卷
鴈王五百鴈倶經一卷
悉曇慕經一卷
勸化王經一卷
五蓋疑結失行經一卷
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
龍王兄弟陀達誡王經一卷
菩薩教法經一卷
菩薩正行經一卷
給孤獨明徳經一卷
釋六十二呪經一卷或四卷
摩訶目連本經一卷
觀行不移四事經一卷
廬夷亘經一卷
五福施經一卷
廅羅王經一卷
檀若經一卷
修行經一部七卷
五十五法戒經一卷一名五十
五行經
四都本文經一卷
佛爲年少比丘説正事經一卷
長者賢首經一卷
賢者手力經一卷
十二賢者經一卷一名賢
者經
有賢者法經一卷
心情心識經一卷
失道得道經一卷
外道仙尼説度經一卷
奇異道家難問住處經一卷
年少王經一卷
天王下作猪經一卷
墮迦經一卷
有四等經一卷
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道徳舍利曰經一卷
舍利曰在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛説如是有諸比丘經一卷
色比丘所求色經一卷
色比丘念本起經一卷
比丘一法相經一卷
佛説善意經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
佛説道有比丘經一卷
有四力經一卷
有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
何須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
有陳竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩羅國經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍日經一卷
説人自説人骨不知腐經一卷
惡人經一卷
㭊佛經一卷
吉法驗經一卷
有無經一卷
瓶沙王經一卷
須耶越國貧人經一卷一云須耶越
國貧剃頭經
坏喩經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名窐射
計泥洹經
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五徳經一卷
慧行經一卷
外内無爲經一卷
道淨經一卷
耆域四術經一卷
五蓋離欲經一卷
太子智上經一卷
苦相經一卷
佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要慧經一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷
比丘三事經一卷
墮羅迦葉經一卷
七女經一卷
旃檀調佛經一卷
惟留王經一卷
度梵志經一卷
讓徳經一卷
諫王經一卷一名大小
諫王經
佛爲外道須深説離欲經一卷
奇異道家難問法本經一卷
佛爲拘羅長者説根熟經一卷亦云那拘
説根熟經
佛爲年少婆羅門説善不善經一卷
佛爲阿支羅迦葉説自他苦經一卷
三品修行經一卷
義決法事經一卷
文殊師利發願偈一卷
佛説孝子報恩經一卷
七事本未經一卷一名七事
本行經
慧徹妙經一卷
斷十二因縁經一卷亦云阿難解
十二因縁經
旨解經一卷
苦惠經一卷
佛説進學經一卷一名勸
進道經
觀身九道經一卷
八總持經一卷
慢法經一卷
禪思滿足經一卷
八正八邪經一卷
佛説大蛇譬喩經一卷
佛説地獄經一卷
佛説阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因縁持戒見世間貧示現道貧經一

菩薩宿命經一卷
鬼子母經一卷
分別善惡所起經一卷一名十
善惡經
惟婁王師子湩譬喩經一卷
佛併父弟謂調達經一卷
調達經一卷
調達譬喩經一卷
摩訶犍陀經一卷一名靈信
比丘經
目連問經一卷
摩訶目*犍連與佛捔能經一卷
弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
羅漢迦留夷經一卷
羅漢遇&T042511;沙王經一卷
墮落優婆塞經一卷
二十八天經一卷
爲壽盡天子説法經一卷
阿鳩留經一卷
阿闍世王問嗔恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天人經一卷
説善道經一卷
度世護身經一卷
爪甲&T016254;土譬經一卷一名爪甲取土經
迦丁比丘説當來變經一卷
憂波斯那憂波夷經一卷
墮釋迦牧牛經一卷
佛本行經一卷
自見自知爲知能盡經一卷
便賢者坑經一卷
欲從本相經一卷一名欲
從本經
生聞婆羅門經一卷一名生問
梵志經
佛説善生子經一卷
和默王經一卷
修習禪觀法一卷
佛説恒河譬經一卷
恒和尼百司經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所
望珍寶經
止寺中經一卷
分明罪福經一卷
首正佛問十四事經一卷
十八難得經一卷
佛説三毒事經一卷
群牛傷經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛説弟子事佛吉凶經一卷
百八愛經一卷
七漏經一卷
五十二奇經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛説諸天經一卷
度量天地經一卷
難提和難經一卷一名難提
和羅經
四姓長者難經一卷一名姓
長者經
難等各第一經一卷一名阿難迦葉舍
利弗説各第一經
七事本末經一卷一名七事
本行經
長阿含經一部三卷
道地中要語章經一卷
本起抄一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡經一卷
父子因縁經一卷
貧女爲王夫人經一卷
度梵志經一卷
梵志喪女經一卷
佛本記經一卷
阿國王經一卷
維藍經一卷
滅怪經一卷
第一四門經一卷
略説禪經要句一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
數息事經一卷
道地經一卷
佛説五陰經一卷
十報法三説略一卷
十六無漏心經一卷
十二因縁經一部二卷
愛欲聲經一卷
佛治身經一卷
佛治意經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
身相經一卷
明識諦觀經一卷
三惠經一卷
略述毘婆沙所問釋種因縁經一卷
六足阿毘曇一卷
觀身九道經一卷
七本末經一卷一名本
行經
世間珍寶經一卷一名世間所
望珍寶經
十誦羯磨雜事并要用一卷
教授比丘尼二歳壇文一卷
四分羯磨一卷
四分教戒比丘尼法一卷
僧祇比丘戒本一卷
摩訶僧祇比丘羯磨一卷
彌沙塞羯磨一卷
他毘利律一卷
摩訶僧祇比丘尼羯磨一卷
僧澁多律一卷
大戒經一卷
迦葉結集戒經一卷
異出比丘威儀經一卷
威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷
二百五十戒經一卷
誡具經一卷
遺教法律三昧經一部二卷
優婆塞戒本一卷
受十善戒一卷
少多持戒經一卷
比丘戒經一卷
戒具經一卷
雜問律事一卷
沙彌尼十戒一卷
雜問律事一部二卷
二百六十戒合異一部二卷
三百二十戒三部合異一部二卷
弟子耆域述慢戒經一卷
優婆塞五戒略論一卷
教誡比丘尼法一卷
比丘諸禁律一卷
迦葉結集戒傳經一卷或云結
集戒經
決正諸部毘尼一部三卷
經律分異記一卷
三乘無常律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出末一卷
諸律解一卷
衣服制法一卷
犍搥法一卷
出律要一部二十二卷
結界文經一卷
在家律儀經一卷
三世分別論一卷
雜阿毘曇毘婆沙一部十四卷
六足阿毘曇論一卷
倶舍論本部十六卷
雜阿毘曇毘婆沙論一卷
倶舍論偈一卷
阿毘曇心一部十三卷或十
六卷
阿毘曇心一部五卷
三法度論一部二卷
阿毘曇五法論一卷
阿毘曇九十八結經一卷
武周刊定衆經目録卷第十二
*大周刊定衆經目録卷第十三
流行入藏
録卷上
 *大唐天后勅佛*授記寺沙門明佺等撰 
大小乘三藏及賢聖集傳等
合八百六十部三千九百
二十九卷
三百九十三帙
大乘修多羅藏
  右四百五十一部一千八百
七十三卷
一百八十

大乘毘尼藏
  右二十三部四十
九卷
五帙
大乘阿毘達磨藏
  右八十七部五百一十
九卷
五十一帙
小乘修多羅藏
  右二百七部四百四十
*三卷
四十四帙
小乘毘尼藏
  右三十五部二百
十卷
二十八帙
小乘阿毘達磨藏
  右三十六部七百四
十四卷
七十三帙
賢聖集傳
  右二十一部四十
一卷
四帙
大乘修多羅藏
  四百五十一部一千八百
七十三卷
一百八十*八
單譯經
大法炬陀羅尼經一部二十卷三百
佛名經一部十三卷三百
大威徳陀羅尼經一部二十卷二百六
十五紙
方廣大莊嚴經一部十二卷二百四
十六紙
華手經一部十卷一名攝諸善根經
十二卷或十一卷
寶星陀羅尼經一部十卷一百四
十紙
五千五百佛名經一部八卷一百二
十六紙
占察經一部二卷
  右二經十卷同帙
法集經一部七卷一百三十二紙
第一第四第六第七
明度五十校計經一部二卷一名五十校計
經四十四紙
大乘方等要慧經一卷一紙
  右三經十卷同帙
觀察諸法行經一部四卷六十紙
力莊嚴三昧經一部三卷三十六紙
蓮華面經一部二卷二十三紙
人本欲生經一卷
  右四經十卷同帙
發覺淨心經一部二卷二十七紙
出生菩提心經一卷十一紙
商主天子問經一卷十六紙
諸法最上王經一卷二十二紙
無上依經一部二卷
廣義法門經一卷
護國菩薩經一部二卷四十七紙
  右七經十卷同帙
無所有菩薩經一部四卷
大方廣總持經一卷十三紙
菩薩處胎經一部五卷一百二
十三紙
  右三經十卷同帙
中陰經一部二卷二十七紙
發菩提心經一部二卷
如來方便善巧呪經一卷十一紙
善思童子經一部二卷二十紙
月上女經一部二卷二十七紙
無畏徳女經一卷十五紙
  右六經十卷同帙
僧伽吒經一部四卷五十九紙
大法鼓經一部二卷三十六紙
文殊師利問經一部二卷
然燈經一卷一名施燈
功徳經
如來示教勝軍王經一卷
  右五經十卷同帙
大乘密嚴經一部三卷六十三紙
虚空藏菩薩問持經得幾功徳經一卷六紙
千佛因縁經一卷二十一紙
長者法志妻經三紙
一切施王所行檀波羅蜜經四紙
薩羅國王經四紙
賢首經一名賢首夫
人經二紙
  右四經同卷
太子須達拏經一卷二十四紙
菩薩所生地經一卷一名摩竭
所問經
金剛三昧本性清淨不壞滅經一卷一名金剛清
淨經八紙
田慧印三昧經
菩薩生地經一名差摩
竭經九紙
出家功徳經六紙
心明經一名心明女梵志
婦飯汁施經三紙
師子月佛本生經七紙
幻士仁賢經十八紙
  右六經同卷右密嚴等十六經十卷同帙
等目菩薩所問三昧經一部三卷或二卷一名普
賢菩薩定意經
十三
菩薩夢經一部二卷四十紙
菩薩本行經三卷
不必定入定印經一卷二十
五紙
七倶胝佛母心大准提陀羅尼經一卷四紙
佛地經一卷十紙
一切法高王經一卷二十紙
第一義法勝經一卷
  右七經十卷同帙
見實三昧經一部十四卷或十卷
阿惟越致遮經一部二卷或四卷或名阿惟越致
經或名不退轉法輪經
七十
七紙
東方最勝燈王如來經一卷十三紙
決定總持經一卷一名決
總持經
文殊師利所説不思議佛境界經一卷二十七紙
  右五經二十卷二帙
密迹金剛力士經一部五卷或八卷或四卷一百
三十二紙一名密經
魔逆經一卷二十二紙
彌勒菩薩所問本願經一卷一名彌勒菩薩本
經一名彌勒菩薩難經
九紙
濟諸方等學經一卷十三紙
滅十方冥經六紙
鹿母經四紙
八陽神呪經一名八陽
經三紙
  右三經同卷
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經八紙
賢者五福經二紙
阿闍世王受決經三紙
優填王經一名優填王作
佛形像經六紙
  右四經同
大方等陀羅尼經一部四卷名檀特陀羅尼
經一名方等檀持陀
羅尼經一名陀羅
尼經六十二紙
前世三轉經七紙
幻師阿夷鄒呪經
寶積三昧文殊問法身經一名惟曰寶積三昧文
殊師利問法身經六紙
鹿子經
  右四經同卷
華積陀羅尼經三紙
九色鹿經三紙
銀色女經七紙
如來師子吼經六紙
  右四經同卷
謗佛經九紙
大意經六紙
護諸童子呪經
  右三經同卷
堅固女經一名牢固
女經六紙
十二佛名神呪經一名校量功徳
除障滅罪經
希有校量功徳經六紙
  右三經同卷
清淨觀世音普賢陀羅尼經五紙
八曼荼羅經一名師子慧菩薩所問經
  右二經同卷
千轉陀羅尼呪經
陸字陀羅尼呪經
七倶胝佛所説神呪經
隨一切如來意神呪經
觀自在菩薩隨心呪經
甚希有經五紙
  右六經同卷
毘羅三昧經一卷二卷
決定罪福經一卷
袪經*一卷或*二卷
  右大方等陀羅尼等二十六經十三卷同

大吉義呪經一部四卷或二卷四
十四紙
最無比經二紙
詩佛心陀羅尼經二紙
受持七佛名號所生功徳經五紙
佛臨涅槃記法住經五紙
稱讃大乘功徳經五紙
  右五經同卷
顯無邊佛土功徳經二紙
勝幢臂印陀羅尼經二紙
拔濟苦難陀羅尼經二紙
八名普密陀羅尼經二紙
持世陀羅尼經七紙
縁起聖道經五紙
  右六經同卷
*陸門陀羅尼經二紙
般若多心經一紙
天請問經三紙
十二縁起經二紙
寂照神變三摩地經
大乘四法經一紙
大方廣師子吼經六紙
大乘百福相經八紙
智炬陀羅尼經四紙
  右九經同卷
諸佛集會陀羅尼經四紙
隨求所得自在陀羅尼經
護命法門神呪經十三紙
差摩婆帝受記經四紙
不増不滅經六紙
  右五經同卷
大通菩薩普和經一部三卷
大集譬喩王經上下二卷
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷二十一紙
有徳女所問大乘經一卷五紙
  右大吉義等二十八經十卷同帙
陀羅尼集一部十卷一名雜呪一
百八十七紙
陀羅尼集經一部十二卷三百五
十紙
大乘重譯經
大方廣佛花嚴經一部六十新譯八十卷一
千八十七紙
度世品經一部六卷一百十
九紙
如來興顯經一部四卷一名興顯如幻
經七十七紙
  右二經十卷同帙
十住經一部四卷或五卷九
十七紙
兜沙經一卷五紙
菩薩十住經一卷
莊嚴菩提心經一卷
羅摩伽經一部三卷七十紙
  右五經十卷同帙
漸備一切智徳經一部五卷一百二
十二紙
大方廣菩薩十地經一卷
大方廣如來性起經一部二卷一名大方廣如來性
微密藏經五十一紙
諸菩薩求佛本業經一卷花嚴經淨
行品十一紙
菩薩本業經一卷是花嚴經淨
行品十三紙
  右五經十卷同帙
信力入印法門經一部五卷九十三紙
佛花嚴入如來不思議境界經一卷二十八紙
大方廣佛花嚴經續入法界品一卷十一紙
大方廣佛花嚴經不思議佛境界分一卷十三
大方廣佛花嚴經修慈分一卷九紙
菩薩本行業經一卷一名本
業經
  右六經十卷同帙
大般若波羅蜜經一部六百卷一萬二
千紙
摩訶般若波羅蜜經一部三十卷六百一
十九紙
小品般若波羅蜜經一部十卷一百五
十四紙
放光般若波羅蜜經一部二十卷四百四
十一紙
新道行經一部十卷一百八
十五紙
光讃般若經一部十五卷二百五
十一紙
摩訶般若波羅蜜經鈔長安品五卷八十三紙
  右二經二十卷二帙
勝天王般若經一部七卷一百二
十四紙
金剛般若經一卷祇樹林
十四紙
能斷金剛般若經一卷十八紙
實相般若經一卷九紙
  右四經十卷同帙
道行般若經一部十卷一百九
十四紙
大明度經一部四卷一百六紙
金剛般若經一卷婆伽婆
十六紙
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷
金剛般若波羅蜜經一卷十三紙
摩訶衍寶嚴經一卷二十紙
大寶積經一卷一名大寶經一名寶經
一名摩尼寶經二十紙
佛遺日摩尼寶經一卷十九紙
  右七經十卷同帙
仁王般若經一部二卷三十一紙
結菩薩所問經一部二卷四十八紙
無言菩薩經一部二卷或名無言童子
經四十一紙
寶女問慧經一部四卷或名寶女經或名寶
女三昧經六十三紙
  右四經十卷同帙
大哀經一部八卷
阿差末經一部七卷第三出或四卷或云差
末菩薩經一百六紙
大方等大集經一部三十卷或四十卷第二
譯六百四紙
虚空藏菩薩所問經一部八卷或六卷一云方等主
虚空藏經與法賢所
譯羅摩伽經本同文異
第二出一百八紙
自在王經一部二卷
虚空藏菩薩經一卷寶唱一名
虚空經
大方廣十輪經一部八卷一百二
十四紙
  右三經十一卷同帙
無盡意經一部六卷八十六紙
如來智印經十九紙
慧印三昧經二十三紙
  右上二經同卷
虚空藏菩薩神呪經
觀虚空藏菩薩經一名虚空藏經一名
虚空藏觀經二紙
  右二經同卷
須彌藏經一部二卷二十八紙
  右六經十卷同帙
大方等月藏經一部十卷或十五卷二
百一十四紙
大方等日藏經一部十卷*或十五卷
二百四紙
大集賢護經一部五卷或六卷九
十三紙
奮迅王問經一部二卷第二譯四
十二紙
虚空孕菩薩經一部二卷
  右三經九卷同帙
大方等大集地藏菩薩十輪經一部十卷
大方等大集經一部八卷一百二
十八紙
大般涅槃經一部四十卷或三十六卷八
百四十七紙
大般泥洹經一部六卷或十卷一百
六十四紙
般泥洹經一部二卷亦名大般涅槃經亦
名方等泥洹經五十紙
哀泣經二卷與方等泥洹經同
本異譯三十五紙
  右三經十卷同帙
大悲經一部五卷一百紙
四童子經三卷一加三昧字
二十二紙
大般涅槃經*荼毘分二卷一名闍
維分
  右三經十卷同帙
佛本行集經一部六十卷八百六
十二紙
大菩薩藏經一部二十卷四百一
十紙
大灌頂經一部十二卷一百十
二紙
月燈三昧經一部十卷二百二紙
大方等大集菩薩念佛三昧經一部十卷一百
三十

大薩遮尼乾子經一部十卷或八卷或七卷
一百六十三紙
大悲分陀利經一部十卷或八卷一百
六十五紙
悲華經一部十卷二百四
十三紙
觀佛三昧經一部十卷或八卷一名
觀佛三昧海經
妙法華經一部八卷此一部經具
單重合譯
普門品經一卷
  右二經九卷同帙
正法華經一部十卷一百八
十二紙
妙法蓮華經一部七卷第二譯與晋法護正法華經
同本異出相去垂一百
一七百
十五紙
法華三昧經一卷十二紙
  右二經八卷同帙
維摩詰所説不可思議法門經一部三卷七十
維摩詰所説經一部三卷
觀藥王藥上菩薩經一卷二十一紙
金色王經一卷八紙
頻毘娑羅王詣佛供養經一卷二紙
菩薩呵色欲經一卷五紙
  右六經十卷同帙
説無垢稱經一部六卷九十二紙
大方等頂王經一卷*一名善思童子經亦名維摩
詰子問經亦名頂王經十二紙
大乘頂王經一卷
佛語經一卷三紙
觀普賢菩薩行法經一卷或云出深功徳經*或
云普賢觀經十七紙
  右五經十卷同帙
入楞伽經一部十卷二百三紙
勝思惟梵天所問經一部六卷一百一
十八紙
持心梵天所問經一部四卷名等御諸法經或
名持心梵天*經或名
莊嚴佛法*經或名
持心*經一百四紙
  右二經十卷同帙
思益梵天所問經一部四卷九十四紙
楞伽阿跋多羅寶經一部四卷一百四紙
長者音悦經一卷五紙
解節經一卷見解深密經
第四品十紙
  右四經十卷同帙
大方便報恩經一部七卷
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷二十二紙
不思議光菩薩所説經一卷一名無思議光孩
童菩薩經十四紙
須摩提經一卷一名須摩
提菩薩經
  右四經十卷同帙
不退轉法輪經一部四卷七十一紙
廣博嚴淨不退轉法輪經一部四卷或六卷或
*名廣博嚴
淨*經亦名不退轉
法輪*經二十五紙
  右二經八卷同帙
深密解脱經一部五卷九十九紙
解深密經一部五卷七十三紙
  右二經十卷同帙
方等大雲經一部六卷或五卷一名大方等無相大
雲經一名大雲無相經一名
大雲密藏經
九十二紙
雲請雨經一卷二十二紙
大雲輪請雨經一部二卷一十八紙
大方等大雲請雨經一卷九紙
  右四經十卷同帙
新合金光明經八卷或七卷
般舟三昧經一部二卷道安云出般舟三
昧經四十七紙
  右二經十卷同帙
金光明經一部四卷六十六紙
金光明經一部十卷或八卷或六卷
一百五十紙
  右二經十一卷同帙
如幻三昧經一部四卷或三卷或二
卷六十六紙
佛昇忉利天爲母説法經一部一卷
諸法無行經一部二卷三十一紙
諸法本無經一部三卷三十八紙
  右四經十卷同帙
大方等善住意天子問經一部四卷六十八紙
聖善住意天子所問經一部三卷或四卷與竺法
護如幻三昧同
本異
寶如來三昧經一部二卷一名無極寶
經四十紙
無極寶三昧經一卷三十紙
  右四經十卷同帙
無量壽經一部二卷三十六紙
無量清淨平等覺經一部二卷三出
三十六紙
阿彌陀經一部二卷第三出與漢代世高魏
僧鎧譯出異五十三紙
小無量壽經一卷四紙
阿彌陀經一卷五紙
觀無量壽佛經一卷亦名無量
壽觀經
  右六經九卷同帙
稱讃淨土佛攝受經一卷十一紙
道神足無極變化經一部四卷一名合道神足出
僧祐録或二卷或
三卷第二譯
五十一紙
老母經亦名老女
人經二紙
老母六英經二紙
文殊師利巡行經六紙
文殊尸利行經九紙
  右四經同卷
金剛上味陀羅尼經一卷十六紙
金剛場陀羅尼經一卷十七紙
正恭敬經一名威徳陀羅尼中説
經或名正法恭敬經
善恭敬經一名恭敬
經七紙
  右二經同卷
離垢施女經一卷初出二
十四紙
  右十一經十卷同帙
念佛三昧經一部五卷四卷一名菩薩念
佛三昧*經九十五紙
無垢施菩薩應辯經一卷亦云應報經
二十六紙
得無垢女經一卷二十五紙
無畏徳女經一卷
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷初出十
七紙
無崖際持法門經一卷十七紙一名無際經
一名金剛首女所問經
  右六經十卷同帙
第一義法勝經一卷十五紙
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷一名入無
量門陀羅
尼*經一名尊勝菩
薩所問經十九紙
大威燈光仙人問疑經一卷十六紙
八部佛名經二百六
十五紙
八佛名號經四紙
百佛名經六紙
八吉祥經十二紙
  右四經同卷
八吉祥神呪經第二譯
三紙
十吉祥經
龍施女經第一譯
四紙
龍施菩薩本起經第二譯舊録云
龍施本經二紙
  右四經同卷
不空羂索觀世音心呪經一卷十二紙
不空羂索神呪經一卷
不空羂索呪心經一卷
無所希望經一卷一名象歩經
二十二紙
象腋經一卷十八紙
  右第一義等一十六經十卷同帙
縁生經一部二卷二十一紙
分別縁起經一部二卷二十一紙
菩薩行方便境界神通變化經一部三卷三十
六紙
大乘方便經一部三卷或二卷四
十七紙
  右四經十卷同帙
弘道廣顯三昧經一部四卷亦*云阿耨達請佛經
名金剛門定意經或
無三昧凡四名有十品一本但七品
少中三品一本只有前五品六十三紙
阿耨達龍王經一部二卷五十三紙
普超三昧經一部三卷或四卷第二出與漢支讖阿
闍世王*經同本別譯亦云
文殊普超三昧經亦
云普超經十八紙
放鉢經一卷八紙
  右四經十卷同帙
等集衆徳三昧經一部二卷或三卷或云集一切福
徳三昧經五十七紙
集一切福徳三昧經一部三卷五十八紙
伅眞陀羅尼所問經一部二卷亦名屯眞陀羅尼
經或三卷五十七
阿闍世王經一部二卷六十四紙
隨願往生經一卷一名普
廣經
  右五經十卷同帙
大樹緊那羅王所問經一部四卷七十八紙
法鏡經一卷或二卷二
十六紙
郁伽羅越問菩薩行經一卷三十紙
郁伽長者所問經一卷二十紙
順權方便經一部二卷一名轉女身菩薩經
名順權女經三十三紙
稻芋經一卷
了本生死一名稻芋
經五紙
  右二經同卷
右七經十卷同帙
菩薩瓔珞經一部十六卷或十四卷或十*二
卷三百三十七卷
菩薩瓔珞本業經一部二卷四十二紙
樂瓔珞莊嚴方便經一卷一名大乘瓔珞莊嚴經
一名轉女身經三十紙
寶網經一卷三十三紙
  右四經二十卷二帙
阿閦佛國經一部二卷一名阿閦佛刹諸菩薩學
成品經與支讖譯少異
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經一卷
卷一名度諸
佛經四十紙
度諸佛境界智光嚴經一卷一名如來莊嚴智慧
光明入一切佛境界
經一
月明童子經或云月明童男經或云
月明菩薩三昧經七紙
月光童子經一名月明童
子經十紙
  右二經同
徳護長者經一部二卷一名尸利崛多長者經與申
兜本經月光童子經同
本異
十法經一卷二十紙
  右八經九卷同帙
持世經一部四卷亦名法印經
八十九紙
善臂菩薩所問經一卷一十九紙
文殊師利現寶藏經一部二卷四十一紙
慧上菩薩問大善權經一部二卷或一卷
内藏百寶經一卷亦名内藏百
品經八紙
  右五經十卷同帙
持人菩薩所問經一部四卷或三卷六
十一紙
演道俗業經一無
業字
文殊問菩提經一名菩薩一名伽耶山頂
經一名菩提無行經八紙
  右二經同卷
伽耶山頂經十一紙
象頭精舍經九紙
大乘伽耶山頂經十紙
  右三經同卷
成十二因縁經四紙
貝多樹下思惟十二因縁經五紙
十二因縁經四紙
無量門微密持經八紙
  右四經同卷
出生無量門持經八紙
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷一名無量微密
持經一名跋陀
羅無量門持經一名功
直破魔陀羅尼經
  右二經同卷
無量門破魔陀羅尼經一卷十二紙
舍利弗陀羅尼經一卷九紙
  右持人等一十四經十卷同帙
一向出生菩薩經一卷十二紙
長者子制經一名制
經六紙
逝童子經一名長者制經一云制經亦
云菩薩逝經亦云逝經二紙
菩薩逝經四紙
犢子經二紙
乳光佛經七紙
  右五經同卷
胎藏經
無垢賢女經二紙
腹中女聽經一名不莊校
女經三紙
大方等修多羅王經三紙
轉有經二紙
彌勒所問本願經
彌勒來時經三紙
彌勒下生經一名彌勒受
決經六紙
  右八經同卷
觀彌勒菩薩生兜率天經一卷一名彌勒
下生經
諸佛要集經一部二卷四十九紙
彌勒成佛經一卷十九紙
佛頂尊勝陀羅尼經一卷八紙
佛頂最勝陀羅尼經一卷
轉女身經一卷二十紙
  右出生等二十經十卷同帙
寶雲經一部七卷一百二
十紙
藥師琉璃光經一卷一名拔除過罪生死經一名藥
師*琉璃光本願功徳經十

藥師如來本願經一卷十二紙
藥師如來本願功徳經一卷十五紙
  右四經十卷同帙
寶雨經一部十卷一百八
十六紙
大乘同性經一部二卷又四卷一名佛十地經一名
一切佛行入智毘盧遮那藏
經四
十紙
證契大乘經一部二卷三十九紙
十一面觀世音呪經一卷十一紙
十一面觀世音神呪經一卷
移識經一部二卷三十二紙
大乘顯識經一部二卷二十五紙
  右六經十卷同帙
普曜經一部八卷一名方等本起經
一百八十二紙
十住斷結經一部十四卷
無字寶篋經一卷六紙
大方廣寶篋經一部二卷或三卷四
十九紙
大乘離文字普光明藏經一卷六紙
文殊師利佛土嚴淨經一部二卷二十紙
  右五經二十卷二帙
賢劫經一部十三卷或十卷一百
一十七紙
海龍王經一部四卷或三卷
首楞嚴三昧經一部三卷或云首楞嚴
經五十八紙
法滅盡經一卷或云法沒盡經又云
空寂菩薩所問經
大方等如來藏經一卷一名佛藏方
等經二十紙
諸法勇王經一卷二十一紙
  右五經十卷同帙
大方廣如來祕密藏經一部二卷二十四紙
成具光明定意經一卷或云成具光明經一名成
具光明三昧經二十六紙
稱揚諸佛功徳經一部三卷一*云集華經
六十七紙
央崛摩羅經一部四卷九十二紙
  右四經十卷同帙
超日明三昧經一部二卷或一名超日明經
或三卷五十紙
孔雀王呪經一卷
孔雀王陀羅尼經一部二卷三十紙
須頼經一卷或名須頼菩
薩經二十紙
徳光太子經一卷一名須頼問徳光太子經一名頼吒
和羅所問光徳太子經十九紙
須眞天子經一部二卷或名須眞天
子問四事經
月燈三昧經一卷一名文殊師利十事行
*經一名建慧三昧經
  右七經十卷同帙
請觀世音經一卷一名請觀音消伏毒害
陀羅尼呪經十四紙
大淨法門經一卷一名上金光首女所問濡首
眞所開化經一名淨法門經
大莊嚴法門經一部二卷與文殊師利神力經勝金
色光明徳女經大淨法門
經同本別譯
一十六紙
菩薩睒子五紙
睒子經七紙
  右二經同卷
觀世音菩薩受記經一卷一名觀世
音受記經
菩薩修行經一名威施長者所問菩薩
一名長者修行經七紙
菩薩行五十縁身經亦云五十縁身經亦云菩
薩縁身五十事經七紙
福田經一名諸徳福田經一
名福田地經六紙
  右三經同卷
太子墓魄經五紙
太子和休經四紙
太子刷護經五紙
  右三經同卷
道樹三昧經一卷一名私河末經一名
菩薩道樹經十一紙
摩訶摩耶經一卷或二卷二
十五紙
  右請觀音等一十四經十卷同帙
七佛神呪經一部四卷七十一紙
大乘造像功徳經一部二卷或一卷二
十一紙
法界體性無分別經一部二卷二十一紙
未曾有因縁經一部二卷一名未曾有因
果經四十八紙
  右四經十卷同帙
大阿育王經一部五卷
濡首菩薩經一卷一名決了諸法如幻
三昧經三十三紙
除恐災患經一卷十五紙
益意經一部二卷
梵女首意經一卷
  右五經十卷同帙
無量義經一卷二十一紙
菩薩藏經一部三卷一名富樓那問經一名大
悲心經或二卷七十三紙
淨度三昧經一部三卷
後出阿彌陀偈一紙
灌佛經與刹頭經
大同小異
四不可得經六紙
造立形像福報經二紙
  右四經同卷
*右七經八卷同帙
佛本行經一部五卷
法句經一卷
法句喩經一部四卷或六卷或五卷一名法句
末一名法句譬經
  右三經十卷同帙
六度集經一部八卷一百四
十五紙
舍利弗目連遊四衢經一卷一名舍利弗目
連遊諸國經
獨證自誓三昧經一卷一名如來自誓
三昧經八紙
  右三經十卷同帙
明相續解脱地波羅蜜經一
六字神呪經
善法方便陀羅尼經七紙
金剛祕密善門陀羅尼經五紙
師子奮迅菩薩所問經二紙
華聚陀羅尼經三紙
  右五經同卷
觀世音三昧經
拔陂菩薩經一名拔波
菩薩經
  右二經同卷
菩薩投身餓虎起塔因縁經七紙
安宅神呪經
甚深大迴向經五紙
一切智光仙人慈心不食肉經五紙
  右四經同卷
合道神足經一部三卷一名道神足
無極變化經
最妙勝定經一卷
  右明相續解脱等一十四經八卷同帙
大乘毘尼二十三部四十
九卷五帙
優婆塞戒經一部十卷或七卷或六卷或五
卷一百五十四紙
菩薩善戒經一部十卷一百六
十四紙
佛藏經一部四卷或三卷亦名
選擇諸法經
文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體
悔過經二十四紙
文殊師利淨律經一卷一名淨律
經十五紙
菩薩善戒經一卷十五紙
菩薩内戒經一卷二十紙
菩薩受齋經一卷
菩薩戒本一卷十八紙
  右佛藏等七經十卷同帙
菩薩藏經一卷
菩薩五法懺悔經一卷二紙
菩薩羯磨一卷六紙
舍利弗悔過經一卷亦名悔過
經六紙
梵網經一部二卷三十九紙
決定毘尼經一卷二十二紙
法律三昧經一卷八紙
淨業障經一卷十八紙
清淨毘尼方廣經一卷二十紙
  右菩薩藏等九經十卷同帙
大方廣三戒經一部三卷五十四紙
寶梁經一部二卷四十四紙
迦葉經一部二卷四十五紙
寂調音所問經一卷
大乘三聚懺悔*經一卷十三
  右五經九卷同帙
大乘阿毘達磨*藏八十七部五百一十
九卷五十一帙
大智度論一部一百卷或一百一十卷或七十
卷二千三百九十八紙
瑜伽師地論一部一百卷一千八百
四十八紙
瑜伽師地論釋一卷
顯揚聖教論一部二十卷
顯揚聖教論頌一卷
阿毘達磨雜集論一部十六卷二百五
十五紙
寶積經論一部四卷九十九紙
  右二論二十卷二帙
阿毘達磨集論一部七卷一百八紙
攝大乘本論一部三卷六十一紙
  右二論十卷同帙
般若燈論一部一十五卷或十三卷二
百四十紙
勝思惟梵天所問經論一部四卷或三卷
六十紙
  右二論十九卷二帙
大莊嚴論一部十卷二百三
十二紙
大乘莊嚴論一部十三卷或十五卷
二百紙
十住毘婆沙論一部十五卷或十四卷三
百九十四紙
掌珍論一部二卷三十二紙
王法正理論一卷十七紙
成業論一卷十七紙
業成就論一卷十七紙
  右五論二十卷二帙
十地經論一部十二卷二百八
十四紙
攝大乘釋論一部十五卷二百二
十紙
攝大乘本論一部二卷三十四紙
攝大乘本論一部三卷五十八紙
  右三論二十卷二帙
攝大乘釋論一部十二卷三百三
十五紙
攝大乘釋論一部十卷無性釋二
百二十紙
攝大乘釋論一部十卷世親*釋一
百八十紙
攝大乘論一部十卷大業*釋一百
二十五紙
菩薩地持論一部十卷或八卷二
百五十紙
廣百論一部十卷
廣百論頌一卷十六紙
  右二論十一卷同帙
佛性論一部四卷
中論一部四卷或八卷
百論一部二卷
  右三論十卷同帙
究竟一乘寶性論一部五卷或四卷或三卷亦云
寶性分別大乘増上論
九十
六紙
寶性論一部四卷或五卷
思塵論三紙
觀所縁縁論三紙
三具足論二十紙
  右三論同卷
*右五論十卷同帙
成唯識論一部十卷護法
菩薩造
佛地經論一部七卷一百十
九紙
唯識論一卷或云唯識無
境界十九紙
唯識論一卷修道不共他與元魏留
支譯者小異十一紙
唯識二十論頌一卷天親菩薩
造九紙
  右四論十卷同帙
菩提資糧論一部六卷一百六
十七紙
寶積經論一部四卷
  右二論十卷同帙
彌勒菩薩問經論一部六卷或十卷或五卷
一百四十五紙
文殊問菩提心經論一部二卷一名伽耶山頂
經論三十四紙
大丈夫論一部二卷四十紙
  右三論十卷同帙
中邊分別論一部二卷三十八紙
辯中邊論一部三卷
辯中邊論頌一卷
佛阿毘曇論一部二卷四十四紙
順中論一部二卷
  右五論十卷同帙
金剛般若論一部二卷二十八紙
三無性論一部二卷或一卷三十四紙
金剛般若經論一部三卷五十五紙
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論一部
二卷四十九紙
妙法蓮華經論一卷
  右五論十卷同帙
顯識論一卷
因明正理門論一卷陳那菩薩
造十二紙
因明入理門論一卷商羯羅主
造六紙
大乘五蘊論一卷八紙
百法明門論一卷二紙
十二門論一卷龍樹菩薩造
二十八紙
十八空論一卷十九紙
入大乘論二卷堅意菩薩造
四十七紙
寶行王正論一卷
  右九論十卷同帙
方便心論一卷十七紙
發菩提心論一部二卷天親菩薩造
三十二紙
如實論一卷二十二紙
縁生論一卷十紙
十二因縁論一卷九紙
百字論一卷九紙
一輸盧迦論亦名一
輸迦論
  右二論同卷
大乘廣五蘊論一卷十八紙
破外道四宗論一卷二紙
破外道涅槃論一卷六紙
  右方便心等十論十卷同帙
決定藏論三卷
迴諍論一卷二十五紙
大乘起信論一卷
大般涅槃經本有今無偈論六紙
大般涅槃經論十一紙
  右二論同卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷十二紙
無量壽經論優波提舍
造八紙
轉識論
解拳論
  右三論同卷
大乘法界無差別論一卷七紙
  右決定藏等一十一論十卷同帙
*大周刊定衆經目録卷第十見定流行入
藏目卷上
*大周刊定衆經目録卷第十
流行入藏
録卷下
 *大唐天后勅佛*授記寺沙門明佺等撰 
小乘修多羅藏二百七部四百四十
三卷
四十四帙
單譯經
陰持入經一部二卷
大安般守意經一部二卷或一卷
大安般經一卷
八大人覺經
出家縁經一云出家
因縁經
阿含正行經名佛
説正意經
十八泥犁經
法受塵經
禪行法想經
佛説處處經
  右七經同卷
堅意經一名堅心正意
經一名堅心經
長者子懊惱三處經云長者懊惱經
亦直云三處惱經
揵陀國王經
須摩提長者經
阿難四事經
未生怨經
三品弟子經一名弟子學有三
輩經或無有字
四願經
  右八經同卷
胞胎經一卷一名胞胎
受身經
五百弟子自説本縁經一卷化度録云五百弟
子自説本起經
  右陰持入等二十經九卷同帙
四輩經
大迦葉本經寶唱録
無大字
當來變經或云當來
變滅經
清淨法行經
  右四經同卷
過去佛分衞經
時非時經一名時經
羅云忍辱經一名忍
辱經
佛爲年少比丘説正事經
難提釋經
  右五經同卷
沙曷比丘功徳
救護身命濟人病苦尼經
  右二經同卷
五苦章句經一卷又*名五苦經一云淨除罪蓋
娯樂佛法經一名五道章句經
般泥洹時大迦葉赴佛經或云摩訶
迦葉經
大魚事經
見正經一名生死
變識經
阿難七夢經一名阿難八夢
經或無八字
呵鵰阿那含經一名荷鵰阿那含經
一名阿調阿那含經
  右六經同卷
達摩多羅禪經一部二卷一名不淨觀經
一名道地經
栴檀樹經
燈指因縁經
佛臨般涅槃略説教誡經一名遺
教經
婦人遇辜經一名婦
遇對經
  右五經同卷
辯意長者子問經一名長者
問意經
淨飯王般涅槃經
  右二經同卷
無垢優婆夷問經
四天王經
十二頭陀經一名沙門
頭陀經
摩訶迦葉度貧母經
十二品生死經
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]