大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

舍利弗阿毘曇論 (No. 1548_ 曇摩耶舍曇摩崛多譯 ) in Vol. 28

[First] [Prev+100] [Prev] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]
舍利弗阿毘曇論卷第十一
 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍
共曇摩崛多等   譯 
  非問分智品第四之餘
若見具足人。若以戒盜爲淨。邪縁求吉。墮
地獄畜生餓鬼。受第八人身無有是處。是處
若凡夫人。以戒盜爲淨。邪縁求吉。墮地獄畜
生餓鬼。受第八人身有是處。非處未曾有二
轉輪聖王出世。有者無是處。是處。曾有一轉
輪聖王出世。有是處。非處若轉輪聖王生邊
國。無有是處。是處若轉輪聖王生於中國。有
是處。非處若轉輪聖王生於卑賤家若旃陀
羅家及諸工師家。若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇。偏
枯身不具足及餘病。無有是處。是處若轉
輪聖王生尊貴家。若刹利大姓家。若婆羅
門大姓家。若長者大姓家。若端正姝妙。身
相成就有是處。非處若轉輪聖王生貧賤家。
多所乏少無有財産飮食衣服。無有是處。是
處若轉輪聖王生多財家。有金銀錢財玉貝
珊瑚摩尼眞珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉
庫盈滿有是處。非處未曾有二如來無所著
等正覺出世。無有是處。是處若一如來無
所著等正覺出世有是處。非處若如來無所
著等正覺生於邊國。無有是處。是處若如
來無所著等正覺。生於中國。有是處。非處
若如來無所著等正覺。生於卑賤家。若旃陀
羅家。及諸工師家。聾盲瘖瘂攣躄跛蹇。偏枯
不具足及餘病。無有是處。是處若如來無所
著等正覺。生尊貴家。若刹利大姓家。婆羅門
大姓家。端正姝妙顏色第一。身相成就有是
處。非處若如來無所著等正覺生貧賤家。多
有所乏飮食衣服。無有是處。是處若如來。無
所著等正覺生多財寶家。金銀錢財玉貝珊
瑚摩尼眞珠琉璃象馬車乘僮使穀帛倉庫
盈溢有是處。非處若女人爲轉輪聖王。無有
是處。是處若男子爲轉輪聖王有是處。非處
若女人爲如來無所著等正覺。無有是處。是
處若男子爲如來無所著等正覺有是處。非處
若女人爲天帝釋爲魔王爲梵王無有是處。
是處若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王。有是
處。非處如無因如無門。如無物。如無悕望如
無有。如是非處。知因門物悕望如有有。如
非處。如來如實知。如是如來處非處。
如實分別。如實解。如是縁慧知見解射方便。
是名處非處智如來力。何謂如來力。如來此
處由智力。尊自在勝尊最上無勝善人大人。
如來如此力成就。所欲處如所欲盡所欲入
定出定。是謂如來力
何謂過去未來現在業受業處因報智如來
力。云何過去業。若業生已滅。是名過去業。何
等未來業。若業未生未出。是名未來業。何等
現在業。若業生未滅。是名現在業。何等業。思
業思已業。故作業非故作業。受業非受業。少
受業多受業熟業非熟業。色業非色業。可見
業不可見業。有對業無對業。聖業非聖業。是
名業。云何受業。如世尊説。四受業。有受業現
苦後有苦報。有受業現在樂後有苦報。有受
業現苦後有樂報。有受業現樂後有樂報。何
等受業現苦後有苦報。若有人忍憂忍苦殺
生。縁殺生故。以種種心受憂苦忍憂忍苦。竊
盜邪婬妄言兩舌惡口綺語。貪著瞋恚邪見。
縁邪見故以種種心受憂苦。身壞命終生惡
道地獄。此受業現苦後有苦報。何等受業現
樂後有苦報。若人忍喜忍樂殺生。縁殺生故。
以種種心忍喜忍樂。乃至邪見。縁邪見故。以
種種心忍喜忍樂。身壞命終墮惡道地獄。此
受業現樂後有苦報。何等受業現苦後有樂
報。若人忍憂忍苦不殺生。縁不殺生故。以種
種心受憂苦。忍憂忍苦。不竊盜不邪婬不妄
語不兩舌不惡口不綺語。不貪著不瞋恚正
見。縁正見行故。以種種心受憂苦。身壞命終
生善道天上。此受業現苦後有樂報何等受業
現樂後有樂報。若人忍喜忍樂。不殺生。縁不
殺生故。以種種心受喜樂。忍喜忍樂乃至正
見縁。正見故。以種種心忍喜樂。身壞命終生
善道天上。此受業現樂後有樂報。是名受業。
復次以業受業教取*教取已受報。是謂過
去未來現在業受業何謂處。若身惡行口惡
行意惡行。受不愛不喜不適意報。是謂處。若
身善行口善行意善行。受愛喜適意報。是謂
處。若身惡行口惡行意惡行。成就謗聖人邪
見行。縁邪見業因縁故。身壞命終墮惡道地
獄。是謂處。若身善行口善行意善行。成就不
謗聖人正見行。縁正見業因縁故。身壞命終
生善道天上。是謂處。若凡夫人故斷母命。故
斷父命羅漢聲聞命。故破衆僧。故於如來身
惡心出血。是謂處。若凡夫人。於是法外求餘
尊勝。求餘受供養。求餘沙門婆羅門説正見。
讃餘沙門婆羅門言。是一切智一切見。是謂
處。若凡夫人。於是法外若有沙門婆羅門異
縁實我世常。此實餘妄語。乃至非有如去非
無如去涅槃。以異縁實爲眞實。是謂處。若
凡夫人以戒盜爲淨。以邪縁求吉。墮地獄畜
生餓鬼。受第八人身。是謂處。若一轉輪聖王。
若轉輪聖王生於中國。若轉輪聖王生尊貴
家。若刹利大姓家。若婆羅門大姓家。若長者
大姓家。若端正姝妙身相成就。若轉輪聖王
生多財寶金銀珂貝珊瑚摩尼眞珠琉璃象馬
車乘*僮使穀帛倉庫盈滿。是謂處。若一如來
無所著等正覺出世。若如來無所著等正覺
生於中國。若如來無所著等正覺生尊貴家
刹利大姓家婆羅門大姓家。端正姝妙身相
成就。若如來無所著等正覺生多財寶家。有
金銀錢財玉貝象馬車乘*僮使穀帛倉庫盈
滿。是謂處。若男子爲轉輪聖王。若男子爲如
來無所著等正覺。若男子爲天帝釋爲魔王
爲梵王。是謂處。復次如來説。如此時地獄中
住。如此時畜生中住。如此時餓鬼中住。如此
時人中住。如此時天上住。是謂處。何謂因。若
業因貪。若業因恚。若業因癡。若業因不貪。若
業因不恚。若業因不癡。是謂因。復次色有此
因此方便。受想行識有此因此方便。入初禪
定。有此因此方便。入第二第三第四禪定。斷
惡法成就善法。是謂因。何謂報。若業受業五
道中受報。地獄畜生餓鬼人天色受想行識
是謂報。彼過去未來現在業受業處因報。如
來如實知。如是如來過去未來現在受業處
因報如實知。如實分別如實解。如是縁慧知
見解射方便。是名過去未來現在業受業處
因報智如來力。何謂如來力。如來此處由智
力尊自在勝尊最上無勝善人大人。如來如
此力成就。所欲處如所欲盡所欲。入定出定。
是謂如來力
何謂他衆生他人根勝非勝智如來力。云
何他衆生他人。除諸佛世尊。若餘衆生。是名
他衆生他人。云何根。二十二根。眼根耳根鼻
根舌根身根男根女根。命根樂根苦根喜根
憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知
欲知根知根已知根。是名根。云何非勝根。若
根不善。是名非勝根。云何勝根。若根善。是名
勝根。復次非勝根。若根非是聖。是名非勝根。
復次勝根。若根聖。是名勝根。復次非勝根。若
根聖軟。是名非勝根。復次勝根。若根聖利。是
名勝根。如來於他衆生他人根勝非勝如實
知。此衆生利根軟根善敬善解。恐後沈沒如
金剛。以不聞法便退。當有知法者。譬如
鉢羅花池波頭摩華池拘頭摩華池分陀利華
池。若優鉢羅華波頭摩華拘頭摩華分陀利
華。有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利
華。從泥出未出水。有優鉢羅華鉢頭羅華拘
頭摩華分陀利華。從泥出與水等。有優鉢羅
華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華。已出水空中
住不著水。如是如來他衆生他人根勝非勝如
實知。此衆生利根軟根善敬善解。恐後沈沒
如金剛。以不聞法便退。當有知法者。此衆生
若根成就有斷母命。有斷父命。有斷阿羅漢
聲聞命。有破衆僧。有於如來身惡心出血。此
衆生若根成就。有於是法外若求餘尊勝。有
求餘受供養者。謂餘沙門婆羅門能説正見。
有讃歎餘沙門婆羅門。此是一切智一切見。
此衆生若根成就。有於是法外。若有餘沙門
婆羅門。異縁實我世常餘虚妄。乃至非有如
去非無如去涅槃。比實餘虚妄。謂異縁實爲
眞實。此衆生若根成就。有以戒盜爲淨邪縁
求吉。墮地獄畜生餓鬼。受第八人身。此衆生
若根成就。有生刹利大姓家婆羅門大姓家居
士大姓家。此衆生若根成就。有生四天王
三十三天焔天兜率天化樂天他化自在天。
此衆生若根成就。有生梵天梵輔天梵衆天
大梵天。此衆生若根成就。生光天少光天無
量光天光音天。此衆生若根成就。生淨天少
淨天無量淨天遍淨天。此衆生若根成就。生
實天少實天無量實天果實天。此衆生若根
成就。有生無想天。此衆生若根成就。有生無
勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天。
此衆生若根成就。有生空處天識處天不用
處天非想非非想處天。此衆生若根成就。有
離欲惡不善法有覺有觀。離生喜樂。成就初
禪行。此衆生若根成就。有滅覺觀。内正信一
心。無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。此衆生
若根成就。有離喜捨行念智身受樂。如諸聖
人説捨念樂行。成就第三禪行。此衆生若根
成就有斷苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念清
淨。成就四禪行。此衆生若根成就。有離一切
色想滅瞋恚想。不思惟若干想。成就無邊空
處行。此衆生若根成就。有離一切空處。成就
無邊識處行。此衆生若根成就。有離一切識
處。成就不用處行。此衆生若根成就。有離一
切不用處。成就非想非非想處行。此衆生若
根成就。有受無量若干神足能動大地。如以
一爲多以多爲一。乃至梵天身得自在。此衆
生若根成就。有天耳清淨過人。聞二種聲。人
聲非人聲。此衆生若根成就。有知他衆生他
人心。有欲心如實知有欲心。無欲心如實知
無欲心。乃至知有勝心如實知有勝心。無勝
心如實知無勝心。此衆生若根成就。有憶念
若干宿命。念一生二生三生。乃至成就此行。
此衆生若根成就。天眼清淨過人。見衆生生
死好色惡色善道惡道卑勝。乃至如實知衆
生所造業。此衆生若根成就。有上正決定得
須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果。
此衆生若根成就。有力由有力自在成就行。
此衆生若根成就。無有斷母命。乃至由力自
在成就行。如來如此他衆生他人根勝非勝。
如實選擇分別縁慧。知見解射方便。是名他
衆生他人根勝非勝智如來力。何謂如來力。
彼如來此處由智力尊自在。力勝力最勝最
上無過者。善人大人。如來此力成就。所欲處
如所欲盡所欲。出定入定。是謂如來力。何謂
他衆生他人若干解智如來力。云何他衆生
他人。除諸佛世尊。若餘衆生。是名他衆生他
人。云何解。若心向彼心至彼。尊上彼解彼。是
名解。如來他衆生他人。如實知若干解。此衆
生有解卑有解勝。衆生有解惡有解善有解
生死。有解涅槃。衆生有解色。有解聲香味觸
法。衆生有解刹利大姓婆羅門大姓居士大
家。衆生有解四大天王天三十三天焔天兜
率天化樂天他化自在天。衆生有解梵天梵
輔天梵衆天大梵天。衆生有解光天少光天
無量光天光音天。衆生有解淨天少淨天無
量淨天遍淨天。衆生有解實天少實天無量
實天果實天。衆生有解無想天。衆生有解無
勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天。
衆生有解空處天識處天不用處天非想非非
想處天。衆生有解入初禪第二第三第四禪。
衆生有解入空處定識處定不用處定入非想
非非想處定。衆生有解神足證智。有解天耳
證智。有解心擇證智。有解憶念宿命證智。有
解衆生生死證智。衆生有解上正決定得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。衆生
有解由力尊自在。衆生若能解見斷母命。有
斷父命。有斷阿羅漢聲聞命。有破壞於僧。有
於如來身惡心出血。衆生若解有於是法外
求餘尊勝求堪受供養者。有讃餘沙門婆羅門
能説正見。讃餘沙門婆羅門。此是一切智一
切見。衆生若能有於是法外有沙門婆羅門。
異縁實我世常。此實餘虚妄。乃至非有如去
非無如去涅槃。此實餘虚妄。衆生若解有以
戒盜爲淨。邪縁求吉。墮地獄畜生餓鬼。受第
八人身。衆生若解有生刹利大姓家婆羅門
大姓家居士大家。衆生若解生四天王天三
十三天焔天兜率天化樂天他化自在天。衆
生若解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天。衆
生若解有生光天少光天無量光天光音天。
衆生若解有生淨天少淨天無量淨天遍淨
天。衆生若解有生實天少實天無量實天果
實天。衆生若解有生無想天。衆生若解有生
無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒
天。衆生若解有生空處天識處天不用處天非
想非非想處天。衆生若解有離欲惡不善法
有覺有觀離生喜樂成就初禪行。衆生若解
有滅覺觀内淨信一心無覺無觀定生喜樂成
就二禪行。衆生若解有離喜捨行念知身受
樂。如諸聖人解捨念樂行成就三禪行。衆生
若解有斷苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念淨
成就四禪行。衆生若解有離一切色想滅瞋
恚想。不思惟若干想成就無邊空處行。有離
一切空處成就無邊識處行。有離一切識處
成就不用處行。有離一切不用處成就非想
非非想處行。衆生若解有獲若干神足能動
大地。以一爲多以多爲一。乃至梵天身自在。
衆生若解有天耳清淨過人。聞二種聲人非人
聲。衆生若解有他衆生他人知他衆生心。有
欲心如實知有欲心。無欲心如實知無欲心。
乃至有勝心如實知有勝心。無勝心如實知無
勝心。衆生若解有憶念若干宿命。憶念一身
二身三身。乃至此成就行。衆生若解有天眼
清淨過人。見衆生生死好色惡色善道惡道
卑勝。乃至知衆生如所造業。衆生若解有上
正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果。衆生若解由力尊自在。衆生若解無有
斷母命。衆生若解無有乃至由力尊自在。如
是如來他衆生他人若干解。如實選擇分別
縁慧。知見解射方便。是名他衆生他人若干
解智如來力。何謂如來力。如來此處由智力
尊自在力勝力最勝最上無過者。善人大人。
如來此力成就。所欲處如所欲盡所欲。出定
入定。是謂如來力
何謂若干界無量界及世智如來力。云何若
干界。色界非色界。乃至十八界。如界品説。是
名無量界。云何世。有二種世。衆生世行世。云
何衆生世。衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼
人天中。是名衆生世。云何行世。行謂五受陰。
色受陰受想行識受陰。是名行世。如來於此
若干無量界世如實知。如是如來若干界無量
界及世。如實選擇分別縁慧知見解射方便。
是名若干界無量界世智如來力。何謂如來
力。如來此處智由力尊自在力勝力最勝最
上無有過者。善人大人。如來成就此力。所欲
處如所欲盡所欲。出定入定。是謂如來力。何
謂至一切道智如來力。云何至一切道無有
一衆生一法一智一道能至一切道。唯有如
來報法。得名至一切道。如來如實知至一切
道。若成此道行。能牽至短命久命。若成此道
行。能牽至多病少病。若成此道行。能牽至卑
賤尊貴。若成此道行。能牽至醜陋姝妙。若成
此道行。能牽至少賤多賤。若成此道行。牽至
少威徳多威徳。若成此道行。牽至無智慧有
智慧。若成此道行。能牽至刹利大姓婆羅門
大姓居士大家。若成此道行。牽至四天王天
三十三天。焔天兜率天化樂天他化自在天。
多修行此道。牽至於梵天梵輔天梵衆天大
梵天。多修行此道行。牽至於光天少光天無
量光天光音天。多修行此道。牽至於淨天少
淨天無量淨天遍淨天。多修行此道。牽至實
天少實天無量實天果實天。多修行此道。牽
至無想天。多修行此道。牽至無勝天無熱天
善見天妙善見天阿迦膩吒天。多修行此道。
牽至空處天識處天不用處天非想非非想處
天。多修行此道。能入初禪定二禪三禪四禪
定。多修行此道。能入空處定識處不用處非
想非非想處定。多修行此道。得神足證智。得
天耳證智。得心擇證智。得憶念宿命證智。得
衆生生死證智此道苦難解。此道苦速解。此
道樂難解。此道樂速解。多修行此道。能上正
決定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果。多修行道。得由力尊自在。衆生若行。
有斷母命。有斷父命。有斷阿羅漢聲聞命。有
破衆僧有於如來身惡心出血。衆生有於是
法外求餘尊勝。有求餘供養者。有求餘沙門
婆羅門能説正見者。有讃餘沙門婆羅門言
是一切智一切見衆生。若行有於是法外求餘
沙門婆羅門。異縁實我世常。此實餘虚妄。我
世非常。此實餘虚妄。乃至非有如去非無如
去涅槃。此實餘虚妄。謂異縁實爲眞實。衆
生若行有以戒盜爲淨。邪縁求吉。墮地獄畜
生餓鬼。受第八人身。衆生若行有生刹利大
姓家婆羅門大姓家居士大家。衆生若行有
生四天王天三十三天焔天兜率天化樂天他
化自在天。衆生若行有生梵天梵輔天梵衆
天大梵天。有生光天少光天無量光天光音
天。衆生若行有生淨天少淨天無量淨天遍
淨天。衆生若行有生實天少實天無量實天
果實天。有生無想天。此衆生若行有生無勝
天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天。衆
生若行有生空處天識處天不用處天非想非
非想處天。衆生若行有離欲惡不善法。有覺
有觀離生喜樂。成就初禪行。有滅覺觀内淨
信一心。無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。有
離喜捨行念知身受樂。如諸聖人解捨念樂
行。成就三禪行。有斷苦樂先滅憂喜。不苦不
樂捨念淨。成就四禪行。衆生若行有離一切
色想滅瞋恚想。不思惟若干想成就無邊空
處行。有離一切空處成就無邊識處行。有離
一切識處成就不用處行。衆生若行有離一
切不用處成就非想非非想處行。衆生若行
有受無量若干神足能動大地。以一爲多以
多爲一。乃至梵天身得自在。有天耳清淨過
人聞二種聲。人非人聲。有知他衆生他人心。
有欲心如實知有欲心。無欲心如實知無欲
心。乃至有勝心如實知有勝心。無勝心如實
知無勝心。若憶念無量若干宿命。一生二生
三生。乃至成就法行。若天眼清淨過人。觀衆
生生死好色惡色善欲惡欲卑勝。乃至知衆
生如所造業。衆生若行有得上正決定。得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。衆生
若行爲得由力尊自在。衆生若行無有斷母
命。乃至無有得由力尊自在。如是如來至一
切處道。如實選擇分別縁慧知見解射方便。
是名至一切處道智如來力。何謂如來力。如
來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過
者。善人大人。如來此力成就。所欲處如所
欲盡所欲。出定入定。是謂如來力
何謂禪解脱定入定垢淨起智如來力。云何
禪。如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜
樂。成就初禪行。滅覺觀内淨信一心。無覺無
觀定生喜樂。成就二禪行。離喜捨行念知身
受樂。如諸聖人解捨念樂行。成就三禪行。斷
苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念淨。成就四禪
行。是名禪。云何解脱。色觀色。初解脱。内無
色想外觀色二解脱。淨解脱。三解脱。離一切
色想。滅瞋恚想不思惟若干想。成就無邊空
處行。四解脱。離一切空處。成就無邊識處行。
五解脱。離一切識處。成就無所有處行。六解
脱。離一切不用處。成就非想非非想處行。七
解脱。離一切非想非非想處。成就滅受想行。
八解脱。是名解脱。云何定。有覺有觀定。無覺
有觀定。無覺無觀定。空定無相定無願定。是
名定。云何入定。入想定無想定隨想*定不隨
想定不共色定共色定無勝定。一切入定。是
名入定。云何垢。欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢
障蓋繋縛惡行垢。及餘垢法。若禪解脱定入
定垢。不淨不起不清不妙汚染業無光明。是
名垢。云何淨。若欲盡瞋恚盡愚癡盡煩惱盡
障蓋繋縛惡行盡。及餘垢法盡。若禪解脱定
入定無垢淨。起清妙不汚染業有光明。是名
淨。云何起。如初禪起心入二禪。如初禪起心
入三禪。如初禪起心入四禪。如二禪起心入
三禪。如二禪起心入四禪。如三禪起心入四
禪。是名起。復次若淨即是起。若起即是淨。是
謂淨起。彼如來於禪解脱定入定垢淨起如
實知。如是如來於禪解脱定入定垢淨起。選
擇分別縁慧知見解射方便。是名禪解脱定
入定垢淨起智如來力。何謂如來力。如來此
處智力由尊自在力勝力最勝最上無過者。
善人大人。如來此力成就。所欲處如所欲盡
所欲。出定入定。是謂如來力
何謂憶念宿命智證如來力。如來憶念自及
他若干宿命。憶念若一生二生三生四生五
生。若十二十三十四十五十百生。若千生。百
千生無量百生無量千生。若劫成若劫壞。若
劫成壞。若無量劫成。無量劫壞。無量劫成壞。
我本在彼。如是名如是姓如是生。如是飮食
如是命。如是命長短。如是受苦樂。從彼終生
彼。從彼終生此。成就行。憶念若干宿命。如人
從自聚落至他聚落。在彼聚落。若行若住若
坐若語若默。從彼聚落至餘聚落在彼聚落。
若行若住若坐若語若默。從彼聚落至餘聚
落。若行若住若坐若語若默。此人後時來至
自聚落。憶念前一切聚落不以爲難。我從自聚
落至他聚落。我在彼聚落。如是行如是住如
是坐。如是語如是默。我從彼聚落至餘聚落。
我在彼聚落。如是行如是住如是坐。如是語
如是默。我從彼聚落復至餘聚落。如是行如
是住如是坐。如是語如是默。我還至自聚落。
如是如來憶念自及他無量若干宿命。憶念
若一生二生三生。乃至此成就行。如是如來
憶念宿命智證。如實選擇分別縁慧知見解
射方便。是名憶念宿命智證如來力。何謂如
來力。如來此處由智力尊自在力勝力最勝
最上無過者。善人大人。此如來力成就。所欲
處如所欲盡所欲。出定入定。是謂如來力。何
謂衆生生死智證如來力。如是如來以天眼
清淨過人。見衆生生死好色惡色善道惡道
卑勝。知衆生如所造業。衆生身惡行口惡行
意惡行。成就謗聖人邪見行。縁邪見業故。身
壞命終墮惡道地獄畜生餓鬼。此衆生身善
行口善行意善行。成就不謗聖人正見行。縁
正見業故。身壞命終生善道天上人中。如是
天眼清淨過人。見衆生生死好色惡色善道
惡道卑勝。知衆生如所造業。如聚落城邑中
有高臺。清淨眼人在臺上住。見東方衆生西
方往來周旋。見西方衆生東方往來周旋。見
南方衆生北方往來周旋。見北方衆生南方
往來周旋。自見臺邊人出入往反周旋。如是
如來天眼清淨過人。見衆生生死好色惡色
善道惡道卑勝。乃至知衆生如所造業。如是
如來衆生生死智證。如實選擇分別縁慧知
見解射方便。是名衆生生死智證如來力。何
謂如來力。如來此處由智力尊自在力勝力最
勝最上無過者。善人大人如來此力成就。所
欲處如所欲盡所欲出定入定。是謂如來力」
何謂有漏盡智如來力。何謂有漏。七漏。見斷
漏。忍斷漏。親近斷漏。遠離斷漏。調伏斷漏。
戒斷漏。思惟斷漏。是名漏。云何盡漏。若漏盡
縁盡調伏縁調伏離正離捨吐斷出。是名漏
盡。如是如來身及他漏盡如實知如泉水清
淨不濁。若彼若有沙石螺蜯黿龜魚鼈於中
遊行。於泉水邊。清淨眼人。見彼明了。若沙石
螺蜯黿龜魚鼈於中遊行。彼人見此沙石螺
蜯黿龜魚鼈於中遊行。如是如來自及他漏
盡如實知。如是如來漏盡智。如實選擇分
別縁慧知見解射方便。是名有漏盡智如來
力。何謂如來力。此處由智力尊自在力勝力
最勝最上無過者。善人大人如來此力成就。
所欲處如所欲盡所欲出定入定。是謂如來
力。此是如來十力
云何十二智性。如世尊説。諸比丘。當説十二
智性。諦聽諦聽。善受善思惟。我當説。比丘言
如是。諸比丘至心聽。世尊如是説。何等十二
智。比丘。此苦聖諦。先未聞法。我生智生眼生
覺生明生術生慧生解。諸比丘當知。此苦聖
諦。先未聞法。生智生眼生覺生明生術生慧
生解。比丘。我知此苦聖諦已。先未聞法。生智
生眼生覺生明生術生慧生解。比丘。此集聖
諦。先未聞法。我生智生眼生覺生明生術生
慧生解。諸比丘當知。此集聖諦當斷。先未聞
法。生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘。
我斷此集聖諦已。先未聞法。生智生眼生覺
生明生術生慧生解。比丘。此滅聖諦。先未聞
法。我生智生眼生覺生明生術生慧生解。諸
比丘。當證此滅聖諦。先未聞法。生智生眼生
覺生明生術生慧生解。比丘。我證此滅聖諦
已。先未聞法。生智生眼生覺生明生術生慧
生解。比丘。此道聖諦。先未聞法。我生智生眼
生覺生明生術生慧生解。諸比丘。當修此道
聖諦。先未聞法。生智生眼生覺生明生術生
慧生解。比丘。我修此道聖諦已。先未聞法。生
智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘。此四
聖諦三分十二行。我若不如實知者。不得無
上正覺。亦不説言得。比丘。此四聖諦三分
十二行。我如實知故。今得無上正覺。亦説
言得。是名十二智性
云何四十四智性。如世尊説。比丘。我當説四
十四智性。諦聽諦聽。善受善思惟。我當説。
比丘言。如是世尊。諸比丘。至心聽。世尊如
是説。何等四十四智。如是比丘。知老死知
老死集。知老死滅知老死滅道。生有取愛受
觸六入名色識。知行知行集。知行滅知行
滅道。云何比丘知老死。云何老。謂諸衆生。諸
中衰耗戰掉面皺諸根。熟命促行故是名
老。云何死。謂諸衆生。諸衆生終沒死盡除
壞捨陰。此物變異離世。是名死。比丘。如是知
老死。云何比丘知老死集。如比丘以生集知
老死集。如是比丘知老死集。云何比丘知老
死滅。如比丘以生滅知老死滅。如是比丘知
老死滅。云何比丘知老死滅道。如比丘如實
知八聖道。正見正覺正語正業正命正進正
念正定。如是比丘知老死滅道。比丘若知老
死知老死集。知老死滅知老死滅道。此是法
智。比丘於現在智。明了常解以過去未來而
取比類。如過去沙門婆羅門。已知老死。已知
老死集。已知老死滅。已知老死滅道。彼一切
已知。如我自知。如未來沙門婆羅門。當知老
死苦。當知老死集。當知老死滅。當知老死滅
道。彼一切當知如我自知。此是比智。比丘。若
二智明了。謂法智比智。是謂比丘見解具足
得堪忍得勝法得無畏。向此法調伏。知此
調伏。見此法調伏。學知學術流向法。於梵淨
行必能常住。於甘露門解射自在。云何比丘
生有取愛受觸六入名色識知行。云何行。三
行。身行口行意行。是名行。如是比丘知行。云
何比丘知行集。如比丘以無明集知行集。如
是比丘知行集。云何比丘知行滅。如比丘以
無明滅知行滅。如是比丘知行滅。云何比丘
知行滅道。如比丘如實知八聖道。正見正覺
正語正業正命正*進正念正定。如是比丘知
行滅道。比丘。如是知行知行集知行滅知行
滅道。是謂法智。比丘。於現在智明了常解。以
過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門。已
知行已知行集。已知行滅已知行滅道。彼一切
已知如我自知。如未來沙門婆羅門。當知行
當知行集。當知行滅。當知行滅道。若一切當
知如我自知。是名比智。比丘。*若二智明了。
謂法智比智。是謂比丘見解具足得堪忍得
勝法得無畏。向此法調伏。知此調伏。見此法
調伏。學知學術成就流向法。於梵淨行法必
能常住。於甘露門解射自在。是名四十四智

云何七十七智性。如世尊説。諸比丘。我當説
七十七智性。諦聽諦聽。善受善思惟。我當説。
比丘言。如是世尊。諸比丘。至心聽。世尊如是
説。云何七十七智。無明縁行智。無無明
行智。如過去無明縁行智。無無明無行智。如
未來無明縁行智。無無明無行智。若法住智。
彼亦盡法變法離欲法滅法。乃至生縁老死
智。無生無老死智。如過去生縁老死智。無
無老死智。未來生縁老死智。無生無老死
智。若彼法住智。亦盡法變法離欲法滅法。是
名七十七智性智品竟
舍利弗阿毘曇論卷第十一舍利弗阿毘曇論卷第十二
 姚秦*罽賓三藏*曇摩耶舍
共*曇摩崛多*等   譯 
  非問分縁品第五
善縁方便善縁解有縁方便。聖忍非智有縁
方便。聖智非忍有縁方便。受問答因倶生法
若因此有此。若無因無此。若此生有此生。若
此滅有此滅。若無明縁行。乃至生縁老死。憂
悲苦惱苦聚成就。如是純苦具足。無明滅則
行滅。乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅。如是
苦聚滅。是縁方便成就。若彼於過去縁疑惑。
我過去有。我非過去有。何姓過去有。何因過
去有。若於未來縁疑惑。我未來有。乃至何因
未來有。若彼因縁疑惑。我云何有。我云何
非有。何因有何生處。此衆生從何來去至何
處。若於佛疑惑。是佛世尊非佛世尊。世尊善
説法。世尊不善説法。世尊聲聞衆善趣。世尊
聲聞衆不善趣。行常行無常。行苦行非苦
行。我法非我法。寂靜涅槃非寂靜涅槃。有與
無與。有施無施。有祀無祀。有善惡業果報。無
善惡業果報。有今世無今世。有後世無後世。
有父母無父母。有天無天。衆生有化生。衆生
無化生。世有沙門婆羅門正趣正至。若今世
後世自證知説。世無沙門婆羅門正趣正至。
若今世後世自證知説。若於法疑惑心不決
定。猶豫二心疑心不了。無量疑不盡非解脱。
彼時無有。若有沙門婆羅門。異縁實我世常。
此實餘虚妄。乃至如去不如去。彼時亦無有。
何況聖縁方便成就。終無此煩惱垢
云何縁。如佛告諸比丘。我當説縁縁生法。云
何縁。無明縁行。若諸佛出世若不出世。
住法界。住彼法界。如來正覺正解已。演説開
示分別顯現。説無明縁行乃至生縁老死。若
如此法。如爾非不如爾。不異不異物。常法實
法法住法定。如是縁是名縁。云何縁生法。老
死無常。有爲縁生盡法變異法。離欲法滅法。
乃至無明無常有爲縁生法盡法變異法。離欲
法滅法。是名縁生法。云何縁方便。若彼縁若
此縁生法。若見解射方便。是名縁方便。比丘。
齊幾名善縁方便。彼縁此縁生法。如實知如
實見。齊是名善縁方便。云何無明。癡不善
根。是名無明。云何無明縁行。無明縁福行非
福行不動行。云何非福行。不善身行。不善口
行。不善意行。云何不善身行。若人無慧無明
不斷。行殺盜婬。及餘不善身行。是名不善身
行。云何不善口行。若人無慧無明未斷。行妄
語兩舌惡口綺語。及餘不善口行。是名不善
口行。云何不善意行。若人無慧無明未斷。起
貪欲瞋恚邪見。是名不善意行。此身口意不
善行。名非福行無明縁現世行。云何福行。身
善行口善行意善行。云何身善行。若人無慧
無明未斷。不殺盜婬。及餘身善行。是名身善
行。云何口善行。若人無慧無明未斷。不妄語
兩舌惡口綺語。及餘口善行。是名口善行。云
何意善行。若人無慧無明未斷。無貪無恚正
見。是名意善行。此身口意善行。是名福行無
明縁現世行。復次若人無慧無明未斷。離欲
惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就初禪行。
彼身業無教戒法入攝意識所知。口業無教
戒法入攝意識所知。意業由意生受想思觸思
惟。如是身口意善行。是名福行無明縁現世
行。復次若人無慧無明未斷。滅覺觀内信心。
無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。彼身業無
教戒法入攝意識所知。口業無教戒法入攝
意識所知。意業由意生受想思觸思惟。如是
身口意業善行。是名福行無明縁現世行。復
次若人無慧無明未斷。離喜捨行念知身受
樂。如諸聖人解捨念樂行。成就三禪行。彼身
業無教戒法入攝意識所知。口業無教戒法
入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟。
如是身口意善行。是名福行無明縁現世行。
復次若人無慧無明未斷。斷苦樂先滅憂喜。
不苦不樂捨念淨。成就四禪行。彼身業無教
戒法入攝意識所知。口業無教戒法入攝意
識所知。意業由意生受想思觸思惟。如是身
口意善行。是名福行無明縁現世行。是名福
行。云何不動行。若人無慧無明未斷。離一切
色想。滅瞋恚想。不思惟若干想。成就無邊空
處行。彼身業無教戒法入攝意識所知。口業
無教戒法入攝意識所知。意業由意生受想
思觸思惟。如是身口意善行。是名不動行無
明縁現世行。復次若人無慧無明未斷。離一
切空處。成就無邊識處行。彼身業無教戒法。
入攝意識所知。口業無教戒法入攝意識所
知。意業由意生受想思觸思惟。如是身口意
善行。是名不動行無明縁現世行。復次若人
無慧無明未斷。離一切識處。成就無所有處
行。彼身業無教戒法。入攝意識所知。口業無
教戒法。入攝意識所知。意業由意生受想思
觸思惟。如是身口意善行。是名不動行無明
縁現世行。復次若人無慧無明未斷。離一切
無所有處。成就非有想非無想處行。彼身業
無教戒法。入攝意識所知。口業無教戒法。入
攝意識所知。意業由意生受想思觸思惟。如
是身口意善行。是名不動行無明縁現世行。
是名不動行。復次若人無慧無明未斷。作不
善身口意行。作不善行故。身壞命終。墮地獄
畜生餓鬼。以因緒縁故。墮地獄畜生餓鬼受
五陰身。如是縁現世行受未來行。是名無明
縁未來行。復次若人無慧無明未斷。作有漏
身善行。當受欲界生。作有漏口善行意善行。
當受欲界生。作善行已身壞命終。若生人中
欲界天上。以因緒縁故。人中欲界天上受五
陰身。如是縁現世行受未來行。是名無明縁
未來行。復次若人無慧無明未斷。作有漏身
善行。當受色界生。作有漏口善行意善行。當
受色界生。作善行已身壞命終。生色界天上。
以因緒縁故。色界天上受五陰身。如是縁現
世行受未來行。是名無明縁未來行。復次若
人無慧無明未斷。作有漏身口意善行。當受
無色界生。作善行已身壞命終生無色界天
上。以因緒縁故。無色界天上受四陰身。如是
縁現世行受未來行。是名無明縁未來行。如
佛説。阿難。行有縁。如是阿難問已有答。
何縁。無明縁行。此是答。阿難。若無無明者有
行不。世尊。無也。阿難。以因緒縁故行。若無
明縁行。如向所説。以是故説
云何行縁識。有縁共欲思生共欲識。如是縁
現在行生現在識。名行縁現在識。有共瞋恚。
有共愚癡。無共欲無共瞋恚無共愚癡。善不
善有縁無記思。有生無記識。如是縁現在行
生現在識。是名行縁現在識縁眼縁色生識。
彼眼行色行若縁識。如是縁現在行生現在
識。是爲現在行縁現在識。耳鼻舌身縁意縁
法生識。彼意行法行若縁識。如是縁現在行
生現在識。是名現在*行縁現在識。復次若人
無慧無明未斷。起不善身行不善口行不善
行。作不善行已。身壞命終。墮地獄畜生
餓鬼。以因緒縁故。生地獄畜生餓鬼。初識以
業。因緒集縁。生眼識乃至意識及後了識。如
是縁現在行生未來識。是爲行縁未來識。復
次若人無慧無明未斷。作有漏身善行。當受
欲界生。作有漏口意善行。當受欲界生。作善
行已身壞命終。若生人中。若生欲界天上。以
因緒縁故。若生人中。若生欲界六天。初識以
業。因緒集縁。生眼識乃至意識及後了識。
如是縁現在行生未來識。是爲行縁識。復次
若人無慧無明未斷。行有漏身善行。當受色
界生。作有漏口意善行。當受色界生。作善行
已身壞命終。生色界天上。以因緒縁故。色
界天上受初識業。因緒集縁。生眼識乃至意
識及後了識。如是縁現在行生未來識。是名
行縁未來識。復次若人無慧無明未斷。作有
漏身善行。當受無色界生。作有漏口意善行。
當受無色界生。作善行已身壞命終。生無色
界天上。以因緒縁故。無色界天上受初識業。
因緒集縁。生意界意識界及後了識。如是縁
現在行生未來識。是名行縁未來識。復次若
人無慧無明未斷。作身口意惡行。作惡行已
身壞命終。墮地獄畜生餓鬼。以因緒縁故。地
獄畜生餓鬼有不善思共彼思識。如是縁未
來行受未來識。是名行縁未來識。復次若人
無慧無明未斷。作有漏身善行。當受欲界生。
作有漏口意善行。當受欲界生。作善行已身
壞命終。若生人中生欲界天上。由因緒縁故。
若人中欲界天上。有善思共彼思識。如是縁
未來行受未來識。是名行縁未來識。復次若
人無慧無明未斷。作有漏身善行。當受色界
生。作有漏口意善行。當受色界生。作善行已
身壞命終。生色界天上。以因緒縁故。生色界
天上。有思共思識。如是縁未來行生未來識。
是名行縁未來識。復次若人無慧無明未斷。
作有漏身善行。當受無色界生。作有漏口意
善行。當受無色界生。作善行已身壞命終。生
無色界天上。以因緒縁故。無色界天上有不
動思共彼思識。如是縁未來行生未來識。是
名行縁未來識。復次若最後行未知而滅。若
無間行滅已。識續餘道生。彼行彼縁無間縁。
若因識續餘道生。彼行縁彼識因縁。若思行
彼識續餘道生。彼行縁彼識境界縁。若彼行
識續餘道生。彼行縁彼識依縁。若報行識續
餘道生。彼行縁彼識報縁。若起行識續餘道
生。彼行縁彼識起縁。若行相應識續餘道生。
彼行縁彼識異縁。若行増上識續餘道生。彼
行縁彼識増上縁。此最後識滅。初識續餘道
生。最後識滅已。初識即生。無有中間。喩如
影移日續日移影續。影之與日無有中間。如
是最後識滅。初識續餘道生。後識滅已。即受
初識。無有中間。若最初識。若最後識相應法。
不至後識。喩如眼識滅已生耳識。耳識滅已
生眼識。眼識相應法不至耳識。耳識相應法
不至眼識。如是最後識最後識相應法。不至
初識。初識相應法不至後識。後識滅已即生
初識。謂此時過。謂此滅彼生。謂此終彼始。非
彼命彼身。非異命異身。非常非斷。非去非來
非變。非無因非無作。非此作此受。非異作
異受。知有去來。知有生死。知有業相續。知
有説法。知有縁。無有從此至彼者。無有從彼
至此者。何以故。業縁相續生。如佛説阿難。識
有縁。如是阿難問已有答。識有何縁行縁。此
是答。阿難。若無行者當有識不。世尊。無也。
以是阿難。此因緒縁識若行縁識。如向所説。
以此故説
云何識縁名色。有縁共欲識生。有欲身業生。
有欲口業生。有欲意業生。共有欲身業口業
是謂色。共有欲意業。由意生受想思觸思惟
謂名。如是現在識生現在名色。是名識縁現
在名色。共有瞋恚共有愚癡。無共欲無共瞋
恚無共愚癡。善不善有縁無記識。無記身
口業意業。無記身業口業謂色。無記意業由
意生受想思觸思惟謂名。如是縁現在識生
在名色。是名現在識縁現在名色。復次若
人無慧無明未斷。作不善識。彼作不善識已。
身壞命終墮地獄畜生餓鬼。以因緒縁故。生
地獄畜生餓鬼名色。四大四大所造色。是色
由意生受想思觸思惟謂名。是名縁現在識
生未來名色。是爲識縁未來名色。復次若人
無慧無明未斷。作有漏善識。當受欲界生。作
善識已。身壞命終若生人中。若生欲界天上。
以因緒縁故。受人中若欲界天上名色。四大
四大所造色。是色由意生受想思觸思惟。是
名如是縁現在識生未來名色。復次若人無慧
無明未斷。離欲惡不善法。有覺有觀離生喜
樂。成就初禪行彼喜樂。初禪尊上堪忍住喜
樂。初禪尊上堪忍住已。識依樂取。彼身壞命
終生色界天上。以因緒縁故。生色界天上名
色。四大四大所造色。是色由意生受想思觸
思惟。是名如是縁現在識生未來名色。是名
識縁未來名色。乃至復次若人無慧無明未
斷。離一切無所有處。成就非有想非無想處
行喜樂。彼非有想非無想處尊上堪忍住喜
樂。非有想非無想處尊上堪忍多住已。識依
取樂多修行。身壞命終生非有想非無想處
天上。以因緒縁故。生非想非非想處天上。名
由意生受想思觸思惟謂名。如是縁現在識
生未來名是名識縁未來名。復次若人無慧
無明未斷。作不善身行不善口行不善意行。
作不善行已。身壞命終生地獄畜生餓鬼。以
因緒縁故。生地獄畜生餓鬼。初識共彼識名
色。四大四大所造色。是色由意生受想思觸
思惟。是名如是縁未來識生未來名色。是名
識縁未來名色。復次若人無慧無明未斷。作
有漏身口意善行。當受欲界生。作善行已。身
壞命終若生人中欲界天上。以因緒縁故。生
人中若欲界天上。初識共彼識名色四大四
大所造色。是色由意生受想思觸思惟。謂名
如是縁未來識生未來名色。是名識縁未來
名色。復次若人無慧無明未斷。作有漏身善
行。當生色界。作有漏口善行意善行。當生色
界。作善行已。身壞命終生色界天上。以因緒
縁故生色界。初識共彼識名色。四大四大所
造色。是色由意生受想思觸思惟。是名如是
縁未來識生未來名色。是名識縁未來名色。
復次若人無慧無明未斷。作有漏身善行。當
生無色界。作有漏口善行意善行。當生無色
界。作善行已。身壞命終生無色界天上。以因
緒縁故。生無色界天上。初識共彼識名。由意
生受想思觸思惟。是名如是縁未來識生未
來名。是名識縁未來名。如佛説。阿難。名色有
縁。如是阿難問已有答。名色何縁。識縁名色
此是答。阿難。識不入胎有名色生不。世尊。無
也。阿難。識入胎不出有名色集不。世尊。無也。
阿難。若嬰兒識斷壞非有。彼有名色増長廣
大不。世尊。無也。阿難。無一切識者。有名色
不。世尊。無也。以是阿難以因緒縁名色。阿
難。若識縁名色。如向所説。以是故説
云何名色縁六入縁摶食。現在眼根潤益増
長。耳鼻舌身意根潤益増長。摶食謂色。由意
生受想思觸思惟謂名。如是縁現在名色生現
在六入。是名名色縁現在六入。縁衣服洗浴
調身。現在眼根潤益増長。耳鼻舌身意根潤
益増長。衣服洗浴調身摶食謂色。由意生受
想思觸思惟謂名。如是縁現在名色生現在
六入。是名名色縁現在六入。縁喜處色。現在
眼根潤益増長。耳鼻舌身意根潤益増長。喜
處色謂色。由意生受想思觸思惟謂名。如是
色縁現在六入。復次若有比丘阿羅漢。諸漏
已盡所作已辦。捨於重擔己利具足。有煩惱
盡正解脱已。受勝業成就。彼現在眼根潤益
増長。耳鼻舌身意根潤益増長。若實人身業
口業謂色。意業由意生受想思觸思惟謂名。
如是縁現在名色生現在六入。是名名色縁
現在六入。復次若有比丘大神足大威力。於
自身起心化作餘色身。一切支節諸根成就。
現在潤益増長。眼根耳鼻舌身意根潤益増
長。若實人身業口業謂色。若實人意業由
意生受想思觸思惟謂名。如是縁現在名色
生現在六入。是名名色縁現在六入。復次若
有比丘得神足心得自在命。行住若一劫若
減一劫。彼現在眼根潤益増長。耳鼻舌身意
根潤益増長。若實人身業口業謂色。若實人
意業由意生受想思觸思惟謂名。如是縁現
在名色生現在六入。是名名色縁現在六入。
復次若人無慧無明未斷。作不善身口意行。
不善身行口行謂色。不善意行由意生受想
思觸思惟謂名。作不善名色已。身壞命終生
地獄畜生餓鬼。以因緒縁故。生地獄畜生餓
鬼眼耳鼻舌身意根。如是縁現在名色生未
來六入。是名名色縁未來六入。復次若人無
慧無明未斷。作有漏身善行。當受欲界生。作
有漏口善行意善行。當受欲界生。身善行口
善行謂色。意善行由意生受想思觸思惟謂
名。作善名色已。身壞命終若生人中欲界天
上。以因緒縁故。生人中欲界天上。眼耳鼻舌
身意根。如是縁現在名色生未來六入。是名
名色縁未來六入。復次若人無慧無明未
斷。離欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就
初禪行。若行人身業口業謂色。若行人意業
由意生受想思觸思惟謂名。彼作善名色已。
身壞命終生色界天上。以因緒縁故。生色界
天上眼耳身意根。如是縁現在名色生未來
六入。是名名色縁未來六入。復次若人無慧
無明未斷。滅覺觀内淨信心。無覺無觀定生
喜樂。成就二禪行。若行人身口業謂色。
行人意業由意生受想思觸思惟謂名。彼作
善名色已。身壞命終生色界天上。以因緒縁
故。生色界天上眼耳身意根。如是縁現在名
色生未來六入。是名名色縁未來入。復次若
人無慧無明未斷。離喜捨行念智身受樂。如
諸聖人能捨念樂行。成就三禪行。若行人身
業口業謂色。若行人意業由意生受想思觸
思惟謂名。彼作善名色已。以因緒縁生色界
天上眼耳身意根。如是縁現在名色生未來
入。是名名色縁未來入。復次若人無慧無明
未斷。斷苦樂先滅憂喜。不苦不樂捨念淨。成
就四禪行。若*行人身業口業謂色。若行人意
業由意生受想思觸思惟謂名。作善名色已。
身壞命終生色界天上。由因緒縁故。生色界
天上眼耳身意根。如是縁現在名色生未來
入。是名名色縁未來入。復次若人無慧無明
未斷。如是思惟。想是我患是癰箭。無想是寂
靜妙。能成就無。想定行。若行人身業口業謂
色。無想定謂名。彼作善名色已。身壞命終生
無想天上。以因緒縁故。生無想天上身根。
如是縁現在名色生未來入。是名名色縁未
來入。復次若人依聖共覺。離欲惡不善法。有
覺有觀離生喜樂。成就初禪行。若實人身業
口業謂色。若實人意業由意生受想思觸思惟
謂名。彼作善名色已。身壞命終生淨居天上。
以因緒縁故。生淨居天上眼耳身意根。如是
縁現在名色生未來入。是名名色縁未來入。
復次若人依聖共覺。滅覺觀内淨信心。無覺
無觀依定生喜樂。成就二禪行。若實人身業
口業謂色。若實人意業由意生受想思觸思
惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生淨居天
上。以因緒縁故。得淨居天上眼耳身意根。
如是縁現在名色生未來入。是名名色縁未
來入。復次若人依聖共覺。離喜捨行念知身
受樂。如諸聖人能捨念樂行。成就三禪行。若
實人身業口業謂色。若實人意業由意生受
想思觸思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終
生淨居天上。以因緒縁得淨居天上眼耳身
意根。如是縁現在名色生未來入。是名名色
縁未來入。復次若人依聖共覺。斷苦樂先滅
憂喜。不苦不樂捨念淨。成就四禪行。若實人
身業口業謂色。若實人意業由意生受想思觸
思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生淨居
天上。以因緒縁得淨居天上眼耳身意根。如
是縁現在名色生未來入。是名名色縁未來
入。復次若人無慧無明未斷離一切色想。滅
瞋恚想。不思惟若干想。成就無邊空處行。若
行人身業口業謂色。若行人意業由意生受
想思觸思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終
生空處天上。以因緒縁得空處天上意根。如
是縁現在名色生未來入。是名名色縁未來
入。復次若人無慧無明未斷。離一切空處。成
就無邊識處行。若行人身業口業謂色。若行
人意業由意生受想思觸思惟謂名。彼作善
名色已。身壞命終生識處天上。以因緒縁得
識處天上意根。如是縁現在名色生未來入。
是名名色縁未來入。復次若人無慧無明未
斷。離一切識處。成就無所有處行。若行人身
業口業謂色。若行人意業由意生受想思觸
思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生無所
有處天上。以因緒縁得無所有處天上意根。
如是縁現在名色生未來入。是名名色縁未
來入。復次若人無慧無明未斷。離一切無所
有處。成就非有想非無想處行。若行人身業
口業謂色。若行人意業由意生受想思觸思惟
謂名。彼作善名色已。身壞命終生非有想非
無想處天上。以因緒縁得非有想非無想處
天上意根。如是縁現在名色生未來入。是名
名色縁未來入。復次若人無慧無明未斷。作
不善身口意行。作不善行已。身壞命終墮地
獄畜生餓鬼。以因緒縁得地獄畜生餓鬼名
色。四大四大所造色。由意生受想思觸思惟
謂名。名色増長。得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌
身意根。如是縁未來名*色生未來六入。是名
名色縁未來六入。復次若人無慧無明未斷。
作有漏身善行。當受欲界生。作有漏口善行
意善行。當受欲界生。作善行已。身壞命終若
生人中若欲界天上。以因緒縁得人中欲界
天上名色。四大四大所造色。由意生受想思
觸思惟謂名。名色増長。得人中若欲界天上
眼耳鼻舌身意根。如是縁未來名色生未來
六入。是名名色縁未來六入。復次若人無慧
無明未斷。作有漏身善行。當受色界生。作有
漏口善行意善行。當受色界生作善行已。身
壞命終生色界天上。以因緒縁得色界天上
名色。四大四大所造謂色。由意生受想思
觸思惟謂名。名色増長。得色界天上眼耳身
意根。如是縁未來名色生未來入。是名名色
縁未來入。復次若人無慧無明未斷。作有
漏身善行。當受無色界生。作有漏口善行
意善行。當受無色界生。作善行已。身壞命
終生無色界天上。以因緒縁得無色界天上
名。由意生受想思觸思惟謂名。名増長得無
色界天上意根。如是縁未來名色生未來
入。是名名色縁未來入。如佛説。阿難。六入
有縁。如是阿難問已有答。六入何縁。名色
縁六入此是答。阿難。無一切名色者。有六入
不。世尊。無也。如是阿難。以因緒縁六入。阿
難。名色縁六入。如向所説。以是故説
云何六入縁觸。六入縁二觸。身觸心觸。是名
六入縁觸。復次六入縁三觸。樂觸苦觸不苦不
樂觸。是名六入縁觸。復次六入縁三觸。欲界
繋觸色界繋觸無色界繋觸。是名六入縁觸。
復次六入縁五觸五受根相應觸。是名六入縁
觸復次六入縁六觸。眼觸耳鼻舌身意觸。是
名六入縁觸。復次六入縁七觸。眼識界相應
觸。耳鼻舌身意界意識界相應觸。是名六入縁
觸。復次六入縁十八觸。眼樂觸苦觸不苦不
樂觸。耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦不樂觸。是
名六入縁觸。如佛説。阿難。觸有縁。如是阿難
問已有答。觸有何縁。六入縁觸。此是答。阿難。
若無六入者。有觸不。世尊。無也阿難。以因緒
縁觸。阿難。六入縁觸。如向所説。以是故説」
云何觸縁受。觸縁二受。身受心受。是名觸縁
受。復次觸縁三受。樂受苦受不苦不樂受。是
名觸縁受。乃至觸縁十八受。如上説。是名觸
縁受。如佛説。阿難。受有縁。阿難問已有答。
受有何縁。觸縁受此是答。阿難。若無一切觸
者有受不。世尊。無也。阿難。以因緒縁受。阿
難。觸縁受如向所説。以是故説
云何受縁愛。縁眼觸樂受。生眼觸樂受。
彼觸眼觸樂受已。彼眼觸樂受喜樂愛著堪
忍住。是名受縁愛。復次縁眼觸樂受。生眼
觸樂受。彼觸眼觸樂受已。於異眼觸樂受
悕望。若相似若勝妙。是名受縁愛。樂受彼
觸眼觸樂受已。於眼觸不苦不樂受悕望。是
名受縁愛。復次縁眼觸苦受。生眼觸苦受。彼
觸眼觸苦受已。於眼觸樂受悕望。是名受
縁愛。復次縁眼觸苦受。生眼觸苦受。若觸
眼觸苦受已。悕望令我斷壞無有。是名受縁
愛。復次縁眼觸苦受。生眼觸苦受。若觸眼觸
苦受已。於眼觸不苦不樂受悕望。是名受縁
愛。復次縁眼觸不苦不樂受。生眼觸不苦不
樂受。彼觸眼觸不苦不樂受已。於眼觸樂受
喜樂愛著住。是名受縁愛。復次縁眼觸不苦
不樂受。生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦
不樂受已。於異眼觸不苦不樂受。悕望若相
似若勝妙。如是受縁愛。復次縁眼觸不苦不
樂受。生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不
樂受已。於眼觸樂受悕望。是名受縁愛。復次
耳鼻舌身意。縁意觸樂受。生意觸樂受已。
意觸樂受喜樂愛著堪忍住。是名受縁愛。復
次縁・意觸樂受喜樂愛著堪忍住。是名受縁
愛。復次縁意觸樂受。生意觸樂受。若觸意觸
樂受已。於異意觸樂受。悕望若相似若勝妙。
是名受縁愛。復次*縁意觸樂受。生意觸樂受。
彼觸意觸樂受已。於不苦不樂受悕望。是名
受縁愛。復次縁意觸苦受。生意觸苦受。彼觸
意觸苦受已。於意觸樂受悕望。是名受縁愛。
復次縁意觸苦受。生意觸苦受。彼觸意觸苦
受已。悕望令我斷壞無有。是名受縁愛。復次
縁意觸苦受。生意觸苦受。彼觸意觸苦受已。
於意觸不苦不樂受悕望。是名受縁愛。復次
縁意觸不苦不樂受。生意觸不苦不樂受。若
意觸不苦不樂受已。於意觸不苦不樂受悕
望堪忍住。是名受縁愛。復次縁意觸不苦不
樂受。生意觸不苦不樂受。若受意觸不苦不
樂受已。於意觸不苦不樂受。悕望若相似若
勝妙。是名受縁愛。復次縁意觸不苦不樂受。
生意觸不苦不樂受。若縁意觸不苦不樂受
已。於意觸樂受悕望。是名受縁愛。如佛説。阿
難。愛有縁。阿難問已有答。愛何縁受縁愛此
是答。阿難。若無一切受者有愛不。世尊。無
也。阿難。以因緒縁愛阿難受縁愛。如向所説。
以是故説
云何愛縁取。愛未斷愛欲取見取戒取我取。
是名愛縁取。云何欲取。除欲界愛初觸。若餘
欲界愛廣。是名欲取。云何見取。除戒取若餘
見取。云何戒取。戒道是名戒取。云何我取。
除色無色界愛初觸。若餘色無色界愛廣。是
名我取。云何欲界取。除欲界愛初觸見取戒
取。若餘欲界煩惱是名欲取。云何見取。六十
二見及邪見。是名見取。云何戒取。戒淨道淨
二倶淨解脱無依盡苦邊。若於彼堪忍欲愛。
戒謂身口戒。道謂邪縁求吉。養髮入水事火
事日月。牛行鹿行狗行默行。求力行求大人
行。種種苦行。及餘求邪吉。是名道。若彼戒此
道。求覓重求覓究竟求覓。齊是謂淨。謂解
脱。謂戒淨。謂我解脱。謂聖。謂阿羅漢。謂般
涅槃。若於彼欲重欲究竟欲堪忍。是名戒取。
云何我取。除色無色界初觸愛戒取見取。若
餘色無色界煩惱。是名我取。如佛説。阿難。取
何縁。如是阿難問已有答取由何縁。愛縁
取此是答。阿難。若無一切愛者有取不。世尊。
無也。阿難。以是因緒縁取。阿難。愛縁取如
向所説。以是故説
云何取縁有。欲取見取戒取我取縁未斷。若
作欲行色行無色行。有報身口意業。是名取
縁有。復次取縁三有。欲有色有無色有。云何
欲有。二種欲有。或欲有即業有。或欲有即生
有。云何欲有即業有。欲行未竟未知未斷。若
作欲行有報身口意業。是名欲有即業有。云
何欲有即生有。若作業成就已。欲界天上受
五種我分身。色受想行識。是名欲有即生有。
此謂受有。此謂報有。此謂復有。如是欲行業
有。如是欲行生有。是名欲有。云何色有。二種
色有。或色有即業有。或色有即生有。云何色
有即業有。色行未竟未知未斷。若作色行有
報身口意業。是名色有即業有。云何色有即
生有。若作業成就已。色界天上若受五
我分。色受想行識。是名色有即生有。此謂受
有。此謂報有。此謂*復有。如是色行業有。如
是色行生有。是名色有云何無色有。二種無
色有。或無色有即業有。或無色有即生有。云
何無色有即業有。無色行未竟未知未斷。若
作無色行有報身口意業。名無色有即業有。
云何無色有即生有。若作業成就已。無色界
天上受四種我分身。受想行識。是名無色有
即生有。此謂受有。此謂報有。此謂*復有。如
是無色行業有。如是無色行生有。是名無色
有。如佛説。阿難。有有縁。如是阿難問已有
答。有何縁。取縁有此是答。阿難。若無一切取
者有有不。世尊。無也。阿難。以因緒縁。阿難。
取縁有如向所説。以是故説
云何有縁生。若諸衆生衆中生重生住胎出
胎得生。陰具諸入衆和合。是名生。如佛説。阿
難。生有縁。阿難問已有答。生何縁。有縁生。
此是答。阿難。若無一切有者有生不。世尊。無
也。阿難。以因緒縁有縁生。如向所説。以是故
説。云何生縁老死憂悲苦惱大苦聚。云何老。
謂衆生衰老戰掉諸根熟念減行。故是名老。
云何死。若諸衆生終沒死盡。時過陰壞捨身
此陰變異衆別離。是名死
云何憂。衆生觸若干苦法。若憂重憂究竟憂。
内熱内心憂。是名憂。云何悲。憂纒逼迫憂
煎具足憂惱心亂。窮歎啼哭追憶並語。或
自撲亂語。是名悲。云何苦。若身覺苦。眼觸苦
受乃至身觸苦受。是名苦。云何惱。若心覺苦。
意觸苦受。是名惱。云何大苦聚。若衆苦若罵
辱苦若心不定。是名大苦聚。如佛説。阿難。老
死憂悲苦惱大苦聚有縁。阿難問已有答。老
死憂悲苦惱大苦聚有何縁。生縁老死憂悲
苦惱大苦聚。此是答。阿難。若無生有老死憂
悲苦惱大苦聚不。世尊。無也。阿難。以因緒縁
故。老死憂悲苦惱大苦聚。若生縁老死憂悲
苦惱大苦聚。如上説
云何如是純苦聚集。謂七苦法。老死憂悲苦
惱大苦聚。是名純苦陰。復次十一苦法。無明
行識名色六入觸受愛取有生。是名純苦陰。
復次亦十八苦法。無明行識名色六入觸受
愛取有生老死憂悲苦惱大苦聚。是名純苦
陰。如是純苦陰有集和合生倶生。生已倶生
已。出倶出。出已倶出已得成就是謂純苦陰
集。云何無明滅則行滅。若無明生則行生。若
無明滅則行滅。是謂無明滅則行滅。乃至若
有生則有老死。若生滅則老死滅。是謂生滅
則老死滅。云何純苦陰滅。純苦陰者。謂七苦
法。老死憂悲苦惱大苦聚。是名純苦陰。復次
十一苦。是名純苦陰。復次十八苦法。無明乃
至大苦聚。是名純苦陰。如是純苦陰盡變異。
寂靜滅沒。名純苦陰滅
舍利弗阿毘曇論卷*第十二


舍利弗阿毘曇論卷第十三
 姚秦*罽賓三藏*曇摩耶舍
共*曇摩崛多*等   譯 
  非問分念處品第六
行一道。衆生清淨。遠離憂悲。滅盡苦惱。得證
涅槃。斷除五蓋。修四念處。何謂一道。獨處閑
靜樂於精勤。不樂諸業。不樂非業。不行無義
語。不樂無義語。不行睡眠。不樂睡眠。不行
集語。不樂集語。不行依止。不樂依止。不行放
逸。不樂放逸。不行親近。不樂親近。如是道生
正生起正起觸證。是名一道。復次獨遠離捨
惡。遠離不雜垢穢。離諸欲惡。如是道生正生
起正起觸證。是名一道。復次不共貪欲瞋恚
愚癡煩惱。不共障礙覆蓋繋縛惡行。如是道
生正生起正起觸證。是名一道。復次獨不放
逸。精進念知修遠離行。如是道生正生起正
起觸證。是名一道。復次獨處閑靜。親近隨坐。
或曠野空處山谷崖窟。露處草坐處。在林藪
塚間水側遠離聚落。如是道生正生起正起觸
證。是名一道。復次心獨住正住正止一入定。
是名一道。復次一向柔軟調伏清淨。是名一
道。復次貪欲瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋繋縛
惡行盡。是名一道。復次離欲寂靜修正覺滅
惡得涅槃。是名一道。何謂道一枝道。乃至
十一*枝道。是名道。是道是橋。是因是門。是
根是起。是勝是緒是辦。生正生起正起出
正出。善法和合成就。是名道
何謂衆生清淨。衆生謂五道生也。爲人天衆
生故。説親近四念處修行多學。得戒清淨心
清淨見清淨。授記度疑清淨知見道非道清
淨。趣道知見清淨得知見清淨。如見令不清
淨衆生清淨。令垢穢衆生無垢穢。是謂衆生
清淨
何謂遠離憂悲。云何憂。衆生觸若干苦法。若
憂重憂。内燋熱内心熱。是名憂云何悲。謂衆
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]