大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

衆事分阿毘曇論 (No. 1541_ 世友求那跋陀羅菩提耶舍 ) in Vol. 26

[First] [Prev] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

一切是外入所攝。一切是智知。若有漏。斷
知知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。一切是
應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一切是
不受。一切非四大造。一切是有上。念處。若
有漏。是有。若無漏。非是有。一切因相應
善一處少分攝四念處。四念處亦攝善一處
少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處
所不攝
或有漏處攝非念處。作四句。有漏處攝非念
處者。謂有漏色陰。有漏受陰想陰識陰。念處
所不攝。有漏行縁。念處攝非有漏處者。謂無
漏四念處。有漏處攝亦念處者。謂有漏四念
處。非有漏處攝亦非念處者。謂無漏色陰受
陰想陰識陰。念處所不攝無漏行陰。及無爲。
或無漏處攝非念處。作四句。無漏處攝非念
處者。謂無漏色陰受陰想陰識陰。念處所不
攝無漏行陰。及無爲。念處攝非無漏者。謂有
漏四念處。無漏處攝亦念處者。謂無漏四念
處。非無漏處攝亦非念處者。謂有漏色陰受
陰想陰識陰。念處所不攝有漏行陰。一切或
過去。或未來。或現在。一切是善
問念處。幾界繋。答一切應分別。縁身慧。或欲
界繋。或色界繋。或無色界繋。或不繋。云何欲
界繋。謂欲界繋意思惟相應縁身慧。云何色
界繋。謂色界繋。意思惟相應縁身慧。云何無
色界繋。謂無色界繋意思惟相應縁身慧。云
何無繋。謂無漏意思惟相應縁身慧。如縁身
慧。乃至縁法慧亦如是
問念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切
應分別縁身慧。或學。或無學。或非學非無學。
云何學。謂學意思惟相應縁身慧。云何無學。
謂無學意思惟相應縁身慧。云何非學非無
學謂有漏意思惟相應縁身慧。如縁身慧乃
至縁法慧亦如是
念處。若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。一切
是心法心相應。一切心隨轉受相應。一切心
隨轉想行相應。除其自性。問念處。幾有覺有
觀。答一切應分別。縁身慧。或有覺有觀。或無
覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺
有觀意思惟相應縁身慧。云何無覺有觀。謂
無覺有觀意思惟相應縁身慧。云何無覺無
觀。謂無覺無觀意思惟相應縁身慧。如縁身
慧。乃至縁法慧亦如是
問念處。幾見非見處。答一切應分別。縁身慧。
或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無
生智所不攝無漏縁身慧。見處非見者。謂見
所不攝有漏縁身慧。及五識身相應縁身慧。
見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。
謂見所不攝無漏縁身慧
縁受慧。或見非見處。作四句。見非見處者。謂
盡智無生智所不攝無漏縁受慧。見處非見
者。謂見所不攝有漏縁受慧。見亦見處者。謂
世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無
漏縁受慧。如無漏縁受慧。縁心慧縁法慧亦
如是
一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦
非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色
非可見色。一切非造色色非有對色。一切是
甚深難了難了甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因。一
切非無記亦非無記因。一切是因縁縁亦有因」
問念處。幾次第非次第縁縁。答一切應分
別。縁身慧或次第非次第縁縁。作三句。次第
非次第縁縁者。謂未來現前必起縁身慧。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在縁身慧。非次
第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必起縁
身慧。若餘未來縁身慧。如縁身慧。乃至縁法
慧亦如是
一切是縁縁縁亦有縁。一切是増上縁縁及
有増上。若有漏。彼隨流非流。餘非流亦非隨

衆事分阿毘曇論卷第八


衆事分阿毘曇論卷第九
  *尊者世友造
  宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍     譯
  千問論品第七之二
四念處。問云何四。答謂身念處。受念處。心
念處。法念處。問此四念處。幾色。幾非色。
答一是色。三非色。三不可見。一分別身念
處。或可見。或不可見。云何可見。謂一入。云
何不可見。謂九入。及一入少分。三無對。
一分別。身念處。或有對。或無對。云何有
對。謂十入。云何無對。謂一入少分。問四念
處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。身念處。
或有漏。或無漏。云何有漏。謂十入。及一入少
分。云何無漏。謂一入少分。受念處。或有漏。
或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應受念
處。云何無漏。謂無漏意思惟相應受念處。
如受念處。心念處亦如是
法念處。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏想
陰行陰。云何無漏。謂無漏想陰行陰。及無爲。
三有爲。一分別。法念處。或有爲。或無爲。云
何有爲。謂想陰行陰。云何無爲。謂虚空數滅
非數滅。問四念處。幾有報幾無報。答一切應
分別身念處。或有報。或無報。云何有報。謂不
善。及善有漏身念處。云何無報。謂無記無漏
身念處。如身念處。受心法念處亦如是
三從因縁生世所攝。一分別。法念處。若有爲。
從因縁生世所攝。若無爲。非因縁生非世所

一是色所攝。三是名所攝。一是内入所攝。
二是外入所攝。一分別。身念處。或内入所
攝。或外入所攝。云何内入所攝。謂五内入。云
何外入所攝。謂五外入。及一外入少分。一切
是智知。若有漏。彼斷知知。及斷。若無漏彼非
斷知知。及不斷
問四念處幾應修。幾不應修。答一切應分別。
身念處。或應修。或不應修。云何應修。謂善身
念處。云何不應修。謂不善無記身念處。如身
念處。受心念處亦如是。法念處。或應修。或不
應修。云何應修謂善有爲法念處。云何不應
修。謂不善無記法念處。及虚空數滅非數滅」
問四念處。幾穢汚。幾不穢汚。答一切應分別。
身念處。或穢汚。或不穢汚。云何穢汚。謂隱
沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如身念處。受心法
念處亦如是
三是果及有果。一分別。法念處。或果非有果。
作三句。果非有果者。謂數滅。果亦有果者。謂
有爲法念處。非果亦非有果者。謂虚空及非
數滅
三不受一分別。身念處。或受。或不受。云何
受。謂内入自性受。云何不受。謂非自性受
三非四大造。一分別。身念處。或四大造。或非
四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云
何非四大造。謂一入少分
三有上。一分別法念處。或有上。或無上。云何
有上。謂想陰行陰虚空非數滅。云何無上。謂
數滅。若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。一因
不相應。二因相應。一分別。法念處。若心法因
相應。若非心法因不相應
善處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝
善處少分。不善處少分攝四念處少分。四念
處少分亦攝不善處少分。無記處少分攝四
念處少分。四念處少分亦攝無記處少分。
處少分攝一念處少分。一念處少分亦攝漏
處少分。有漏處少分攝四念處少分。四念處
少分亦攝有漏處少分。無漏處少分攝四念
處少分。四念處少分亦攝無漏處少分。三或
過去或未來或現在。一分別。法念處。若有爲
或過去。或未來。或現在若無爲。非過去。非未
來。非現在
問四念處。幾善。幾不善。幾無記。答一切應分
別。身念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂
三入少分。云何不善。謂三入少分。云何無
記謂八入。及三入少分
受念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善
意思惟相應受念處。云何不善。謂不善意思
惟相應受念處。云何無記。謂無記意思惟相
應受念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善
想陰行陰。及數滅。云何不善。謂不善想陰行
陰。云何無記。謂無記想陰行陰。虚空非數滅」
問四念處。幾界繋。答一切應分別。身念處。或
欲界繋。或色界繋。或不繋。云何欲界繋。謂二
入及九入少分。云何色界繋。謂九入少分。云
何不繋。謂一入少分
受念處。或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。或
不繋。云何欲界繋。謂欲界繋意思惟相應受
念處。云何色界繋。謂色界繋意思惟相應受
念處。云何無色界繋。謂無色界繋意思惟相
應受念處。云何不繋。謂無漏意思惟相應受
念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。
或不繋。云何欲界繋。謂欲界繋想陰行陰。云
何色界繋。謂色界繋想陰行陰。云何無色界
繋。謂無色界繋想陰行陰。云何不繋。謂無漏
想陰行陰。及無爲
問四念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一
切應分別。身念處。或學。或無學。或非學非無
學。云何學。謂一入處少分。云何無學。謂一入
處少分。云何非學非無學。謂十入。及一入少

受念處。或學。或無學。或非學非無學。云何
學。謂學意思惟相應受念處。云何無學。謂無
學意思惟相應受念處。云何非學非無學。謂
有漏意思惟相應受念處。如受念處。心念處
亦如是。法念處。或學。或無學。或非學非無
學。云何學。謂學想陰行陰。云何無學。謂無學
想陰行陰。云何非學非無學。謂有漏想陰行
陰。及無爲
問四念處。幾見斷。幾修斷。幾不斷答一切應
分別。身念處。或修斷。或不斷。云何修斷。謂
十入。及一入少分。云何不斷。謂一入少分
受念處。或見斷。或修斷或不斷。云何見斷。謂
受念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼云
何斷。謂見斷八十八使相應受念處。云何修
斷。謂受念處學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷
十使相應受念處。及不穢汚有漏受念處。云
何不斷。謂無漏受念處如受念處。心念處亦
如是
法念處。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。
謂法念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼
云何斷。謂見斷八十八使彼相應法念處。彼
所起心不相應行。云何修斷。謂法念處學見
迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應法
念處。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及
不穢汚有漏法念處。云何不斷。謂無漏法
念處。一非心非心法非心相應。一心法心相
應。一惟心。一分別法念處。若有縁彼心法。
及心相應。若無縁。彼非心非心法非心相

一心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉二。
分別身念處。或心隨轉非受相應。或非心隨
轉亦非受相應。心隨轉非受相應者。謂心隨
轉身口業。餘非心隨轉亦非受相應
法念處。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉
非受相應者。謂心隨轉心不相應行。心隨轉
亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰非心隨轉
亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若
餘心不相應行。及無爲。如受。想行亦如是。除
其自性
問四念處。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分
別。身念處。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉
亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉
身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應
受念處。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無
觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應
受念處。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思
惟相應受念處。云何無覺無觀。謂無覺無觀
意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如
是。法念處。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺
隨轉非觀相應者。謂覺隨轉心不相應行。及
覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不
相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應
者。謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非
觀相應者。謂除覺隨轉心不相應行。餘心不
相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心法
法念處。及無爲
問四念處。幾見非見處。答一切應分別。身
念處。或見處非見。作三句。見處非見者。謂九
入。及一入少分。見亦見處者。謂一入。非見亦
非見處者。謂一入少分
受念處。若有漏。彼見處非見。若無漏。非見
亦非見處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或見非見處。作四句。見非見處者。謂
盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者。謂
見所不攝有漏法念處。見亦見處者。謂五見
世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無
漏法念處
問四念處。幾身見是彼因彼非身見因。答一
切應分別。身念處。若穢汚。身見是彼因彼非
身見因。若不穢汚。身見非彼因彼亦非身見
因。受念處。或身見是彼因彼非身見因。或
身見是彼因彼亦身見因。或身見非彼因彼
亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者。謂
除過去現在見苦斷使彼相應受念處。除過
去現在見集斷一切遍使彼相應受念處除未
來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相
應法生住異滅。若諸餘穢汚受念處。身見是
彼因彼亦身見因者。謂前所除爾所法者。是
身見非彼因彼亦非身見因者。謂不穢汚受
念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或身見是彼因彼非身見因。作三句。
身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見
苦斷使彼相應法念處。除過去現在見集斷
一切遍使彼相應法念處。除未來身見相應法
念處。除身見生住異滅及彼相應法生住異
滅。若諸餘穢汚法念處。身見是彼因彼亦身
見因者謂前所除爾所法者。是身見非彼因
彼亦非身見因者。謂不穢汚法念處
問四念處。幾業非業報答一切應分別。身念
處。或業非業報。作三句。業非業報者。謂身口
業。業報非業者。謂報生身念處。非業亦非業
報者。謂除業及業報身念處。餘身念處
受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報
非業者。謂報生受念處。餘非業亦非業報。如
受念處。心念處亦如是。法念處。或業非業報。
作四句業。非業報者。謂報所不攝思業。業報
非業者。謂若思所不攝報生法念處業亦業
報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業
及業報法念處。若餘法念處。二業隨轉非業。
二分別。身念處。或業非業隨轉。作三句。業非
業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。
業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非
業隨轉者。謂除非業隨轉身口業及業隨轉
身念處。若餘身念處
法念處。或業非業隨轉。作三句。業非業隨轉
者。謂思業。業隨轉非業者。謂想陰。若思所不
攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者。謂除業
及業隨轉法念處。若餘法念處
三非造色色非可見色。一分別。身念處。或造
色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。
謂八入。及二入少分。造色色亦可見色者。謂
一入。非造色色亦非可見色者。謂一入少分。
三非造色色非有對色。一分別。身念處。或造
色色非有對色。作三句。造色色非有對色者。
謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少
分。造色色亦有對色者。謂九入。及一入少分。
一切是甚深難了難了甚深
問四念處。幾善因非善。答一切應分別。身念
處。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報
生身念處。善亦善因者。謂善身念處。非善
亦非善因者。謂除善報生身念處。若餘無
記。及不善身念處。如身念處。受心念處亦如
是。法念處。或善非善因。作四句。善非善因
者。謂數滅。善因非善者。謂善報生法念處。善
亦善因者。謂善有爲法念處。非善亦非善因
者。謂除善報生法念處。若餘無記及不善法
念處
問四念處。幾不善不善因。答一切應分別。身
念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不
善者。謂不善報生身念處。不善亦不善因者。
謂不善身念處。非不善亦非不善因者。謂除
不善報生身念處。若餘無記及善身念處。受
念處。或不善因非不善。作三句。不善因非
不善者。謂不善報生受念處。及欲界身見邊
見相應受念處。不善亦不善因者。謂不善
受念處。非不善亦非不善因者。謂除不善
報生受念處及除欲界身見邊見相應受念
處。若餘無記。及善受念處。如受念處。心念處
亦如是
法念處。或不善因非不善。作三句。不善因非
不善者。謂不善報生法念處。及欲界身見邊
見相應法念處。不善亦不善因者。謂不善法
念處。非不善亦非不善因者。謂除不善報
生法念處。及除欲界身見邊見相應法念處。
餘無記及善法念處
問四念處。幾無記非無記因。答一切應分別。
身念處。或無記因非無記。作三句。無記因非
無記者。謂不善身念處。無記亦無記因者。謂
無記身念處。非無記亦非無記因者。謂善身
念處。如身念處。受心念處亦如是
法念處。或無記非無記因。作四句。無記非無
記因者。謂虚空非數滅。無記因非無記者。謂
不善法念處。無記亦無記因者。謂無記有爲
法念處。非無記亦非無記因者。謂善法念處。
三是因縁縁。及有因。一分別。法念處。若有
爲。彼因縁縁。及有因。若無爲。非因縁縁。及
非有因。一非次第亦非次第縁縁。三分別
受念處。或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起受念處。過去
及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次
第縁縁者。謂除過去現在阿羅漢最後命終
受念處。若餘過去及現在受念處。非次第亦
非次第縁縁者。謂除未來現前必起受念處。
若餘未來受念處。如受念處。心念處亦如是。
法念處或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起心法法念處。
過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處。
及無想正受。滅盡正受。已起當起。次第亦次
第縁縁者。謂除過去現在阿羅漢最後命終
心法法念處。若餘過去及現在心法法念處。
非次第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必
起心法法念處。若餘未來心法法念處。除次
第心不相應行。若餘心不相應行。及無爲
一是縁縁縁非有縁。二是縁縁縁及有縁法
念處。若心法縁縁縁及有縁。若非心法縁縁
縁非有縁
三是増上縁縁及有増上。一分別。法念處。若
有爲。彼是増上縁縁及有増上。若無爲。是増
上縁縁非有増上
問四念處。幾流。幾隨流。答一切應分別。身念
處。若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非
隨流。如身念處。受心念處亦如是
法念處。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂
流所不攝有漏法念處。流亦隨流者。謂四流。
非流亦非隨流者。謂無漏法念處
諦者。謂四聖諦。問云何四。答謂苦聖諦。集聖
諦。滅聖諦。道聖諦
問此四聖諦。幾色。幾非色。答一非色。三分別
苦諦。或色。或非色。云何色。謂十入。及一入
少分。云何非色。謂一入。及一入少分。如苦
諦。集諦亦如是。道諦所攝身口業是色。餘非
色。二不可見。二分別苦諦。或可見。或不可
見。云何可見。謂一入。云何不可見。謂十一
入。如苦諦。集諦亦如是
二無對。二分別。苦諦。或有對。或無對。云何
有。對謂十入。云何無對。謂二入。如苦諦。集
諦亦如是
二有漏。二無漏。三有爲。一無爲。二無報。二
分別苦諦。或有報。或無報。云何有報。謂善不
善苦諦。云何無報。謂無記苦諦。如苦諦。集
諦亦如是
三從因縁生世所攝。一非因縁生非世所攝。
一名所攝。三分別苦諦。或色所攝。或名所攝。
云何色所攝。謂十入。及一入少分。云何名所
攝。謂一入。及一入少分。如苦諦。集諦亦如
是。道諦所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。
一是外入所攝。三分別苦諦。或内入所攝。或
外入所攝。云何内入所攝。謂六内入。云何外
入所攝。謂六外入。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝心意識。此内入所攝。餘外入所攝。
一切是智知。二斷知知及斷。二非斷知知及
不斷
一應修。一不應修。二分別苦諦。或應修。或不
應修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不
善無記苦諦。如苦諦。集諦亦如是
二不穢汚。二分別苦諦。或穢汚或不穢汚。云
何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如苦
諦。集諦亦如是。一果非有果。三果及有果。二
不受。二分別苦諦。或受。或不受。云何受。謂
自性受。云何不受。謂非自性受。如苦諦。集諦
亦如是
一非四大造。三分別苦諦。或四大造。或非四
大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何
非四大造。謂一入。及二入少分。如苦諦。集諦
亦如是
道諦所攝身口業四大造。餘非四大造。三有
上。一無上。二是有。二非有。一因不相應。三
分別苦諦所攝色心不相應行。因不相應。餘
因相應。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。心不相應行。因不相應。餘
因相應
善處攝二諦及二諦少分。二諦及二諦少分
亦攝善處不善處攝二諦少分。二諦少分亦
攝不善處
或無記處攝非諦。作四句。無記處攝非諦者。
謂虚空非數滅。諦攝非無記處者。謂二諦。及
二諦少分。無記處攝亦諦者。謂二諦少分。非
無記處攝亦非諦者。是事不可得也
漏處攝二諦少分。二諦少分亦攝漏處。有漏
處攝二諦。二諦亦攝有漏處。或無漏處。攝非
諦。作四句。無漏處攝非諦者。謂虚空及非數
滅。諦攝非無漏處者。謂二諦。無漏處攝亦諦
者。謂二諦。非無漏處攝亦非諦者。是事不可
得也
三或過去。或未來。或現在。一非過去。非未
來。非現在
二善。二分別苦諦。或善。或不善。或無記。云
何善。謂苦諦所攝善五陰。云何不善。謂苦諦
所攝。不善五陰。云何無記。謂苦諦所攝無記
五陰。如苦諦。集諦亦如是
二不繋。二分別苦諦。或欲界繋。或色界繋。或
無色界繋。云何欲界繋。謂苦諦所攝欲界繋
五陰。云何色界繋。謂苦諦所攝色界繋五陰。
云何無色界繋。謂苦諦所攝無色界繋四陰。
如苦諦。集諦亦如是
三非學非無學。一分別。道諦。或學。或無學。
云何學。謂學五陰。云何無學。謂無學五陰」
二不斷。二分別苦諦。或見斷。或修斷。云何見
斷。若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷。彼
云何斷。謂見斷八十八使彼相應苦諦。彼所
起心不相應行。云何修斷。若苦諦學見迹修
斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應苦諦。彼所
起身口業。彼所起心不相應行。及不穢汚苦
諦。如苦諦。集諦亦如是
一非心非心法非心相應。三分別苦諦所攝
色心不相應行。非心非心法非心相應受陰
想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。即心
也。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。心不相應行。非心非心法
非心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相
應心意識。即心也
一非心隨轉非受相應。三分別苦諦。或心隨
轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂
心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受
相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相
應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非
受相應者。謂除心隨轉身口業。若餘色。除心
隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如苦諦。
集諦亦如是
道諦。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非
受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相
應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心
隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心
隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應
行。若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除
其自性。一非覺隨轉非觀相應。三分別苦諦。
或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相
應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。
及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺若覺
不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相
應者。謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦
非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘色。除
覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺
不相應觀。及非覺觀相應心心法苦諦。如苦
諦。集諦亦如是
道諦。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非
觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相
應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂
覺若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀
相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非
觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。
除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及
覺不相應觀。及非覺觀相應心心法
一非見亦非見處。三分別苦諦。或見亦見處。
或見處非見。見亦見處者。謂眼根。及五見世
俗正見。餘見處非見。如苦諦。集諦亦如是。道
諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧。此是見
非見處。餘非見亦非見處
二身見非彼因彼亦非身見因。二分別苦諦。
或身見是彼因彼非身見因。或身見是彼因
彼亦身見因。或身見非彼。因彼亦非身見因。
身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在
見苦斷使彼相應苦諦。除過去現在見集斷一
切遍使彼相應苦諦。除未來身見相應苦諦。
除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若
諸餘穢汚苦諦。身見是彼因彼亦身見因者。
謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非
身見因者。謂不穢汚苦諦。如苦諦。集諦亦如

一非業非業報。三分別。苦諦。或業非業報。作
四句。業非業報者。謂身口業及報所不攝思
業。業報非業者。謂若思所不攝報生苦諦業
亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂
除業及業報苦諦。若餘苦諦。如苦諦。集諦亦
如是
道諦所攝身口業及思。是業非業報。餘非業
亦非業報
一非業亦非業隨轉。三分別苦諦。或業非業
隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身
口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂
受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業
亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非
隨轉者。謂除業及業隨轉苦諦。若餘苦諦。如
苦諦。集諦亦如是
道諦。或業非業隨轉。作四句。業非業隨轉者。
謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若
思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業
隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業隨
轉心不相應行。若餘心不相應行
一非造色色非可見色。三分別。苦諦。或造色
色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂
八入及二入少分。造色色亦可見色者。謂一
入。非造色色亦非可見色者。謂一入及二入
少分。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。是造色色非可見色。餘非
造色色。亦非可見色
一非造色色亦非有對色。三分別。苦諦。或造
色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。
謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少
分。造色色亦有對色者。謂九入及一入少分。
非造色色亦非有對色者。謂一入及一入少
分。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。是造色色非有對色。餘非
造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了
甚深
一是善非善因。一善亦善因。二分別苦諦。或
善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生苦
諦。善亦善因者。謂善苦諦。非善亦非善因者。
謂除善報生苦諦。若餘無記。及不善苦諦。如
苦諦。集諦亦如是
二非不善因亦非不善。二分別苦諦。或不善
因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善
報生苦諦。及欲界身見邊見。彼相應苦諦。不
善亦不善因者。謂不善苦諦。非不善亦非不
善因者。謂除不善報生苦諦。除欲界身見邊
見。彼相應苦諦。若餘無記。及善苦諦。如苦
諦。集諦亦如是
二非無記亦非無記因。二分別苦諦。或無記
因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善
苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記
亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如

一非因縁縁非有因。三因縁縁及有因。一非
次第亦非次第縁縁。三分別苦諦。或次第非
次第縁縁。作三句。次第非次第縁縁者。謂未
來現前必起心心法苦諦。過去及現在阿羅
漢最後命終心心法苦諦。及無想正受。滅盡
正受。已起當起。次第亦次第縁縁者。謂除過
去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦。若餘
過去及現在心心法苦諦。非次第亦非次第
縁縁者。謂除未來現前必起心心法苦諦。若
餘未來心心法苦諦。除次第心不相應行。若
餘心不相應行及色。如苦諦。集諦亦如是」
道諦。或次第非次第縁縁。作三句。次第非次
第縁縁者。謂未來現前必起心心法道諦。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在心心法道諦。
非次第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必
起心心法道諦。若餘未來心心法道諦。及身
口業心隨轉心不相應行
一縁縁縁非有縁。三分別。苦諦。所攝色心不
相應行。縁縁縁非有縁。餘縁縁縁及有縁。如
苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。縁縁縁非有縁。餘縁縁縁
亦有縁
三是増上縁縁及有増上。一是増上縁縁非
有増上。二非流非隨流。二分別苦諦。或流亦
隨流。或隨流非流。流亦隨流者。謂四流。餘隨
流非流。如苦諦。集諦亦如是
衆事分阿毘曇論卷第九
衆事分阿毘曇論卷第十
  *尊者世友造
  宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍     譯
  千問論品第七之三
禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界。禪
者。謂四禪。問云何四。答謂初禪。二禪。三禪。
四禪
問此四禪。幾色。幾非色。答禪所攝身口業。此
是色。餘非色。一切不可見。一切是無對
問禪幾有漏。幾無漏。答一切應分別。禪或有
漏。或無漏。云何有漏。謂禪所攝有漏五陰。云
何無漏。謂禪所攝無漏五陰。一切是有爲。若
有漏。彼有報。若無漏。彼無報。一切從因縁生
世所攝。禪所攝身口業。是色所攝。餘是名所
攝。禪所攝心意識。是内入所攝。餘是外入所
攝。一切是智知。若有漏。斷智知。及斷。若無
漏。非斷*智知。及不斷。一切是應修。一切不
穢汚。一切是果及有果。一切是不受。禪所攝
身口業。是四大造餘非四大造。一切是有上。
禪若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。禪所攝身
口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應」
善五處少分攝四禪。四禪亦攝善五處少分。
不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。
或有漏處攝非禪。作四句。有漏處攝非禪者。
謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者。謂
無漏四禪。有漏處攝亦禪者。謂有漏四禪。非
有漏處攝亦非禪者。謂禪所不攝無漏五陰
及無爲
或無漏處攝非禪。作四句。無漏處攝非禪者。
謂禪所不攝無漏五陰。及無爲。禪攝非無漏
處者。謂有漏四禪。無漏處攝亦禪者。謂無漏
四禪。非無漏處攝亦非禪者。謂禪所不攝有
漏五陰。一切或過去。或未來。或現在一切。若
有漏。是色界繋。若無漏。是不繋
問禪幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切應
分別。禪或學。或無學。或非學非無學。云何
學。謂禪所攝學五陰。云何無學。謂禪所攝無
學五陰。云何非學非無學。謂禪所攝有漏五
陰。禪若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。禪所
攝身口業。及心不相應行。非心非心法非心
相應。禪所攝受陰想陰。彼相應行陰。是心法
心相應心意識。即心也。問禪幾心隨轉非受
相應。答作四句。心隨轉非受相應者。謂心隨
轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受相應
非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相應者。
謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非受相應
者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心不相應
行。如受想行亦如是。除其自性。三非覺非觀。
一分別初禪。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺
隨轉非觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉
心不相應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉
者。謂覺。覺隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心
心法。非覺隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉
心不相應行。若餘心不相應行
問禪幾見非見處。答作四句。見非見處者。謂
禪所攝盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非
見者。謂見所不攝有漏四禪見亦見處者。謂
世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無
漏四禪。一切非身見因身見亦非彼因。禪所
攝身口業及思。此是業非業報。餘非業亦
業報
問禪幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨轉
者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。
若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂
業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業
隨轉心不相應行。若餘心不相應行
禪所攝身口業。是造色色非可見色。餘非造
色色亦非可見色。禪所攝身口業。是造色色
非有對色。餘非造色色亦非有對色。一切是
甚深難了難了甚深
一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。
一切非無記亦非無記因。一切是因縁縁亦
有因
問禪幾次第非次第縁縁。答一切應分別。初
禪。或次第非次第縁縁。作三句。次第非次第
縁縁者。謂未來現前必起心心法。次第亦次
第縁縁者。謂過去現在心心法。非次第亦非
次第縁縁者。謂除未來現前必起心心法。若
餘未來心心法。及身口業心不相應行。如初
禪。第二第三禪亦如是
第四禪。或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起心心法。及無
想正受。已起當起。次第亦次第縁縁者。謂過
去現在心心法。非次第亦非次第縁縁者。謂
除未來現前必起心心法。若餘未來心心法。
除次第心不相應行。若餘心不相應行。及身
口業
禪所攝身口業心不相應行。是縁縁縁非有
縁餘者。是縁縁縁亦有縁。一切是増上縁縁
及有増上。禪若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼
非流亦非隨流。無量者。謂四無量。問云何四。
答謂慈悲喜捨
問此四無量。幾色。幾非色。答無量所攝身口
業。此是色。餘非色一切是不可見。一切是無
對。一切是有漏。一切是有爲。一切是有報。一
切從因縁生世所攝。無量所攝身口業。此是
色所攝。餘是名所攝。無量所攝心意識。是内
入所攝。餘是外入所攝。一切是智知。一切是
智知及斷。一切是應修。一切不穢汚。一
切是果及有果。一切是有上。一切是不受。無
量所攝身口業。是四大造。餘非四大造。一切
是有無量所攝身口業。及心不相應行。因不
相應。餘因相應
善五處少分攝四無量。四無量亦攝善五處
少分。不善處所不攝。無記處所不攝漏處所
不攝。無漏處所不攝。有漏五處少分攝四無
量。四無量亦攝有漏五處少分一切。或過去。
或未來。或現在。一切是善。一切是色界繋。一
切是非學非無學。一切是修斷。無量所攝身
口業。心不相應行。非心非心法非心相應受
陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。即
心也
問無量。幾心隨轉非受相應。答一切應分別。
慈或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受
相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應
行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨
轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨
轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。
若餘心不相應行。如慈悲喜捨亦如是。如受
想行亦如是。除其自性
問無量。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分別
慈心。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非
觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相
應行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者謂覺。
若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀相
應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非觀
相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。除
覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺
不相應觀。及非覺觀相應心心法如慈悲捨
亦如是
喜或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀
相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應
行及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。覺
隨轉亦觀相應者。謂覺觀相應心心法。非覺
隨轉亦非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若
餘身口業。除覺隨轉心不相應行。若餘心不
相應行。及非覺觀相應心心法
無量。或見亦見處。或見處非見。見亦見處者。
謂世俗正見。餘是見處非見。一切非身見因。
身見亦非彼因。無量所攝身口業及思。是業
非業報。餘非業亦非業報
問無量幾業非業隨轉。答作四句。業非業隨
轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識
陰。若思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。
謂業隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂
業隨轉心不相應行。若餘心不相應行
無量所攝身口業。是造色色非可見色。餘非
造色色亦非可見色
無量所攝身口業。是造色色非有對色。餘非
造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了
甚深
一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。
一切非無記亦非無記因。一切是因縁縁亦
有因
問無量幾次第非次第縁縁。答作三句。次第
非次第縁縁者。謂未來現前必起心心法。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在心心法。非次
第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必起心心
法。若餘未來心心法。及身口業心不相應行」
無量所攝身口業。心不相應行。縁縁縁非有
縁。餘縁縁縁亦有縁。一切是増上縁縁及有
増上。一切隨流非流。無色者。謂四無色。問云
何四。答謂。空入處。識入處。無所有入處。非
想非非想入處
問此四無色。幾色幾非色。答一切是非色一
切不可見。一切是無對。一有漏。三分別空處。
或有漏或無漏。云何有漏。謂空處所攝有漏
四陰。云何無漏。謂空處所攝無漏四陰。如空
處。識處無所有處亦如是。一切是有爲
問無色。幾有報幾無報。答一切應分別。空處。
或有報或無報。云何有報。謂善有漏空處。云
何無報。謂無記無漏空處。如空處。識處無所
有處亦如是。非想非非想處。或有報或無報。
云何有報。謂善非想非非想處。云何無報。謂
無記非想非非想處
一切從因縁生世所攝。一切是名所攝。無色
所攝心意識。是内入所攝。餘是外入所攝。一
切是智知。一斷*智知及斷三分別。三若有
漏。彼斷*智知及斷。若無漏。非斷*智知及不

問無色。幾是應修幾是不應修。答一切應分
別空處。或應修或不應修。云何應修。謂善空
處。云何不應修。謂無記空處。如空處。識處無
所有處非想非非想處亦如是
問無色。幾穢汚幾不穢汚。答一切應分別無
色。或穢汚或不穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何
不穢汚。謂不隱沒。一切是果及有果。一切是
不受。一切非四大造。一切有上。一是有。三分
別。三若有漏。彼是有若無漏。彼非有。無色所
攝心不相應行。因不相應。餘因相應。或善處
攝非無色。作四句。善處攝非無色者。謂善色
陰。無色所不攝善四陰。及數滅。無色攝非善
處者。謂無記四無色。善處攝亦無色者。謂善
四無色。非善處攝亦非無色者。謂不善五陰。
無記色陰。無色所不攝無記四陰。及虚空非
數滅。不善處所不攝。或無記處攝非無色。作
四句。無記處攝非無色者。謂無記色陰。無色
所不攝無記四陰。虚空及非數滅。無色攝非
無記者。謂善四無色。無記處攝亦無色者。謂
無記四無色。非無記處攝亦非無色者。謂善
五陰。及數滅。或漏處攝非無色。作四句。漏處
攝非無色者。謂一漏處。及二漏處少分。無色
攝非漏處者。謂漏處所不攝四無色。漏處攝
亦無色者。謂二漏處少分。非漏處攝亦非無
色者。謂色陰。漏處所不攝四陰。及無爲
或有漏處攝非無色。作四句。有漏處攝非無
色者。謂有漏色陰。無色所不攝有漏四陰。無
色攝非有漏處者。謂三無色少分。有漏處攝
亦無色者。謂一無色。及三無色少分。非有漏
處攝亦非無色者。謂無漏色陰。無色所不攝
無漏四陰。及無爲
或無漏處攝非無色。作四句。無漏處攝非無
色者。謂無漏色陰。無色所不攝無漏四陰。及
無爲。無色攝非無漏處者。謂一無色。及三無
色少分。無漏處攝亦無色者。謂三無色少分。
非無漏處攝亦非無色者。謂有漏色陰。及無
色所不攝有漏四陰。一切。或過去。或未來。或
現在
問無色。幾善幾無記。答一切應分別無色。或
善或無記。云何善。謂無色所攝善四陰。云
何無記。謂無色所攝無記四陰。一無色界繋。
三分別。三若有漏。彼無色界繋。若無漏。彼不
繋。一非學非無學。三分別
空處。或學。或無學。或非學非無學。云何學。
謂空處所攝學四陰。云何無學。謂空處所攝
無學四陰。云何非學非無學。謂空處所攝有
漏四陰。如空處。識處無所有處亦如是
問無色。幾見斷。幾修斷。幾不斷。答一切應分
別空處。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。
謂空處隨信行隨法行人無間忍等斷。彼云
何斷。謂見斷二十八使。彼相應空處。彼所起
心不相應行
云何修斷。謂空處學見迹修斷。彼云何斷。謂
修斷三使。彼相應空處。彼所起心不相應行。
及不穢汚有漏空處。云何不斷。謂無漏空處。
如空處。識處無所有處亦如是
非想非非想處。或見斷。或修斷。云何見斷。謂
非想非非想隨信行隨法行人。無間忍等斷。
彼云何斷。謂見斷二十八使。彼相應非想非
非想處。彼所起心不相應行
云何修斷。謂非想非非想處學見迹修斷。彼
云何斷。謂修斷三使。彼相應非想非非想處。
彼所起心不相應行。及不穢汚有漏非想非
非想處
無色所攝心不相應行。非心非心法非心相
應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相應心意
識。即心也
問無色。幾心隨轉非受相應。答作四句。心隨
轉非受相應者。謂心隨轉心不相應行及受。
受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受
相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非
受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若餘心
不相應行。如受想行亦如是。除其自性。一切
非覺隨轉非觀相應
問無色。幾見非見處。答一切應分別。空處。或
見非見處。作四句。見非見處者。謂空處所攝
盡智無生智。所不攝無漏慧。見處非見者。謂
見所不攝有漏空處。見亦見處者。謂五見。世
俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏
空處如空處。識處無所有處亦如是。非想非
非想處。或見亦見處。或見處非見。見亦見處
者。謂五見。世俗正見。餘見處非見。四無色。
幾身見因廣説如苦集諦
問無色。幾業非業報。答一切應分別。空處。或
業非業報。作四句。業非業報者。謂報所不攝
思業。業報非業者。謂思所不攝。報生空處。業
亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂
除業業報空處。若餘空處。如空處。乃至非想
非非想處亦如是
問無色。幾業非業隨轉。答作三句。業非業隨
轉者。謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識
陰。若思所不攝業隨轉行陰。非業亦非業隨
轉者。謂除業隨轉心不相應行。若餘心不相
應行。一切非造色色非可見色。一切非造色
色非有對色。一切是甚深難了難了甚深
問無色。幾善因非善。答作三句。善因非善者。
謂善報生四無色。善亦善因者。謂善四無色。
非善亦非善因者。謂除善報生四無色。若餘
無記四無色。一切非不善亦非不善因
問無色。幾無記非無記因。答一切應分別。無
色。或無記亦無記因。或非無記亦非無記因。
無記亦無記因者。謂無記四無色。非無記亦
非無記因者。謂善四無色。一切因縁縁及有

問無色幾次第非次第縁縁。答一切應分別。
空處或次第非次第縁縁。作三句。次第非次
第縁縁者。謂未來現前必起心心法空處。過
去現在阿羅漢最後命終心心法空處。次第
亦次第縁縁者。謂除過去現在阿羅漢最後
命終心心法空處。若餘過去現在心心法空
處。非次第亦非次第縁縁者。謂除未來現前
必起心心法空處。若餘未來心心法空處。及
心不相應行。如空處。識處無所有處亦如是。
非想非非想處。或次第非次第縁縁。作三句。
次第非次第縁縁者。謂未來現前必起心心
法非想非非想處。過去現在阿羅漢最後命
終心心法非想非非想處。及滅盡正受。已起
當起。次第亦次第縁縁者。謂除過去現在阿
羅漢最後命終心心法非想非非想處。若餘
過去現在非想非非想處。非次第亦非次第
縁縁者。謂除未來現前必起心心法非想非
非想處。若餘未來心心法非想非非想處。除
次第心不相應行。若餘心不相應行
無色所不攝心不相應行。縁縁縁非有縁餘
縁縁縁及有縁。一切是増上縁縁及有増上」
問無色。幾流幾隨流。答一切應分別。空處。或
隨流非流。作三句。隨流非流者。謂除流。若餘
有漏空處。流亦隨流者。謂三流少分。非流亦
非隨流者。謂無漏空處。如空處。識處無所有
處亦如是。非想非非想處。或流亦隨流。或隨
流非流。流亦隨流者。謂三流少分。此是流亦
隨流。餘隨流非流
三摩提定者。謂四三昧修。問云何四。答謂有
三昧修廣修習住現法樂轉。有三昧修廣修
習知見轉。有三昧修廣修習慧分別轉。有三
昧修廣修習漏盡轉
問此四三昧修。幾色。幾非色。答三昧修所攝
身口業是色。餘非色。一切是不可見。一切是
無對。一有漏。一無漏。二分別
住現法樂三昧修。或有漏。或無漏。云何有漏。
謂住現法樂三昧修所攝有漏五陰。云何無
漏。謂住現法樂三昧修所攝無漏五陰
慧分別三昧修。或有漏。或無漏。云何有漏。謂
慧分別三昧修所攝有漏五陰。云何無漏。謂
慧分別三昧修所攝無漏五陰
一切是有爲。一有報。一無報。二分別。三若
有漏。彼有報。若無漏。彼無報一切從因縁生
世所攝。三昧修所攝身口業。是色所攝。餘是
名所攝。三昧修所攝心意識。是内入所攝。餘
是外入所攝。一切是智知。一是斷*智知及
斷。一非斷*智知及不斷。二分別。二若有漏。
斷*智知及斷。若無漏。非斷*智知及不斷。一
切是應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一
切是不受。三昧修所攝身口業。是四大造。餘
非四大造。一切是有上。一是有。一非有。二分
別。二若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。三昧
修所攝身口業。及心不相應行。因不相應。餘
因相應
善五處少分攝四三昧修。四三昧修亦攝善
五處少分。不善所不攝。無記所不攝。漏所不

或有漏處攝非三昧修。作四句。有漏處攝非
三昧修者。謂三昧修所不攝有漏五陰。三昧
修攝非有漏處者。謂一三昧修。及二三昧修
少分。有漏處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及
二三昧修少分。非有漏處攝亦非三昧修者。
謂虚空及數滅非數滅
或無漏處攝非三昧修。作四句。無漏處攝非
三昧修者。謂虚空及數滅非數滅。三昧修攝
非無漏者。謂一三昧修。及二三昧修少分。無
漏處攝亦三昧修者。謂一三昧修。及二三昧
修少分。非無漏處攝亦非三昧修者。謂三昧
修所不攝有漏五陰
一切。或過去。或未來。或現在。一切是善。一
色界繋。一不繋。二分別。住現法樂三昧修。若
有漏。色界繋。若無漏。不繋。慧分別三昧修。
或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。或不繋。云
何欲界繋。謂慧分別三昧修所攝欲界繋五
陰。云何色界繋。謂慧分別三昧修所攝色界
繋五陰。云何無色界繋。謂慧分別三昧修所
攝無色界繋四陰。云何不繋。謂慧分別三昧
修所攝無漏五陰。一無學。一非學非無學。二
分別。住現法樂三昧修。或學。或無學。或非學
非無學。云何學。謂住現法樂三昧修所攝學
五陰。云何無學。謂住現法樂三昧修所攝無
學五陰。云何非學非無學。謂住現法樂三昧
修所攝有漏五陰。慧分別三昧修。或學。或無
學。或非學非無學。云何學。謂慧分別三昧修
所攝學五陰。云何無學。謂慧分別三昧修所
攝無學五陰。云何非學非無學。謂慧分別三
昧修所攝有漏五陰。一修斷。一不斷。二分別。
二若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。三昧修所
攝身口業。及心不相應行。非心非心法非心
相應。三昧修所攝受陰想陰。彼相應行陰。心
法心相應。心意識。即心也。問三昧修。幾心隨
轉非受相應。答一切應分別。住現法樂三昧
修。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非受
相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相應
行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心隨
轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨
轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。
若餘心不相應行。如住現法樂三昧修。知見
三昧修漏盡三昧修亦如是
慧分別三昧修。或心隨轉非受相應。作四句。
心隨轉非受相應者。謂心隨轉身口業。心隨
轉心不相應行及受。受相應非心隨轉者。謂
心意識。心隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應
行陰。非心隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉
身口業。若餘身口業。除心隨轉心不相應行。
若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除其自

一無覺無觀。三分別。住現法樂三昧修或覺
隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相應者。
廣説如喜心。知見三昧修亦如是。意分別三
昧修。廣説如慈心
問三昧修。幾見非見處。答一切應分別。住現
法樂三昧修。或見非見處。作四句。見非見處
者。謂住現法樂三昧修所攝盡智無生智。所
不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有
漏住現法樂三昧修。見亦見處者。謂世俗正
見。非見亦非見處者。謂見所不攝無漏住現
法樂三昧修
知見三昧修。或見亦見處。或見處非見。見亦
見處者。謂知見三昧修所攝世俗正見。餘見
處非見
慧分別三昧修。或見非見處。作四句。見非見
處者。謂慧分別三昧修所攝盡智無生智。所
不攝無漏慧。見處非見者。謂見所不攝有漏
慧分別三昧修。見亦見處者。謂世俗正見。非
亦非見處者。謂見所不攝無漏慧分別三
昧修
漏盡三昧修所攝慧。是見非見處。餘非見亦
非見處
一切非身見因身見亦非彼因。三昧修所攝
身口業及思。此是業非業報。餘非業亦非業

問三昧修。幾業非業隨轉。答一切應分別。住
現法樂三昧修。知見三昧修。漏盡三昧修。廣
説四句。如禪修多羅中分別。慧分別三昧修。
廣説四句如聖種修多羅中分別
三昧修所攝身口業。是造色色非可見色。餘
非造色色亦非可見色。三昧修所攝身口業。
是造色色非有對色。餘非造色色亦非有對
色。一切是甚深難了難了甚深
一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。
一切非無記亦非無記因。一切是因縁縁及
有因
問三昧修。幾次第非次第縁縁。答一切應分
別。三昧修。或次第非次第縁縁。作三句。次第
非次第縁縁者。謂未來現前必起心心法。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在心心法。非次
第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必起心
心法。若餘未來心心法。及身口業心不相應

三昧修所攝身口業。是縁縁縁非有縁。餘是
縁縁縁亦有縁。一切是増上縁縁及有増上。
一隨流非流。一非流亦非隨流。二分別。二若
有漏。彼隨流非流。若無漏。非流亦非隨流。菩
提品者。謂七覺支。問云何七。答謂念覺支。
乃至捨覺支
問此七覺支幾色幾非色。答一切非色。一切
不可見。一切是無對。一切是無漏。一切是有
爲。一切是無報。一切從因縁生世所攝。一切
是名所攝。一切是外入所攝。一切是智知。一
切非斷智知及不斷。一切是應修。一切不穢
汚。一切是果及有果。一切是不受。一切非四
大造。一切是有上。一切非有。一切因相應
善二處少分攝七覺支。七覺支亦攝善二處
少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所
不攝。有漏處所不攝。無漏二處少分攝七覺
支。七覺支亦攝無漏二處少分。一切。或過去。
或未來。或現在。一切是善。一切是不
問覺支幾學幾無學。答一切應分別。念覺支。
或學。或無學。云何學。謂學意思惟相應念覺
支。云何無學。謂無學意思惟相應念覺支。如
念覺支。餘一切亦如是
一切是不斷。一切是心法心相應。一心隨轉
非受相應。六心隨轉亦受相應。一切心隨轉
想行相應。除其自性。問覺支。幾覺隨轉非觀
相應。答一切應分別。念覺支。或有覺有觀。或
無覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂
有覺有觀意思惟相應念覺支。云何無覺有
觀。謂無覺有觀意思惟相應念覺支。云何無
覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應念覺支。如
念覺支。擇法精進猗定捨覺支亦如是
喜覺支。或有覺有觀。或無覺無觀。云何有覺
有觀。謂有覺有觀意思惟相應喜覺支。云何
無覺無觀。謂無覺無觀意思惟相應喜覺支。
亦非見亦非見處。一分別。擇法覺支所攝盡
智無生智。所不攝無漏慧。是見非見處。餘非
見亦非見處
一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦
非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色
非可見色。一切非造色色非有對色。一切是
甚深難了難了甚深
一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。
一切非無記亦非無記因。一切是因縁縁亦
有因
問覺支。幾次第非次第縁縁。答一切應分別。
念覺支。或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起念覺支。次第
亦次第縁縁者。謂過去現在念覺支。非次第
亦非次第縁縁者。謂除未來現前必起念覺
支。若餘未來念覺支。如念覺支
餘一切亦如是。一切是縁縁縁。亦有縁。一
切是増上縁縁及有増上。一切非流亦非隨

衆事分阿毘曇論卷第十
衆事分阿毘曇論卷第十一
  *尊者世友造
  宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍     譯
  千問論品第七之四
根者。謂二十二根。問此二十二根。幾色。幾非
色。答七是色。十五非色。一切不可見。七有
對。十五無對。十有漏。三無漏。九分別。意根。
或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相
應意根。云何無漏。謂無漏意思惟相應意根。
如意根。樂根喜根捨根信精進念定慧根亦
如是。一切是有爲
一有報。十一無報。十分別。意根。或有報。或
無報。云何有報。謂不善善有漏意根。云何無
報。謂無記無漏意根。如意根。樂根喜根捨根
亦如是
苦根。或有報。或無報。云何有報。謂善不善苦
根。云何無報。謂無記苦根。信精進念定慧根。
若有漏。彼有報。若無漏。彼無報
一切從因縁生世所攝。七是色所攝。十五是
名所攝。八是内入所攝。十一是外入所攝。
三分別。未知當知根已知根無知根所攝心
意識。是内入所攝。餘是外入所攝
一切是智知。十是斷智知。及斷三非斷*智
知。及不斷。九分別。九若有漏。彼斷*智知。及
斷。若無漏。非斷*智知。及不斷。八應修八不
應修。六分別。意根。或應修。或不應修。云何
應修。謂善意根。云何不應修。謂不善無記意
根。如意根樂根苦根喜根捨根亦如是
憂根或應修。或不應修。云何應修。謂善憂根。
云何不應修。謂不善憂根
十六不穢汚。六分別。意根。或穢汚。或不
穢汚。云何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂
不隱沒。如意根。樂根苦根喜根憂根捨根亦
如是
一切是果。及有果。十五不受。七分別。眼根。
或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。
若非自性受。如眼根。耳根鼻根舌根身根男
根女根亦如是
七四大造。十五非四大造。一切是有上。十是
有。三非有。九分別。九若有漏。彼是有。若無
漏。彼非有。八因不相應。十四因相應
或善處攝非根。作四句。善處攝非根者。謂善
色陰想陰。根所不攝善行陰。及數滅。根攝非
善處者。謂八根六根少分。善處攝亦根者。謂
八根六根少分。非善處攝亦非根者。謂不善
色陰想陰。根所不攝不善行陰。根所不攝無
記色陰想陰。根所不攝無記行陰。及虚空非
數滅
或不善處攝非根。作四句。不善處攝非根者。
謂不善色陰想陰。根所不攝不善行陰。根攝
非不善處者。謂十六根六根少分。不善處攝
亦根攝者。謂六根少分。非不善處攝亦非根
者。謂善色陰想陰。根所不攝善行陰。及數
滅根所不攝無記色陰想陰。根所不攝無記
行陰。及虚空非數滅
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]