大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

薩哩嚩
怛他誐多
葛哩摩


怛摩
喃儞哩野二合
怛夜
薩哩嚩
怛他誐多嚩日囉
葛哩摩
𤚥
然後隨諸所欲。諸飮食等隨意受用。無所捨
離。但爲求於自心成就。當於自身佛影像前。
諦意觀想。隨其所欲。以金剛語持誦心明滿
八百遍。如應所求速得成就
此佛所説金剛薩埵法門
若欲求彼最上悉地法者。行人依法安布㡧
像中。畫世尊如來聖相。次當依彼四大士曼
拏羅法用。隨所愛樂色相莊嚴。畫四大士安
處月輪。其㡧四隅畫本部賢聖。如是畫已。行
人當於彼㡧像前廣設供養。如教所説。志心
持誦滿四月已。然後竟夜持誦至明旦時。即
得一切如來眞實等最上悉地之法
此佛所説執金剛法門
若欲求彼印成就者。行人於㡧像前。當結一
切如來薩埵金剛印。隨其意樂所求成就。當
如教説不解是印。以金剛語持誦大明滿百
千遍。然後竟夜*志心持誦。若疲倦時暫當
止息。如本法儀旋復持誦。乃至最後熾盛光
現。警悟發起語言表示。然後行人開前印縛。
即得隨欲色相隱身自在。一切事業皆悉能
作。於一切印成結中間。如其所説一切成

此佛所説執金剛法門
若欲求三摩地成就者。先應觀想微妙金剛。
後若三摩地門有所愛樂。即以相應心明修
習先行。期滿四月。然後竟夜端直加趺。正心
攝歛寂靜而住。至明旦時。即得如來等一切
三摩地成就現前圓滿。然後隨所樂法皆得
成就
此佛所説金剛薩埵法門
若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。志
求成就。然當最後竟夜持誦。即得一切羯磨
成就
次當宣説諸成就事業
諸有行人。依法若誦大明一遍。即於自他州
城聚落悉能衞護
若欲作諸標幟警悟成就者。行人當結甲冑
印契。以牛頭旃檀香塗衆*標幟。或復不塗
亦能成就。所謂金剛杵鉤箭手相。寶日輪幢
齒行列。蓮華螺輪舌相。羯磨杵甲冑牙拳印
等。如是諸*標幟相。依法所作悉能警悟
若欲加持物像成就者。應當依法取孔雀尾
作拂。以金剛杵破中成竅。色線纒縛。行人結
彼薩埵金剛印。執所成拂。誦本大明依法加
持。乃至得一切如來印契。警悟於彼。拂中見
種種相。從是已後。彼孔雀拂。於行人身中依
法出現一切色相
又復若以此孔雀拂加持一遍。動搖於身。即
能出現一切色相
又復此拂能現世間一切所應如幻事業
又復此拂能現一切佛菩薩像。乃至十方一
切佛刹。所有一切如來。并其衆會降魔軍等
佛神通業。諸變化事皆悉能現。乃至佛身端
嚴諸相具足。亦悉能現
又復若欲得敬愛成就者。行人當結一切如
來薩埵印。依法持誦。乃至彼印熾盛光現。即
法成就。從是已後。結前印時。即得一切如來
來現其前作敬愛事。況餘法耶
又復若欲求彼世間最上成就者。行人應當
依法持誦。期滿一月誦八千遍。然後結印竟
夜持誦。乃至彼印熾盛光現。即法成就。從
是已後。若結前印。即得世間最上持明成就」
此佛所説執金剛法門
如上是爲如來部作用成就儀軌
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十八
佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十九
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二
十六之二
復次宣説金剛部作用成就儀軌
所謂行人依法修習。先行成已。然後隨其意
樂所求成就。即當持誦滿一洛叉。數滿足
已。竟夜持誦至明旦時。得法成就。於一切有
情。所應攝受所應調伏。皆悉能作
此佛所説執金剛法門
又若欲作成就法者。依法畫㡧如教安置。作
供養已。行人一切所欲如意受用。然後隨其
意樂所求成就。即當依法日日以金剛語持
誦大明。期限一月滿八千遍。過一月已。於㡧
像前復設供養。行人當結降三世大印。依法
竟夜持誦大明。乃至彼印自然出於吽字之
聲。至明旦時。大自在等諸天主衆。及彼眷屬
來現其前。時持明者白言。汝天來此。如我所
言願施我作。隨我所求使令成就。天等告言。
隨汝所欲我悉施汝。從是已後。行人即成普
盡三界主宰。隨其所欲。於須臾頃能令普盡
三界皆悉動搖。復爲一聚悉能成壞。於三界
中微妙樂具悉能受用。一切所作皆得自在。
所有一切天主妙愛者等。諸妙愛者亦悉隨
意。是中無有作嬈惱者。時持明者若稱吽字。
即彼一切極惡天等皆悉墮落。然後持明者
壽滿百千劫
此佛所説執金剛法門
復次若欲求印成就者。如教所説。依法持誦
滿一月。後行人當結金剛降三世三昧印。
夜持誦至明旦時。得印成就。從是已後如教
所説。隨結印時同稱吽字。行人即能虚空中
行。現衆色相及能隱身。起幻化事。能作一切
警悟鉤召敬愛事業。能令一切生大歡喜。現
前能取一切珍寶。能現廣大熾盛威光。雨大
寶雨發大笑相。普能清淨一切有情。能作一
切若斷若破。復能如應轉易時分。隨其所宜
能啓一切眞實談論。能轉一切事能善作加
護。能制能禁能怖能殺。又能印持一切有情
能爲戲樂。能作一切施灌頂者。能令諸身自
起歌詠。能令旋舞呼召引入。能令一切鎖縛
而住。諸如是等一切事業皆悉能作
此佛所説執金剛法門
若欲求微妙智成就者。行人當依金剛降三
世三摩地發起以爲先行。次應依彼持誦法
儀。持誦一月志求成就。過一月後。即依如是
三摩地法。竟夜持誦至明旦時。得成五智通。
於一切有情。所應攝受所應調伏。皆悉能作」
此佛所説執金剛法門
若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。當
求成就。過一月後。竟夜持誦至明旦時。即得
一切羯磨成就。從是已後作羯磨時。持誦一
遍。隨其意願彼加護等一切羯磨。皆悉能作」
此佛所説執金剛法門
如上是爲金剛部作用成就儀軌
復次宣説蓮華部作用成就儀軌
所謂行人依法持誦滿百千遍。先行成已。然
後依法當求成就。次應如教安置㡧像。當畫
具徳謂伏一切世間大士聖相。於其四面。依
四印曼拏羅法儀畫四大士。四隅當畫四賢
聖相。於㡧像前依法持誦。過一月後。竟夜持
誦至明旦時。調伏一切世間大士來現其前。
隨行人所欲得諸願成就
此佛所説法金剛法門
若欲求印成就者。行人當結法金剛印。如法
金剛儀持誦八千遍。日日四時持誦滿已。然
後竟夜結印持誦至明旦時。得印成就。從是
已後凡結印時。如其所説即能調伏一切世

此佛所説觀自在法門
若欲求三摩地成就者。行人應當依法持誦。
滿一月已。然後竟夜隨所愛樂三摩地門。依
彼法儀志心持誦至明旦時。即得一切三摩
地現前成就
此佛所説法金剛法門
若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過
一月後竟夜持誦。即能成就一切羯磨
此佛所説法金剛法門
如上是爲蓮華部作用成就儀軌
復次宣説寶部作用成就儀軌
所謂行人先當敬禮四方一切如來。次應持
誦滿百千遍。然後依法安置㡧像。依四印曼
拏羅法用。畫具徳一切義成就大士聖相。設
諸供養持誦一月。過一月後竟夜持誦。至明
旦時。彼具徳一切如來灌頂寶虚空藏菩薩
摩訶薩。來現其前爲施灌頂。行人得灌頂已。
即成三千大千世界持明轉輪主宰
此佛所説金剛寶法門
若欲求印成就者。行人當依羯磨金剛法用
結金剛寶印。如教所説當求成就。即得一切
意願羯磨印成就
若欲求寶智成就者。行人依法如其次第。於
金剛寶生三摩地中。觀想虚空本無自性。是
中云何能生於寶。即此衆寶。又復云何菩薩
身生。日日四時。於此三摩地門如應觀想持
誦一月。過一月後即依如是三摩地法。竟夜
持誦至明旦時。一切如來悉現其前。隨所樂
欲施妙灌頂
此佛所説虚空藏法門
若欲求羯磨成就者。亦然依法持誦一月。過
一月後竟夜持誦至明旦時。具徳虚空藏菩
薩摩訶薩。施彼行人一切義成就。然後一切
事業皆悉能作
此佛所説執金剛法門
如上是爲寶部作用成就儀軌
復次宣説諸部作用一切儀軌
此中先説一切心明作用儀軌
行人當作是言。隨所意樂根本心明即一切
成就
如是言已。隨其所樂持誦心明。依法當作彼
成就事。然後隨應即得成就
一切印作用儀軌
行人當作是言。一切印契我所愛樂成就
如是言已即結三昧印。如所愛樂隨其力能
依法持誦。然後如教即得成就
一切呪句作用儀軌
行人當作是言。離戲論語當成悉地。我於一
切如來成就法中。依法持誦如是言已。隨所
愛樂。持誦呪句。當得成就
一切大明作用儀軌
行人當作是言。此諸有情。具無明暗。願得一
切如來大明現證淨戒所成。如是言已。隨所
愛樂持誦大明。依法所求當得成就
此佛所説聖執金剛法門
諸有行人。應當先以一切心明印契呪句及
諸大明。隨其所樂修習爲因。然後依彼金剛
持誦法儀。隨應有情。即以心明印契呪句大
明。依法持誦。若自若他。當求本尊一切成

此佛所説金剛薩埵法門
如上是爲諸部作用一切儀軌
復次宣説諸部通用廣大成就儀軌。如來部
通用成就有其四種。所謂義利圓滿成就。神
通成就。持明成就。大成就等
此中義利圓滿成就者。行人若疑有伏藏處。
即於是處依法結印。以自三摩地法。作金剛
視觀察彼處。若見金剛相動。應知是處即有
伏藏。行人乃結金剛開發三昧印。依法啓掘
不久獲得。隨所樂取
此佛所説金剛薩埵法門
神通成就者。行人欲作法時當如是言。所有
諸印。當求金剛神通成就
如是言已依法所作。此神通成就有其四種。
所謂水上行坐等神通。出現如來等色相神
通。如其意樂隨即隱身神通。於虚空中行千
由旬上下出沒去來自在神通。此能於諸方
千由旬量。如其所樂隨意而行。旋轉還來。又
能過千由旬。一切有情意願悉知。一切身相
眼悉能見。一切音聲語言耳悉能聞。又於諸
方過千由旬。隨其意樂一切妙愛者身悉能
擧來。一切金寶摩尼眞珠等悉能攝集。畢竟
無有能爲障者。行人於彼金剛杵中尚能隱
身。況餘萬夫力不敵邪。又復行人常得無
病。常受諸欲樂。常具少年殊妙色相。彼一切
如來及金剛薩埵。見已乃作供養獲得無上
金剛成就。當得壽命滿四千歳
此佛所説一切如來金剛成就法門
持明成就者。行人但求印契成就。依法所作
當得金剛持明成就。由成金剛持明轉輪王
故。即得諸欲隨意受用。一刹那間能於千佛
刹中旋轉還復。受諸快樂顏容少麗同十六
歳。髮髻如螺。紺青旋潤。由得一切如來及金
剛薩埵大金剛持明成就故。即得住壽大劫
此佛所説一切如來持明法門
大成就者。行人依法以自印契心明當求成
就。由得自印大士色相成就故。一刹那間能
於十方一切世界。現衆色相作衆事業。彼一
切如來及金剛薩埵。見已乃作供養。即於普
盡無餘諸有情界作利益已。還復本處。又能
於一切世界。所有一切適悦快樂。一切相具
隨意受用。得與金剛薩埵大菩薩等無有異。
當得壽命滿一大劫
此佛所説一切如來大成就法門
復次金剛部通用成就者。有其四種。所謂降
三世成就。一切灌頂成就。一切悦樂法成就。
最上成就等
此中降三世成就者。行人當結降三世印。左
足想踏大自在天。作成就事。乃至彼天出聲
號叫。然後行人當稱吽字。稱吽字時。所有大
自在天等。一切三界増上主宰。并其眷屬皆
悉來集。住行人前作敬愛事。能與行人爲其
指使。從是已後。行人即成一切三界増上主
宰金剛持明者。能起空。中及於三界自在遊
行旋轉還復。所有極惡天等一切有情。以吽
字法悉能調伏。如一切如來金剛降三世相。
普盡三界一切悉依教令而轉。彼一切如來
及金剛薩埵。見已敬愛。壽命千歳
此佛所説降三世法門
一切灌頂成就者。當作印成就。謂結一切如
來灌頂寶印。先作自身灌頂已。然後求彼四
種灌頂成就。其四種者。所謂金剛灌頂。寶灌
頂法灌頂。羯磨灌頂。若得金剛灌頂已。即成
一切如來執金剛者。若得寶灌頂已。即成衆
寶増上主宰。若得法灌頂已。即成法王。若得
羯磨灌頂已。當得世出世間一切羯磨成就
此佛所説一切如來灌頂法門
一切悦樂法成就者。謂以祕密供養常作供
養一切如來。即得一切如來一切適悦快樂
成就
此佛所説一切如來悦樂法門
最上成就者所謂得成就金剛尊
此佛所説執金剛法門
復次蓮華部通用成就法者。有其四種。所謂
隨愛樂成就。敬愛成就。加護成就。蓮華成就

此中隨愛樂成就者。如教所説。應當觀想蓮
華妙愛已。能令一切如來隨生愛樂。又於本
部觀自在尊。隨起思念已。亦然能令一切有
情悉生敬愛。又若住三摩地廣布慈心。即能
普爲一切世間密作加護。又若安住本尊蓮
華三摩地。手執蓮華已。當求成就事。即得妙
色如觀自在尊。諸相具足壽命四千歳
此佛所説一切如來蓮華法門
復次寶部通用成就法者。有其四種。所謂一
切如來灌頂成就。大威光成就。滿諸願成就。
寶成就等
此中謂以自灌頂法奉獻諸如來。施燈光明
圓滿布施波羅蜜多。隨力作彼寶成就事。此
等四種成就法用。悉應常時供養一切如來。
不久當得所求成就
此佛所説一切如來妙寶法門
如上是爲諸部通用廣大成就儀軌
復次宣説一切儀軌中方便成就教理。是即
大士根本無性法門
此中先説心明方便成就教理。頌曰
    如爲調伏世間故 隨彼所應得成就
    此中方便印爲因 能施廣大諸成就
印契方便成就教理
    離貪調伏於世間 印契成就從貪生
    方便修習彼如應 能作一切成就事
呪句方便成就教理
    世間若實有動亂 呪句成就無所得
    由離戲論方便成 乃作最上諸成就
大明方便成就教理
    此中若著無明相 大明成就無所有
    由其方便廣大門 能施廣大諸成就
如上是爲一切儀軌中方便成就教理
復次宣説一切儀軌中福成就教理。是即一
切如來法門
此中先説心明福成就教理
    四種供養依法作 由是獲得大福聚
    供養諸佛勝福門 此中成就無疑惑
印契福成就教理
    祕密三昧爲加護 由是獲得大福聚
    以此三昧加護因 彼非福門亦成就
呪句福成就教理
    彼一切佛最初説 如應獲得大福聚
    法施平等此爲因 彼非福門速成就
大明福成就教理
    布施諸福中最上 由是獲得大福聚
    圓滿施波羅蜜多 速疾如應得成佛
如上是爲一切儀軌中福成就教理
復次宣説一切儀軌中慧成就教理
此中先説心明慧成就教理
    法中無文字可入 一切文字悉了知
    自語門及他語門 觀想如應得成就
此佛所説妙吉祥大菩薩法門
印契慧成就教理
    慧以決擇立其名 此即三摩地所説
    彼中印契成就門 觀想刹那得成就
此佛所説勝慧法門
呪句慧成就教理
    慧聲隨向立其名 即三摩地戲論語
    彼中觀想成就門 如應呪句得成就
此佛所説金剛慧法門
大明慧成就教理
    大明呪句二差別 是中差別無所有
    正慧觀想此相應 決定速疾得成就
此佛所説一切如來智慧法門
如上是爲一切儀軌中慧成就教理
復次宣説一切儀軌中行成就教理
是即金剛手法門
此中先説心明行成就教理
    若作一切供養事 即能増長於勝行
    彼衆善法乃隨増 當得成就法圓滿
印契行成就教理
    遍入多種祕密輪 布設多種曼拏羅
    諸印供養勝行門 増長廣大成就事
呪句行成就教理
    依隨喜等勝法用 誦念正法亦復然
    廣施多種供養門 決定呪句得成就
大明行成就教理
    智明善斷無明性 布施波羅蜜多理
    由此勝行圓滿因 速疾依法得成就
如上是爲一切儀軌中行成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説諸部標幟眞
實出生智成就教理
此中云何金剛出生頌曰
    即此具徳大士尊 一切心從自心生
    而彼身語心金剛 堅固薩埵自然生
    諸大士中勝大士 金剛成就從心出
    金剛薩埵此立名 於彼金剛杵中住
    即此如是智相應 是爲諸佛無二理
    從自心出巧業門 由斯衆相皆成就
    一切世界微塵數 如是一切佛聖尊
    彼等所有諸佛身 皆從金剛薩埵出
    即此復生諸大士 及彼所有諸*標幟
    彼等大士*標幟門 一切同生此理趣
    此法若有聽聞者 能生淨信或受持
    觀想常生歡喜心 速疾如應得成就
此佛所説金剛薩埵法門
如上是爲諸部標*幟眞實出生智成就教理」
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部一切儀
軌中出生大智成就教理
此中先説一切如來儀軌中出生大智成就教

    諸佛無分別大智 是智所生法常住
    無分別後起智門 此分別説無分別
如來部儀軌中出生大智成就教理
    由無分別我分別 此分別已分別生
    金剛薩埵大士尊 説彼分別爲方便
金剛部儀軌中出生大智成就教理
    譬如布設諸畫像 依畫法儀作成就
    而彼所設作用門 我此所説離分別
蓮華部儀軌中出生大智成就教理
    貪性分別所出生 是性蓮華中安處
    此即長時住亦然 如理出生諸成就
寶部儀軌中出生大智成就教理
    此寶本無分別性 而彼威光自高顯
    如是成就微妙門 雖所出生無分別
此佛所説金剛寶法門
如上是爲諸部一切儀軌中出生大智成就教

復次宣説一切儀軌中心明出生智教理
    隨意所樂諸法用 即當隨意求成就
    等持成就住於心 此説是爲心明法
印契出生智教理
    不可違越及破壞 謂王最上印教令
    大士*標幟衆相門 此説亦然如王印
呪句出生智教理
    不可違越及破壞 如是祕密呪法門
    呪已祕密法能成 是故此説爲呪句
大明出生智教理
    最上語明成就理 彼能破壞於無明
    明智解了法圓成 大明由斯而建立
此佛所説執金剛法門
如上是爲一切儀軌中心明等出生智教理」
復次宣説一切儀軌中勝智出生教理
此中先説心明勝智出生教理
    智者持誦心明已 若自若他法如應
    過未現在三世中 一切得聞及得見
印契勝智出生教理
    諦意一結於印契 如教所説依法作
    作已觀察於世間 一切應知如上説
呪句勝智出生教理
    依法一誦於呪句 從自舌中所宣説
    過未現在三世中 彼諸眞實法成就
此佛所説觀自在法門
大明勝智出生教
    依法一誦於大明 諦意相應而解了
    過未現在三世中 彼金剛語如所得
如上是爲一切儀軌中勝智出生教理
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十九


佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第三十
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二
十六之三
復次宣説諸部通用祕密身語心金剛印成就
教理
此中先説如來部祕密身印成就教理。頌曰」
    隨處依法而安坐 作加趺相求成就
    如其所畫順修習 即得大士法成就
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部祕密身印成就教理
    金剛歩相依法作 如其所畫順修習
    求成就起忿怒時 此中成就無疑惑
此佛所説金剛降三世法門
蓮華部祕密身印成就教理
    當作金剛加趺相 二手結彼金剛縛
    三摩地身依法成 當作蓮華出生法
此佛所説蓮華薩埵法門
寶部祕密身印成就教理
    行人或住或安坐 或復隨處而經行
    以金剛寶灌頂門 作成就事無疑惑
此佛所説金剛藏法門
如來部祕密語印成就教理
    依法不動於舌端 復以唇齒二相合
    以金剛語微出聲 持誦能作諸成就
此佛所説金剛語法門
金剛部祕密語印成就教
    作雲雷吼稱吽字 震發威怒甚深語
    忿怒破壞大金剛 此即忿怒語成就
此佛所説金剛降三世法門
蓮華部祕密語印成就教理
    當止微細出入息 發微妙語極煥明
    一切依此持誦時 成就三摩地智藏
此佛所説一切如來三摩地智藏法門
寶部祕密語印成就教理
    發彼極妙煥明語 復常敬禮最上尊
    如應持誦依法儀 一切所作速成就
此佛所説一切如來供養廣大羯磨法門」
如來部祕密心印成就教理
    世尊常以妙欲法 普施一切有情樂
    金剛薩埵廣大身 此中觀想速成就
此佛所説妙欲法門
金剛部祕密心印成就教理
    爲利一切有情故 設彼調伏諸惡法
    令於佛教作護持 乃説忿怒成就事
此佛所説一切如來金剛降三世法門
蓮華部祕密心印成就教理
    如其蓮華本無染 彼依止處即妙愛
    我此妙愛淨亦然 即得妙愛法成就
此佛所説蓮華妙愛法門
寶部祕密心印成就教理
    何等隨順諸有情 謂令成就一切事
    雨衆寶雨悉周圓 如應一切速成就
此佛所説虚空藏法門
如來部祕密金剛印成就教理
    行人或住或安坐 或復隨處而經行
    左手結印依法儀 一切所作皆成就
此佛所説一切如來祕密金剛手法門
金剛部祕密金剛印成就教理
    行人隨處依法住 隨處如應諸所作
    金剛忿怒指印成 以衣蓋覆作成就
此佛所説一切如來金剛忿怒王法門
蓮華部祕密金剛印成就教理
    蓮華拳印左手結 復當蓋覆其手印
    隨處成結法相應 速得蓮華法成就
此佛所説觀自在法門
寶部祕密金剛印成就教理
    左手當結寶雨印 是印復當以蓋覆
    隨處所作依本儀 如應即得寶成就
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部通用祕密身語心金剛印成就
教理
復次宣説諸部通用祕密金剛薩埵印
    依彼大印勝法用 本尊薩埵三摩地
    作金剛視金剛語 速得最上成就法
此佛所説一切如來金剛薩埵法門
爾時具徳金剛手菩薩摩訶薩。白一切如來
言。世尊如來我此法儀。唯願如來加持所行。
時一切如來即復雲集。咸共稱讃金剛手菩
薩摩訶薩。頌曰
    金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
    善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
    能善宣説此正法 無上金剛祕密乘
    一切如來祕密門 大乘現證法中攝
爾時金剛手菩薩摩訶薩。即從座起。以一百
八名稱讃。勸請一切如來。頌曰
    大金剛界大薩埵 利益有情最上
    具大智慧釋迦王 稽首歸命金剛身
    勇猛出生眞實利 作有情因大理趣
    大士勝利勝業成 歸命薩埵中薩埵
    具諸佛法廣大法 善轉一切法輪者
    大語最上極妙明 稽首歸命大眞實
    作大羯磨大加護 一切羯磨成就者
    大勇最上大行尊 歸命薩埵正因主
    已得一切波羅蜜 智一切智知覺者
    一切有情大方便 稽首歸命大勝慧
    具大悲心勝最上 已運悲心悲主宰
    廣施一切大慈心 稽首歸命諸善作
    釋迦師子大能仁 能中能者寂默尊
    通達世俗大調伏 稽首歸命勝軌法
    平等已達大法界 清淨法界大如來
    金剛尊復廣大尊 稽首歸命勇猛聚
    爲大光明大照曜 廣大精進大勝力
    大勇最極勝勇猛 歸命威勇寂靜
    大梵世尊自然生 釋迦無畏大寂默
    具一切身淨牟尼 稽首歸命法中王
    無身現身最上身 圓滿三身修身者
    具一切身廣大身 稽首歸命金剛身
    無語現語最上語 圓滿三語宣語者
    具一切語妙大語 稽首歸命金剛語
    無心現心最上心 圓滿三心心現者
    具一切心大金剛 稽首歸命金剛心
    無金剛現彼金剛 最上金剛三金剛
    清淨廣大衆金剛 歸命金剛中金剛
    勝出三有遍觀察 善逝主宰最勝者
    爲三界中大法王 稽首歸命大遍照
    如來一百八名號 若有聞者一稱揚
    或讀或誦發志誠 彼人當得成佛果
    我今勸請佛聖尊 爲諸有情作利益
    從大悲心所出生 廣大法輪此應轉
爾時世尊大毘盧遮那如來。聞彼一切如來
増上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已。即
白一切如來言。唯願如來攝受所行。時一切
如來即復雲集。説此頌曰
    爲利一切有情故 一切世界一切處
    所應調伏衆相門 此大法輪隨宜轉
説是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一
切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏
羅中。世尊釋迦牟尼如來。各住其前轉妙法

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即説頌曰
    爲利一切有情故 一切世界一切處
    所應調伏衆相門 大金剛輪隨宜轉
説是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一
切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏
羅中。世尊金剛界如來。各住其前轉金剛界
等一切金剛輪
爾時降三世菩薩摩訶薩。説此頌曰
    爲利一切有情故 一切世界一切處
    所應調伏衆相門 大忿怒輪隨宜轉
説是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一
切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏
羅中。世尊降三世如來。各住其前轉一切如
來大忿怒輪
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。説此頌曰
    爲利一切有情故 一切世界一切處
    所應調伏衆相門 淨蓮華輪隨宜轉
説是頌時。所有一切佛刹一切世界。普遍一
切方處一切有情。悉見一切如微塵量曼拏
羅中。世尊法王如來。各住其前轉蓮華輪
爾時聖虚空藏菩薩摩訶薩説。此頌曰
    爲利一切有情故 一切世界一切處
    所應調伏衆相門 大妙寶輪隨宜轉
説是頌時。一切佛刹中所住一切有情。若細
若大一切方面。皆悉見彼一切如來。在須彌
山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中。處于一切如
來師子座上。轉金剛界等一切法輪
爾時金剛手菩薩摩訶薩。説此頌曰
    聖尊爲利有情故 自身所行大方便
    最勝現降於人間 大金剛輪隨宜轉
爾時世尊大毘盧遮那如來。復白一切如來
言。世尊如來願復雲集攝受所行。是時一切
如來等即復雲集。從世尊大毘盧遮那如來
心入。時世尊大毘盧遮那如來。以一切如來
身語心金剛身。悉開覺已。告金剛手菩薩摩
訶薩言。善男子我此心中一切如來。及彼一
切金剛部曼拏羅。皆悉從我心中而入。汝今
亦然從我心入
爾時金剛手菩薩摩訶薩。如佛言教隨了知
已。説此頌曰
    爲利一切有情故 遍一切處我所行
    一切諸佛入心中 於身語心金剛住
説是頌時。普遍一切世界極微塵量等一切
佛刹。彼彼現住一切如來。一一如來悉現充
滿一切世界極微塵量廣大身相。皆從世尊
大毘盧遮那如來心入
時金剛手菩薩摩訶薩。同彼一切如來及世
尊大毘盧遮那如來。混一切身轉一切語攝
一切心。種子相續。一切身分一切分位一切
相好一切毛孔。出生極微塵量一切曼拏羅。
乃至一切金剛教等。從心入已如理而住
爾時世尊現成正覺。其未久間。以一切如來
身語心金剛。於一切如來身自開覺已。從須
彌山頂詣菩提場。到已。即於菩提樹下隨順
世間轉其化事。執吉祥草説此頌曰
    大哉最上自利已 廣利有情一切教
    所應調伏勤勇因 破彼邪外非見者
    世間所有不調伏 一切暗冥諸惡見
    智光清淨大利圓 此中如應得成佛
説是頌時。欲界諸天。不了世尊此眞實語。即
作是言。今此沙門何故乃能爲求菩提作是
難事。悍伏疲勞忍受諸苦
爾時世尊即於是處敷草坐已。告彼天言。汝
天聖者。依我所行宜應施我大菩提果。時欲
界諸天亦復不能解佛所説。即時倶詣帝釋
天主所。到已於天主前具陳上事。是時帝釋
天主。即與欲界諸天主衆。共詣色界天主大
梵天王所。復陳上事相與言議。時大梵天王。
與欲界色界諸天主衆。并一切三界増上主
宰大自在天共議斯事。是時大自在天即告
普盡三界増上主宰那羅延天等一切天主
言。汝天聖者。當知如來應供正等正覺。隨順
世間轉其化事。現成阿耨多羅三藐三菩提
果。勿謂人趣及天趣攝。是故當知雖復生天
天中所成畢竟不能證成佛果。彼善所行。我
等宜應同往供養。時大自在天等諸天主衆。
尋即共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已
頭面禮世尊足。前白佛言。世尊如佛教勅我
等依行。唯願世尊悲愍攝受。復請世尊起於
草座。受我所獻微妙勝座。於其座上證成阿
耨多羅三藐三菩提果
爾時世尊告諸天主言。汝天聖者。依我所行
即當施我阿耨多羅三藐三菩提果。諸天
白佛言。世尊非我所能施佛菩提。若我有其
力。能我等豈不自證佛菩提果
爾時世尊爲令了知如是義故。即説頌曰
    當知非色非無色 非實非虚亦非淨
    此佛菩提大智門 實開覺已得成佛
彼諸天主等。於須臾間默然而住
是時世尊從草座起。復告諸天主言。諸天聖
者汝能開曉此佛智不。諸天主等白佛言。世
尊我等不能開曉佛智
爾時世尊處于勝座復説頌曰
    淨意如應所開覺 大菩提心堅固生
    如理觀想於佛身 金剛薩埵堅固作
時諸天主等。倶白佛言。如佛教勅我如是行。
言已即時悉離佛會
爾時世尊。於其晝夜隨順世間。轉諸化事降
伏魔軍。成阿耨多羅三藐三菩提果已。於普
盡無餘諸有情界。廣爲利樂一切有情。諸所
作成普攝皆於自心而住。即以一百八名讃
歎金剛手菩薩摩訶薩。頌曰
    金剛薩埵大薩埵 無上大乘大主宰
    廣大清淨大光明 稽首歸命大尊勝
    聖金剛王大金剛 金剛一切諸如來
    廣大精進大勇尊 稽首歸命大方便
    金剛妙愛大清淨 一切悦樂大妙樂
    無始無終勝樂門 稽首歸命廣大欲
    金剛善哉大歡喜 如理作善勝喜悦
    廣大歡喜大喜王 稽首歸命極勝喜
    金剛妙寶大自在 自部灌頂大主宰
    具一切寶大善明 稽首歸命勝莊嚴
    金剛威光大光曜 廣大光明大明照
    具大熾盛勝光明 稽首歸命佛光相
    金剛寶幢大高顯 爲大勝幢施財者
    具大寶杖虚空幢 稽首歸命施幢相
    作金剛笑大笑相 具大慶悦大喜者
    最勝喜樂喜迅行 稽首歸命大法喜
    金剛勝法大妙法 具一切法善淨者
    爲諸佛法勝法門 稽首歸命妙愛法
    即大智劍金剛利 大慧復爲智慧者
    爲大利器斷罪門 稽首歸命佛利劍
    金剛表刹廣大輪 爲諸佛輪大伏藏
    一切吉祥勝法門 稽首歸命法輪因
    金剛妙語大語聚 離戲論語大文字
    無文字中大誦持 稽首歸命佛眞語
    金剛羯磨妙勝業 善作事業大羯磨
    祕密供養大供養 稽首歸命佛供養
    金剛加護大勝鎧 最上甲冑大堅固
    廣大眞實大護門 稽首歸命覺精進
    金剛呑伏大忿怒 警怖一切邪惡者
    一切佛大方便門 稽首歸命勝牙相
    大金剛拳大印契 大三昧縛勝縛者
    勝妙印契大智拳 歸命金剛勝拳相
    瞻禮恭敬及供養 彼諸如來常所作
    無始無終法門中 大菩提心汝所説
    汝爲諸佛勝依止 即諸菩薩大勇猛
    於彼過去未來生 爲佛菩提最勝因
    歸命金剛大薩埵 歸命金剛大妙寶
    歸命金剛正法門 歸命金剛勝羯磨
    我所稱讃汝勝名 金剛自性故頂禮
    所生福聚施有情 願當得佛菩提果
    若人正心而稱念 最上一百八名號
    或但一稱發志誠 是人當得諸佛果
此佛所説覺智法門
爾時一切如來異口同音。讃歎金剛手菩薩
摩訶薩。頌曰
    金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
    善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
    能善宣説此正法 無上金剛祕密乘
    一切如來祕密門 大乘現證法中攝
佛説此經已。一切如來并諸菩薩摩訶薩衆。
聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所説。皆大
歡喜信受奉行
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第三十
  此經一部。梵本四千頌。譯成三十卷。總二
十六分。自第一分至第五分。終並大乘現
證三昧。攝第六分至第十四分終。並金剛
三昧攝。第十五分至第十八分終。並法三
昧攝。第十九分至第二十二分終。並羯磨
三昧攝。自下四分。並諸部祕密教理所攝

皇朝大中祥符五年八月十五日終八年四
月十六日
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]