大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

正法念處經 (No. 0721_ 瞿曇般若流支譯 ) in Vol. 17

[First] [Prev+100] [Prev] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]正法念處經卷第六十六
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
  身念處品之三
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天
眼。見乾糞風。若我多食。風則不調。能令苦
惱。入於身分筋脈之中。令糞乾燥。或二日
三日四日五日。乃一便利。乾燥少穢。而甚苦
痛。若風調順。則無此病。觀乾糞風已。如實知

復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。或爲安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天
眼。見兩傍風。若不調順。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見兩傍風。行於身側。血則乾
燥。以血乾燥。受大痛苦。若風調順則無此
病。觀兩傍風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天
眼。觀何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。
或以天眼。觀見有風。名塞九孔。住在身中。若
不調適。能令九孔閉塞不通。頭有七孔。及大
小便。九孔既塞。身則病苦。入息出息。不得安
隱。若風調順。令身安隱。乃能行法。以風持
故。身得去來。觀九孔風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。彼以聞慧。或以天
眼。見何等風住我身中。作何等業。彼以聞慧。
或以天眼。見有一風。名斷身分。若不調順
爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見斷身分風。
若不調不順。手指則癵。不得造作。手足皆
癵。髀筋急痛。九麁筋脈。弦弦而急。身分搖
動。疲極無力。斷身分風。若調順者則無如是
所説諸病觀斷身分風已。如實知身
復次修行者内身循身觀。有何等風。住我身
中。或作安隱。或不安隱。彼以聞慧。或以天
眼。見内有風。名曰害火。住在身中。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見此風力。能除火
熱。令食不消。不消食故。不復憶食。不能食
故。則無顏色。何故無色。血乾燥故。以血乾
燥。肉則消盡。肉消盡故。筋則卷縮。不復生
脂不生脂故。骨亦乾燥。骨乾燥故。髓亦乾燥。
髓乾燥故。遍身精盡。心中氣力風吹故動。若
害火風調順安隱。則無如上所説病苦。觀害
火風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼見有風名
作一切身分冷風。爲何所作。彼以聞慧。或以
天眼。見一切身分冷風。令身臭汗堅澁惡色。
身體皺減。羸痩毛竪。身生黒瘡。膿出爛臭
爴汁流。或生赤瘡。或大蒸熱。或生白瘡。
遍身麁大。或復其身如白象皮。麁澁生瘡。或
復口齒希踈黧黒。手足生瘡。猶如工師。
極頓乏。身生瘡癬。手足常熱。堅&T057344;麁惡。或
生瘡爛。爪甲惡色。鼻柱萎倒。眼睫墮落。人所
惡賤。一切施主之所惡見。衆蠅封著。爪甲
墮落。若睡眠時。氣息惛濁。鼾睡大聲。不欲飮
食。或食不消。舌不得味。如是一切身分冷
風。令身爛壞。若一切身分冷風調順。則顏色
可愛。細軟滑澤。衆人所敬。暖汗津液。出於毛
孔。則無如上。所説諸病。觀一切身分冷風
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名破強健。住我身中。若不調
順令心怯怖。一切身分。皆悉苦痛。或身
直。頻申不樂。出息入息。悉不安隱。身體振
掉。不能衣服。苦患頭痛。若習禪觀。不得一
心。或見惡夢。心悶歐吐。於好色中。生顛倒
見。近見爲遠。焦渇憔悴。若破健風調順和
適。則無如上所説諸病。觀破健風已。如實知

復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見身瞤
風住我身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。
或以天眼。見身瞤風若不調適。耳中鳴喚。臂
肉瞤動。一切身分。皆亦瞤動。處處逃走。不樂
一處。更無餘病。若一切身瞤風調順。則無如
上所説諸病。觀一切身瞤動風已。如實知身」
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。彼以聞慧。或以天眼。見有熱風住我身中。
或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見
此熱風若不調順。所食入口。咽之則燒。以是
因縁。四大不調。不得増長或所食味不作二
流。濁穢不淨。若有淨流。四大増長。唯有濁
穢。則爲病苦。若熱風不調。所食皆濁。不
作清淨。是故得病若熱風調順。若清若濁。二
種食流。四大平等。以平等故。則不爲病。觀熱
風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住我身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風
名曰集蟲。此集蟲風。遍身分中。能集能散。
閉塞上下。從頂至足。有十種蟲。一名頭行蟲。
二名骨行蟲。三名食髮蟲。四名耳行蟲。五名
鼻内蟲。六名脂内行蟲。七名節行蟲。八名食
涎蟲。九名食齒根蟲。十名*歐吐蟲
復有十蟲。在咽胸中。一名噉食蟲。二名食涎
蟲。三名消唾蟲。四名*歐吐蟲。五名十味流
脈中行蟲。六名甜醉蟲。七名嗜味蟲。八名抒
氣蟲。九名憎味蟲。十名嗜唾蟲。復有十蟲生
於血中肉中而行。一名食毛蟲。二名孔穴蟲。
三名禪都蟲。四名赤蟲。五名食汁蟲。六名毛
燈蟲。七名瞋血蟲。八名食血蟲。九名&T028777;&T028777;蟲。
十名酢蟲。如是十蟲生於血中其蟲形相或
短或團。微細無眼。復有十蟲。作苦痛相。生於
肉中。一名瘡味蟲。二名惙惙蟲。三名閉筋蟲。
四名動脈蟲。五名食皮蟲。六名動脂蟲。七名
和聚蟲。八名臭蟲。九名汗行蟲。十名熱蟲如
是等蟲。從肉中生。復有十蟲行於黄中。一名
黒蟲。二名苗花蟲。三名大諂曲蟲。四名蘇毘
羅蟲。五名烏蟲。六名大食蟲。七名行熱蟲。八
名大熱蟲。九名食味蟲。十名大火蟲。如是等
蟲行於陰中。諸身分中。有十種蟲。一名舐
骨蟲。二名噛骨蟲。三名斷節蟲。四名臭蟲。五
名消骨蟲。六名赤口蟲。七名頭頭摩蟲。八名
食皮蟲。九名刀風蟲。十名刀口蟲。復有十種
蟲行於糞中。一名生蟲。二名針口蟲。三名
節蟲。四名無足蟲。五名散糞蟲。六名三焦蟲。
七名破腸蟲。八名閉塞蟲。九名善色蟲。十名
穢門瘡蟲。其色可惡。是名糞中十種蟲也。復
有十種蟲行脂髓中。何等爲十。一名毛蟲。二
名黒口蟲。三名失力蟲。四名大痛蟲。五名煩
悶蟲。六名火色蟲。七名下流蟲。八名起身根
蟲。九名憶念蟲。十名歡喜蟲。如是等蟲。遍行
一切身分之中。如意能行一切身中。行一切
界。隨其行處。皆作過惡。是集蟲風一切身中。
如意遍行此身。如是以風因縁諸蟲流行。觀
集蟲風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住我身
中。作何等業。彼以聞慧或以天眼。觀見有風。
名曰上下。住在身中。或安不安爲何所作。彼
以聞慧。或以天眼見上下風。若不調適。行於
五處。作何等業。作出入氣。人説爲命。行於心
頂。遍於身中。自在無礙。是爲風力第一分也。
若風不調。能破壞身。是風亦令口中多唾。令
身羸痩。飮食反胃。逆*歐而出。是爲風力第
二分也。住於心胸。爲何所作。若氣在心。或憂
或喜。若氣從咽喉。上至於頂。下入舌根。隨
其所念。則能有語。能説文字思惟諸義。是爲
風力第三分也。復有常爲身火惱亂。令身流
汗。是爲風力第四分也。是風遍身。瞼眼視
眴動一切身。思惟遍身依男女根能生子息。
若男女行欲。如此風力。能集精血。能令女人
髖骨多力。男女精血和合共集鉀羅婆身。
薄精之時風吹令厚。而作肉團。作肉摶已。
次生五胞。生五胞已或方或圓隨身長短。識
亦遍滿。隨種種相。譬如有人攅酪出酥。有
酪有水。有瓮有*攅。*攅之出沫。知其已熟。收
取生酥。如是風力。及業煩惱。能集成身。亦復
如是。是爲第五風力分也。若飮食噉味於舌
根中咽喉脈中。飮食充滿。乃至遍於毛根爪
甲。氣力増長。作色香味。若風不調。下風上行。
作四種惡氣塞難出。遍身苦惱。若離本處。一
切諸根。一切識中。皆得惱亂。喪失身命。既捨
身已。失三種法。一命二煖三識。是故偈言
    若捨此身時 失命暖及識
    更無所覺知 猶如瓦木石
是則名爲第一惡也。若不調適。作第二業。喘
息麁重。不能調順。一切遍身苦惱所逼。逼之
苦極。則捨身命。是則名爲第二惡也。是上行
風。若不調順。作第三惡。既惱諸根。一切遍身。
而作惱亂。喪失身命。是則名爲第三惡也。是
上行風若不調適。作第四惡。或大喘息。或復
微少。或致命終。或但傴身而不失命。是則
名曰第四惡也。若睡眠時。氣息出入。以
命根。如是觀上下風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或安不
安。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有
風。名曰命風。住在身中。或令身肥。或令羸
痩。令心審諦。若風不調。心則輕動。所知皆
失。曾聞亦忘失。見境不了。於聲不聞。如是
鼻不知香。舌不知味。身不覺觸。意不知法。不
識自他。觀命風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。作何等
業。彼以聞慧。或以天眼。見亂心風住於身中。
若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見
於此風。若我心過。風不調順。隨心所行。或動
或頑。乾消癡亂。或所食味。邪流不正。如是
惱亂其心。令於善法不生愛樂。流汗多唾。不
耐冷觸。若見色相。以有病故。不能如本。如
實見色。身重難攝。身毛皆竪。若風調順。則無
如向所説之病。觀亂心風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住於身
中。或安不安。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有亂風住在身中。若不調順。多見惡夢。
睡眠驚悟。雖住温煖而常覺冷。若見城邑村
落人民。見爲空聚。或見黄色。少於言語。不
樂臥處。本曾聞法。皆悉忘失。四大惱亂。其
所食味住於心中。無縁生厭。妄見丘聚。若
風調順。則無如上所説諸病。觀亂風已。如實
知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。作何等
業。彼以聞慧。或以天眼。見視眴風住在身中。
若不調適。不得眴目。更無餘風。速於如此。視
眴風者。行一切處。悉遍諸根。若不調順。則生
此病。若風調順。則無如向所説諸病。觀視眴
風已如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名互相閉。欲命終時。有五風起。或調不
調。爲作何業。彼以聞慧。或以天眼。見眼耳鼻
舌身心壞故。於自境界。色聲香味觸法中不
能縁了。若風不發。命則不斷。發則失命。觀五
閉風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見壞胎
藏風住在身中。若人初識入於母胎。先業因
縁。歌羅羅時。即壞其命。若歌羅羅時。不壞
其命。至肉搏時。乃斷其命。冷風入胎。令其
破壞。若肉搏時。不斷其命。身分具足。乃斷
其命。若身分具足。不斷其命。諸根具足。乃斷
其命。隨其宿世。殺業輕重。於胎藏中。而斷其
命。若於宿世。不殺衆生。如所説風。不能殺
害。觀壞胎藏風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名轉胎藏。住在身中。或亂不亂。作何等
業。彼以聞慧。或以天眼。見轉胎風。以此衆
生先世邪業。若是男子轉爲女人。或作黄門。
或胎中死。以惡業故。若於先世無惡業者。
莫能爲害。觀轉胎藏風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見去來走
擲風住在身中。或亂不亂。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見去來走擲風。若不調順手足
攣躄。身傴曲脊。不能行來。飮食仰他。不能
自食。身根智慧。悉不清淨。若風調順。身則能
行去來進止。能走能擲。上下騎乘。觀去來走
擲風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見眼耳
鼻舌身五根別風業之所作。業風所吹。一風
與眼共縁。四大之中。風力強故。故名爲風。是
風能令眼根四大清淨。見衆色像。一風耳中。
能令聞聲鼻香舌味身觸。亦復如是。如是五
風。如實觀之。若風調順。於五境界。無所障
礙。若不調順。則多障礙。不能如實知於境
界。如是觀於眼耳鼻舌身五種風已。如實知

復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有刀風。
住在身中。或亂不亂。作何等業。彼以聞慧。或
以天眼見命終時。刀風皆動。皮肉筋骨脂髓
精血。一切解截。令其乾燥。氣閉不流。身既乾
燥。苦惱而死。如千炎刀。而刺其身。十六分
中猶不及一。若有善業。垂死之時。刀風微動。
不多苦惱。觀刀風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見針刺
風。住在身中。或調不調。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見命終時。風不調順。遍身諸
節。及一切脈。一切筋中。一切枝骨。一切毛
孔。一切肉中。一切骨中。一切髓中。如燒炎針。
遍於身中。來逼人身。如百千炎針皆刺其身。
十六分中不及其一。若於宿世有善業者。於
命終時。是針刺風則不大苦。觀針刺風已。如
實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。觀見有
風。名曰惡黄。住在身中。若調不調。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見惡黄風。若不調
順。則生黄病。口中乾燥。遍身皆黄。面目爪
甲。一切皆黄。腹脹麁大。於其腹上。青黄脈
現。其身無力。食不能消。口苦尿黄。身體羸
痩。目視衆色。皆作青黄。不能起止。腹中常
脹。若黄風不調。則生此病。若黄風調順。則
無此病。觀惡黄風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名曰破腸。或調不調。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見破腸風。若不調順。若多飮
食。而復頻申。能破其腸。或雜骨食肉入其
腸中。能破其腸。食則流出。腹大増長。生大苦
痛。不能飮食。食力少故。身體微劣。手足皆
腫。下門蒸熱。一切身分恒熱不定。口中乾燥。
常見惡夢。腹中風動。一念不住。若破腸風。
調順和適。則無如向所説諸病。觀破腸風已。
如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名曰冷唾。若調不調爲何所作。彼以聞慧。
或以天眼。見冷唾風。若不調順。口中味甘。其
忪忪。不憶飮食。若欲坐禪。則生疑怠。舌
難語。或咽喉痛。氣噫臭惡。心中臭氣。上
衝咽喉。氣澁難出。不覺飢渇。咽喉閉塞。若
冷風調順。則無如上所説諸病。觀冷唾風已。
如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調作何等業。彼以聞慧。或以天眼。
見有一風。名曰傷髓住在身中。若不調順。爲
何所作。彼以聞慧。或以天眼。見傷髓風。若不
調順。令身振動身多疲極。不能遠行。常多病
疾。顏色醜惡。身體&T028777;&T028777;。不能多語。其心怯
弱。是人晝夜骨髓常疼。身毛皆竪。諸脈劣弱。
常患頭痛。以此風故。常動腦蟲。以蟲動故。猶
如針刺。若風調順。則無如上所説諸病。觀傷
髓風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。
觀見有風。名曰害皮。住在身中。若不調順。爲
何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害皮風。若不
調順。令我身皮。其色醜惡。皆悉麁澁。身皮破
裂。設以蘇油而塗其身。速疾乾燥。身體手
足。皆悉堅直。難可屈伸。夢中多見垂墮嶮岸。
暖飮食味。口中覺冷。舌瘡破裂。不能飮食。若
害皮風調順和適。則無如向所説諸病。觀害
皮風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。或調不調作何等業。彼以聞慧。或以天眼。
見有一風。名曰害血。住在身中。若不調順。爲
何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害血風。住在
身中。若不調順。行於肺中。作二種過。或上或
下。若血上行。令眼耳鼻血脈不調。諸大不安。
大不調故。身體失力。顏色麁惡。不能去來。
鼻中常臭。同梵行者。不與同行同處而坐。若
血下行至大小便流血而下。作三種過。一者
痔病。二者苦惱。三者下血。若害血風。和順調
適。則無如上所説諸病。觀害血風已。如實知

復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。
觀見有風。名曰害肉。住在身中。若不調順。爲
何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害肉風。若不
調順。令人身中生諸癰病。臭惡遍身。破已臭
惡。多有濃汁。耐冷惡熱。不耐辛苦。宜輕甜冷
一切身動。臭爛流出。若風調順。則無如向所
説諸病。觀害肉風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。觀見有風。名曰害脂。若不調順。作何等
業。彼以聞慧。或以天眼。見害脂風。若不調
順。令脂増長。身生皰肉。高下不平。堆阜凹
凸。或堅或滑。或有頑癡。無所覺觸。若害脂
風。和順調適則無如上所説諸病。觀害脂風
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見害骨風。若不調順。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見害骨風。若不調順。令骨疼
痛。其聲破散。晝夜不睡。項頸疼痛。一切筋
骨。皆緩不治。筋骨無力。身常疼痛。疲極苦
惱。不能起止。無一念樂。若風調順。則無如
向所説諸病。觀害骨風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住
身中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰害精。住在身中。若不調順。
爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見害精風。若
不調順。誑惑於人。若人眠睡。戲弄於人。示人
種種諸惡之念。以妄想心。作非梵行。風不調
故。夜行鬼女。虚誑破實。夢爲其犯。令不憶
食。觀害精風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰皺風。住在身中。若不調
順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。觀於皺
風。若不調順。若足下足上。若&T050509;若髀。若髖
若背。若脇若乳。若咽若項。若肩若臂。若耳若
眉。一切身分。皆悉皺減。其身深皺。或開或
合。其足尸破。設油塗身。尋即乾燥。令如老
人。觀皺風已。如實知身
復次修行者内身循身觀。有何等風住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。觀見有風。名曰白髮。住在身中。若不調
順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。觀白髮
風。若不調順。能令少年髮白羸痩。猶如老人。
若在家人所生之子。如父速老。其子病故。無
復子孕。以風力故。令年少者如老無異。是白
髮風起於惡劫。隨諸衆生不順法行。風則増
長。若有福徳。風則調順。若無福徳風則不
調。觀白髮風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。或調不
調。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名曰損膩。住在身中。若不調順。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。觀損膩風。若不調
順。不憶飮食。令人衰弱。不憙膩食。病之所
起。因於晝寢。風不調順。不樂甜食。嗜苦酢
味。若不食膩。風則調順。身不疲極。觀害膩
風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有淋風住人身中。若不調順。爲何所作。
彼以聞慧。或以天眼。見淋病風。若不調順。常
多淋瀝。不能如意。身體無力。其出入息。麁濁
不調。身色痿黄。羸痩憔悴。若風調順。則無如
向所説諸病。觀淋風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。作何等
業。彼以聞慧。或以天眼。見有一風。名食相
應。若調不調。爲何所作。彼以聞慧。或以天
眼。見食相應風。若不調順。所食四分五分
之中。三分*歐吐。令人心亂。失於食力。不能
視眴。以風力故。意法不定。若風調順。則無如
向所説諸病。觀食相應風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名壞牙齒。住在身中。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見壞牙風。若不調
順。牙齒疼痛。毀壞墮落。齗中血爛。脣
生瘡。上腭生瘡。鼻塞不通。若風調順。則無如
向所説諸病。觀壞牙齒風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰喉脈。住在身中。若不調
順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見喉脈
風。若不調順。令咽項痛。或咽喉腫。或其聲
澁。若風調順。則無如向所説諸病。觀喉脈
風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰下行住在身中。或調不調。
爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見下行風。
若不調順。令食過惡。力少不消。飮食消故。
皮肉骨髓。精血増長。若食不消。風冷黄病。
悉不調順。是下行風。若不調順。則失食力。
食力少故。顏色憔悴。若風調順。則無如向
所説之病。觀下行風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰上行。住在身中。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見上行風。住於頂
上。若風調順。從頂而出。猶如煙氣。從上而
出。若住日中。若住陰中。若晝若夜。常出不
斷。凡人皆見。若風不調。則氣不出。若復頂
氣斷已。三日不出。決定命終。觀上行風已。如
實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有傍風住在身中。若調不調。爲何所作。
彼以聞慧。或以天眼。見於傍風。若不調順。
閉出入息。一切筋脈。皆令掣縮。或聚或散。
或牽或挽。或鼻瞤動。或淴淴作聲。後得大
苦。若傍風調順則無如向所説之病。觀傍風
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。或調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰轉筋。住在身中。若不調
順。爲何所作。彼以聞慧或以天眼。見轉筋風。
若不調順。令手筋脚筋。大小便筋。背筋遍身
諸筋。皆悉捲并。合爲一處。堅急頑鈍無所覺
知。若風調順。則無如向所説諸病。觀轉筋風
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰壞毛。住在身中。若調不
調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞毛
風。若不調順。一切身分。所有諸毛。皆悉墮
落。身體痿黄。設更生毛。即隨墮落。若風調
順。則無如向所説之病。觀壞毛風已。如實
知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名似少風。若風調順。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見似少風。以調順
故。十時風力。形貌色力。屈伸俯仰。分分相
似。若風不調。於其身中。心意流脈。則便擾
動。而發狂癡。心亂不正。若其心意流脈調
順。則不狂亂。觀似少風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風名嗜睡眠。若不調順。爲何所作。
彼以聞慧。或以天眼。見睡眠風。若不調順。於
聽法時。令人惛睡。聞不善法。心則樂聞。若晝
若夜。欲正觀察。則爲所亂。樂至酒肆。若風調
順。則無此病。觀睡風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名曰瞋風。住在身中。能不調順。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見瞋恚風。若不調
順。以少因縁。而起大瞋。爲瞋所使。一切世
人起大瞋怒。身毛皆竪。心忪動亂。所見不
了。以近爲遠。見於日月。生顛倒心。謂日爲
月。以月爲日。若風調順。則無此病。觀瞋風
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。作何等業。彼以聞慧。或以天眼。見有一
風。名曰名字。若調不調。爲何所作。彼以聞
慧。或以天眼。見名字風。若其調順。能有言
説。縁心數法。舌風言説。隨心而行。能説無
量名字句義。如是舌説名字之風。若不調順。
則少言誤語。或口瘖不語。觀舌名字風已。
如實知身
正法念處經卷第六十六正法念處經卷第六十七
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
  身念處品之四
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰壞味。住在身中。若不調
順。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見壞味
風。若不調順。令人舌中嗜甜蟲動。以蟲動故。
一切好食美饍悉不能食。以不食故。身體劣
弱。不能讀誦修學禪思。及修善法。身不調故。
心不樂法。名色互相因縁而住。猶如束竹相
依而住。相依力故。如是名色各各相依。如是
行聚食因縁住。如水和糗。名爲糗漿。各各有
力。名色得住。若風調順。則無如向所説之病。
觀壞味風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名曰肺過。住在身中。若調不
調。爲何所作。彼以聞慧。或以天眼。見*肺
過風。若不調順。食欲消時。夜則患痛。令食酢
氣。乃至食消。一切身體。皆悉無力。脈如網
縛。若風調順。則無如向所説諸病。觀*肺
已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名臭上行。若調不調。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見臭上行風。令身
鼻口一切皆臭。能令臭氣從毛孔出。從於熟
藏上衝生*藏。令一切身堅&T057344;大苦。食不消
化。不能坐禪。晝夜不能修行善法。若臭上
風。和順調適。則無如向所説之病。觀上
行風已。如實知身
復次修行者。内身循身觀。有何等風。住在身
中。若調不調。作何等業。彼以聞慧。或以天
眼。見有一風。名大便處。若調不調。爲何所
作。彼以聞慧。或以天眼。見大便風。若不調
順。於三肉皰。則成痔病。所下之血。如赤豆
汁。身體燒熱。惛嗜睡眠。筋脈拘急食不能
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]