大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0441_ ) in Vol. 14

[First] [Prev+100] [Prev] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

聲如霹靂。復有無量自然刀輪空中而下。從
罪人頂入從足而出。於是罪人痛徹骨髓苦
切肝心。如是經無量歳受諸苦惱。求生不得
求死不得。如是等報今日皆悉稽顙。慚愧發
露誠心懺悔
其餘地獄刀山劍樹地獄。身首脱落罪報懺
悔。&T055114;湯爐炭地獄。燒煮罪報懺悔。鐵床銅柱
地獄。燋然罪報懺悔。刀輪火車地獄。劈轢罪
報懺悔拔舌犁耕地獄。楚痛罪報懺悔。呑噉
鐵丸洋銅灌口地獄。五内消爛罪報懺悔。鐵
碓鐵磨地獄。骨肉灰粉罪報懺悔。黒繩鐵網
地獄。支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄惱
悶罪報懺悔。鹹水寒水地獄。皮膚坼裂裸凍
罪報懺悔。虎狼鷹犬地獄。更和殘害罪報懺
悔。刀兵分距地獄。更相搏撮斫刺罪報懺悔。
火坑地獄。炮炙罪報懺悔。兩石相磕地獄。形
骸破碎罪報懺悔。聚合黒耳地獄。解剔罪報
懺悔。闇冥肉山地獄。斬剉罪報懺悔。鋸解釘
身地獄。斷截罪報懺悔。鐵棒倒懸地獄。屠割
罪報懺悔。燋熱叫喚地獄。煩冤罪報懺悔。大
小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔。
阿波波地獄。阿娑娑地獄阿吒吒地獄阿羅
羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄。一一獄
中復有八萬四千隔子地獄。以爲眷屬。此中
罪苦炮煮楚痛。剥皮咼肉削骨打髓抽腸拔
肺無量諸苦不可聞不可説。南無佛今日在
此中者。或是我等。無始已來經生父母一切
眷屬。我等相與命終之後或當復墮如此獄
中。今日洗心至到丹誠。叩頭稽顙向十方佛
大地菩薩。求哀懺悔令此一切報障畢竟消滅
願弟子等。承是懺悔地獄等報所生功徳。願
生生世世諸佛慈悲救衆生苦。即時破壞阿
鼻鐵城。悉與淨土無惡道名。其餘地獄。一切
苦具轉爲樂縁。刀山劍樹變成寶林。&T055114;湯鑪
炭蓮華化生。牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲
無有惡念。地獄衆生得離苦果更不造因。等
受安樂如第三禪。一時倶發無上道心
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一鐵火屋地獄。云何名曰鐵屋
地獄。其地獄縱廣三十四由旬。鐵壁周匝鐵
網羅覆鐵城四角。有大風猛利來吹其城。鐵
城動搖自然火出。周遍獄中炎赫熾盛。復有
鐵鏘銐如鋒鋩。虚空而住殷殷磑磑状如雷
聲。其鏘撩亂下刺罪人之體。有大鐵床周迴
四十餘歩。火屋圍繞罪人之身。遍布其床諸
所受報了無妨礙。爾時西門之中有無量無
邊罪人。唱如是言。我今何罪入於此處。擧身
自搥踉&T050470;宛轉。悲啼號叫而不肯前。馬頭羅
刹手捉鐵鉗。望胸而夾擲著獄中。鉗所著處
烟焔倶出。獄卒夜叉以大鐵鈎望頭而搭。牽
入鐵火屋中。其屋周匝猛火熾焔。業力吹轉
罪人之身。登床而臥。有大毒蛇鱗甲皆刺。口
中而入從下而出。復有鐵鳥望心而啄抽其
心腸。如是苦痛不可堪忍。一日一夜受罪無
量。求生不得求死不得。經千萬劫爾乃得脱。
從地獄出當作畜生。牽犁負重償他宿債。百
生千生無有休息
寶達問馬頭羅刹曰。此諸罪人何罪所至受
苦如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒
而不護持。向白衣不受屋舍而則眠臥。或因
此見而生欲想。汚淨行比丘汚比丘尼。偸僧
祇物以是罪故墮此地獄。後得爲人當墮五
逆。家貧寒賤弊衣不蓋形。自無家宅飃露居
止。寶達聞之啼泣言曰。云何名爲出世人。而
爲俗所縛。以得解脱門翻爲欲所逼。説是語
已涕泣而去
佛名經卷第二十六


佛説佛名經卷第二十七
南無法體勝佛 南無法力自在勝佛 南無
法勇猛佛 南無樂説山佛 南無寶火佛
南無樂説莊嚴雲吼佛 南無勝聲佛 南無
妙眼佛 南無清淨面月勝藏威徳佛 南無
成就意佛 南無滿足心佛 南無淨迦羅迦
決定威徳佛 南無無邊精進佛 南無甘露
光佛 南無無比慧佛 南無大威徳佛 南
無無卑徴佛 南無月光佛 南無栴檀香佛
南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色
佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色
佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南
無火光佛 南無火自在佛 南無瑠璃華佛
南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴
光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染
意佛 南無聚集寶佛 南無徳山佛 南無
勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間
勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛
南無山勝佛 南無成就娑羅自在王佛 南
無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛
南無無憂佛 南無智王佛 南無智山佛
南無月光佛 南無普光佛 南無聲徳佛
南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自
在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無
衆自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南
無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南
無因陀羅雞兜幢佛 南無善思惟月勝成就
王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛
南無樂説莊嚴雲徳佛 南無妙聲佛 南無
清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南
無樂説聲佛 南無無垢月佛 南無有信行
佛 南無無垢清淨金色決定光明威徳王佛
南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不
可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因
陀羅雞兜幢王佛 南無善住娑羅王佛 南
無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無
日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩
勝歩佛 南無大通佛 南無大通智勝佛
南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降
伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮
華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛
南無意樂出家佛 南無住持水聲善星宿王
華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅
勝佛 南無智照佛 南無現一切功徳光明奮
迅佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明
佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無
散華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無
普光明勝山王佛 南無善住功徳摩尼山王
佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南
無勝功徳佛 南無世間自在佛 南無普華
佛 南無舌根佛 南無虚空輪清淨王佛 南
無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭
摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光
明日月輪智佛 南無威徳頻頭聲王佛 南
無大導師佛 南無普光明奮迅王光明佛
南無善行佛 南無樂説山佛 南無無住佛
南無師子象奮迅佛 南無功徳王光明佛 南
無功徳幢佛 南無功徳作佛 南無聖天佛
南無寶幢佛 南無金剛合佛 南無一切勝
佛 南無安隱色佛 南無妙行佛 南無波
婆羅娑伽羅佛 南無弗波雞兜佛 南無妙
色佛 南無修盧遮那佛 南無梨師掘多佛
南無破煩惱佛 南無妙力佛 南無敷華佛
南無弗加羅佛 南無善光佛 南無善吉佛
南無師子威徳佛 南無住智徳佛 南無婆
那多香佛 南無實法廣稱佛 南無諦沙佛
南無世間喜佛 南無廣光明佛 南無寶稱
佛 南無寶威徳佛 南無梵威徳佛 南無
善聲佛 南無善華佛 南無眞聲佛 南無
善行色佛 南無微笑眼佛 南無功徳山佛
南無雲聲佛 南無妙色佛 南無命威徳佛
南無勝歩行佛 南無世間求佛 南無降伏
怨佛 南無供養佛 南無喜莊嚴佛 南無
舍尸雞兜佛 南無弗若功徳光佛 南無大
威徳佛 南無等寶蓋佛 南無那羅延佛
南無成就行佛 南無離憂佛 南無無垢喜
佛 南無無垢光明佛 南無厚堅固佛 南
無無垢雲王佛 南無無垢臂佛 南無義成
就佛 南無勝護佛 南無梵功徳天王佛
南無虚空歩佛 南無妙智佛 南無法寶佛
南無不空見佛 南無難降伏光佛 南無月
光佛 南無月淨佛 南無普光明佛 南無
寶勝佛 南無普觀佛 南無不可數見佛
南無通障佛 南無清淨光明寶佛 南無常
救一切衆生苦佛 南無月光佛 南無善洗
清淨無垢成就無邊功徳勝王佛 南無寶勝
無垢王劫佛 南無第一然燈佛 南無功徳寶
勝佛 南無無垢光明佛 南無樂説莊嚴佛
南無無垢月雞兜稱佛 南無倶蘇摩莊嚴佛
南無大歩佛 南無寶上佛 南無無畏觀佛
南無師子奮迅佛 南無離怖畏佛 南無不
怯弱離驚怖佛 南無金剛威徳佛 南無梵
勝天王佛 南無善見佛 南無善月佛 南
無光明王佛 南無雞兜稱佛 南無閻浮光
明佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無不動
佛 南無師子聲佛 南無彌留山佛 南無
師子幢佛 南無住虚空佛 南無常入涅槃
佛 南無因陀羅幢佛 南無甘幢燈佛 南
無降伏一切世間怨佛 南無得度佛 南無
彌留劫佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無
雲自在王佛 南無能破一切世間驚怖畏佛
南無普光明佛 南無法光明佛 南無海住
持奮迅通佛 南無法虚空勝王佛 南無七
寶波頭摩歩佛 南無寶雞兜佛 南無一切
衆生愛見佛 南無寶一蓋佛 南無滿足百
千光明幢佛 南無娑羅自在王佛 南無法
華莊嚴王佛 南無普一寶蓋佛 南無星宿佛
南無普光明奮迅王佛 南無法莊嚴王佛
南無山燈佛 南無堅精進佛 南無法照
光佛 南無善住淨境界佛 南無月山佛
南無畢竟莊嚴無邊功徳王佛 南無住清淨
眼佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛
南無普光佛 南無成就無垢無邊清淨功徳
勝王佛 南無智上光明佛 南無運度一切
衆生佛 南無寶勝智威徳莊嚴自在王佛
南無清淨光佛 南無敷華娑羅自在王佛
南無大華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無
寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛
南無波頭摩勝佛 南無法雞兜佛 南無然
燈佛 南無功徳雞兜佛 南無功徳成佛 南
無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南
無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南
無善勝佛 南無功徳山佛 南無勝成就佛
南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅
吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂
靜佛 南無梵徳佛 南無因陀羅幢佛 南
無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛
南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛
南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛
南無善色藏佛 南無火光佛 南無威徳因
陀羅佛 南無地迦偵 南無瑠璃華佛 南
無勝瑠璃金光明佛 南無月勝佛 南無日
吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅
勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行
光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝
佛 南無勝積佛 南無勝僊佛 南無住持
多功徳通法佛 南無日月瑠璃光佛 南無
菩提心華勝佛 南無日月佛 南無日月光
佛 南無華鬘色王佛 南無鉤修彌多通佛
南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無
普蓋寶佛 南無増長法樂佛 南無種種
師子聲増長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南
無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無
難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南
無勝光佛 南無龍天王佛 南無増上力佛
南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間増
上佛 南無徳山佛 南無人王佛 南無
華勝佛 南無徳無畏佛 南無能平等作佛
南無行平等佛 南無聲徳佛 南無初發心
離諸畏一切煩惱勝徳佛 南無金剛歩佛
南無寳光明歩象佛 南無離諸魔疑佛
南無功徳増長佛 南無初發心成就不退
轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教
化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱
染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王
佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛
南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日
輪光明勝佛 南無増上三昧奮迅佛 南無
寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩歩佛 南
無寶輪光明勝徳佛 南無寶藏佛 南無寶
勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成
就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴
功徳稱佛 南無稱一切衆生念勝功徳佛
南無吉稱功徳佛 南無畢竟慚愧稱勝佛
南無廣光明佛 南無樂説莊嚴思惟佛 南
無無垢月雞兜稱佛 南無鈎修摩莊嚴光明
作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無
師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南
無賢作佛 南無無垢光明佛 南無功徳寶
光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨
光佛 南無得奮一切縛佛 南無無垢波頭
摩藏勝佛 南無得無障礙力解脱佛 南無
十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大
寶聚佛 南無無邊功徳莊嚴威徳王劫佛
南無功徳寳山佛 南無説一切莊嚴勝佛
南無無邊樂説莊嚴成就智佛 南無千雲吼
聲王佛 南無妙金色光明威徳勝照佛 南
無種種威徳王劫佛 南無阿僧祇億劫成就
智佛 南無清淨金虚空吼光明佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞縁覺一切賢聖
歸命如是等無量無邊辟支佛
禮三寳已次復懺悔
弟子等已懺地獄報竟。今當復次懺悔三惡
道報。經中佛説。多欲之人多求利故苦惱亦
多。知足之人雖臥地上猶以爲樂。不知足者
雖處天堂猶不稱意。但世間人忽有急難便
能捨財不計多少。而不知此身臨於三途深
坑之上。一息不還定應墮落。忽有知識教營
福徳。令修未來善法資糧。執此慳心無肯作
理。夫如此者極爲愚惑。何以故爾。經中佛説
生時不賚一文而來。死亦不持一文而去。苦
身積聚爲之憂惱。於己無益徒爲他有。無善
可恃無徳可怙。致使命終墮諸惡道。是故弟
子等。今日至心稽顙。懇切丹誠歸依佛
南無東方高光明佛 南無南方蓮花最佛
南無西方大悲光明王佛 南無北方華山藏
佛 南無東南方佛音聲佛 南無西南方優
曇鉢花幢佛 南無西北方轉吉祥佛 南無
東北方光淨照耀佛 南無下方無退沒佛
南無上方寶徳歩佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中無所識知罪
報。懺悔畜生道中負重牽犁。償他宿債罪報。
懺悔畜生道中不得自在。爲他斫刺屠割罪
報。懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報。
懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之内。爲諸小
蟲之所&T004261;啖罪報。懺悔如是畜生道中有無
量無邊罪報。今日至誠歸命懺悔
弟子等今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報。
懺悔餓鬼道中百千萬歳永不曾聞漿水之名
罪報懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報。懺
悔餓鬼道中動身之時一切支節悉皆火然罪
報。懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是
餓鬼道中無量無邊苦報。是故今日至誠稽
顙歸命懺悔
弟子等今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛
諂詐稱罪報。懺悔鬼神道中擔沙負石填河
塞海罪報。懺悔鬼神羅刹鳩槃荼諸惡鬼神。
生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道
中無量無邊一切罪報。今日稽顙向十方佛
大地菩薩。求哀懺悔悉令消滅
願弟子等。承是懺悔畜生等報所生功徳。願
生生世世滅愚癡垢。自識業縁智慧明照斷
惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功徳。願生
生世世永離慳貪飢渇之苦。常食甘露解脱
之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功徳。願
生生世世質直無諂。離邪命因除醜陋果福
利人天。願弟子等。從今日以去乃至道場。決
定不受四惡道報。唯除大悲爲衆生故以誓
願力處之無厭
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前更入一崩埋地獄。云何名曰崩埋
地獄。其獄縱廣四十九由旬。周匝鐵城。鐵城
四角有金剛山。大力風來吹山則合磨令碎
末。猶如散沙間無有空。山中出火炎赫熾然。
遍布獄中了無休息。鐵鏘撩亂來刺罪人鏘
皆火然。爾時北門之中有三千罪人。揚聲大
哭擧身投地。我今何罪來入此中。馬頭羅刹
手捉鐵棒望頭而打。將至獄中。其獄中央有
四大鐵狗高一由旬。廣張其口口内火然。罪人
至傍則便瞋吼。諸罪人衆聞是吼聲。即時驚
怖悶絶躃地之間良久。熱風所吹利刀割身。
身則分散苦切難忍。走向諸角金剛鐵山。自
然而動崩壓罪人。罪人之身應時消爛。獄卒
夜叉以大鐵丳蹴地刺之。喚言活便則自活。
如是苦切楚痛萬端。一日一夜受罪無量。求
生不得求死不得
寶達問馬頭羅刹曰。此諸罪人以何罪故來
入此獄中。馬頭羅刹答寶達菩薩曰此諸人
等。不能持心苦行以求福田。翻乃倚挾豪族。
怙恃官勢舞弄賢人欺凌貧賤。或枉取他財
寶。或詐奪他家業資生心無慚愧。以是因縁
墮於地獄。百生千生無有出期。後若得出當
生邊地下賤。不得聞佛正法。寶達聞之涕泣
而去
佛名經卷第二十七佛説佛名經卷第二十八
南無普光明佛 南無功徳多寶海王佛 南
無不空功徳佛 南無照一切處佛 南無妙
鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南
無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智雞兜
佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無
波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅
佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛
南無華淨佛 南無稱勝佛 南無見實佛
南無智彌留佛 南無龍徳佛 南無勝行佛
南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王
佛 南無能人佛 南無自在王佛 南無日
面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗
沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無
住持勝功徳佛 南無飮甘露佛 南無放炎
佛 南無妙山佛 南無護世間供養佛 南
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]