大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0440_ 菩提流支譯 ) in Vol. 00

[First] [Prev] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

訶薩一切大衆亦悉歸命
*佛説佛名經卷第六佛説佛名經卷第七
 後魏北印度三藏菩提流支譯 
爾時諸比丘白佛言。世尊世尊。如是諸佛
如來所有壽命長短等不。佛告諸比丘。汝等
諦聽。當爲汝等。比丘我此娑婆世界賢劫。釋
迦牟尼佛國土一劫。於安樂世界爲一日一
夜。若安樂世界阿彌陀佛國土一劫。於袈裟
幢世界爲一日一夜。若袈裟幢世界碎金
剛佛國土一劫。於不退輪吼世界善快光明
波頭摩敷身如來國土爲一日一夜。若不退
輪吼世界一劫。於無垢世界法幢如來國土
爲一日一夜。若無垢世界一劫。於善然燈世
界師子如來國土爲一日一夜。若善然燈世
界一劫。於善光明世界盧舍那藏如來國土
爲一日一夜。若善光明世界一劫。於難過
世界法光明波頭摩敷身如來國土爲一日一
夜。若難過世界一劫。於莊嚴慧世界一切通
光如來國土爲一日一夜。若莊嚴慧世界一
劫。於鏡輪光世界月智如來國土爲一日一
夜。比丘入如是數。滿足過十阿僧祇百千萬
世界。最後波頭摩勝世界。於賢勝如來佛國
土爲一日一夜。比丘如是等世界無量無邊
長短不等。諸佛如來壽命住世亦復如是。諸
比丘。汝等應當稱此諸佛名。作如是言
南無如是等諸佛如來 南無釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛 南無碎金剛佛 南無善快
光明波頭摩敷身佛 南無法幢佛 南無師
子佛 南無盧舍那藏佛 南無法光明波頭
摩敷身佛 南無一切通光佛 南無月智
佛 南無賢勝佛 南無不動智佛 南無
阿尼羅智佛 南無阿私陀智佛 南無行智
佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無
妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛
南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不
退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛
南無婆留那月佛 南無阿私月佛 南無勝
月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛
南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一
眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛
南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無婆留
那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛
南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿
私陀幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢
佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在
幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌
留勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛
南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪
佛 南無一切法決定王佛 南無彌留
幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗妙佛
南無波頭摩勝佛 南無火光明佛 南無法
意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶
慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無
擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南
無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南
無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普
眼佛 南無厚波婆羅佛 南無妙勝佛
南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛
南無無邊智然燈佛 南無普功徳觀然燈佛
南無功徳佛 南無金剛幢佛 南無因陀羅
幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功徳幢佛
南無普智寶炎勝功徳雞都佛 南無無垢輪
大悲雲幢佛 南無金剛那羅延幢佛 南無
無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴
佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深
法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功
徳海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南
無滿虚空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退
然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山
王威徳佛 南無一切法海吼王佛 南無
寶光明然燈幢佛 南無須彌功徳光威徳佛
南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛
南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅
師子佛 南無不退法界吼佛 南無智力
威徳山王佛 南無電光明劫善照世界初
放栴檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無
垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清
淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙
香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊
嚴世界初無邊功徳種種寶莊嚴王佛 南無
焔清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛 南無不
可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可
嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛 南無不可訶
劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨
莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛 南無眞塵
劫光明塵世界初火光明佛 南無梵讃歎劫
清淨世界初力莊嚴王佛 南無徳光明莊嚴
劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等
勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無
垢轉法輪佛 南無寂靜威徳王佛 南無虚
空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅
幢雞都王佛 南無信威徳佛 南無寶華藏
佛 南無妙日身佛 南無一切身智光明月
佛 南無不濁身佛 南無閻浮檀威徳王佛
南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛
南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王
佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可
降伏智處佛 南無師子智佛 南無普無垢
智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無金剛菩
提光佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都
佛 南無得功徳佛 南無智光明雲光佛
南無普照月佛 南無寶波頭摩敷身佛 南
無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛
南無法界境界慧月佛 南無一切虚空樂説
覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼
佛 南無甘露山威徳佛 南無法海吼聲佛
南無善堅羅網堅佛 南無光明月微塵佛
南無虚空鏡像頭髻佛 南無善智滿月面佛
南無清淨智華光明佛 南無寶炎山勝王佛
南無無垢功徳火光明佛 南無寶月幢佛
南無寶勝光明威徳王佛 南無普智行佛
南無炎海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南
無不可比功徳稱幢佛 南無三昧輪身佛
南無長臂本願無垢月佛 南無相智義然燈
佛 南無法起寶齊聲佛 南無勝照藏王佛
南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏
天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山
佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲佛
南無法海説聲王佛 南無法日智輪然燈佛
南無法華雞都幢雲佛 南無法炎山雞都王
佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛
南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛
南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛
南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛
南無法光明慈樂説光明月佛 南無炎海佛
南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無
智光明王佛 南無福徳光華燈佛 南無日
光明王佛 南無智師子雞都幢王佛 南無
寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日歩普照
佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅
延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無
法波頭摩敷身佛 南無功徳華勝海佛 南
無然法炬勝月佛 南無菩提輪善覺勝月佛
南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈行佛丹本
無行
南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南
無栴檀勝月佛 南無照衆生王佛 南無普
功徳華威徳光佛 南無勝波頭摩華藏佛
南無因波頭摩佛 南無香炎光明勝佛 南
無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南
無法城光勝佛 南無普門光明須彌佛
南無功徳威徳佛 南無相勝法力勇猛幢佛
南無轉法輪光明吼佛 南無光明功徳山般
若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法
華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明
藏佛 南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛
南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪
峯王佛 南無福徳雲
佛 南無法峯
雲幢佛 南無功徳山威徳佛 南無法日雲
燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力
雲佛 南無香解幢智威徳佛 南無法輪清淨
勝月佛 南無金山威徳賢佛 南無賢首彌
留威徳佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝
山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼
山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無
然法輪威徳佛 南無山峯勝威徳佛 南無
普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光
明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛
南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛
南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南
無無礙法虚空光明佛 南無快智華敷身佛
南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲
佛 南無法聲多藏佛 南無法火炎海聲佛
南無高法輪光明佛 南無三世相鏡像威徳
佛 南無法界師子光佛 南無法火炎光明
佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧
海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界
城然燈佛 南無普門吼光明佛 南無賢
首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無
法界燈佛 南無虚空山照佛 南無阿尼羅
有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須
彌王佛 南無無礙虚空智雞都幢王佛 南
無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛
南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛
南無金色寶作界妙山佛 南無妙聲佛 南
無金閻浮幢千
遮那光明佛 南無金色百
光明佛 南無寶
稱佛 南無不空稱佛
南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢
佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶炎佛
南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛
南無無邊功徳王佛 南無寶藏佛 南無無
垢面佛 南無無量壽花佛 南無寶聚佛
南無智起佛 南無普護佛 南無薩婆毘浮

爾時憂波摩那比丘即從座起。偏袒右肩
右膝著地。白佛言世尊。世尊。幾佛過去。佛告
憂波摩那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下
至水際上盡有頂。滿中微塵。比丘。有人於
中取爾所微塵。過恒河沙世界。下一微塵。如
是過恒河沙世界。復下一塵。如是盡爾所微
塵。比丘。於意云何。若著微塵。若不著微塵。
是微塵數可知數不。比丘言。不也世尊。佛
告比丘。比丘。彼微塵可知其數。而彼過去
同名釋迦牟尼佛。已入涅槃者。不可數知。比
丘。我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母。同
名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘
羅。彼諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗。目
犍連。侍者弟子同名阿難。何況種種異名母。
異名父。異名城。異名弟子。異名侍者。比丘。
彼若干世界。彼人於何等世界著微塵。何等
世界不著微塵。彼諸世界。若著微塵。若不
著微塵。下至水際。上至有頂。比丘。復有第
二人取一微塵。過彼若干微塵數世界。爾數
佛國土。阿僧祇億百千萬那由他世界。爲一
歩。比丘。彼人復過是若干微塵數世界。爲
一歩。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇
劫行。乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是
若干世界滿中微塵。復更著十方世界。比丘。
復過是世界著微塵。彼諸世界。下至水際。上
至有頂。滿中微塵。比丘。於意云何。彼微塵
可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼
諸微塵可知其數。彼同名母。同名父。同名
城。同名弟子。同名侍者。同名釋迦牟尼佛
不可知數。如釋迦牟尼佛。不勝幢佛亦如是。
盧舍那佛亦如是。無垢勝眼佛亦如是
光明清淨王佛亦如是
無垢光明眼佛亦如是
善無垢清淨佛亦如是
成就無邊功徳勝王佛亦如是
寶光明佛亦如是。寂修佛亦如是。聲徳佛亦
如是。波頭摩勝佛亦如是。日月佛亦如是。普
寶蓋佛亦如是。比丘。汝當歸命如是等阿僧
祇同名佛
南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無
藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛
南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛
南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝
佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸
羅施佛 南無莎羅王佛 南無實意山
丹本
無山
雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自
在王佛 南無栴檀佛 南無見義佛 南
無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝
佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛
南無日藏佛 南無梵自在佛 南無無畏上
勝山王佛 南無智雞兜佛 南無餘依止黠
聲王佛 南無智炬住持佛 南無過一切世
間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無
普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛
南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界
聲佛 南無地住持佛 南無功徳王光佛
南無住持智庭燎佛 南無樂説勝王佛 南
無難勝佛 南無金色波頭摩成王佛 南無
寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南
無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南
無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛
南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛
南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無
清淨無垢光菩提寶華不斷絶光明王佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無
蔔上佛 南無意福徳自在佛 南無觀聲王
佛 南無無垢威徳佛 南無功徳寶集吼佛
南無成就徳佛 南無成就勝佛 南無斯何
佛 南無威徳佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛
若善男子善女人。受持是佛名。必得不退
菩提
南無難陀世界栴檀勝佛 若善男子善女人
受持是佛名畢竟得清淨心
南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界
破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞
兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花
勝佛 南無差摩世界三奮迅佛 南無廣世
界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功徳身佛
南無過去無量無邊海勝佛 若善男子。稱
彼佛名。得畢竟不退菩提心
南無彌留勝王佛 彼佛初成佛。第一會八
十億百千萬那由他聲聞衆。第二會七十億
百千萬那由他。第三會六十億百千萬那由
他。第四會二十五億百千萬那由他如是。菩
薩無量無邊百千萬億那由他
南無師子妙聲王佛 彼如來初會有九十九
億聲聞。第二會九十億。第三會九十三億。第
四會九十九億如是。菩薩摩訶薩衆無量無

南無華勝佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是
南無妙行佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是
南無量大莊嚴佛 彼佛初會八十億聲聞。第
二會七十億。乃至第十會亦如是。菩薩僧亦
如是無量無邊
南無放炎佛 南無威徳佛 彼佛初會有
九十億聲聞。如是第二乃至第十亦如是。菩
薩摩訶薩僧無量無邊
南無一切光明佛 彼佛初會有那由他億聲
聞。菩薩僧亦如是
南無無量光明佛 彼佛初會聲聞有九十六
億。第二會九十四億。第三會九十二億。菩
薩僧亦如是
南無聲徳佛 彼佛初會聲聞有八十億。第
二會七十億。第三會六十億。菩薩僧亦如是。
應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩。復次
比丘。應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛。
謂文殊師利。現在普見如來佛國土中。復次
比丘。應敬禮四大士菩薩。第一名光明幢。
現在東方無畏如來佛國土中。第二名智勝。
現在南方智聚如來佛國土中。第三名寂根。
現在西方智山如來佛國土中。第四名願意
成就。現在北方那羅延如來佛國土中
敬禮東方無畏如來佛國土中光明幢菩薩
敬禮南方智聚如來佛國土中智勝菩薩
敬禮西方智山如來佛國土中寂根菩薩
敬禮北方那羅延如來佛國土中願意成就菩

復次摩訶男比丘。重同如來世尊。過去幾佛
入涅槃。佛告摩訶男。汝今諦聽。當爲汝説。
比丘。東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西
方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四
維恒河沙世界。彼一切世界。下至水際。上
盡有頂。滿中微塵。比丘於意云何。彼如是
微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比
丘。知是同名釋迦牟尼佛。過去入涅槃者不
可數知。比丘我知彼過去諸佛如現在前。彼
諸佛母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城
同名迦毘羅。彼佛第一聲聞弟子同名舍利
弗。目犍連。侍者弟子同名阿難陀。何況種
種異名母。異名父。異名城。異名弟子。異名
侍者。比丘。彼若干世界。彼人於何等世界
著微塵。何等世界不著微塵。彼諸世界。若
著微塵。及不著者。下至水際。上至有頂。比
丘復有第二人。取彼微塵。彼若干微塵數世
界。爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界。過爾所世界爲一歩。比丘。彼人復過若
干微塵數世界爲一歩。彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。比丘。如是若干世界。若著微塵。及不
著者。滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復
過是世界。若著微塵。及不著者。彼諸世界。
下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。於意
云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名
釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭
檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗。
目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數。復
次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。過
彼爾所微塵數世界爲一歩。過若干百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。
若著若不著。下至水際。上至有頂。滿中微
塵。比丘。於意云何。彼微塵可知數不。比丘
言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微塵。可知
其數。然彼同名釋迦牟尼佛母。同名父。同
名世界。同名弟子。同名侍者。同名佛。不可
知數。比丘。如是第五人第六第七第八第九
第十人。復次比丘。復有第十一人。是人彼
若干微塵中。取一微塵破爲十方。若干世
界微塵數分。如一微塵破爲若干分。如是餘
微塵。亦悉破爲若干世界微塵數分。比丘。於
意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。復有人。彼若干微塵佛國土。
爲過一歩。如是速疾神通行東方世界。無量
無邊劫行。行如是東方世界。下一微塵東
方盡。如是微塵。若著微塵。及不著者。下至
水際。上至有頂。滿中微塵。如是南方乃至
十方。下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。
於意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也
世尊。佛告比丘。若干微塵分可知其數。然
現今在世。同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數
知。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀。城同
名迦毘羅。弟子同名舍利弗。目犍連。侍者
弟子同名阿難陀。何況種種異名比丘。我若
干微塵數劫住世。説一同名釋迦牟尼佛不
可窮盡。如是同名然燈佛。同名提波延佛。同
名燈光明佛。同名一切勝佛。同名稱王佛。同
名波頭摩勝佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。
同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含
牟尼佛。同名迦葉佛。如是等異名母。乃至
異名侍者入涅槃。我知彼佛如現在前。應當
敬禮如是等諸
敬禮同名釋迦牟尼佛 敬禮同名然燈佛
敬禮同名提波延佛 敬禮同名燈光明佛
敬禮同名一切勝佛 敬禮同名稱王佛 敬
禮同名波頭摩勝佛 敬禮同名毘婆尸佛
敬禮同名尸棄佛 敬禮同名毘舍浮佛 敬
禮同名拘留孫佛 敬禮同名拘那含牟尼佛
敬禮同名迦葉佛
憂波摩那比丘。白佛言世尊。世尊。未來幾
許佛。佛告憂波摩那比丘。汝今諦聽。當爲
汝説。比丘。未來星宿劫中。有三百佛出世。
同名大雞兜佛。復有十千同名莊嚴王佛
華作劫中有一億百千萬佛出世。同名菩
提覺華佛八頻婆羅佛出世。同名離愛
佛。多盧波摩劫中。有六千佛出世。同名散
花佛。勝聲劫中莎羅自在高幢世界。十
千佛出世。同名清淨憂波羅香山佛。普
華劫中。有千八百佛出世。同名離愛佛。
復有千三百佛出世。同名梵聲佛復有劫
中三十億佛出世。同名釋迦牟尼佛。復有
劫中八千同名然燈佛出世。復有劫中
六十千同名歡喜佛出世。復有劫中三億
佛出世。同名弗沙佛。復有劫中十八千佛
出世。同名莎羅自在王佛十八千丹
八十千
。復有劫
中三百佛出世。同名波頭摩勝佛。復有劫
中五百佛出世。同名波多婆佛。復有劫中
千佛出世。同名閻浮檀佛。復有劫中十二八
千萬佛出世。同名見一切義佛。復有劫中
千佛出世。同名倶隣佛。復有劫中九千佛
出世。同名迦葉佛。復有劫中十八佛出世。
同名因陀羅幢佛。復有劫中十五佛出世。
同名日佛。復有劫中六十億佛出世。同名
大莊嚴佛。復有劫中六十佛出世。同名
陀幢佛復有劫中五百佛出世。同名日佛
復有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴佛
復有劫中六十二百佛出世。同名寂行佛
復有劫中六十億佛出世。同名莎羅自在王
佛。復有劫中八千佛出世。同名堅精進佛
復有劫中百億佛出世。同名決定光明佛
復有劫中八十億佛出世。同名實法決定佛
復有劫中六十二億佛出世。同名毘留羅佛
復有劫中六十千佛出世。同名妙波頭摩佛
復有劫中四十千佛出世。同名願莊嚴佛
復有劫中五百佛出世。同名華勝王佛。復
有劫中四十億那由他佛出世。同名妙聲佛
復有劫中千佛出世。同名功徳蓋安隱自在
王佛。復有劫中六十千佛出世。同名堅修
柔軟佛。復有劫中十佛國土微塵數百千
萬不可説不可説佛出世。同名普賢佛。復
有劫中七千佛出世。同名法莊嚴王佛。比
丘。擧要言之。未來諸佛無量無邊。不可説不
可説不可窮盡。比丘。汝應當一心歸命如是
等諸佛
爾時舍利弗從座而起。偏袒右肩右膝著地。
胡跪合掌白佛言。世尊。幾佛現在。佛告舍
利弗。汝見我現在身耶。舍利弗言。如是世
尊。我今實見佛身。復告舍利弗。我今見十
方無量無邊不可説不可説世界。同我名釋
迦牟尼佛在世者。如汝見我無異。如是同
名然燈佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同
名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名倶那含
佛。同名迦葉佛。舍利弗。擧要言之。我若
一劫。若百千萬億那由他劫説。同名諸佛不
可窮盡。何況異名佛。此如是等諸佛。皆是
文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。
舍利弗。汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗。現在劫五百同名智幢佛」復有劫
五百同名法幢佛」復有劫六十二同名然燈
佛」復有劫六十二同名尸棄佛」復有劫千
同名然火單荼自在王聲佛。復有劫二千
不同名」或名智勝佛。或名炬燈王佛。或
名法勝佛。或名梵勝佛」舍利弗。汝應當
一心歸命如是等諸佛」舍利弗。復有佛名
妙聲分聲佛。舍利弗。彼妙聲分聲佛壽命六
十百歳過是東方名智自在兩足尊。彼智自
在如來壽命十二千歳。過智自在世尊。復有
佛名威徳自在兩足尊。威徳自在佛壽命七
十六千歳。過威徳自在世尊。復有佛名摩醯
首羅。彼摩醯首羅佛壽命滿一億歳。過摩
醯首羅佛。復有佛名梵聲。彼梵聲佛壽命
滿足十億歳。過梵聲世尊。復有佛名大衆自
在。彼大衆自在佛壽命滿足六十千歳。過大
衆自在世尊。復有佛名聲自在*佛。彼聲自
在佛壽命滿足一億歳。過聲自在世尊。復有
佛名勝聲。彼勝聲佛壽命滿足百億歳。過彼
勝聲世尊。復有佛名月面。彼月面佛壽命一
日一夜。過月面世尊。復有佛名日面。彼日面
佛壽命滿足千八百歳。過日面世尊。復有佛
名梵面。彼梵面佛壽命滿足二十三千歳。過
梵面世尊。復有佛名梵阿莎婆。彼梵阿莎婆
佛壽命滿足千八百歳。舍利弗。汝應當一
心歸命如是等諸佛。舍利弗。復過一劫中二
百佛出世。我説彼佛名。汝當歸命
南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威徳
佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲
清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無
黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南
無智供養佛 南無智妙佛 南無智

猛佛 南無智炎佛 南無淨上佛 
無法寶佛 南無智光佛 南無梵天佛 南
無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲
佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南
無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵徳佛
南無威徳力佛 南無威徳自在佛 南無善
威徳佛 南無威徳絶倫無能制伏佛 南
無威徳起◎◎南無威徳天佛 南無善
決定威徳佛 南無威徳勝佛 南無驚怖佛
南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖
衆生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛
南無威徳決定畢竟佛 南無威徳天佛 南
無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛
南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛
南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲
佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南
無住持聲佛 南無善目佛 南無善照佛
南無普眼佛 南無清淨面佛 南無無邊眼
佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不
嫌眼佛 南無調柔佛 南無調勝佛
南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂
意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南
無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善
寂勇猛佛 南無住勝佛 南無善寂淨心佛
南無衆自在佛 南無衆上首自在王佛
南無有衆佛 南無勝衆佛 南無清淨智
佛 南無大衆自在佛 南無衆勇猛佛 南
無放妙香佛 南無法方佛 南無法雞兜佛
南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛
南無法住佛 南無善法佛 南無法勇
猛佛 南無法樂決定佛 南無實法決定
一劫中八十億同名決定佛。第二劫中八十
億亦同名決定佛。過決定佛名勝成就佛。亦
應一心敬禮
南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛
南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留
博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南
無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛
南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛
南無大功徳佛 南無善度佛 南無滅
惡佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無
滿月佛 南無淨名佛 南無淨徳佛 南無
淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無
寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無
法妙佛 南無高
佛 南無稱妙佛
南無威徳佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛
南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛
南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫
佛 南無拘那含佛 南無迦葉

佛復告舍利弗。舍利弗。現在東方可樂世
界中名阿閦佛。應當一心敬禮
南無日藏佛 南無日作佛 南無龍王
自在王佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛
南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙
佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無
行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛
南無因光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏
佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高
山勝佛 南無功徳藏佛 南無智法界佛
南無無畏自在佛 南無大精進成就佛
南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力
精進佛 南無持佛 南無力王佛 南無
善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔
佛 南無不斷炎佛 南無功徳山佛 南無
智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛
南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無
快勝王佛 南無盡智藏佛 南無寶面勝佛
南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無
邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明
佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛
南無無垢眼佛 南無大名聲徳佛 南無無
礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門
佛 南無福徳力精進佛 南無智衣王佛
南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南
無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀
功徳精進佛 南無得無障不迷佛 南無香
光明佛 南無功徳聚集王佛 南無法齊底
佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無
種種力精進王佛
佛名經卷第七


佛説佛名經卷第八
 元魏天竺三藏菩提流支譯 
南無寶光明勝王佛 南無過一切須彌山
王佛 南無寶彌留佛 南無不動法佛 南
無堅固蓋王佛 南無普功徳佛 南無法
莎羅彌留佛 南無聚集智聲佛 南無智
炎華月王佛 南無龍王自在王佛 南無
優曇末華王佛 南無眞金色王佛 南無増
長法幢王佛 南無栴檀波羅光佛 南無住

功徳稱佛 南無堅固意精進佛 南
無然塵燈佛 南無精進歩佛 南無無邊堅
固幢佛 南無最法稱佛 南無法王佛 南
無降伏大衆佛 南無有光炎華高山佛 南
無智勝照佛 南無才威徳然燈佛 南無無
諍無畏佛 南無智化聲佛 南無二輪成就
佛 南無妙身蓋佛 南無勝莊嚴王佛 南
無師子座善坐佛 南無放月光華王
復次舍利弗。現在南方佛。汝應當一心歸

南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛
南無初發心香自在莎羅佛 南無那羅延自
在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功徳
佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛
南無功徳力莎羅王佛 南無大意佛 南無
妙聲吼奮迅佛 南無妙聲佛 南無得一切
衆生意佛 南無寶地山佛 南無法雲吼聲
佛 南無無垢光明佛 南無香波頭摩精進
王成就佛 南無光波婆吒佛 南無功徳
跡佛 南無因縁光明佛 南無無邊功徳
王佛 南無増長明
佛 南無師子聲奮迅
佛 南無觀法佛 南無天力師子奮迅
佛 南無法華通佛 南無敬法清淨佛 南
無堅精進行奮迅佛 南無自精進佛 南無
彌留光佛 南無功徳阿尼羅佛 南無淨

佛 南無喚智佛 南無智慧作佛
南無不破廣慧佛 南無力慧佛 南無憂頭
鉢佛 南無法堅固歡喜佛 南無堅固意自
在佛 南無發捨成就佛 南無平等須
彌山面佛 南無清淨藏佛 南無一切衆生
自在佛 南無智自在佛 南無勝業清淨
見佛 南無善快奮迅佛 南無無障無
精進佛 南無世間自在佛 南無廣法行佛
南無功徳成就佛 南無不怯弱成就佛 南
成如意通佛 南無如觀法佛 南無栴
檀鬚
佛 南無敬重戒王佛 南無寶名佛
南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴佛 南
無孤獨功徳佛 南無阿羅摩佛 南無
不滅莊嚴佛 南無淨功徳莊嚴佛 南無
自在相好
莊嚴稱佛 南無行自在王佛
南無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無
願滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無
畏佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅
佛 南無寂王佛 南無解脱王佛 南無肩
彌留佛 南無如意力電王佛 南無無障佛
月佛 南無不讃歎世間勝佛 南無法王決
定佛 南無寶星宿雲王佛 南無阿私多寶
勝佛 南無法行自在佛 南無地勇名佛
南無無邊勝寶名佛 南無名智奮迅王
南無名樹迦那伽王佛 南無名増長慧佛
南無法華通直心佛 南無名照觀佛王佛
南無名快照光明精進通集佛 南無名智
盡天佛 南無名不著惡勝佛 南無名勝妙
法佛 南無名大智聲智慧佛 南無名見一
切世間不畏佛 南無名見無畏佛 南無名
聲去佛 南無如來行無量王佛
復次舍利弗。現在西方佛。汝應當一心敬

南無初光明華心照佛 南無妙聲修行吼
佛 南無住勝智稱佛 南無普見佛 南
無作非作心華光佛 南無法行然燈佛 南
無普勝佛 南無智吼稱王佛 南無梵聲歡
喜吼佛 南無千眼佛 南無海香炎佛
南無千月自在藏佛 南無法速樂行佛 南
無身賢遠光佛 南無師子廣眼佛 南無十
力光明勝佛 南無智來佛 南無無邊精進勝
面佛 南無大勝成就法佛 南無不空見佛
南無不可盡色佛 南無觀法智佛 南無
無妨王佛 南無無邊徳佛 南無智察法佛
南無一切善根菩提通佛 南無無礙精進
善思惟奮迅王佛 南無上智勝善住功徳佛
南無智香勝佛 南無智勝見尸棄王佛 南
無妙功徳智佛 南無法清淨來佛 南無
不憂法華吼王佛 南無勝上功徳佛 南無
開法門藏佛 南無照法同王佛 南無力王
善住法佛 南無善擇力得佛 南無無邊
門見佛 南無善化莊嚴佛 南無不似見佛
南無離瞋功徳王佛 南無離塵億勝佛 南
無大力般若奮迅王佛 南無法鏡像佛 南
無堅叉利成就佛 南無一切智功徳勝佛
南無不樂出功徳佛 南無精進過精進自
在山佛 南無一切世間自在橋梁勝佛 南
無示現丹本
有無
盡徳佛 南無清淨戒功徳王佛
南無華嚴作莊嚴佛 南無獨王佛 南無
得大通願力佛 南無吼聲速精進佛 南無
勝身那羅延智佛 南無那羅延佛 南無
寶光阿尼羅勝佛 南無寶海炎佛 南無大
海彌留勝王佛 南無初不濁天王佛 南
無不住生戒勝功徳王佛 南無勝慧佛 南
無虚空樂説無礙稱佛 南無無比藏稱佛
南無天丹本
無天
自在梵増上佛 南無善行見王
佛 南無種種行王佛 南無盧舍那勝功徳
佛 南無自在佛 南無住華佛 南無智善
根成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無
善決法佛 南無法莊嚴觀樂説丹本
有法
稱佛
南無三寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛
南無不可思議王佛 南無自在億佛 南
無師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自
在根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南
無不染佛 南無法身佛 南無波頭摩
南無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法
自在佛 南無如意通觀藏佛 南無然貪
燈王佛 南無世間意成就
法佛 南
無福徳勝田佛 南無善觀佛法勝佛
復次舍利弗。現在北方佛。汝當一心歸命」
南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無
無邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍奮
迅勇猛佛 南無降伏一切魔佛 南無法
世間鏡像佛 南無福徳莊嚴佛 南無勝婆
嗟山佛 南無法來王佛 南無普莊嚴樹行
勝佛 南無佛化成就佛 南無寶積成就佛
南無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南
無勝威善住佛 南無種種願光
南無不退百勝光佛 南無分闍羅勝佛 南
無奪
一切邪見佛 南無得佛眼輪佛 南
無得一切佛智佛 南無大慈悲救護勝佛
南無師子智橋梁佛 南無住實際王佛 南
無諸善根福徳法成就佛 南無大無垢智
佛 南無智稱王佛 南無佛法波頭摩佛
南無興一切相佛 南無隨一切意法雲佛
南無大毘留嗏佛 南無滿足精進實慧
佛 南無勝光明佛 南無不動法智光佛
南無栴檀雲王佛 南無不染波頭摩聲佛
南無法増上聲王佛 南無撰擇法無礙華
稱佛 南無無垢劫佛 南無佛眼無垢精
進増上輪佛 南無智自在稱佛 南無無邊
疑佛 南無廣威徳自在王佛 南無無邊智

奮迅無礙心佛 南無欲法道善住佛 南無
一切生智佛 南無降伏魔力堅固意佛
南無精進自在寶王佛 南無威徳藏佛
南無見利益一切歡喜佛 南無種種
佛 南無大歩佛王佛 南無無垢法王佛
南無聲分妙寶吼佛 南無不退精進示現
佛 南無莊嚴佛國土王佛 南無智根本華
佛 南無不稱涅槃佛 南無一切龍摩尼藏
佛 南無樂法自在佛 南無得法相自在佛
南無無邊寶功徳藏佛 南無清淨華山佛
南無大法王拘蘇摩勝佛 南無一切盡不
盡藏佛 南無華彌留善佛 南無虚空智山
佛 南無智力王佛 南無無礙聲智佛 南
無無邊佛聲藏佛 南無智王不盡稱佛
南無心慧奮迅王佛 南無自性清淨智佛
南無智自在法王佛 南無正見佛 南無語
見佛 南無滿足法香見佛 南無因陀羅
山無礙王佛 南無龍月佛 南無寶自在
莎羅王佛 南無見一切衆生佛 南無水
住持光明王佛 南無覺一切法佛 南無智
寶法勝佛 南無精進自在意法藏佛 南
無無礙山佛 南無無垢鬘佛 南無放光
明照佛 南無彌留力自在藏佛 南無炎自
在藏佛 南無聲分妙覺吼佛 南無精進
自在彌留寂自在佛 南無堅無畏功徳佛
南無堅勇猛寶佛 南無堅猛寂靜王佛 南
無降伏闇彌留山王佛 南無勝丈夫芬陀
梨佛 南無聖聲藏佛 南無普賢芬陀利
佛 南無法平等法身佛 南無難勝佛 南
無難可意佛 南無不動佛 南無妙聲佛
南無勝聲佛 南無莎羅奮迅佛 南無寶勝
佛 南無愛見佛 南無然燈佛 南無須彌
劫佛 南無月光佛 南無日光佛 南無
法界佛 南無藥樹王佛 南無星宿佛 南
無覺上佛 南無授記佛 南無愛作佛
南無無畏作佛 南無華寶栴檀佛 南無龍
功徳佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南
無無煩惱佛 南無善來佛 南無金色色佛
南無無根本佛 南無須彌佛 南無可
樂見光佛 南無能作光佛 南無一切濁佛
南無無染佛 南無善淨佛 南無解脱佛
南無華樹佛 南無法性佛 南無善護聲
佛 南無得意佛 南無斷愛佛 南無
佛 南無成就幢佛 南無梵聲佛 南
無妙聲佛 南無勝聲佛 南無金剛佛
南無大通佛 南無無畏佛 南無離一切
煩惱佛 南無離怖佛 南無離怯弱佛 南
無不可動佛 南無樂解脱佛 南無成
佛 南無二足尊佛 南無一切種智佛 南
無相莊嚴佛 南無不可量言佛 南無不畏
言佛 南無常相應言佛 南無梵衆相應
佛 南無三十天衆相應佛 南無字金色
佛 南無捨結佛 南無莎羅華佛 南無
金華佛 南無拘牟頭相佛 南無頂勝佛
南無一切通智佛 南無不可相佛 南無
得一切法彼岸佛 南無善住佛 南無莊
嚴相佛 南無妙寂佛 南無捨浮羅奮迅
佛 南無清淨衆生佛 南無常香佛 南
無畢竟大悲佛 南無成就堅佛 南無常
微笑佛 南無離濁佛 南無百相功徳佛
南無隨順佛 南無勝藏佛 南無般若幢
佛 南無寶般若畢竟佛 南無滿足意佛
南無觀世自在王佛 南無大炎聚佛 南無
勝功徳威徳佛 南無梵勝天佛 南無内
寶佛 南無三菩提幢佛 南無勝燈佛
南無善擇願越勝莎羅王佛 南無無垢光
明佛 南無照闇佛 南無無畏觀佛 
無樂説莊嚴佛 南無無垢月雞兜稱佛
南無寶上佛 南無華莊嚴光明丹本
有作
佛 南
無火奮迅佛 南無無畏智觀佛 南無師子奮
迅齊佛 南無遠離一切驚怖毛竪等稱光佛
南無伽那伽王光明威徳佛 南無觀世音佛
南無尼彌佛 南無寶火佛 南無寶山佛
南無自在佛 南無寶精進日月光明莊嚴威
徳黠聲王佛 南無初發心念觀一切疑即斷
煩惱佛 南無斷闇三昧勝王佛 南無寶炎佛
南無大聚佛 南無栴檀香佛 南無虚空平


等佛 南無禮拜増上佛 南無不動作佛
南無丹郷
本歡
喜佛 南無離畏佛 南無善清
淨勝佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢
佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無
善臂佛 南無寶高佛 南無善解佛 南無
月高佛 南無善見佛 南無照賢首勝佛
南無得聖佛 南無成就一切事佛 南無山
峯佛 南無普寶蓋莊嚴佛 南無廣光明王
佛 南無寶蓋喜佛 南無照賢勝佛 南無
樂日佛 南無普賢佛 南無清淨一切願威
徳勝王佛 南無功徳王光明佛 南無普光
明佛 南無普香佛 南無善清淨佛
舍利弗。擧要言之。現在諸佛説不可盡。舍
利弗。譬如東方恒河沙世界。南方恒河沙世
界。西方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上
下四維恒河沙世界。彼一切世界。下至水際
上至有頂滿中微塵。舍利弗。於汝意云何。彼
如是微塵可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛
告舍利弗。如是同名釋迦牟尼佛。現在世者
我現前見。彼諸佛母同名摩訶摩耶。父同名
輸頭檀王。城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲聞
弟子。同名舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿
難陀。何況種種異名母。異名父。異名城。異名
弟子。異名侍者。舍利弗。彼若干世界。彼人
於何等世界著微塵。何等世界不著微塵。彼
諸世界若著微塵及不著者。下至水際上至
有頂。舍利弗。復有第二人。取彼微塵彼若
干微塵數。爾所佛國土阿僧祇億百千萬那
由他世界。過爾所世界爲一歩。舍利弗。彼人
復過若干微塵數世界爲一歩。彼人如是過
百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵。如
是盡諸微塵。舍利弗。如是若干世界。若著微
塵及不著者。滿中微塵。復更著十方世界。舍
利弗。復過是世界。若著微塵及不著者。彼
諸世界。下至水際上至有頂。滿中微塵。舍利
弗。復有第三人。取彼爾所微塵。過彼爾所微
塵數世界爲一歩。彼若干百千萬億那由他阿
僧祇劫行乃下一塵。如是盡諸微塵。復有第
四人。取彼若干微塵數世界。若著微塵及不
著者。下至水際上至有頂滿中微塵。舍利弗。
於意云何。彼微塵可知數不。舍利弗言。不
也世尊。佛告舍利弗。彼若干微塵可知其數。
然彼同名釋迦牟尼佛母。同名摩訶摩耶。父
同名輸頭檀。城同名迦毘羅。第一弟子同名
舍利弗目犍連。侍者弟子同名阿難陀。彼佛
不可知數。舍利弗。如是第五人。第六第七
第八第九第十人。舍利弗。復有第十一人。是
人彼若干微塵中。取一微塵破爲十方。若
干世界微塵數分。如是餘微塵。亦悉破爲若
干世界微塵數分。舍利弗。於意云何。彼微
塵分可知數不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍
利弗。復有人。彼若干微塵分佛國土爲過一
歩。如是速疾神通。行東方世界無量無邊劫。
下一微塵。東方盡。如是微塵若著微塵及不
著者。下至水際上至有頂滿中微塵。如是南
方乃至十方。下至水際上至有頂滿中微塵。
舍利弗。於意云何。彼微塵可知數不。舍利弗
言。不也世尊。佛告舍利弗。彼若干微塵分
可知其數。然現今在世同名釋迦牟尼佛。母
同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦
毘羅。第一弟子同名舍利弗目犍連。侍者弟
子同名阿難陀不可數知。何況種種異名佛。
異名母。異名父。異名城。異名弟子。異名侍
者。舍利弗。我若干微塵數劫住世。説一同名
釋迦牟尼不可窮盡。如是同名然燈佛
南無同名提婆延佛 *南無同名燈光明佛
*南無同名一切勝佛 *南無同名大稱佛
*南無同名波頭摩勝佛 *南無同名毘婆尸
佛 *南無同名尸棄佛 *南無同名毘舍浮佛
*南無同名拘留孫佛 *南無同名拘那含佛
*南無同名迦葉佛
如是等異名母。乃至異名侍者。現在住世我
今悉知。汝等應當一心敬禮
爾時佛告舍利弗。若善男子善女人。求阿耨
多羅三藐三菩提者。當先懺悔一切諸罪。若
比丘犯四重罪。比丘尼犯八重罪。式叉摩
那。沙彌沙彌尼。犯出家根本罪。若優婆塞
犯優婆塞重戒。優婆夷犯優婆夷重戒。欲懺
悔者。當淨洗浴著新淨衣不食葷辛。當在
靜處修治室内。以諸幡華莊嚴道場香泥塗
畫。懸四十九枚幡。莊嚴佛座安置佛像。燒
種種香。栴檀。沈水。薫陸。多伽羅。蘇犍陀。種
種末香。塗香。燒如是等種種妙香。散種種
華。興大慈悲願救苦衆生。未度者令度。未
解者令解。未安者令安。未涅槃者令得涅槃。
晝夜思惟如來本行苦行。於無量劫受諸苦
惱不生疲厭。爲求無上菩提故。於一切衆生
自生下心如僮僕心。若比丘懺四重罪。如是
晝夜四十九日。當對八清淨比丘。發露所犯
罪。七日一對發露。至心慇重悔昔所作。一
心歸命十方諸佛。稱名禮拜隨力隨分。如是
至心滿四十九日罪必除滅。是人得清淨時
當有相現。若於覺中。若於夢中。見十方諸
佛與其記別。或見菩薩與其*記別。將詣道
場共爲已伴。或與摩頂示滅罪相。或自見身
入大會中處在衆次。或自見身處衆説法。或
見諸師淨行沙門。將詣道場示其諸佛。舍利
弗。若比丘懺悔罪時。若見如是相者。當知
是人罪垢得滅。除不至心。若比丘尼懺悔八
重罪者。當如比丘法。滿足四十九日。當得
清淨。除不至心。若式叉摩那。沙彌沙彌尼
懺悔根本重罪。當對四清淨比丘比丘尼。如
上法滿二十一日。當知清淨。除不至心。若
優婆塞優婆夷。懺悔重戒罪。應當至心恭敬
三寶。若見沙門恭敬禮拜生難遭想。當請
道場設種種供養。當請一比丘心敬重者。就
其發露所犯諸罪。至心懺悔。一心歸命十方
諸佛稱名禮拜。如是滿足七日必得清淨。除
不至心。爾時世尊而説偈言
    得成菩提降伏魔 自在經行道樹下
    證無障礙眼及身 法界平等如虚空
    十億國土微塵數 菩薩弟子衆圍繞
    得於一切寂靜心 善住普賢諸行中
    佛身相好妙莊嚴 放於種種無量光
    普照十方諸國土 諸佛不可思議力
    見佛國土悉無垢 無量妙色清淨滿
    諸佛所有勝妙事 承佛神力見大衆
    東方世界名寶幢 遠離諸垢妙莊嚴
    彼處自在寶燈佛 於今現在彼世界
南無東方自在寶燈佛
    南方頗梨燈國土 清淨妙色普嚴淨
    摩尼清淨雲如來 現今在世説妙法
南無南方摩尼清淨雲佛
    西方無垢清淨土 名爲安樂妙世界
    彼自在佛無量壽 菩薩弟子現圍遶
南無西方無量壽佛
    北方世界名香燈 國土清淨甚嚴飾
    無染光幢佛所化 現今自在道場樹
南無北方無染光幢佛
    琉璃光明眞妙色 國土清淨勝莊嚴
    無礙光雲佛如來 於今現在東北方
南無東北方無礙光雲佛
    光明照幢世界中 現見滿足諸菩薩
    自在吼聲佛彼處 現今在於東南方
南無東南方自在吼聲佛
    種種樂樂佛世界 摩尼莊嚴妙無垢
    勝妙智月如須彌 現見在於西南方
南無西南方勝妙智月佛
    現見西北方如來 彌留光明平等界
    彼處大聖自在佛 弟子菩薩衆圍遶
南無西北方大聖自在佛
    下方世界自在光 國土清淨寶炎藏
    光明妙輪不空見 佛今住彼妙國土
南無下方光明妙輪不空見佛
    上方世界光炎藏 彼世界名淨無垢
    普眼功徳光明雲 現見菩提樹下坐
南無上方普眼功徳光明雲佛
爾時舍利弗等大衆承佛神力。見十方過
去未來現在諸佛無量無邊。爾時舍利弗在
大衆中。悲泣流涙白佛言。希有世尊。若善
男子善女人。不發阿耨多羅三藐三菩提心
者不得成佛。我等昔來猶如腐草。雖經春陽
無悕秋實。爾時慧命舍利弗。即從坐起。偏
袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。願更
廣説十方所有諸佛名號。我等樂聞。爾時佛
告舍利弗。汝當至心諦聽。我爲汝説。得聞
彼佛一心敬禮。舍利弗。從此世界東方過百
千億世界。有佛世界名然燈。彼國土有佛名
寶集阿羅呵三藐三佛陀。現今説法
南無寶集佛 舍利弗。若有善男子善女人。
聞彼佛名至心受持憶念。是善男子善女人。
畢竟得七覺分三昧。得不退轉阿耨多羅三
藐三菩提心。超越世間六十劫。爾時世尊以
偈頌曰
    東方然燈界 有佛名寶集
    若人聞名者 超世六十劫
舍利弗。東方有世界名寶集。彼世界有佛。名
寶勝阿羅呵三藐三佛陀。現在説法
南無寶勝佛 若善男子善女人。聞彼佛名
至心受持。憶念讀誦合掌禮拜。若復有善男
子善女人。以滿足三千大千世界珍寶布施。
如是日日布施滿足一百歳。如此布施福徳。
比前至心禮拜功徳。百分不及一。千分不及
一。百千分不及一。乃至算數譬喩所不及一。
爾時世尊以偈頌曰
    寶集世界  有佛寶勝  若人聞名
    施不及一
舍利弗。從此東方過八百世界有佛世界名
香積。彼世界有佛。名成就盧舍那阿羅呵三
藐三佛陀。現今説法。若人聞彼佛名。受持
讀誦憶念禮拜。超越世間五百劫
南無成就盧舍那佛
舍利弗。從此世界。東方過千世界。名樹提
跋提。彼世界有佛。名盧舍那鏡像阿羅呵三
藐三佛陀。現今説法。若善男子善女人。聞彼
佛名受持讀誦。至心憶念恭敬禮拜。得脱三

南無盧舍那鏡像佛
舍利弗。從此東方過二千世界。有佛國土名
無量光明功徳。彼界有佛名盧舍那光明阿
羅訶三藐三佛陀。若善男子善女人。聞彼佛
名五體投地深心敬重。受持讀誦恭敬禮拜。
是人超越世間三十劫
南無盧舍那光明佛
舍利弗。東方過千世界。有佛國土名可樂。彼
佛名不動應供正遍知。若善男子善女人。聞
彼佛名受持讀誦恭敬禮拜。是人畢竟不退
阿耨多羅三藐三菩提。一切諸魔所不能動
南無不動佛
舍利弗。東方過千世界。有佛國土名不可量。
彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陀。現
今説法。若善男子善女人。聞彼光明佛
名。受持讀誦恭敬禮拜。是人常不離一切諸
佛菩薩。畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩
提心
南無大光明佛
舍利弗。從此世界東方過六十千世界。有國
土名然燈。佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛
陀。現在説法。若善男子善女人。聞彼不可
量聲佛名三稱者。是人畢竟不墮三惡道。定
得阿耨多羅三藐三菩提
南無無量聲如來
舍利弗。復過彼世界度千佛國土。有世界名
無塵。彼有佛名阿彌陀劬沙阿羅訶三藐三
佛陀。現今説法。若善男子善女人。聞彼佛
名深心敬重。受持讀誦恭敬禮拜。是人超越
世間十二劫
南無阿彌陀劬沙佛
舍利弗。復過二十千佛國土。有世界名難勝。
彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陀。若善
男子善女人聞彼佛名。合掌作如是言
南無大稱如來
若復有人以須彌山等七寶。日日布施滿一
百歳。比聞此佛名禮拜功徳。百分不及一。乃
至算數亦不及一
舍利弗。復過三千世界。有國土名光明。佛
號寶光明阿羅訶三藐三佛陀。若善男子善
女人。受持彼佛名。超越世間一百劫。得不
退轉阿耨多羅三藐三菩提。若人不信聞名
如此功徳者。是人定墮阿鼻地獄。滿足
一百劫
南無寶光明佛
舍利弗。東方過十千國土。有世界名光明照。
彼處有佛名得大無畏阿羅訶三藐三佛陀。
現今説法。若善男子善女人。聞彼佛名受持
讀誦恭敬禮拜。是人畢竟得大無畏。攝取無
量無邊功徳聚
南無得大無畏佛
舍利弗。過第七千佛國土。有世界名摩尼光
明。彼處有佛。名然燈火阿羅訶三藐三佛陀。
現在説法。若善男子善女人。聞彼佛名至心
恭敬禮拜受持讀誦。是人攝得如來十力
南無然燈火佛
舍利弗。復過八千佛國土。有世界名眞實。彼
世界中有佛。號實聲阿羅訶三藐三佛陀。現
在説法。若善男子善女人。聞彼佛名受持讀
誦至心禮拜。是人畢竟得四聖諦。畢竟得阿
耨多羅三藐三菩提
南無實聲佛
舍利弗。復過二十千佛國土。有世界名光明。
佛名無邊無垢阿羅訶三藐三佛陀。現今説
法。若善男子善女人。聞彼佛名至心生信。受
持讀誦恭敬禮拜。若復有人。以滿三千大千
世界七寶布施。比聞無垢佛名受持讀誦功
徳。千萬分不及一。乃至算數所不能及。何以
故。若衆生罪根深厚。不得聞無垢佛名。若有
善男子善女人。聞此如來名者。是人非於一
佛所種諸善根。亦非十佛所種諸善根。是人
乃是百千萬佛所種諸善根。是人超越世間
四十八劫
南無無邊無垢佛
舍利弗。東方過九千佛國土。有世界名妙聲。
佛號月聲阿羅訶三藐三佛陀。現在説法。若
善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦至心禮
拜。是人所得一切功徳白法。具足如滿月。畢
竟得阿耨多羅三藐三菩提
南無月聲佛
舍利弗。復過十千佛國土。有世界名無畏。佛
名無邊稱阿羅訶三藐三佛陀。現在説法。若
善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦。合掌
作如是言
南無無邊稱如來
若復有人。以七寶如須彌山布施。日日如是
滿足百年。此福徳聚比持佛名功徳。百分不
及一。乃至算數譬喩所不能及
舍利弗。復過千五百佛國土。有世界名然燈。
佛號日月光明阿羅訶三藐三佛陀。現在説
法。若善男子善女人。聞彼佛名受持讀誦。
胡跪合掌右膝著地。三稱如是言
南無日月光明世尊
。是人速成阿耨多羅
三藐三菩提
舍利弗。復過三十千佛國土。有世界名無垢
佛。號無垢光明阿羅訶三藐三佛陀。現在説
法。若善男子善女人。天龍夜叉羅刹。若人
非人。聞是佛名。畢竟不退阿耨多羅三藐三
菩提。不入惡道
南無無垢光明佛
舍利弗。東方過十千佛國土。有世界名百光
明。佛號清淨光明阿羅訶三藐三佛陀。現在
説法。若天龍夜叉人非人聞名者。必得人
身遠離貪瞋癡煩惱。若人聞不信者。六十千
劫墮大地獄
南無清淨光明佛
舍利弗。復過百佛國土。有世界名善徳。佛
號日光明阿羅訶三藐三佛陀。現在説法。若
人畢竟清淨心稱此佛名。所得功徳滿足如
日輪。畢竟能降伏一切諸魔外道。超越世間
三十劫
南無日光明佛
舍利弗。復過六十千佛國土。有世界名住七
覺分。佛號無邊寶阿羅訶三藐三佛陀。現在
説法。若人聞彼佛名。是人具足得七覺分。能
置衆生著勝寶中。畢竟成就無量功徳聚
南無無邊寶佛
舍利弗。復過五百佛國土。有世界名華鏡像。
佛號華勝阿羅訶三藐三佛陀。現在説法。若
人聞彼佛名信心敬重。彼人一切善法成就
如華敷明。越度世間五十五劫
南無華勝佛
舍利弗。復過百千億佛國土。有世界名遠離
一切憂惱。佛號妙身阿羅訶三藐三佛陀。現
在説法。若人聞彼佛名至心敬禮讀誦受持。
是人決定遠離一切諸障不入惡道。超越世
間無量劫
南無妙身佛
舍利弗。復過那由他佛國土。有世界名平等。
彼處有佛。號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶
三藐三佛陀。現在説法。若人得聞彼如來名
受持不忘者。永離三惡道
南無法光明清淨開敷蓮華佛
舍利弗。若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。欲
懺悔諸罪。當淨洗浴著新淨衣。淨治室内敷
設高座安置佛像。懸二十五枚幡。種種華香
供養誦念。此二十五佛名。日夜六時懺悔滿
二十五日。滅四重八禁等罪。式叉摩那。沙
彌沙彌尼亦如是
爾時舍利弗。復白佛言。世尊。唯願如來演説
過去七佛姓名壽命長短。我等渇仰樂聞
佛告舍利弗。諦聽諦聽。今爲汝説。舍利弗。
過去九十一劫。有佛名毘婆尸如來
過去三十劫。有佛名尸棄如來
彼劫中復有毘舍浮如來。自此以後無量無
數劫。空過無有佛。至賢劫中有四佛
拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 我釋
迦牟尼佛
毘婆尸佛壽命八十千劫。尸棄佛壽命六十
千劫。毘舍浮佛壽命二千劫。拘留孫佛壽命
十四小劫。拘那含牟尼佛壽命三十小劫。迦
葉佛壽命二十小劫。我現在最少壽命一百

毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛刹利家生。拘留
孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生。舍利
弗。我釋迦牟尼佛刹利家生。毘婆尸佛尸棄
佛毘舍浮佛此三佛姓拘隣。拘留孫佛拘
那含牟尼佛迦葉佛*此三佛姓迦葉。舍利
弗。我釋迦牟尼佛姓瞿曇。毘婆尸佛。波叱
羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。尸棄佛。分
陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提。毘舍浮
佛。娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提。拘留
孫佛。優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提。
拘那含牟尼佛。尸利沙樹下得阿耨多羅三
藐三菩提。迦葉佛。尼拘律樹下得阿耨多羅
三藐三菩提。舍利弗。我釋迦牟尼佛。阿説
他樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毘婆尸佛三集聲聞。尸棄佛三集聲聞。毘舍
浮佛再集聲聞。拘留孫佛一集聲聞。拘那含
牟尼佛一集聲聞。迦葉佛一集聲聞。舍利弗。
我釋迦牟尼佛一集聲聞
毘婆尸佛。第一聲聞弟子。一名吉沙。二名
看茶。尸棄佛。第一聲聞弟子。一名勝。二名
自在。毘舍浮佛。第一聲聞弟子。一名星宿。
二名上。拘留孫佛。第一聲聞弟子。一名疾。
二名力。拘那含牟尼佛。第一聲聞弟子。一
名活
。二名毘頭羅。迦葉佛。第一聲聞弟
子。一名輸那二名頗羅墮。舍利弗。我釋迦
牟尼佛。第一聲聞弟子。一名舍利弗。二名
目揵連。如上二人等。前者智慧第一。後神
通第一
毘婆尸佛侍者名無憂。尸棄佛侍者名離畏。
毘舍浮佛侍者名寂。拘留孫佛侍者名智。拘
那含文尼佛侍者名親。迦葉佛侍者名
夫。舍利弗。我釋迦牟尼佛侍者名歡喜
毘婆尸佛子名成陰。尸棄佛子名不可量。毘
舍浮佛子名善智。拘留孫佛子名上。拘那含
*文尼佛子名勝。迦葉佛子名導師。舍利弗。
我釋迦牟尼佛子名羅睺羅
毘婆尸佛父名槃頭。母名槃頭意。城名槃頭。
尸棄佛父名鉤那。母名勝。城名阿樓那跋提。
毘舍浮佛父名阿樓那天子。母名稱意。城
名隨意拘留孫佛父婆羅門種名功徳。母名
廣。彼天子名無畏。城亦名無畏。拘那含*文
尼佛父婆羅門種名火
徳母名難勝。天子
名莊嚴。城亦名莊嚴。迦葉佛父*婆羅門種
名淨徳。母名善才。天子名知使。城亦名知
使。今時波羅奈城是。舍利弗。我今父名輸頭
檀王。母名摩訶摩耶。城名迦毘羅。舍利弗。應
當敬禮我本師。謂釋迦牟尼佛
南無稱妙佛 南無降伏一切佛 南無然燈
光佛 南無無畏佛 南無法勝佛
如是等。初一大阿僧祇劫有八十億佛。最後
名釋迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初
南無寶勝佛 南無然燈佛 南無妙聲佛
南無勝成佛 南無善見佛 南無善眼佛
南無持提羅吒佛 南無師子佛 南無無畏
佛 南無自在南無不違佛 南無善
眼佛 南無善山佛 南無善意佛 南無栴
檀佛 南無降伏熱佛 南無降伏闇佛 南
無師子佛 南無奮迅佛 南無妙聲佛 南
無無量威徳佛 南無淨徳佛 南無炎佛
南無見第一義佛 南無釋迦牟尼佛 南無
妙行勝佛 南無妙寂靜佛 南無妙身佛
南無功徳佛 南無梵命佛 南無月佛
南無降自在佛 南無調山佛 南無因陀羅
財佛
此是第二大阿僧祇劫。有如是等七十二億
佛。應當敬禮。舍利弗。歸命大力佛
南無大精進佛 南無淨徳佛 南無大明佛
南無陽炎佛 南無復有釋迦牟尼佛 南無
大龍佛 南無大威徳佛 南無堅行佛 南
無栴檀佛 南無寶山佛 南無因陀羅幢佛
南無無畏作佛 南無富樓那佛 南無寶髻
佛 南無波頭摩勝佛 南無妙勝佛 南無
無垢佛 南無與光明佛 南無降伏怨佛
南無波斯陀佛 南無大幢佛 南無頗羅
墮佛 南無畢沙佛 南無星宿佛 南無毘
婆尸佛 南無尸棄佛 南無拘隣佛 南無
毘舍浮佛
南無能作光明不可勝佛
*佛名經卷第八佛説佛名經卷第九
 元魏天竺三藏菩提流支譯 
南無復有尸棄佛 南無善見佛 南無最
後釋迦牟尼佛
第三大阿僧祇劫中。有如是等七十一億佛。
應當一心敬禮。舍利弗。如是等過去無量佛。
汝等應當一心歸命敬禮
南無歡喜増長佛 南無人自在王佛 南
無不動佛 南無大聖佛 南無歡喜佛 南
無自在佛 南無滿足佛 南無普光明佛
南無大精進佛 南無拘隣佛 南無安隱佛
南無智慧佛 南無大稱佛 南無阿&T072933;律佛
南無妙勝佛 南無不厭足佛 南無大光
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]