大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0440_ 菩提流支譯 ) in Vol. 00

[First] [Prev] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

訶薩一切大衆亦悉歸命
*佛説佛名經卷第六佛説佛名經卷第七
 後魏北印度三藏菩提流支譯 
爾時諸比丘白佛言。世尊世尊。如是諸佛
如來所有壽命長短等不。佛告諸比丘。汝等
諦聽。當爲汝等。比丘我此娑婆世界賢劫。釋
迦牟尼佛國土一劫。於安樂世界爲一日一
夜。若安樂世界阿彌陀佛國土一劫。於袈裟
幢世界爲一日一夜。若袈裟幢世界碎金
剛佛國土一劫。於不退輪吼世界善快光明
波頭摩敷身如來國土爲一日一夜。若不退
輪吼世界一劫。於無垢世界法幢如來國土
爲一日一夜。若無垢世界一劫。於善然燈世
界師子如來國土爲一日一夜。若善然燈世
界一劫。於善光明世界盧舍那藏如來國土
爲一日一夜。若善光明世界一劫。於難過
世界法光明波頭摩敷身如來國土爲一日一
夜。若難過世界一劫。於莊嚴慧世界一切通
光如來國土爲一日一夜。若莊嚴慧世界一
劫。於鏡輪光世界月智如來國土爲一日一
夜。比丘入如是數。滿足過十阿僧祇百千萬
世界。最後波頭摩勝世界。於賢勝如來佛國
土爲一日一夜。比丘如是等世界無量無邊
長短不等。諸佛如來壽命住世亦復如是。諸
比丘。汝等應當稱此諸佛名。作如是言
南無如是等諸佛如來 南無釋迦牟尼佛
南無阿彌陀佛 南無碎金剛佛 南無善快
光明波頭摩敷身佛 南無法幢佛 南無師
子佛 南無盧舍那藏佛 南無法光明波頭
摩敷身佛 南無一切通光佛 南無月智
佛 南無賢勝佛 南無不動智佛 南無
阿尼羅智佛 南無阿私陀智佛 南無行智
佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無
妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛
南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不
退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛
南無婆留那月佛 南無阿私月佛 南無勝
月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛
南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一
眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛
南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無婆留
那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛
南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿
私陀幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢
佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在
幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌
留勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛
南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪
佛 南無一切法決定王佛 南無彌留
幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗妙佛
南無波頭摩勝佛 南無火光明佛 南無法
意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶
慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無
擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南
無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南
無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普
眼佛 南無厚波婆羅佛 南無妙勝佛
南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛
南無無邊智然燈佛 南無普功徳觀然燈佛
南無功徳佛 南無金剛幢佛 南無因陀羅
幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功徳幢佛
南無普智寶炎勝功徳雞都佛 南無無垢輪
大悲雲幢佛 南無金剛那羅延幢佛 南無
無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴
佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深
法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功
徳海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南
無滿虚空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退
然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山
王威徳佛 南無一切法海吼王佛 南無
寶光明然燈幢佛 南無須彌功徳光威徳佛
南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛
南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅
師子佛 南無不退法界吼佛 南無智力
威徳山王佛 南無電光明劫善照世界初
放栴檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無
垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清
淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙
香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊
嚴世界初無邊功徳種種寶莊嚴王佛 南無
焔清淨劫清淨世界初金剛奮迅佛 南無不
可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可
嫌劫不可嫌稱世界初寶月佛 南無不可訶
劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨
莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛 南無眞塵
劫光明塵世界初火光明佛 南無梵讃歎劫
清淨世界初力莊嚴王佛 南無徳光明莊嚴
劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等
勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無
垢轉法輪佛 南無寂靜威徳王佛 南無虚
空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅
幢雞都王佛 南無信威徳佛 南無寶華藏
佛 南無妙日身佛 南無一切身智光明月
佛 南無不濁身佛 南無閻浮檀威徳王佛
南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛
南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王
佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可
降伏智處佛 南無師子智佛 南無普無垢
智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無金剛菩
提光佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都
佛 南無得功徳佛 南無智光明雲光佛
南無普照月佛 南無寶波頭摩敷身佛 南
無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛
南無法界境界慧月佛 南無一切虚空樂説
覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼
佛 南無甘露山威徳佛 南無法海吼聲佛
南無善堅羅網堅佛 南無光明月微塵佛
南無虚空鏡像頭髻佛 南無善智滿月面佛
南無清淨智華光明佛 南無寶炎山勝王佛
南無無垢功徳火光明佛 南無寶月幢佛
南無寶勝光明威徳王佛 南無普智行佛
南無炎海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南
無不可比功徳稱幢佛 南無三昧輪身佛
南無長臂本願無垢月佛 南無相智義然燈
佛 南無法起寶齊聲佛 南無勝照藏王佛
南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏
天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山
佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲佛
南無法海説聲王佛 南無法日智輪然燈佛
南無法華雞都幢雲佛 南無法炎山雞都王
佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛
南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛
南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛
南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛
南無法光明慈樂説光明月佛 南無炎海佛
南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無
智光明王佛 南無福徳光華燈佛 南無日
光明王佛 南無智師子雞都幢王佛 南無
寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日歩普照
佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅
延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無
法波頭摩敷身佛 南無功徳華勝海佛 南
無然法炬勝月佛 南無菩提輪善覺勝月佛
南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈行佛丹本
無行
南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南
無栴檀勝月佛 南無照衆生王佛 南無普
功徳華威徳光佛 南無勝波頭摩華藏佛
南無因波頭摩佛 南無香炎光明勝佛 南
無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南
無法城光勝佛 南無普門光明須彌佛
南無功徳威徳佛 南無相勝法力勇猛幢佛
南無轉法輪光明吼佛 南無光明功徳山般
若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法
華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明
藏佛 南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛
南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪
峯王佛 南無福徳雲
佛 南無法峯
雲幢佛 南無功徳山威徳佛 南無法日雲
燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力
雲佛 南無香解幢智威徳佛 南無法輪清淨
勝月佛 南無金山威徳賢佛 南無賢首彌
留威徳佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝
山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼
山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無
然法輪威徳佛 南無山峯勝威徳佛 南無
普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光
明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛
南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛
南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南
無無礙法虚空光明佛 南無快智華敷身佛
南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲
佛 南無法聲多藏佛 南無法火炎海聲佛
南無高法輪光明佛 南無三世相鏡像威徳
佛 南無法界師子光佛 南無法火炎光明
佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧
海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界
城然燈佛 南無普門吼光明佛 南無賢
首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無
法界燈佛 南無虚空山照佛 南無阿尼羅
有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須
彌王佛 南無無礙虚空智雞都幢王佛 南
無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛
南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛
南無金色寶作界妙山佛 南無妙聲佛 南
無金閻浮幢千
遮那光明佛 南無金色百
光明佛 南無寶
稱佛 南無不空稱佛
南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢
佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶炎佛
南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛
南無無邊功徳王佛 南無寶藏佛 南無無
垢面佛 南無無量壽花佛 南無寶聚佛
南無智起佛 南無普護佛 南無薩婆毘浮

爾時憂波摩那比丘即從座起。偏袒右肩
右膝著地。白佛言世尊。世尊。幾佛過去。佛告
憂波摩那比丘。比丘。譬如恒河沙世界。下
至水際上盡有頂。滿中微塵。比丘。有人於
中取爾所微塵。過恒河沙世界。下一微塵。如
是過恒河沙世界。復下一塵。如是盡爾所微
塵。比丘。於意云何。若著微塵。若不著微塵。
是微塵數可知數不。比丘言。不也世尊。佛
告比丘。比丘。彼微塵可知其數。而彼過去
同名釋迦牟尼佛。已入涅槃者。不可數知。比
丘。我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母。同
名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城同名迦毘
羅。彼諸佛第一聲聞弟子。同名舍利弗。目
犍連。侍者弟子同名阿難。何況種種異名母。
異名父。異名城。異名弟子。異名侍者。比丘。
彼若干世界。彼人於何等世界著微塵。何等
世界不著微塵。彼諸世界。若著微塵。若不
著微塵。下至水際。上至有頂。比丘。復有第
二人取一微塵。過彼若干微塵數世界。爾數
佛國土。阿僧祇億百千萬那由他世界。爲一
歩。比丘。彼人復過是若干微塵數世界。爲
一歩。彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇
劫行。乃下一塵。如是盡諸微塵。比丘。如是
若干世界滿中微塵。復更著十方世界。比丘。
復過是世界著微塵。彼諸世界。下至水際。上
至有頂。滿中微塵。比丘。於意云何。彼微塵
可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比丘。彼
諸微塵可知其數。彼同名母。同名父。同名
城。同名弟子。同名侍者。同名釋迦牟尼佛
不可知數。如釋迦牟尼佛。不勝幢佛亦如是。
盧舍那佛亦如是。無垢勝眼佛亦如是
光明清淨王佛亦如是
無垢光明眼佛亦如是
善無垢清淨佛亦如是
成就無邊功徳勝王佛亦如是
寶光明佛亦如是。寂修佛亦如是。聲徳佛亦
如是。波頭摩勝佛亦如是。日月佛亦如是。普
寶蓋佛亦如是。比丘。汝當歸命如是等阿僧
祇同名佛
南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無
藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛
南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛
南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝
佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸
羅施佛 南無莎羅王佛 南無實意山
丹本
無山
雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自
在王佛 南無栴檀佛 南無見義佛 南
無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝
佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛
南無日藏佛 南無梵自在佛 南無無畏上
勝山王佛 南無智雞兜佛 南無餘依止黠
聲王佛 南無智炬住持佛 南無過一切世
間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無
普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛
南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界
聲佛 南無地住持佛 南無功徳王光佛
南無住持智庭燎佛 南無樂説勝王佛 南
無難勝佛 南無金色波頭摩成王佛 南無
寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南
無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南
無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛
南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛
南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無
清淨無垢光菩提寶華不斷絶光明王佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無
蔔上佛 南無意福徳自在佛 南無觀聲王
佛 南無無垢威徳佛 南無功徳寶集吼佛
南無成就徳佛 南無成就勝佛 南無斯何
佛 南無威徳佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛
若善男子善女人。受持是佛名。必得不退
菩提
南無難陀世界栴檀勝佛 若善男子善女人
受持是佛名畢竟得清淨心
南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界
破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞
兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花
勝佛 南無差摩世界三奮迅佛 南無廣世
界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功徳身佛
南無過去無量無邊海勝佛 若善男子。稱
彼佛名。得畢竟不退菩提心
南無彌留勝王佛 彼佛初成佛。第一會八
十億百千萬那由他聲聞衆。第二會七十億
百千萬那由他。第三會六十億百千萬那由
他。第四會二十五億百千萬那由他如是。菩
薩無量無邊百千萬億那由他
南無師子妙聲王佛 彼如來初會有九十九
億聲聞。第二會九十億。第三會九十三億。第
四會九十九億如是。菩薩摩訶薩衆無量無

南無華勝佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是
南無妙行佛 彼佛初會八十億聲聞。菩薩
僧亦如是
南無量大莊嚴佛 彼佛初會八十億聲聞。第
二會七十億。乃至第十會亦如是。菩薩僧亦
如是無量無邊
南無放炎佛 南無威徳佛 彼佛初會有
九十億聲聞。如是第二乃至第十亦如是。菩
薩摩訶薩僧無量無邊
南無一切光明佛 彼佛初會有那由他億聲
聞。菩薩僧亦如是
南無無量光明佛 彼佛初會聲聞有九十六
億。第二會九十四億。第三會九十二億。菩
薩僧亦如是
南無聲徳佛 彼佛初會聲聞有八十億。第
二會七十億。第三會六十億。菩薩僧亦如是。
應當歸命如是等無量無邊諸佛菩薩。復次
比丘。應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛。
謂文殊師利。現在普見如來佛國土中。復次
比丘。應敬禮四大士菩薩。第一名光明幢。
現在東方無畏如來佛國土中。第二名智勝。
現在南方智聚如來佛國土中。第三名寂根。
現在西方智山如來佛國土中。第四名願意
成就。現在北方那羅延如來佛國土中
敬禮東方無畏如來佛國土中光明幢菩薩
敬禮南方智聚如來佛國土中智勝菩薩
敬禮西方智山如來佛國土中寂根菩薩
敬禮北方那羅延如來佛國土中願意成就菩

復次摩訶男比丘。重同如來世尊。過去幾佛
入涅槃。佛告摩訶男。汝今諦聽。當爲汝説。
比丘。東方恒河沙世界。南方恒河沙世界。西
方恒河沙世界。北方恒河沙世界。上下四
維恒河沙世界。彼一切世界。下至水際。上
盡有頂。滿中微塵。比丘於意云何。彼如是
微塵可知數不。比丘言。不也世尊。佛告比
丘。知是同名釋迦牟尼佛。過去入涅槃者不
可數知。比丘我知彼過去諸佛如現在前。彼
諸佛母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀王。城
同名迦毘羅。彼佛第一聲聞弟子同名舍利
弗。目犍連。侍者弟子同名阿難陀。何況種
種異名母。異名父。異名城。異名弟子。異名
侍者。比丘。彼若干世界。彼人於何等世界
著微塵。何等世界不著微塵。彼諸世界。若
著微塵。及不著者。下至水際。上至有頂。比
丘復有第二人。取彼微塵。彼若干微塵數世
界。爾所佛國土阿僧祇億百千萬那由他世
界。過爾所世界爲一歩。比丘。彼人復過若
干微塵數世界爲一歩。彼人如是過百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。比丘。如是若干世界。若著微塵。及不
著者。滿中微塵。復更著十方世界。比丘。復
過是世界。若著微塵。及不著者。彼諸世界。
下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。於意
云何。彼諸微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。彼諸微塵可知其數。彼同名
釋迦牟尼佛。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭
檀王。城同名迦毘羅。第一弟子同名舍利弗。
目犍連。侍者弟子同名阿難陀。不可知數。復
次比丘。復有第三人。取彼爾所世界微塵。過
彼爾所微塵數世界爲一歩。過若干百千萬
億那由他阿僧祇劫行。乃下一塵。如是盡諸
微塵。復有第四人。取彼若干微塵數世界。
若著若不著。下至水際。上至有頂。滿中微
塵。比丘。於意云何。彼微塵可知數不。比丘
言。不也世尊。佛告比丘。彼若干微塵。可知
其數。然彼同名釋迦牟尼佛母。同名父。同
名世界。同名弟子。同名侍者。同名佛。不可
知數。比丘。如是第五人第六第七第八第九
第十人。復次比丘。復有第十一人。是人彼
若干微塵中。取一微塵破爲十方。若干世
界微塵數分。如一微塵破爲若干分。如是餘
微塵。亦悉破爲若干世界微塵數分。比丘。於
意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也世
尊。佛告比丘。復有人。彼若干微塵佛國土。
爲過一歩。如是速疾神通行東方世界。無量
無邊劫行。行如是東方世界。下一微塵東
方盡。如是微塵。若著微塵。及不著者。下至
水際。上至有頂。滿中微塵。如是南方乃至
十方。下至水際。上至有頂。滿中微塵。比丘。
於意云何。彼微塵可知數不。比丘言。不也
世尊。佛告比丘。若干微塵分可知其數。然
現今在世。同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數
知。母同名摩訶摩耶。父同名輸頭檀。城同
名迦毘羅。弟子同名舍利弗。目犍連。侍者
弟子同名阿難陀。何況種種異名比丘。我若
干微塵數劫住世。説一同名釋迦牟尼佛不
可窮盡。如是同名然燈佛。同名提波延佛。同
名燈光明佛。同名一切勝佛。同名稱王佛。同
名波頭摩勝佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。
同名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名拘那含
牟尼佛。同名迦葉佛。如是等異名母。乃至
異名侍者入涅槃。我知彼佛如現在前。應當
敬禮如是等諸
敬禮同名釋迦牟尼佛 敬禮同名然燈佛
敬禮同名提波延佛 敬禮同名燈光明佛
敬禮同名一切勝佛 敬禮同名稱王佛 敬
禮同名波頭摩勝佛 敬禮同名毘婆尸佛
敬禮同名尸棄佛 敬禮同名毘舍浮佛 敬
禮同名拘留孫佛 敬禮同名拘那含牟尼佛
敬禮同名迦葉佛
憂波摩那比丘。白佛言世尊。世尊。未來幾
許佛。佛告憂波摩那比丘。汝今諦聽。當爲
汝説。比丘。未來星宿劫中。有三百佛出世。
同名大雞兜佛。復有十千同名莊嚴王佛
華作劫中有一億百千萬佛出世。同名菩
提覺華佛八頻婆羅佛出世。同名離愛
佛。多盧波摩劫中。有六千佛出世。同名散
花佛。勝聲劫中莎羅自在高幢世界。十
千佛出世。同名清淨憂波羅香山佛。普
華劫中。有千八百佛出世。同名離愛佛。
復有千三百佛出世。同名梵聲佛復有劫
中三十億佛出世。同名釋迦牟尼佛。復有
劫中八千同名然燈佛出世。復有劫中
六十千同名歡喜佛出世。復有劫中三億
佛出世。同名弗沙佛。復有劫中十八千佛
出世。同名莎羅自在王佛十八千丹
八十千
。復有劫
中三百佛出世。同名波頭摩勝佛。復有劫
中五百佛出世。同名波多婆佛。復有劫中
千佛出世。同名閻浮檀佛。復有劫中十二八
千萬佛出世。同名見一切義佛。復有劫中
千佛出世。同名倶隣佛。復有劫中九千佛
出世。同名迦葉佛。復有劫中十八佛出世。
同名因陀羅幢佛。復有劫中十五佛出世。
同名日佛。復有劫中六十億佛出世。同名
大莊嚴佛。復有劫中六十佛出世。同名
陀幢佛復有劫中五百佛出世。同名日佛
復有劫中六十億佛出世。同名大莊嚴佛
復有劫中六十二百佛出世。同名寂行佛
復有劫中六十億佛出世。同名莎羅自在王
佛。復有劫中八千佛出世。同名堅精進佛
復有劫中百億佛出世。同名決定光明佛
復有劫中八十億佛出世。同名實法決定佛
復有劫中六十二億佛出世。同名毘留羅佛
復有劫中六十千佛出世。同名妙波頭摩佛
復有劫中四十千佛出世。同名願莊嚴佛
復有劫中五百佛出世。同名華勝王佛。復
有劫中四十億那由他佛出世。同名妙聲佛
復有劫中千佛出世。同名功徳蓋安隱自在
王佛。復有劫中六十千佛出世。同名堅修
柔軟佛。復有劫中十佛國土微塵數百千
萬不可説不可説佛出世。同名普賢佛。復
有劫中七千佛出世。同名法莊嚴王佛。比
丘。擧要言之。未來諸佛無量無邊。不可説不
可説不可窮盡。比丘。汝應當一心歸命如是
等諸佛
爾時舍利弗從座而起。偏袒右肩右膝著地。
胡跪合掌白佛言。世尊。幾佛現在。佛告舍
利弗。汝見我現在身耶。舍利弗言。如是世
尊。我今實見佛身。復告舍利弗。我今見十
方無量無邊不可説不可説世界。同我名釋
迦牟尼佛在世者。如汝見我無異。如是同
名然燈佛。同名毘婆尸佛。同名尸棄佛。同
名毘舍浮佛。同名拘留孫佛。同名倶那含
佛。同名迦葉佛。舍利弗。擧要言之。我若
一劫。若百千萬億那由他劫説。同名諸佛不
可窮盡。何況異名佛。此如是等諸佛。皆是
文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。
舍利弗。汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗。現在劫五百同名智幢佛」復有劫
五百同名法幢佛」復有劫六十二同名然燈
佛」復有劫六十二同名尸棄佛」復有劫千
同名然火單荼自在王聲佛。復有劫二千
不同名」或名智勝佛。或名炬燈王佛。或
名法勝佛。或名梵勝佛」舍利弗。汝應當
一心歸命如是等諸佛」舍利弗。復有佛名
妙聲分聲佛。舍利弗。彼妙聲分聲佛壽命六
十百歳過是東方名智自在兩足尊。彼智自
在如來壽命十二千歳。過智自在世尊。復有
佛名威徳自在兩足尊。威徳自在佛壽命七
十六千歳。過威徳自在世尊。復有佛名摩醯
首羅。彼摩醯首羅佛壽命滿一億歳。過摩
醯首羅佛。復有佛名梵聲。彼梵聲佛壽命
滿足十億歳。過梵聲世尊。復有佛名大衆自
在。彼大衆自在佛壽命滿足六十千歳。過大
衆自在世尊。復有佛名聲自在*佛。彼聲自
在佛壽命滿足一億歳。過聲自在世尊。復有
佛名勝聲。彼勝聲佛壽命滿足百億歳。過彼
勝聲世尊。復有佛名月面。彼月面佛壽命一
日一夜。過月面世尊。復有佛名日面。彼日面
佛壽命滿足千八百歳。過日面世尊。復有佛
名梵面。彼梵面佛壽命滿足二十三千歳。過
梵面世尊。復有佛名梵阿莎婆。彼梵阿莎婆
佛壽命滿足千八百歳。舍利弗。汝應當一
心歸命如是等諸佛。舍利弗。復過一劫中二
百佛出世。我説彼佛名。汝當歸命
南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威徳
佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲
清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無
黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南
無智供養佛 南無智妙佛 南無智

猛佛 南無智炎佛 南無淨上佛 
無法寶佛 南無智光佛 南無梵天佛 南
無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲
佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南
無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵徳佛
南無威徳力佛 南無威徳自在佛 南無善
威徳佛 南無威徳絶倫無能制伏佛 南
無威徳起◎◎南無威徳天佛 南無善
決定威徳佛 南無威徳勝佛 南無驚怖佛
南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖
衆生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛
南無威徳決定畢竟佛 南無威徳天佛 南
無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛
南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛
南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲
佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南
無住持聲佛 南無善目佛 南無善照佛
南無普眼佛 南無清淨面佛 南無無邊眼
佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不
嫌眼佛 南無調柔佛 南無調勝佛
南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂
意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南
無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善
寂勇猛佛 南無住勝佛 南無善寂淨心佛
南無衆自在佛 南無衆上首自在王佛
南無有衆佛 南無勝衆佛 南無清淨智
佛 南無大衆自在佛 南無衆勇猛佛 南
無放妙香佛 南無法方佛 南無法雞兜佛
南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛
南無法住佛 南無善法佛 南無法勇
猛佛 南無法樂決定佛 南無實法決定
一劫中八十億同名決定佛。第二劫中八十
億亦同名決定佛。過決定佛名勝成就佛。亦
應一心敬禮
南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛
南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留
博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南
無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛
南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛
南無大功徳佛 南無善度佛 南無滅
惡佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無
滿月佛 南無淨名佛 南無淨徳佛 南無
淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無
寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無
法妙佛 南無高
佛 南無稱妙佛
南無威徳佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛
南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛
南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫
佛 南無拘那含佛 南無迦葉

佛復告舍利弗。舍利弗。現在東方可樂世
界中名阿閦佛。應當一心敬禮
南無日藏佛 南無日作佛 南無龍王
自在王佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛
南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙
佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無
行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛
南無因光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏
佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高
山勝佛 南無功徳藏佛 南無智法界佛
南無無畏自在佛 南無大精進成就佛
南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力
精進佛 南無持佛 南無力王佛 南無
善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔
佛 南無不斷炎佛 南無功徳山佛 南無
智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛
南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無
快勝王佛 南無盡智藏佛 南無寶面勝佛
南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無
邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明
佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛
南無無垢眼佛 南無大名聲徳佛 南無無
礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門
佛 南無福徳力精進佛 南無智衣王佛
南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南
無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀
功徳精進佛 南無得無障不迷佛 南無香
光明佛 南無功徳聚集王佛 南無法齊底
佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無
種種力精進王佛
佛名經卷第七


佛説佛名經卷第八
 元魏天竺三藏菩提流支譯 
南無寶光明勝王佛 南無過一切須彌山
王佛 南無寶彌留佛 南無不動法佛 南
無堅固蓋王佛 南無普功徳佛 南無法
莎羅彌留佛 南無聚集智聲佛 南無智
炎華月王佛 南無龍王自在王佛 南無
優曇末華王佛 南無眞金色王佛 南無増
長法幢王佛 南無栴檀波羅光佛 南無住

功徳稱佛 南無堅固意精進佛 南
無然塵燈佛 南無精進歩佛 南無無邊堅
固幢佛 南無最法稱佛 南無法王佛 南
無降伏大衆佛 南無有光炎華高山佛 南
無智勝照佛 南無才威徳然燈佛 南無無
諍無畏佛 南無智化聲佛 南無二輪成就
佛 南無妙身蓋佛 南無勝莊嚴王佛 南
無師子座善坐佛 南無放月光華王
復次舍利弗。現在南方佛。汝應當一心歸

南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛
南無初發心香自在莎羅佛 南無那羅延自
在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功徳
佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛
南無功徳力莎羅王佛 南無大意佛 南無
妙聲吼奮迅佛 南無妙聲佛 南無得一切
衆生意佛 南無寶地山佛 南無法雲吼聲
佛 南無無垢光明佛 南無香波頭摩精進
王成就佛 南無光波婆吒佛 南無功徳
跡佛 南無因縁光明佛 南無無邊功徳
王佛 南無増長明
佛 南無師子聲奮迅
佛 南無觀法佛 南無天力師子奮迅
佛 南無法華通佛 南無敬法清淨佛 南
無堅精進行奮迅佛 南無自精進佛 南無
彌留光佛 南無功徳阿尼羅佛 南無淨

佛 南無喚智佛 南無智慧作佛
南無不破廣慧佛 南無力慧佛 南無憂頭
鉢佛 南無法堅固歡喜佛 南無堅固意自
在佛 南無發捨成就佛 南無平等須
彌山面佛 南無清淨藏佛 南無一切衆生
自在佛 南無智自在佛 南無勝業清淨
見佛 南無善快奮迅佛 南無無障無
精進佛 南無世間自在佛 南無廣法行佛
南無功徳成就佛 南無不怯弱成就佛 南
成如意通佛 南無如觀法佛 南無栴
檀鬚
佛 南無敬重戒王佛 南無寶名佛
南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴佛 南
無孤獨功徳佛 南無阿羅摩佛 南無
不滅莊嚴佛 南無淨功徳莊嚴佛 南無
自在相好
莊嚴稱佛 南無行自在王佛
南無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無
願滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無
畏佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅
佛 南無寂王佛 南無解脱王佛 南無肩
彌留佛 南無如意力電王佛 南無無障佛
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]