大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316_ 法護譯 ) in Vol. 11

[First] [Prev+100] [Prev] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

所説起尊重心。是人於所聞間。即能發生清
淨信心。如聞所住常得不離諸佛正法。隨何
等相名句文義。此等正法即能受持。以此善
根殊勝力故即得四種勝慧之法。何等爲四
一者獲得大慧。二者以勝慧故。而得見佛親
近攝受。三者以勝慧故淨信出家。四者以勝
慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果。此是四
種勝慧之法
又復獲得四種無礙之法。何等爲四。一者得
生人中而無障礙。二者値佛出世親近信奉
而無障礙。三者淨信出家而無障礙。四者成
證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙。如是
四種無礙之法
又復獲得四聖分法。何等爲四。一者得轉輪
王具勝金輪。二者得大梵王統於梵世。三者
得帝釋天主。四者成證阿耨多羅三藐三菩
提果。而得圓滿了知神通境界天上人間得
眞實眼
佛説大乘菩薩藏正法經卷第二十一佛説大乘菩薩藏正法經卷
第二十二
 *西天*譯經三藏*朝散大夫
試光祿卿*傳梵大師 賜紫
沙門*臣法護等奉  詔譯 
  持戒波羅蜜多品第七之五
爾時世尊。説是義已。復増教示諸大菩薩摩
訶薩衆。説伽陀曰
    應觀世間能救護 一切有情最勝因
    諸無邊智悉了知 獲得涅盤無量樂
    往來殊勝獲妙果 永斷世間諸苦因
    遍善調伏生天中 刹那遠離諸惡趣
    我今速得見諸佛 遠離一切苦難因
    世間伏藏無有邊 隨意自在悉獲得
    一切資財與珍寶 隨念應現於世間
    八功徳水亦復然 河沙池沼悉澄湛
    免離種種醜陋因 一切不生諸苦惱
    聾盲癩病等因縁 善調伏者獲妙果
    所有世間諸患者 若完若缺衆生類
    背傴&T029039;躄矬陋形 諸染著故悉減沒
    遠離一切異類相 當獲最上殊勝報
    面貌具足悉圓美 善調伏者得妙果
    色相端嚴大名稱 諸天咸來伸供養
    八部皆生恭敬心 一切有情亦如是
復次善調伏者得此果利。除滅一切諸惡趣
已。然後得生諸天界中。速疾成就大菩提果。
善調伏者得此果利。善解一切諸有情心。善
能通達諸有情行。行七歩已。於諸世間發大
音聲。於諸識中獲大智慧最勝解脱。皆得成
就最上智慧。與諸有情皆悉明了。於智慧中
善能安立。最勝智慧皆悉清淨。於諸佛所皆
悉成就。於諸體性智慧明了。於自他中皆悉
成就。若諸有情具智慧力。於諸作用皆悉成
就。善能如是宣説此義。少欲有情悉無願力。
多貪有情皆悉迷著。罪業因縁皆悉増上。積
集惡業無量無邊。於諸正法不能信受。若有
有情諸少欲者。於正法中不生尊重。於諸有
情不生恭敬極瞋恚相生染汚心。自謂已得
阿羅漢果。所有世間衰老病者諸大苦惱悉
集其身。彼人獲得如是果報。所有一切諸不
善相。虚受應供諸飮食等。作不善業當墮地
獄。不能持彼清淨戒行。何況復得阿羅漢果。
若生信解造諸塔廟。發恭敬心得生善處。如
是持戒修行業已。舍利子。諸菩薩摩訶薩。求
趣大乘正法藏者。應當親近諸軌範師。而常
獲得無量善法。如是如是稱讃功徳。皆悉獲
得諸善果報。然後轉増無量無邊不可思不
可量不可數無邊功徳。如是成已。舍利子。菩
薩摩訶薩。安住菩薩藏者。得善調伏清淨戒
行圓滿具足。諸菩薩行皆悉成辦。云何名爲
戒行清淨悉得圓滿。舍利子。菩薩摩訶薩有
十種行相。何等爲十。一者一切有情於菩薩
所不生嬈害。二者菩薩於諸有情所有財寶
不生貪著。三者菩薩遠離一切諸有眷屬。四
者菩薩於諸有情不生欺誑。五者菩薩於諸
有情及自眷屬。不起離間諸惡語言。六者菩
薩於無量劫。以柔軟語化利有情。七者菩薩
於諸有情不發綺語。八者菩薩於諸有情資
生之具不生貪愛。九者菩薩於諸有情不生
瞋恚。所有誹謗皆能忍受。十者菩薩遠離邪
見。亦不歸依諸天趣故。舍利子。此十種法。皆
是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨戒
行。何等爲十。一者菩薩於諸戒行堅持不破。
不被無明之所侵嬈。二者菩薩堅持戒行絶
諸瑕玼。於諸險難而不生故。三者菩薩堅持
禁戒。於諸煩惱雜染等事悉皆遠離。四者菩
薩持戒清淨。於潔白法常不遠離。五者菩薩
持諸禁戒。常行平等隨心自在。六者菩薩堅
持禁戒。於諸智者不生毀謗而得安隱。七者
菩薩堅持禁戒。而皆遠離一切過失。八者菩
薩堅持禁戒密護諸根令不起故。九者菩薩
堅持禁戒。防護諸根初中後時皆悉成就。十
者菩薩堅持禁戒。於正念中普盡無餘皆悉
圓滿。舍利子。此十種法。菩薩摩訶薩皆悉
成就
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種持戒行
相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸飮食
少欲知足。二者菩薩堅持禁戒。斷貪瞋癡生
喜足故。三者菩薩堅持禁戒。於其身心不生
貪愛。四者菩薩堅持禁戒。遠離一切諸女人
故。行住坐臥居曠野中。五者菩薩堅持禁戒。
行頭陀行常不忘失諸功徳故。六者菩薩堅
持禁戒。自在成辦諸善根故。七者菩薩堅持
禁戒。於勝種族常生歡喜。亦不正視餘諸相
好。八者菩薩堅持禁戒。言行相應於人天中
不生欺誑。九者菩薩堅持禁戒。於自身中常
行伺察。自心決定不生過失。於他過失亦不
起見常行庇護。十者菩薩堅持禁戒。以四攝
法化利有情常不棄捨。舍利子。如是十法。菩
薩摩訶薩。皆能圓滿清淨戒行
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨圓
滿戒行之相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。
於佛信解不生退屈。二者菩薩堅持禁戒。於
正法中常能擁護。三者菩薩堅持禁戒。於大
衆中常生尊重。四者菩薩堅持禁戒。趣求菩
提志意柔和。於無上果心不暫捨。五者菩薩
堅持禁戒。於諸善友常能親近。復能積集諸
善功徳。六者菩薩堅持禁戒。於諸惡友而常
遠離。於不善法皆能棄捨。七者菩薩堅持禁
戒。於諸有情常起慈心而生慜念。八者菩
薩堅持禁戒。於諸有情常起悲心。於險難中
而常救護。九者菩薩堅持禁戒。愛樂正法如
游園觀生大喜樂。十者菩薩堅持禁戒。於違
順境心常捨離皆悉平等。舍利子。此十種戒
行之相。菩薩摩訶薩。皆能如是清淨圓滿」
復次舍利子。菩薩摩訶薩。復有十種清淨行
相。何等爲十。一者菩薩堅持禁戒。於諸施
度善能調伏一切有情。二者菩薩堅持禁戒。
常行忍辱於自己心而常防護。三者菩薩堅
持禁戒。於諸善法精進不退。四者菩薩堅持
禁戒於諸定聚而常加行不生散亂。五者菩
薩堅持禁戒。於勝慧中常樂多聞而無厭足。
六者菩薩堅持禁戒。於菩薩藏而求正法。常
修聞慧堅固無懈。七者菩薩堅持禁戒。而常
伺察諸無常法。志求菩提不惜身命。八者菩
薩堅持禁戒。於自壽命而常伺察如夢如幻
刹那生滅。九者菩薩堅持禁戒。於自意願及
諸有情。一切善行清淨圓滿。十者菩薩堅持
禁戒。以持戒力願於當來生佛會中。及諸有
情悉同圓滿清淨戒行。舍利子。菩薩摩訶薩。
皆能圓滿如是十種清淨戒相。舍利子。菩薩
摩訶薩。如是圓滿清淨戒行。當獲天上及於
人間種種吉祥殊勝妙果。菩薩於諸世間種
種事業。悉皆明了。菩薩於諸世間種種妙欲
悉能施與。一切有情而不自著。菩薩行慈行
時。與諸有情等行慈行。互相憐*慜而無損
害。菩薩行菩薩行時。深信正法而無虚妄。復
於一切有情。皆生父母之想。復於一切有情。
親近隨順而生信愛。於有爲法。念念而生無
常之想。於有爲行皆生覺悟。於自身命而能
棄捨故。得圓滿清淨戒行。爾時世尊。爲諸菩
薩説伽陀曰
    色相光明妙無比 宣説諸佛正法門
    清淨禁戒堅護持 法身上妙當獲得
    遠離愚盲諸苦惱 癃殘百疾不能侵
    清淨禁戒堅護持 當獲諸根悉圓滿
    勢力廣大無與等 威徳熾盛亦復然
    智慧猛利超世間 降伏一切諸魔障
    以慧愛力攝群動 能破一切諸疑網
    天龍八部咸歸依 國王王屬皆供養
    能離一切諸恐怖 安住禁戒無退轉
    不墮一切惡趣中 行大法故具名稱
    一切有情著睡眠 菩薩而能常警覺
    復能游往遍四方 爲利有情求善法
    最上珍寶及妻妾 離我執故悉能捨
    爲求無上大菩提 安住圓滿清淨戒
    爲求無上正法故 於諸佛教生尊重
    常作世間人中師 能廣供養於塔廟
    能除一切瞋恚心 於諸惡作悉能忍
    以忍辱力而自安 一切誹謗皆不動
    能於言行悉相應 一切時中無虚妄
    當坐菩提大道場 三千世界悉震動
    而能盡求諸佛法 亦不歸依諸天趣
    棄捨外道邪見心 無上菩提誓成就
    一切器杖及毒藥 有情持以互相害
    菩薩救護於其中 是故名爲大智者
    我於倶胝多劫中 *慜念一切含生類
    若見受其苦惱時 委身代彼無懈倦
    一切有情多虚誑 來菩薩所欲侵奪
    造諸惡業閻浮中 唯佛正法能除斷
    能施一切諸珍寶 而常親近諸善友
    若諸有情侵害時 終不起於恚惡意
    一切有情身邊處 而常棄捨愚夫法
    諸佛妙行獲圓成 清淨戒足常不捨
    而常善住諸佛法 亦能於法皆隨轉
    菩提行願悉能行 得成正覺菩提果
    淨證三明甘露法 亦常善住於戒蘊
    一切法習悉能成 天上人間獲妙供
    爲求一切無上法 於諸事業悉明了
    善解有情取捨心 堪受人天諸供養
    宣説最上甘露法 於戒蘊中常清淨
    悟了無上菩提因 一切魔障悉遠離
    詣菩提樹安坐已 譬如日月照世間
    具大威徳熾盛光 於世間中爲最上
    慧眼最上出世間 於無畏語先成就
    示正道已悉圓成 當施有情諸無畏
    菩薩不起愛樂心 於身命財能棄捨
    世間珍寶無所貪 當證無上菩提果
    衆等不捨菩提道 具足持戒常精進
    而能安住正法中 遠離一切諸諂誑
    菩薩安住戒蘊中 世間或有諂誑者
    來菩薩所伸語言 以眞實語而教示
    或有常持衣鉢者 多行諂誑而不實
    欲施菩薩而無施 菩薩正念無所動
復次舍利子。如是菩薩摩訶薩。圓滿清淨諸
戒行已。於諸世間有爲法中不生愛樂。於諸
有情常生母想。於五欲中生無著想。了知世
法悉皆無相。心行平等無諸險惡。現前成辦
菩薩之行。何以故。菩薩摩訶薩。行平等心時。
不離涅槃。若染汚心而生執著。令諸險惡轉
生増勝。眼著色故。菩薩了知從識心生。煩惱
虚假。離自性故而皆斷滅。於諸攀縁而生計
執。非眞實法而爲善法。菩薩知是虚妄自内
心起。而生勝解。於諸煩惱盡得解脱。身亦解
脱。於貪瞋癡悉皆盡故。何以故。此之貪法刹
那盡故。若或別有貪法。若或別有盡法。悉
皆眞實。如是貪法眞實了知。眞實盡故
復次舍利子。然此貪法非於内心眞實所起。
是遍計故。彼人於法。若生分別亦非眞實。若
於眞實知非眞實。於諸苦惱而皆解脱。若離
苦惱名眞實者。彼眞實無諸苦惱。性本清淨
是涅盤義。本非貪法。何以故。是涅盤中非想
念故。彼貪盡處而是涅盤。若見貪盡而非貪
盡。若見涅盤而非涅盤。而乃是名眞實涅盤。
何以故。貪及涅盤自性無異。本性和合。智者
於此。知彼自性而求涅盤。若非眞實而皆虚
假。彼虚假中自性空故。云何名空。爲其計執
我我所故。而或計執我性常故。而或計執我
性斷故。而或計執一切諸法悉無變異。若無
我人及無壽者。畢竟不生貪瞋癡法。彼法若
生此法定有。是故復生我我所故。於我我所
而皆復起一切行故。舍利子。起一切行者。
由其四種積集之行。何等爲四。一者身積集
行。二者語積集行。爲於尋伺發麁惡語。所作
行業嬈惱他故。三者心積集行。四者想積集
行。爲於自他計執想念故。諸有情悉被纒縛。
此上文標四行内二有解二
闕解文梵本元無不可添足
復次舍利子。菩薩摩訶薩。見諸有情。如是色
相。如是計想。如是顛倒。而皆不能與諸菩薩
同修勝行。而生解了。何以故。菩薩摩訶薩。若
與有情同修行時。恐彼損減。而我常求無畏
法故。舍利子。菩薩摩訶薩如是縁故。於一切
有情而生信重無有疑惑。舍利子。云何菩薩
而生信重。菩薩摩訶薩。於一切有情如父母
想。舍利子。菩薩摩訶薩。於一切有情無有遺
餘。而於無邊世界。無始時來一切有情。皆悉
曾爲我之父母眷屬。時彼有情。以貪愛故而
生忘失。不記曾爲父母眷屬。復起瞋恙心時。
亦皆忘失曾爲父母眷屬。遂生棄捨。舍利子。
菩薩摩訶薩。以此縁故而爲譬喩。應當了知。
菩薩摩訶薩於一切有情。常生眷屬之想。舍
利子。於過去無量無數阿僧祇劫。復於不可
説不可説無邊廣大不可思議世。時於彼世
中有佛。名爲最上衆如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊。出現於世。住於世間九十倶胝歳有九
十倶胝那踰多大聲聞衆。諸菩薩摩訶薩。悉
來集會。時彼會中有一菩薩摩訶薩。得正念
住。而生王宮勝種族中。當初生已。其王及后。
各令八萬四千采女而爲侍衞。於是太子色
相殊妙。身體端直潔白圓滿。諸相具足人所
樂見。由是外族眷屬。見是太子威嚴色相。而
皆來集親近侍衞。舍利子。時彼太子有三善
友。共營所居殊妙樓閣。謂於熱時雨時寒時。
於三時中而爲娯樂。游往安住各遂其宜。復
有千萬人衆。悉來隨時。各奏音樂而共嬉戲。
親近承事供給。普遍發諸妙聲。皆悉和合。時
彼太子忽然思念生滅之法。息其音樂。尋思
樂聲從何而來。從何發生。何處是滅。云何
是生。云何是滅。晝夜思念曾無睡眠。惟念無
常厭離生滅。舍利子。此菩薩摩訶薩。得正念
已。於四萬歳心常厭離音樂之聲。復於四萬
歳中。不樂世間所有諸欲。時彼菩薩未出家
時。常勤修習四禪諸定。而得成辦五種神通。
從自舍宅騰空。往詣最上衆如來之所。親近
瞻仰禮拜供養。欲問世尊諸善法要。舍利子。
是時最上衆如來已般涅*盤。時彼菩薩而伸
請問。諸大比丘及善男子。最上衆如來已涅
*盤邪。善男子。我最上衆如來已般涅*盤菩
薩聞是語已悲啼號泣悶絶躄地。良久乃蘇。
時彼菩薩憶念如來説伽陀曰
    我佛明照於世間 超一切法登彼岸
    諸放逸行已遠離 清淨妙果得成就
    我於百千倶胝劫 難値如來出世間
    不逢供養染障深 自捨如來誰救護
    世間慈母非善友 亦不稱讃於如來
    多生正法未曾聞 於佛世尊難値遇
    世間慈父非善友 令我耽著於五欲
    隨順五欲増染心 使我不見如來相
    我佛六十種妙音 未甞得聞於佛所
    故於善惡不能知 令我永沒生死海
    復於多劫不遇佛 於諸世間生*慜念
    發*慜念中悉能行 了一切法到彼岸
    我於倶胝多劫中 不曾親近供養佛
    以放逸故歴多生 由是深障不見佛
    我聞如來出於世 到佛所已般涅*盤
    父母恩愛爲所纒 令我不得見調御
    若値如來久住世 我必得聆於正法
    廣修供養親近時 六十妙音聞具足
    六十妙音本清淨 三世如來咸具足
    我雖生住於世間 不得親聞梵音響
    我生縁業多重障 佛滅度已而來此
    諸佛正法藏甚深 無能開示於我等
佛説大乘菩薩藏正法經卷第二十二佛説大乘菩薩藏正法經卷第二
十三
 *西天*譯經三藏*朝散大夫
試光祿卿*傳梵大師 賜紫
沙門*臣法護等奉  詔譯 
  持戒波羅蜜多品第七之六
復次舍利子。時彼菩薩摩訶薩説是偈已。而
更前詣最上衆佛般涅盤所。頭面禮竟涕涙
交流。遶百千匝却住一面。復説伽陀曰
    如來於諸有情中 善説最上眞實法
    我今發起眞實心 願求無上菩提果
    佛具大智眞實身 今滅度已我不見
    志發誓願等如來 當獲殊妙諸相好
    我昔曾於俗舍中 於如來法不恭敬
    現招劣弱深鈍根 致諸魔障來嬈惱
    今我未得聞正法 無量苦惱常逼迫
    願得親覩調御師 發起宿植善根本
    我今發是誠實語 對諸八部天龍衆
    證明我此眞實心 願獲當來眞實果
    願我當承善根力 得見最上人中尊
    聞正法已獲神通 如大龍故注甘雨
    願我不墮八難中 遠離一切諸欲染
    於佛常生諦仰心 惡魔重障無能縛
    願我常於諸佛所 親得聞持正法藏
    潔白之業速圓成 無邊佛慧皆通達
    願我速獲眞實語 以眞實故得成佛
    當坐菩提大道場 説眞實法利含識
    願我早同最上衆 振神通力大千界
    倶胝天衆圍遶時 獲利益者心歡喜
    佛神通力難思議 住虚空中復難見
    願以讃歎功徳因 放淨光明照我等
    佛神通力無有量 慜念有情常顯現
    以上妙法令我聞 億千萬偈歎無盡
復次菩薩摩訶薩。心生歡喜轉復増進。説伽
陀曰
    若我往昔承記別 現生當得成佛道
    一切有情隨我心 所修供養皆圓滿
    眞淨境界不思議 求菩提者當趣入
    衆生若發如是心 無量如來常再見
復次舍利子。是菩薩摩訶薩。昔曾於諸佛所。
深種善根親近供養。皆悉成辦無量根力。於
此沒已得生天界。二十倶胝劫不墮惡趣。二
十倶胝劫不耽五欲之樂。復於往昔。親近供
養七千如來。於一一如來所。廣大成辦諸供
養事。爲求無上正等正覺。於一切時常修梵
行。以是往昔善根力故。得成阿耨多羅三藐
三菩提。號曰娑羅樹王如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊。十號具足出現於世。彼佛會中有諸聲
聞皆來集會。復有二十倶胝比丘。與大阿羅
漢四萬人倶。諸漏已盡無復煩惱。逮得己利
盡諸有結。心得自在到於彼岸。舍利子。彼娑
羅樹王如來壽命二十倶胝歳。般涅*盤後正
法住世滿一萬歳。像法住世亦復如是。全身
舍利流布世間。普遍供養廣作佛事。爾時世
尊説伽陀曰
    我於二十倶胝劫 不曾墮於諸惡趣
    二十倶胝劫數中 亦不耽著於五欲
    七千如來當住世 於彼時中般涅*盤
    修梵行故得成就 常與有情獲法欲
    今我得成菩提道 故號娑羅王如來
    二十倶胝劫數中 安立有情菩提果
    覺悟菩提最上因 饒益一切有情故
    二十倶胝歳數中 當爲有情常説法
    常與四十倶胝衆 同坐道場宣正法
    諸漏已盡悉無餘 獲得涅*盤殊妙果
    三世如來身舍利 我甞建塔六十千
    復立倶胝數寶幢 於萬年中伸供養
    正法住世一萬歳 諸有智者獲利益
    清淨妙音宣演時 普獲聞者心歡喜
復次舍利子。菩薩摩訶薩圓滿清淨戒行。於
一切有情而生對治。於父母所不生貪愛。於
諸有情發起對治。於諸欲境不生耽著。菩薩
摩訶薩云何是欲法。云何對治法。欲法者。謂
眼觀色欲。耳聽聲欲。鼻嗅香欲。舌了味欲。身
著觸欲。而生和合。於此和合而生耽著。是名
欲法。既生耽著而被纒縛。於諸纒縛生決定
想。此纒縛法畢竟虚假。由貪迷故深樂纒縛。
此纒縛法總有三種。謂淺深極深。諸有情等
應當遠離此纒縛法。又色是纒縛。聲香味觸
皆是纒縛。云何色是纒縛。所謂成就身命色
故。生於我想。補特伽羅想。壽者想。常想。不
壞想。決定不變想。塵境物想。薩伽羅想。五
蘊想。此等皆是色法纒縛。又色是纒縛。成就
身命色法故。所謂世間諸有欲法。愛著身命
妻孥眷屬。是名色法纒縛。乃至觸欲皆是纒
縛。諸有染縁而漸成就。諸不善業而皆積集。
耽著諸欲不能暫捨。舍利子。云何是欲無過
失。謂潔白清淨欲無過失。然於惡趣不生愛
著。云何於惡趣中不生愛著。謂欲無過失。舍
利子。諸有情等。於諸欲事而常親近。無有少
分不曾暫捨。由此業報遍受苦果。舍利子。於
千世界次第伺察。遍觀察已。諸惡朋友。無有
一人可比於妻。何以故。舍利子。一切有情由
愚癡故。諸有智者而常毀棄。是故當知顯現
正法。諸無智者而常攝受。是故當知顯現非
法諸有爲法。男女妻妾互相耽著而生愛樂。
邪道攝受男女妻妾數數愛取。障難出離。障
難持戒。障難修定。障難生天。障難涅*盤障
難一切潔白之法。又復攝受奴婢眷屬。以要
言之。又或攝受惡友。爲地獄餓鬼畜生之所
攝受。又復攝受男女妻妾。即彼攝受一切雜
染諸不善根。又復攝受男女妻妾乃至飮食。
盡其邊際而爲障礙。欲見如來而爲障礙。欲
聞正法而爲障礙。欲近聖衆而爲障礙。佛之
知見。清淨潔白之法。一切聖衆。由障礙故皆
不能見。於時分中欲求成就。而爲障礙。求七
聖財而爲障礙。於不正信法返生攝受。乃至
破戒慳吝惡慧無慚無愧。皆悉攝受。於非七
聖財返生攝受。又復攝受男女妻妾。即彼攝
受疾病瘡疣疼痛猛火毒蛇諸苦。又復攝受
男女妻妾所住舍宅。猶如塚間。於其塚間發
悲號聲。無諸親友乃至聽受。増長癡迷。是虚
幻法。於諸善法而爲障礙。以要言之。舍利子。
破戒之人諸有惡法。如世霜雹毀一切物。破
壞善法亦復如是。又復耽著男女妻妾。如貪
味人。舐於利劍。食熱鐵團諸不淨物。又身垢
穢以貪著故。用香花燈塗而自供養。如地獄
中極大苦器而自嚴飾。又復於諸奴婢攝受
驅使。又復攝受黒痩惡人種種毀棄。又復攝
受駝驢猪狗種種畜類。即是攝受一切苦惱。
又復攝受男女妻妾者。舍利子。決定寧入千
踰繕那極大猛焔熱鐵城中。不應攝受父母
男女妻妾。常起如是染愛之心即便墮落。何
況領受諸觸境事。何以故。諸苦所因。以貪染
法爲諸根本。損害善法根本。憂悲苦惱根本。
繋縛善法根本。穢惡根本。生盲根本。而非慧
眼潔白根本。如常履踐熱鐵地上。悉令是人
墮落邪道。以何因縁。説名爲妻妻所作爲。如
負重擔而能忍受。又甘領納任持重擔。長時
不捨受諸苦惱。逼迫身心爲其損害。如是因
縁。説名爲妻。如是有情。由起愛故返爲奴僕。
由耽著故不得自在。被諸打縛皆悉信伏。倍
生欽仰隨諸走使。如是因縁説名爲妻。若具
足説廣大無量。舍利子又重擔者。所謂五蘊
色受想行識。而此五蘊名大重擔。不能棄捨
男女妻妾。宿因縁故而爲眷屬。舍利子。此爲
破戒縁。壞正行縁。不正見縁。樂飮食縁。地
獄餓鬼畜生縁。作勝慧障。閉涅*盤門。以是
因縁集一切苦。説此名爲宿因眷屬。又舍利
子。母之種族亦多過失。説此種族無量無邊。
幻化等事。有人隨順則生過失。諸有魔事如
在掌中。波旬眷屬及諸魔女。種種幻惑多種
過失。以輕掉心侮戲心。顛狂心猿猴心。善能
顯現如是幻惑。以是因縁故。説名爲母之種
族。舍利子。又此幻惑亦名聚落。而建王城四
衢道陌。人民世界。廣大無量不可思議。以是
因縁故。説名爲幻惑聚落。舍利子。如是幻惑
諸欲過失。應墮惡趣。舍利子。譬如幻師作幻
惑事。而於衆中備諸幻具。廣能顯現種種幻
事。女人幻惑亦復如是。舍利子。世間有情見
彼女人。而被纒縛。或時聞聲。或時手觸。或時
歌舞起心愛著。或時和合起諸幻惑。或時啼
泣。行住坐臥於一切處悉被纒縛。供給走使
返爲奴僕。舍利子。譬如世間成熟苗稼。遭
大雨雹之所損壞。舍利子母之種族亦復如
是。而能損壞夫之種族。亦能損壞一切潔白
之法。舍利子。諸欲過失應墮惡趣。一切愚夫
不能了知。而返攝受妻妾眷屬。舍利子。此諸
菩薩於諸欲過失無義利事。以方便力而能
遠離。云何一切愚夫異生。棄背正法返生愚
癡。非丈夫想。應於一切佛菩薩摩訶薩所。作
大丈夫想。應當棄捨非丈夫想。不應生諸
瞋恚之想。於諸善趣作大丈夫。起諸正行。不
於惡趣作非丈夫起諸邪行。不於地獄餓鬼
畜生起諸趣向。不於破戒起諸趣向。不樂於
破戒衆中而暫安住。唯樂於最上最勝一切
無上正法無障無礙佛慧而起趣向。而樂對
治諸不善法起諸趣向。願我當來作師子吼。
不樂隨順諸不善法作異獸吼。願我當來如
佛顯現金色之身。不作異生凡夫之身。常爲
世間導善之首。又於人中無諸險難。安然寢
饍無所乏少。常得清淨諸妙飮食。皆悉豐足。
亦不厭捨世間麁糲飮食。常願於寂靜處修
習禪定。速得成就最上最勝妙三摩地。專注
一境遠離動亂諸惑障染。常得遊戲諸佛定
門。亦復遠離聲聞縁覺諸有定門。不樂依止
一切愚夫異生諸有定門。亦不樂著色受想
行識五蘊而住。不樂依止地水火風空識而
住。不樂依止欲界色界無色界而住。亦不樂
於此界他界而住。雖復於彼見聞覺知妙觸
境界。及所證得寂靜思惟。亦復不樂依止而
住。願常依止如實靜慮之者。雖樂修定於自
他身常無損害。願常圓滿佛之智慧。所有欲
界諸有爲事。悉不願樂。舍利子。菩薩摩訶薩。
智者有四種出離法。何等爲四。一者出離欲
界。二者出離一切有情界。三者出離知恩不
報而不親近。四者出離一切苦行。應當發
此之四種出離之法。舍利子。菩薩摩訶薩住
惡趣中。見諸殊妙母之種族。亦不發起貪愛
之心。應當發起四種之想。何等爲四。一者損
減想。二者險難想。三者便利不淨想。四者膿
血穢汚想。舍利子。菩薩摩訶薩住惡趣中。又
應發起三種之想。何等爲三。一者如母想。二
者如妹想。三者親女想。應當發起此三種
想。如是舍利子。菩薩摩訶薩。而常善説修習
思惟。及諸經典悉應信受。我觀世間。無有一
人於無量劫來。非母能生。非父能育。至於一
切有情循環養育。一切有情亦悉曾爲我之
父母。或於往昔曾名爲母。至於今生返名爲
婦。彼諸行人應當修學。與諸愚夫異生。我當
住於不相違行。如是行相隨順於此。貪愛爲
心。内心專注作是思惟。所謂貪愛之心。彼云
何見生與未生。若或貪愛眼中諸色。彼諸行
人内心堅固。應當伺察。於自眼中而生愛著。
云何眼中而生見見云何自性而見自性。云
何自眼而見自眼。如是自眼四大所成。仗衆
縁故而非自性。既非自性而生愛著。愛著之
心亦非自性。何以故。彼性非有此心。亦無由
差別故而生愛著。諸愚夫異生由不了故住
無分別。我今樂住有分別中而生進求。何以
故。如是色相非功徳法。是欲思惟。爾時世
尊説伽陀曰
    互相和合爲一義 此中無有義差別
    亦非内心堅固生 由貪愛故名積聚
    云何眞實中眞實 而於四大生愛著
    此法猶如於瓦木 是中不生愛樂心
    由我執故生遍計 從不眞實爲積聚
    不眞實中貪愛生 眞實貪愛不可得
    設於十方遍尋求 眞實貪性不可得
    於不眞實計執已 貪愛心生還積聚
    彼若如是生伺察 循環於此遍推窮
    隨諸増勝推窮時 眞實貪愛不可得
佛説大乘菩薩藏正法經卷第二十三佛説大乘菩薩藏正法經卷第二
十四
 *西天*譯經三藏*朝散大夫
試光祿卿*傳梵大師 賜紫
沙門*臣法護等奉  詔譯 
  持戒波羅蜜多品第七之餘
爾時世尊説是偈已。告舍利子言。我今所説
於諸契經。展轉増勝隨順根力應當信解。舍
利子。又此眼等譬如泡沫不可撮摩。於泡沫
中無我無人。無衆生無壽者。無補特伽羅。無
意生無儒童。無作者亦無受者。如是了知諸
法不生。離一切相。此中何有貪愛之者。又
此眼等譬如陽焔。一切煩惱貪愛集生。前際
後際無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無
意生無儒童無作者亦無受者。如是了知諸行
不轉。離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等譬如芭蕉。體不實故。於芭蕉中無我無人。
乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等譬如幻化。顛倒集生此幻化中無我無人。
乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼
等猶如夢中。見諸色相非眞實故。於此夢中
無我無人。乃至離一切相。此中何有貪愛之
者。又此眼等猶如谷響。由縁生故。於谷響中
無我無人。乃至離一切相。此中何有貪愛之
者。又此眼等猶如影像。隨諸業惑之所顯現。
此影像中無我無人。乃至離一切相。此中何
有貪愛之者。又此眼等譬如浮雲。聚散無定
體非究竟。此浮雲中無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等譬如電光。
刹那變滅。此電光中無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等猶如虚空。
離我我所。於空法中無我無人。乃至離一切
相。此中何有貪愛之者。又此眼等猶如愚聾。
無所覺知。又如草木牆壁瓦礫諸非情物無
所覺知。而此愚聾非情法中無我無人。乃至
離一切相。此中何有貪愛之者。又此眼等猶
如諸行。皆流轉故。亦如風鳶假縁和合。此諸
行中無我無人。乃至離一切相。此中何有貪
愛之者。又此眼等皆是虚假。一切不淨之所
積聚。此虚假法無我無人。乃至離一切相。此
中何有貪愛之者。又此眼等如鏡中像。隨物
顯現旋有旋無。是破壞法。此鏡像中無我無
人。乃至離一切相。此中何有貪愛之者。又此
眼等猶如苦井。老病死苦四蛇二鼠交相侵
迫。此苦井中無我無人。乃至離一切相。此中
何有貪愛之者。又此眼等無實邊際。浮塵之
根死法所侵。乃見邊際。此邊際中無我無人。
無衆生無壽者。無補特伽羅。無意生無儒童
無作者亦無受者。如是了知離一切相。此中
何有貪愛之者。舍利子。蘊處界法亦復如是。
若菩薩摩訶薩。内心堅固眞實相應。永不墮
於貪愛法中。若墮貪愛。無有是處。於貪愛
法眞實厭離。舍利子。是名菩薩摩訶薩戒行
清淨。又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行。於
諸有情不生損害。至於微細有情悉能饒益。
亦復不惜躯命。普於一切無所不捨。或受佗
恩而能還報。自佗受用悉令圓滿。又菩薩摩
訶薩於一切處。寧喪身命遠離種種邪欲之
行。寧喪身命不以妄語及以兩舌虚誑有情。
於自眷屬常生喜足。寧喪身命遠離綺語。常
出慈愛柔順之語決定正直之語。常自護身。
於佗塵境不生貪愛。寧喪身命不生瞋恚。人
所毀呰終不傾動。而能忍受諸惡語言。寧喪
身命不生邪見。何以故。歸依諸佛心不退轉。
常持禁戒無所毀犯。亦復不樂世智辯聰。唯
學佛慧。堅持禁戒常無過失。遠離險惡諸雜
染法。堅持禁戒遠離諸惡煩惱積習。常得成
就潔白勝行。増長往昔普施飮食。堅持禁戒
隨心所欲。自在而行安樂吉祥。持諸禁戒於
諸智者不生毀謗。初中後時正念無失。於持
戒中離諸譏謗。諸有過失皆悉不生。於諸根
門而常密護。於持戒中具大名稱。諸有善法
而常攝受。少欲知足於諸應供而常知分。歡
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]