大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312_ 法護譯 ) in Vol. 11

[First] [Prev] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

世俗諦中眼耳鼻舌身意。此即是有。勝義諦
中眼耳鼻舌身意。此即是無。菩薩於大菩提
發起精進即有。於大菩提懈怠即無。顛倒所
起五蘊即有。無因所起之法即無。色是無常
是苦是壞滅法即有。色是常是堅牢是相續
是不壞滅是安住法即無。受想行識是無常
是苦是壞滅法即有。受想行識是常是堅牢
是相續是不壞滅是安住法即無。無明縁行
即有。不實無明行即無。行縁識即有。不實行
識即無。識縁名色即有。不實識名色即無。名
色縁六處即有。不實名色六處即無。六處縁
觸即有。不實六處觸即無。觸縁受即有。不實
觸受即無。受縁愛即有。不實受愛即無。愛縁
取即有。不實愛取即無。取縁有即有。不實取
有即無。有縁生即有。不實生有即無。生縁老
死憂悲苦惱即有。不實生老死憂悲苦惱即
無。布施得大富即有。布施感貧窮即無。持戒
生天即有。持戒墮惡趣即無。多聞具大慧即
有。多聞成染慧即無。禪觀不散亂即有。禪觀
散亂即無。不深固作意生起煩惱即有。深固
作意生起煩惱即無。不起増上慢人趣證涅
槃即有。増上慢人得佛授記即無。於一切處
通達空即有。於内執我即無。以智勤行得解
脱即有。我慢相應出離者即無。又若我人衆
生壽者。於不實五蘊中求其實法即無。復次
大祕密主。勤行不放逸深固作意菩薩。於有
於無如實了知。世間一切智者許可。如實知
已。雖行於有而不取著。雖行於無亦不取著。
即能通達諸佛世尊所説實義
佛説如來不思議祕密大乘經卷第十六佛説如來不思議祕密大乘經卷
第十七
 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 
  ◎護世品第十九之二
復次大祕密主如來於一切法中總略而説有
四法印。何等爲四。一者諸行無常。爲諸沙門
婆羅門及長壽天執常語者破常想故。二者
諸行是苦。爲諸天人計樂想者破樂想故。三
者諸法無我。爲彼執我諸外道等破其我想。
四者涅槃寂靜。爲諸増上慢者起尋求行破
彼増上慢故。此言無常者。即是畢竟無有常
法増語。此言苦者。即是遠離願求増語。此言
無我者。即是空相増語。涅槃寂靜者。即是無
相作證増語。大祕密主。此如是法。若諸菩薩
深固信解勤行修習。即於善法而不減失。速
能圓滿菩提分法
爾時護世四大天王。前白佛言。世尊。我等四
王皆名護世。當以何法而能護世。佛告四大
天王言。汝諸仁者。當修正法行即能護世。其
正法行者。所謂十善。何等爲十。一者不殺。二
者於自富樂而生喜足無其分量。三者於他
妻室不起染汚。四者不破他衆。五者不出惡
言。六者所言如實。七者言無綺飾。八者於他
富樂無所希望。九者止息瞋恚。十者正見清
淨。諸仁者。此十善法乃能護世。復有八法而
能護世。何等爲八。一者如説能行。二者於一
切處尊重師長。三者順行正道。四者心意質
直。五者心常柔軟。六者於一切衆生常起慈
心。七者不作諸罪。八者集諸善根。如是八法
乃能護世。復有六法而能護世。何等爲六。一
者行慈身業。於師尊所及善知識同梵行者
乃至一切衆生。悉起尊重愛樂意念。是爲第
一身業和敬。二者行慈語業。於師尊所及善
知識同梵行者乃至一切衆生。悉起尊重愛
樂意念是爲第二語業和敬。三者行慈意業。
於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆
生。悉起尊重愛樂意念。是爲第三意業和敬。
四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之
食。與彼知識同梵行者。周普均平等同受用。
又復尊重愛樂意念。是爲第四利養和敬。五
者於戒修法無斷無缺圓具無濁。所應受者
不生貪取。智所稱讃離諸譏毀。以如是等淨
戒之法。與善知識同梵行者共所修持。又復
尊重愛樂意念。是爲第五戒修和敬。六者於
諸正見出離法中及勝決擇分。隨何等法修
其正行。即當如應與善知識同梵行者共所
修作。又復尊重愛樂意念。是爲第六同見和
敬。諸仁者。此六和法乃能護世。復有四法而
能護世。何等爲四。一者不貪。以不貪故不墮
惡趣。二者不瞋。以不瞋故不墮惡趣。三者不
癡。以不癡故不墮惡趣。四者不怖。以不怖故
不墮惡趣諸仁者。如是四法乃能護世。復有
二法而能護世。何等爲二。一者有慚。二者有
愧。具是二法即能護世。復有一法而能護
世。何等爲一。謂眞實行。以眞實故即能護世。
又復善語又無諂曲。此等一法皆能護世。諸
仁者。如是等法汝等勤行即能護世。自能護
已復令他人亦能護世
  ◎去來品第二十
爾時世尊即作是念。我今宜應爲此衆會。宣
説祕密大明章句。令其衆會善根相應。大菩
提法久住世間。作是念已。即告金剛手菩薩
大祕密主言。我昔曾於阿波邏羅龍王宮中。
及大菩提場初成道時。以利益心攝受世間。
我時宣説大明章句。汝能記念耶。金剛手菩
薩白佛言。世尊。我能記念。佛言祕密主。汝今
説彼大明章句
是時金剛手菩薩大祕密主。從座而起前詣
佛所。胡跪合掌頂禮佛足即説祕密大明章
句曰
&MT00803;
賀虎羅
虎羅嚩帝
虎賀囉拏
薩呉引五左左左左左
儞布拏
芻怛刹

刹野刹夜
刹野薩摩
設末儞葛囉
引十
賀盧
賀盧嚩帝
尸羅嚩帝
緊阿
設野帝
儞薩囉尼引十
惹惹
惹惹末帝
嚩吒引十
儞嚩吒引二
嚩栗多二合
奴娑哩尼

奴塞蜜哩
二十
禰嚩多
塞蜜哩
二十
引二
十四
藥叉&T049543;
引二
十五
巘馱哩嚩二合
&T049543;引二
十六
摩呼囉誐&T049543;引二
十七
莎悉底
哩婆
嚩都薩哩嚩
薩埵引二

尾計&MT01169;摩訶鉢哩嚩
引二
十九
三咩他
馱囉尼引三
誐哩惹二合
三母捺囉
尾誐壹帝三十
金剛手菩薩大祕密主説是祕密章句時。一
切魔宮皆悉振動。大地傾搖大海騰涌。一切
衆會皆悉戰怖。咸詣佛所頂禮求救。是時世
尊復以一足按地。大千世界皆悉動搖。時諸
衆會倶向佛所作是白言。救我世尊。救我善
逝。我等一切驚怖戰悼。佛言。勿怖勿怖。此
是諸佛大明章句威神境界。能使大地振動
大海騰涌。日住虚空亦復動搖
爾時世尊。即爲金剛手菩薩及諸衆會。如其
所應略説法要。是時會中有八萬人發大菩
提心。有無量人住有學地
爾時金剛手菩薩大祕密主長子金剛軍。持
妙寶網覆於佛上。前白佛言。世尊。菩薩云何
能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。佛言。
善男子。菩薩若能具修十法即於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉。何等爲十。一者常行
無礙大慈。二者常起無倦大悲。三者精進辦
諸事業。四者善修空三摩地。五者現前通達
勝慧。六者於一切處皆善通達。七者能以妙
智清淨三世。八者以無礙方便觀實業報。九
者雖了知空而植衆徳本。十者如其所説自
性清淨而善入聖道。菩薩若具如是十法。即
於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。時金剛
軍。復白佛言。世尊。菩薩當修何法於佛不思
議門聞已安然不生驚怖。佛言。善男子。菩薩
當修八法。即能於佛不思議門聞已安然不
生驚怖。何等爲八。一者増長勝慧。二者増長
妙智。三者常爲善友之所攝受。四者具大信
解。五者善達如幻無生之法。六者信解無常
之法。七者心行平等猶如虚空。八者於諸法
中善知障礙所起之相。菩薩若具如是八法。
即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖。金
剛軍復白佛言。菩薩當修何法即能於諸所
作而得自在。佛言。善男子。菩薩當修四法即
能於諸所作而得自在。何等爲四。一者善修
現前無滅之法具五神通。二者善觀勝解脱
門具四禪定。三者超勝梵世具四梵行。四者
以方便慧於一切處善修無生。菩薩若具如
是四法。即能於諸所作而得自在。金剛軍復
白佛言。菩薩有幾種法門。佛言。善男子。菩薩
有四種法門。何等爲四。一者智門。善入一切
衆生根性。二者慧門。能善分別宣説句義。三
者陀羅尼門。善入一切言音總持。四者無礙
解門。能善宣説諸無盡法。此爲菩薩四種法
門。金剛軍復白佛言。菩薩有幾種力。佛言。善
男子。菩薩有九種力。何等爲九。一者定力。大
悲起故。二者精進力。不退轉故。三者多聞力。
勝慧生故。四者信解力。圓滿解脱故。五者修
習力。離散亂故。六者忍力。善護衆生故。七者
菩提心力。降伏諸魔故。八者大悲力。成熟衆
生故。九者無生忍力。圓滿十力故。如是名爲
菩薩九力。當佛世尊説是法時。彼長子金剛
軍得無生法忍。證是忍已。復白佛言。惟願世
尊威神建立。令此正法於金剛手菩薩大祕
密主宮中而得久住。使彼具法器衆生獲得
聞慧。光明照觸乃至如來般涅槃後。於閻浮
提中廣令流布使不隱沒
爾時世尊受金剛軍勸請已。即告金剛手菩
薩大祕密主言。祕密主。汝今宜應宣説。我於
大菩提場初成道時。護諸菩薩降伏攝受諸
魔軍衆。所有祕密大明章句。建立加護令正
法眼久住世間。攝伏諸魔邪異外法
爾時金剛手菩薩大祕密主。承佛教勅從座
而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬頂禮世
尊。説大明曰
&MT00803;引一
*句
虎盧虎羅
虎梨
阿酤設羅刹曳左梨左羅嚩
芻哩
帝末利
翅彌
帝葛哩
刹彌
設彌
帝葛哩
虎呼
阿梨
詰詰哩
珂哩二十
尾設儞二十
二十
囉娑儞二十
惹曳二十
惹野嚩帝二十
體哩
二合
十七
嚩哩帝二合二
十八
尾嚩哩帝二合二
十九
阿嚩
哩多

底哩二合
僧誐囉

引三
十一
捺彌三十
捺摩三鉢儞三十
蘭拏

囉曳引三
十四
莎焔莎悉帝
禰尾毘踰
二合引
三十五
倪毘踰二合引
三十六
藥翅毘踰二合引
三十七
巘馱
哩尾
毘踰二合引
三十八
藥叉西毘踰二合引
三十九
摩奴賖
摩奴試毘藥二合
四十
莎悉底
哩婆
嚩都
蘇欠四十
説是大明時。一切山王皆悉振動。大地傾搖
大海騰涌。所有一切邪異外法。皆悉攝伏歸
正法語。善護一切正法寶藏。一切天衆互相
慶悦。説伽陀曰
    祕密大明宣説已 能令正法久住世
    三千世界悉傾搖 求人中尊願救護
    大師善説眞實語 普爲衆會施無畏
    威神建立此法門 能令正法久住世
爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日。廣
爲無量一切衆生作利益已。乃至曠野大城
一切情品。廣大周遍無不蒙益。即離本宮還
處空中。菩薩聲聞人天大衆恭敬圍遶。復有
無數百千夜叉羅刹阿修羅迦樓羅等。前後
導從。梵王帝釋護世天等。布光明網奏妙音
樂雨衆異花。時諸刹土皆悉振動。以佛威徳
神通勢力。加持神變及威儀事。譬如鵝王遊
戲自在。漸吹還詣鷲峯山中。金剛手菩薩大
祕密主。以佛威神而隨佛後
佛説如來不思議祕密大乘經卷第十七


佛説如來不思議祕密大乘經卷
第十八
 *譯經三藏朝散大夫試光祿卿
光梵大師 *賜紫沙門臣惟淨
等奉        詔譯 
  勇力菩薩先行品第二十一
爾時世尊與諸菩薩聲聞大衆遊止鷲峯山
中。於日後分離本住處。爲諸大衆隨宜説法」
時阿闍世王。知佛世尊已復山中。宮嬪眷屬
并王舍城中六萬人衆。各持種種上妙香花
塗香末香等諸供養。出王舍大城詣鷲峯山
佛世尊所。到已頭面頂禮佛足各住一面。時
阿闍世王。前白佛言。世尊。我諸所作隨宜安
處。我子來白父王。當知世尊大師。於金剛手
菩薩宮中。赴請已竟。今已還復鷲峯山中。我
乃思念。希有世尊。佛於一切衆生。大悲隨轉。
於衆生聚中無一衆生如來世尊起厭捨者。
於曠野大城金剛手宮中。赴請受供還復來
此。廣爲衆生成熟利益世尊。彼金剛手菩薩
大祕密主。甚爲希有。具大威力。能善宣説如
來法律生大歡喜。而金剛手者。往昔曾於何
佛如來應供正等正覺所。植種徳本。乃能成
辦如是辯才。佛告阿闍世王言。大王當知。彼
不種善根衆生。於如是事極難信解。而彼決
定種善根者。乃能於此生其信解。大王。假使
十方如殑伽沙數等諸世界。尚能算數知其
邊際。彼金剛手菩薩大祕密主。於佛世尊所
親近供養。修諸梵行成就辯才。假使諸佛世
尊而亦不能算其邊際。以是縁故。大王。當知
昔因縁者。我念過去阿僧祇劫。復過於前廣
大無量不思議劫。時有如來應供正等正覺。
出現世間。號曰多聞明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊。世界名極嚴。
劫名無毀。時彼世尊。爲彼清淨大菩薩衆宣
説正法。彼佛告言。諸善男子。汝等當知。若有
菩薩能發大精進者。即於身命而悉捨棄。時
彼會中有一菩薩名曰勇力。前白佛言。如是
世尊。如是善逝。如佛所言。若有菩薩發精進
者。即於身命而悉棄捨。如我解佛所説義。菩
薩若生懈怠。豈能速證阿耨多羅三藐三菩
提果。何以故。能發精進諸菩薩者。於生死中
不起厭倦之意。而彼菩薩。於生死中常當稱
讃不樂涅槃。但爲成熟諸衆生故。世尊。菩薩
勤行爲利衆生故。具精進信解。於生死中自
得其樂。不樂涅槃之樂。所以者何。菩薩爲利
諸衆生故。隨其所應諸有施作。亦隨所應皆
獲其樂。若住涅槃而何能作。是故諸菩薩於
生死境界中自得其樂。而即不取涅槃境界。
世尊。菩薩於生死境界中所得樂者。謂即勤
行利衆生故。而常得見無量諸佛。常聞無量
清淨正法。常能或熟無量衆生。菩薩以住生
死境界故。即能隨入衆生境界。而於涅槃境
界之中不著捨行。菩薩住生死境界者。以怖
墮於非境界中。何以故。非境界中不復能作
利衆生事。不能安住如來境界。以不能住如
來境界故。不能長養一切衆生。此中何名非
境界邪。所謂聲聞縁覺之地。若樂住者即棄
捨衆生不能成熟。何以故。聲聞縁覺境界是
爲菩薩非境界故。以聲聞縁覺怖畏生死。若
能攝受無量生死者。唯除清淨大菩薩爾。是
故菩薩能於生死境界中住。大王當知。時彼
多聞如來讃勇力菩薩言。善哉正士善説此
語。復善尊重菩薩境界所作諸行。而不復墮
非境界中。勇力菩薩白彼佛言。云何是菩薩
自境界邪。彼佛答言。善男子。菩薩自境界者。
謂能攝受無量生死不生怖畏。稱讃菩薩廣
大勝行。而不樂住聲聞縁覺之地。以無礙智
和合三界。若損若益能善増長一切善根。以
増益智成衆徳本。而復能以盡智成就無盡
福行。雖觀無生而善成辦有生之法。雖知無
衆生。而善成熟一切衆生。雖知諸法離性。而
善攝受正法。雖知諸佛國土自性如空。而以
妙智嚴淨佛土。雖觀諸佛法身無相。而善勤
求如來所有殊妙相好。雖觀諸法本無造作。
而以妙智於衆徳本所作精進。雖觀有爲法
不實。而於諸事業少求少作。復能善爲一切
衆生隨宜施設。雖觀身心離著。而以妙智説
法無厭。雖離憒閙而從禪定所生不著禪味。
雖復覺了甚深之法。而以妙智隨諸衆生。種
種行轉善説法要。雖知無生。以智善思普攝
三有。雖以智觀諸法皆空。而善護所得之果。
雖觀聲聞縁覺境界。而善求如來解脱輕安
之法。雖不厭捨諸菩薩行。而常善觀諸佛境
界。善男子。此即是爲彼諸菩薩自境界門。復
次大王。彼時勇力菩薩。於彼多聞如來所。聞
説如是清淨境界法已。生希有心。白彼佛言。
希有世尊。能善説此諸大菩薩自境界門清
淨正法。如我解佛所説義。即是具善巧方便
菩薩。入一切法自境界門。譬如虚空。一切色
象境界普照無著。一切色*象亦無障礙。虚
空境界亦無障礙。具善巧方便菩薩亦復如
是。現前覺了彼一切法自境界故。又如虚空
普照一切色*象境界而無障礙。所有一切毒
樹藥樹棘刺之樹花果香樹。彼等一切生長
於空。然彼虚空無染無淨無違無順。具善巧
方便菩薩亦復如是。從慧出生彼一切法自
境界門。謂異生法有學法無學法縁覺法菩
薩法如來法等。何以故。彼一切法現所證故。
又如世間草木叢林。而火不能爲其作護。何
以故。火若上騰悉皆燒爇極熾焔故。菩薩亦
復如是。於一切法自境界中。慧光發明極炎
熾故。又如金剛堅固之身。火不能燒刀不能
斷。毒不能中他力不能伏。菩薩亦復如是。非
聲聞習非縁覺習。非一切衆生諸煩惱習。而
能染故。菩薩隨諸習染。悉以勤行増上慧力。
咸開曉故。又如水清摩尼寶珠。而能清彼諸
濁水故。菩薩亦復如是。以勝慧寶普能清淨
一切衆生諸煩惱垢。又如有藥名曰離毒。不
與一切惡毒同處。而能息除一切毒故。菩薩
亦復如是。具方便慧力故。不與一切衆生煩
惱及自煩惱而共同處。復能止息一切衆生
諸煩惱毒此如是等皆是一切法自境界門。
大王。當知彼勇力菩薩説是法時。有八千人
發阿耨多羅三藐三菩提心。二百菩薩得無
生法忍。大王。當知彼時多聞如來法中勇力
菩薩者豈異人乎。即此會中金剛手菩薩大
祕密主是。此大士者。能於彼時被堅固精進
之鎧。於多佛所親近恭敬深種善根
  阿闍世王問答品第二十二之一
爾時阿闍世王。即起是念。此金剛手菩薩大
祕密主。右手所持大金剛杵幾何輕重。而祕
密主。有大力勢能善執持
時金剛手菩薩大祕密主知其所念。即告阿
闍世王言。大王。當知此金剛杵亦輕亦重。王
言。以何縁故亦輕亦重。金剛手言。爲欲調伏
憍慢貢高諸衆生故。此杵即重。爲示無慢正
直諸衆生故。此杵即輕
時金剛手菩薩。即以所持大金剛杵置之于
地。當置地時以神力故。三千大千世界六種
振動。即告阿闍世王言。大王。汝今宜應以此
地中大金剛杵而自擧之。時阿闍世王。即時
以自堅固勇力。欲擧其杵竭其力勢。不能動
搖一毛端量。即生希有尊重之心。前詣佛所。
合掌白佛言。世尊。我昔曾於戰陣之所。取被
甲大象。一手執持擧擲于遠。此金剛杵其量
微小。我今竭自力勢不能動搖。況復擧邪。以
何縁故其事如是。佛言大王。無自惱心。此金
剛杵至極重故
時阿闍世王。即白帝釋天主言。憍尸迦。今宜
擧此地中所置大金剛杵。時帝釋天主。即時
以自勇猛神力欲擧其杵。盡竭其力不能動
搖。即生希有尊重之心。前詣佛所而白佛言。
世尊。我若與彼阿修羅王。鬪戰之時我力堅
勝勇鋭無敵。右手取彼毘摩質多羅阿修羅
王所有大車。量廣七百由旬。我時執持如迅
風行。此金剛杵竭自勢力不能動搖。豈非世
尊廣大威神所制止邪。佛言。憍尸迦。此亦非
我神力所制。但爲彼金剛杵至極重故。憍尸
迦。於汝意云何。須彌山王至極重邪。天主白
佛言。須彌山王至極重大喩所不及。佛言天
主。此金剛杵金剛所成。重復過彼須彌山
王。而金剛手菩薩。能以此杵擲碎輪圍諸山。
猶如糠粃。以其金剛大力勢故
爾時帝釋天主。即白尊者大目乾連言。佛説
尊者於聲聞衆中神通第一。願今尊者。擧此
地中大金剛杵。尊者大目乾連即自思念。我
若於此人天大衆之前。不能擧動此金剛杵。
豈非於我生慢心邪。作是念已運自神力。方
欲前擧彼金剛杵。即時三千大千世界六種
振動。海水騰涌大地普皆怖畏振撃。唯金剛
杵不動不搖。是時尊者大目乾連。前詣佛所
頂禮佛足。作是白言。佛説我於聲聞衆中神
通第一。具大威神名稱力勢。能以四大海水
置於掌中。亦能轉此三千大千世界。猶如有
人以一金錢轉於指端。又能空中止其日月。
制彼威光不令轉動。又能取彼須彌山王擲
過梵世。又能調伏難陀烏波難陀二大龍王。
又能於彼陽焔世界周行乞食。此金剛杵其
量微小。然我亦復不能動搖。世尊。豈非我今
神力減邪。佛言。大目乾連。非汝神力有所減
少。但爲菩薩威力加持。一切聲聞縁覺悉不
能動。況餘衆生。又目乾連。假使殑伽沙數諸
佛刹中所有須彌山王悉能振動。唯金剛杵
隨置地方不能動搖。目乾連白佛言。世尊。金
剛手菩薩具大力勢。而能戲擲此金剛杵。誠
哉希有。佛言。大目乾連。假使三千大千世界
諸須彌山。尚能合入一須彌山悉能動搖。此
金剛杵而不能動
爾時尊者大目乾連生希有心。前白佛言。希
有世尊。此金剛手菩薩大祕密主具大力勢。
善能持彼大金剛杵。此祕密主。爲即父母所
生力邪。爲神力邪。佛言。大目乾連。父母所生
之力。隨所入處皆有分量。而諸菩薩神通
力者無盡無限。我若開示使天人世間咸生迷

爾時世尊。普遍觀察諸衆會已。告金剛手
菩薩大祕密主言。汝今宜應自當擧其地中
所置大金剛杵
時金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千
世界已。即以左手擧取其杵。戲擲空中旋繞
七匝。杵旋空已。即時接置安右手中。一切衆
會生希有心。合掌頂禮大祕密主。咸作是
言。希有祕密主。能具如是廣大力勢。善持最
勝大金剛杵。普願一切衆生皆悉獲得如是
勝力
時阿闍世王復白佛言。世尊。菩薩具修幾法。
即能獲得如是勝力。佛言大王。菩薩若修十
法獲斯勝力。何等爲十。一者。菩薩寧捨身
命。終不棄捨無上正法。二者於一切衆生。作
謙下想不増慢心。三者於彼劣弱衆生。起愍
念心不生損害。四者見饑渇衆生施妙飮食。
五者見怖畏衆生施其無畏。六者見疾病衆
生施藥救療。七者見貧乏衆生惠令滿足。八
者見佛塔廟形像塗飾圓淨。九者出歡喜言
安慰衆生。十者見彼負重疲困苦惱衆生爲
除重擔。菩薩若具如是十法。即能獲得如是
最勝之力
佛説如來不思議祕密大乘經卷第十八


佛説如來不思議祕密大乘經卷
第十九
 *譯經三藏 朝散大夫試光祿卿
光梵大師*賜紫沙門臣惟淨等
奉          詔譯 
  阿闍世王問答品第二十二之二
復次阿闍世王白佛言。世尊。菩薩當修幾法
獲得自在之法趣向自在。佛言大王。菩薩當
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]