大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0279_ 實叉難陀譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

歎諮嗟。而生厭離。靡不皆發菩提之心。是爲
第七所作業。菩薩摩訶薩。住兜率宮。不捨本
處。悉能往詣十方無量一切佛所。見諸如來。
親近禮拜。恭敬聽法。爾時諸佛。欲令菩薩。獲
得最上灌頂法故。爲説菩薩地。名一切神通。
以一念相應慧。具足一切最勝功徳。入一切
智智位。是爲第八所作業。菩薩摩訶薩。住兜
率宮。爲欲供養諸如來故。以大神力。興起種
種諸供養具。名殊勝可樂。遍法界虚空界。一
切世界。供養諸佛。彼世界中。無量衆生。見此
供養。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是爲第
九所作業。菩薩摩訶薩。住兜率天。出無量無
邊如幻如影法門。周遍十方一切世界。示現
種種色。種種相。種種形體。種種威儀。種種事
業。種種方便。種種譬諭。種種言説。隨衆生
心。皆令歡喜。是爲第十所作業。佛子。是爲
菩薩摩訶薩。住兜率天。十種所作業。若諸菩
薩。成就此法。則能於後。下生人間。佛子。菩
薩摩訶薩。於兜率天。將下生時。現十種事。何
等爲十。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。下生之
時。從於足下。放大光明。名安樂莊嚴。普照三
千大千世界一切惡趣。諸難衆生。觸斯光者。
莫不皆得離苦安樂。得安樂已。悉知將有奇
特大人。出興于世。是爲第一所示現事。佛
子。菩薩摩訶薩。於兜率天。下生之時。從於眉
間白毫相中。放大光明。名曰覺悟。普照三千
大千世界。照彼宿世一切同行。諸菩薩身。彼
諸菩薩。蒙光照已。咸知菩薩將欲下生。各各
出興。無量供具。詣菩薩所。而爲供養。是爲第
二所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。將
下生時。於右掌中。放大光明。名清淨境界。悉
能嚴淨一切三千大千世界。其中若有已得
無漏諸辟支佛。覺斯光者。即捨壽命。若不覺
者。光明力故。徙置他方。餘世界中。一切諸
魔。及諸外道。有見衆生。皆亦徙置他方世界。
唯除諸佛神力所持應化衆生。是爲第三所
示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。將下生
時。從其兩膝。放大光明。名清淨莊嚴。普照一
切諸天宮殿。下從護世。上至淨居。靡不周遍。
彼諸天等。咸知菩薩於兜率天。將欲下生。倶
懷戀慕。悲歎憂惱。各持種種華鬘衣服。塗香
末香。幡蓋妓樂。詣菩薩所。恭敬供養。隨逐
下生。乃至涅槃。是爲第四所示現事。佛子。菩
薩摩訶薩。在兜率天。將下生時。於卍字金
剛莊嚴心藏中。放大光明。名無能勝幢。普照
十方一切世界金剛力士。時有百億金剛力
士。皆悉來集。隨逐侍衞。始於下生。乃至涅
槃。是爲第五所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於
兜率天。將下生時。從其身上。一切毛孔。放大
光明。名分別衆生。普照一切大千世界。遍觸
一切諸菩薩身。復觸一切諸天世人。諸菩薩
等。咸作是念。我應住此。供養如來。教化衆
生。是爲第六所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於
兜率天。將下生時。從大摩尼寶藏殿中。放大
光明。名善住觀察。照此菩薩當生之處。所託
王宮。其光照已。諸餘菩薩。皆共隨逐。下閻浮
提。若於其家。若其聚落。若其城邑。而現受
生。爲欲教化諸衆生故。是爲第七所示現事。
佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從天
宮殿。及大樓閣諸莊嚴中。放大光明。名一切
宮殿清淨莊嚴。照所生母腹。光明照已。令菩
薩母。安隱快樂。具足成就一切功徳。其母腹
中。自然而有廣大樓閣。大摩尼寶。而爲莊嚴。
爲欲安處菩薩身故。是爲第八所示現事。佛
子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從兩足
下。放大光明。名爲善住。若諸天子。及諸梵
天。其命將終。蒙光照觸。皆得住壽。供養菩
薩。從初下生。乃至涅槃。是爲第九所示現事。
佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從
隨好中。放大光明。名曰眼莊嚴。示現菩薩
種種諸業。時諸人天。或見菩薩。住兜率天。或
見入胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見
降魔。或見轉法輪。或見入涅槃。是爲第十所
示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於身於座。於宮
殿。於樓閣中。放如是等百萬阿僧祇光明。悉
現種種諸菩薩業。現是業已。具足一切功徳
法故。從兜率天。下生人間
大方廣佛華嚴經卷第五十八大方廣佛華嚴經*卷第五十九
 *于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  離世間品第三十八之七
佛子。菩薩摩訶薩。示現處胎。有十種事。何等
爲十。佛子。菩薩摩訶薩。爲欲成就小心劣解
諸衆生故。不欲令彼起如是念。今此菩薩。自
然化生。智慧善根。不從修得。是故菩薩。示現
處胎。是爲第一事。菩薩摩訶薩。爲成熟父母。
及諸眷屬。宿世同行。衆生善根。示現處胎。何
以故。彼皆應以見於處胎。成熟所有諸善根
故。是爲第二事。菩薩摩訶薩。入母胎時。正念
正知。無有迷惑。住母胎已。心恒正念。亦無錯
亂。是爲第三事。菩薩摩訶薩。在母胎中。常演
説法。十方世界。諸大菩薩。釋梵四王。皆來集
會。悉令獲得無量神力。無邊智慧。菩薩處胎。
成就如是。辯才勝用。是爲第四事。菩薩摩訶
薩。在母胎中。集大衆會。以本願力。教化一切
諸菩薩衆。是爲第五事。菩薩摩訶薩。於人中
成佛。應具人間最勝受生。以此示現處於母
胎。是爲第六事。菩薩摩訶薩。在母胎中。三千
大千世界衆生。悉見菩薩。如明鏡中。見其面
像。爾時大心。天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆詣菩薩。恭
敬供養。是爲第七事。菩薩摩訶薩。在母胎中。
他方世界。一切最後生菩薩。在母胎者。皆來
共會。説大集法門。名廣大智慧藏。是爲第八
事。菩薩摩訶薩。在母胎時。入離垢藏三昧。以
三昧力。於母胎中。現大宮殿。種種嚴飾。悉皆
妙好。兜率天宮。不可爲比。而令母身。安隱無
患。是爲第九事。菩薩摩訶薩。住母胎時。以大
威力。興供養具。名開大福徳離垢藏。普遍十
方一切世界。供養一切諸佛如來。彼諸如來。
咸爲演説無邊菩薩。住處法界藏。是爲第十
事。佛子。是爲菩薩摩訶薩。示現處胎十種事。
若諸菩薩了達此法則能示現甚微細趣。佛
子。菩薩摩訶薩。有十種甚微細趣。何等爲十。
所謂在母胎中。示現初發菩提心。乃至灌頂
地。在母胎中。示現住兜率天。在母胎中。示現
初生。在母胎中。示現童子地。在母胎中。示現
處王宮。在母胎中。示現出家。在母胎中。示現
苦行。往詣道場。成等正覺。在母胎中。示現轉
法輪。在母胎中。示現般涅槃。在母胎中。示現
大微細。謂一切菩薩行。一切如來。自在神力。
無量差別門。佛子。是爲菩薩摩訶薩。在母胎
中。十種微細趣。若諸菩薩。安住此法。則得如
來無上大智慧微細趣。佛子。菩薩摩訶薩。有
十種生。何等爲十。所謂遠離愚癡正念正知
生。放大光明網普照三千大千世界生。住最
後有更不受後身生。不生不起生。知三界如
幻生。於十方世界普現身生。證一切智智身
生。放一切佛光明普覺悟一切衆生身生。入
大智觀察三昧身生。佛子。菩薩生時。震動一
切佛刹。解脱一切衆生。除滅一切惡道。映蔽
一切諸魔。無量菩薩。皆來集會。佛子。是爲菩
薩摩訶薩十種生。爲調伏衆生故。如是示現。
佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。示現微笑心自
誓。何等爲十。所謂菩薩摩訶薩念言。一切世
間。歿在欲泥。除我一人。無能免濟。如是知
已。熈怡微笑心自誓。復念言。一切世間。煩惱
所盲。唯我今者。具足智慧。如是知已。熈怡微
笑心自誓。又念言。我今因此假名身故。當得
如來充滿三世無上法身。如是知已。熈怡微
笑心自誓。菩薩爾時。以無障礙眼。遍觀十方
所有梵天。乃至一切大自在天。作是念言。此
等衆生。皆自謂爲有大智力。如是知已。熈怡
微笑心自誓。菩薩爾時。觀諸衆生。久種善根。
今皆退沒。如是知已。熈怡微笑心自誓。菩薩
觀見世間種子。所種雖少。獲果甚多。如是知
已。熈怡微笑心自誓。菩薩觀見一切衆生。蒙
佛所教。必得利益。如是知已。熈怡微笑心自
誓。菩薩觀見過去世中。同行菩薩。染著餘事。
不得佛法廣大功徳。如是知已。熈怡微笑心
自誓。菩薩觀見過去世中。同共集會。諸天人
等。至今猶在凡夫之地。不能捨離。亦不疲厭。
如是知已。熈怡微笑心自誓。菩薩爾時。爲一
切如來光明所觸。倍加欣慰。熈怡微笑心自
誓。是爲十。佛子。菩薩爲調伏衆生故。如是示
現。佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。示行七歩。
何等爲十。所謂現菩薩力故。示行七歩。現施
七財故。示行七歩。滿地神願故。示行七歩。現
超三界相故。示行七歩。現菩薩最勝行。超過
象王牛王。師子王行故。示行七歩。現金剛地
相故。示行七歩。現欲與衆生勇猛力故。示行
七歩。現修行七覺寶故。示行七歩。現所得法。
不由他教故。示行七歩。現於世間。最勝無比
故。示行七歩。是爲十。佛子。菩薩爲調伏衆生
故。如是示現。佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。
現處童子地。何等爲十。所謂爲現通達一切
世間文字算計圖書印璽種種業故。處童子
地。爲現通達一切世間象馬車乘弧矢劍戟
種種業故。處童子地。爲現通達一切世間文
筆談論博弈嬉戲種種事故。處童子地。爲現
遠離身語意業諸過失故。處童子地。爲現入
定住涅槃門周遍十方無量世界故。處童子
地。爲現其力超過一切天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世人非人
等故。處童子地。爲現菩薩色相威光超過一
切釋梵護世故。處童子地。爲令耽著欲樂衆
生歡喜樂法故。處童子地。爲尊重正法勤供
養佛周遍十方一切世界故。處童子地。爲現
得佛加被蒙法光明故。處童子地。是爲十。佛
子。菩薩摩訶薩。現童子地已。以十事故。現處
王宮。何等爲十。所謂爲令宿世同行衆生。善
根成熟故。現處王宮。爲顯示菩薩善根力故。
現處王宮。爲諸人天耽著樂具。示現菩薩大
威徳樂具故。現處王宮。順五濁世衆生心故。
現處王宮。爲現菩薩大威徳力。能於深宮入
三昧故。現處王宮。爲令宿世同願衆生滿其
意故。現處王宮。欲令父母親戚眷屬滿所願
故。現處王宮。欲以妓樂出妙法音供養一切
諸如來故。現處王宮。欲於宮内住微妙三昧
始從成佛乃至涅槃皆示現故。現處王宮。爲
隨順守護諸佛法故。現處王宮。是爲十。最後
身菩薩。如是示現處王宮已。然後出家。佛子。
菩薩摩訶薩。以十事故。示現出家。何等爲十。
所謂爲厭居家故。示現出家。爲著家衆生令
捨離故。示現出家。爲隨順信樂聖人道故。示
現出家。爲宣揚讃歎出家功徳故。示現出家。
爲顯永離二邊見故。示現出家。爲令衆生。離
欲樂我樂故。示現出家。爲先現出三界相故。
示現出家。爲現自在不屬他故。示現出家。爲
顯當得如來十力無畏法故。示現出家。最後
菩薩。法應爾故。示現出家。是爲十。菩薩以此
調伏衆生。佛子。菩薩摩訶薩。爲十種事故。示
行苦行。何等爲十。所謂爲成就劣解衆生故。
示行苦行。爲拔邪見衆生故。示行苦行。爲不
信業報衆生。令見業報故。示行苦行。爲隨順
雜染世界法應爾故。示行苦行。示能忍劬勞。
勤修道故。示行苦行。爲令衆生。樂求法故。示
行苦行。爲著欲樂我樂衆生故。示行苦行。爲
顯菩薩起行殊勝。乃至最後生。猶不捨勤精
進故。示行苦行。爲諸天世人。諸根未熟。待
時成熟故。示行苦行。是爲十。菩薩以此方便。
調伏一切衆生。佛子。菩薩摩訶薩。往詣道場。
有十種事。何等爲十。所謂詣道場時。照耀
一切世界。詣道場時。震動一切世界。詣道場
時。於一切世界。普現其身。詣道場時。覺悟一
切菩薩。及一切宿世。同行衆生。詣道場時。示
現道場一切莊嚴。詣道場時。隨諸衆生心之
所欲。而爲現身。種種威儀。及菩提樹一切莊
嚴。詣道場時。現見十方一切如來。詣道場時。
擧足下足。常入三昧。念念成佛。無有超隔。詣
道場時。一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世一切諸王各不
相知。而興種種。上妙供養。詣道場時以無礙
智。普觀一切諸佛如來。於一切世界修菩薩
行。而成正覺。是爲十。菩薩以此。教化衆生。
佛子。菩薩摩訶薩。坐道場。有十種事。何等
爲十。所謂坐道場時。種種震動一切世界。
坐道場時。平等照*耀一切世界。坐道場時。
除滅一切諸惡趣苦。坐道場時。令一切世界
金剛所成。坐道場時。普觀一切諸佛如來。
師子之座。坐道場時。心如虚空。無所分別。坐
道場時。隨其所應。現身威儀。坐道場時。隨順
安住金剛三昧。坐道場時。受一切如來神力
所持。清淨妙處。坐道場時。自善根力。悉能加
被一切衆生。是爲十。佛子。菩薩摩訶薩。坐道
場時。有十種奇特未曾有事。何等爲十。佛子。
菩薩摩訶薩。坐道場時。十方世界。一切如來。
皆現其前咸擧右手。而稱讃言。善哉善哉。無
上導師。是爲第一未曾有事。菩薩摩訶薩。坐
道場時。一切如來。皆悉護念。與其威力。是爲
第二未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。宿世
同行。諸菩薩衆。悉來圍遶。以種種莊嚴具。恭
敬供養是爲第三未曾有事。菩薩摩訶薩。坐
道場時。一切世界。草木叢林。諸無情物。皆曲
身低影。歸向道場。是爲第四未曾有事。菩薩
摩訶薩。坐道場時。入三昧。名觀察法界。此三
昧力。能令菩薩一切諸行。悉得圓滿。是爲第
五未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。得陀羅
尼。名最上離垢妙光海藏。能受一切諸佛如
來大雲法雨。是爲第六未曾有事。菩薩摩訶
薩。坐道場時。以威徳力。興上妙供具。遍一切
世界。供養諸佛。是爲第七未曾有事。菩薩摩
訶薩。坐道場時。住最勝智。悉現了知一切衆
生。諸根意行。是爲第八未曾有事。菩薩摩訶
薩。坐道場時。入三昧。名善覺。此三昧力。能
令其身。充滿三世盡虚空界一切世界。是爲
第九未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。得離
垢光明無礙大智。令其身業。普入三世。是爲
第十未曾有事。佛子。是爲菩薩摩訶薩。坐道
場時。十種奇特未曾有事。佛子。菩薩摩訶薩。
坐道場時。觀十種義故。示現降魔。何等爲十。
所謂爲濁世衆生。樂於鬪戰。欲顯菩薩威徳
力故。示現降魔。爲諸天世人。有懷疑者。斷彼
疑故。示現降魔。爲教化調伏諸魔軍故。示現
降魔。爲欲令諸天世人。樂軍陣者。咸來聚觀。
心調伏故。示現降魔。爲顯示菩薩所有威力。
世無能敵故。示現降魔。爲欲發起一切衆生
勇猛力故。示現降魔。爲哀愍末世諸衆生故。
示現降魔爲欲顯示乃至道場。猶有魔軍。而
來觸惱此後乃得超魔境界故。示現降魔。爲
顯煩惱業用羸劣。大慈善根勢力強盛故。示
現降魔。爲欲隨順濁惡世界所行法故。示現
降魔。是爲十。佛子。菩薩摩訶薩。有十種成如
來力。何等爲十。所謂超過一切衆魔煩惱
故。成如來力。具足一切菩薩行。遊戲一切菩
薩三昧門故。成如來力。具足一切菩薩廣大
禪定故。成如來力。圓滿一切白淨助道法故。
成如來力。得一切法智慧光明。善思惟分別
故。成如來力。其身周遍一切世界故。成如來
力。所出言音。悉與一切衆生心等故。成如來
力。能以神力加持一切故。成如來力。與三世
諸佛身語意業。等無有異。於一念中。了三世
法故成如來力。得善覺智三昧。具如來十力。
所謂是處非處智力。乃至漏盡智力故。成如
來力。是爲十。若諸菩薩。具此十力。則名如來
應正等覺。佛子。如來應正等覺。轉大法輪。有
十種事。何等爲十。一者具足清淨四無畏智。
二者出生四辯隨順音聲。三者善能開闡四
眞諦相。四者隨順諸佛無礙解脱。五者能令
衆生心皆淨信。六者所有言説皆不唐捐。能
拔衆生諸苦毒箭。七者大悲願力之所加持。
八者隨出音聲普遍。十方一切世界。九者於
阿僧祇劫。説法不斷十者隨所説法。皆能生
起根力覺道禪定解脱三昧等法。佛子。諸佛
如來。轉於法輪。有如是等無量種事。佛子。如
來應正等覺。轉法輪時。以十事故。於衆生心
中。種白淨法。無空過者。何等爲十。所謂過去
願力故。大悲所持故。不捨衆生故。智慧自在
隨其所樂爲説法故。必應其時未曾失故。隨
其所宜無妄説故。知三世智善了知故。其身
最勝無與等故。言辭自在無能測故。智慧自
在隨所發言悉開悟故。是爲十。佛子。如來應
正等覺。作佛事已。觀十種義故。示般涅槃。何
等爲十。所謂示一切行實無常故。示一切有
爲非安隱故。示大涅槃是安隱處無怖畏故。
以諸人天。樂著色身。爲現色身。是無常法。令
其願住淨法身故。示無常力不可轉故。示一
切有爲。不隨心住。不自在故。示一切三有。皆
如幻化。不堅牢故。示涅槃性。究竟堅牢。不可
壞故。示一切法。無生無起。而有聚集散壞相
故。佛子。諸佛世尊。作佛事已。所願滿已。轉
法輪已。應化度者。皆化度已。有諸菩薩。應受
尊號。成記別已。法應如是入於不變大般涅
槃。佛子。是爲如來應正等覺。觀十義故。示般
涅槃
佛子。此法門名菩薩廣大清淨行。無量諸佛。
所共宣説。能令智者。了無量義。皆生歡喜。令
一切菩薩。大願大行。皆得相續。佛子。若有衆
生。得聞此法。聞已信解。解已修行。必得疾成
阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以如説修行
故。佛子。若諸菩薩。不如説行。當知是人。於佛
菩提。則爲永離。是故菩薩。應如説行。佛子。
此一切菩薩功徳行處決定義華普入一切法。
普生一切智。超諸世間。離二乘道。不與一切
諸衆生共。悉能照了一切法門。増長衆生出
世善根。離世間法門品。應尊重。應聽受。應誦
持。應思惟。應願樂。應修行。若能如是。當知
是人。疾得阿耨多羅三藐三菩提。説此品時。
佛神力故。及此法門。法如是故。十方無量無
邊阿僧祇世界。皆大震動。大光普照。爾時十
方諸佛。皆現普賢菩薩前。讃言。善哉善哉。佛
子。乃能説此諸菩薩摩訶薩。功徳行處決定
義華普入一切佛法出世間法門品。佛子。汝
已善學此法。善説此法。汝以威力。護持此法。
我等諸佛。悉皆隨喜。如我等諸佛隨喜於汝。
一切諸佛。悉亦如是。佛子。我等諸佛。悉共同
心。護持此經。令現在未來諸菩薩衆。未曾聞
者。皆當得聞。爾時普賢菩薩摩訶薩。承佛神
力。觀察十方一切大衆。洎于法界。而説頌

    於無量劫修苦行 從無量佛正法生
    令無量衆住菩提 彼無等行聽我説
    供無量佛而捨著 廣度群生不作想
    求佛功徳心無依 彼勝妙行我今説
    離三界魔煩惱業 具聖功徳最勝行
    滅諸癡惑心寂然 我今説彼所行道
    永離世間諸誑幻 種種變化示衆生
    心生住滅現衆事 説彼所能令衆喜
    見諸衆生生老死 煩惱憂横所纒迫
    欲令解脱教發心 彼功徳行應聽受
    施戒忍進禪智慧 方便慈悲喜捨等
    百千萬劫常修行 彼人功徳仁應聽
    千萬億劫求菩提 所有身命皆無
    願益群生不爲己 彼慈愍行我今説
    無量億劫演其徳 如海一滴未爲少
    功徳無比不可諭 以佛威神今略説
    其心無高下 求道無厭倦
    普使諸衆生 住善増淨法
    智慧普饒益 如樹如河泉
    亦如於大地 一切所依處
    菩薩如蓮華 慈根安隱莖
    智慧爲衆蕊 戒品爲香潔
    佛放法光明 令彼得開敷
    不著有爲水 見者皆欣樂
    菩薩妙法樹 生於直心地
    信種慈悲根 智慧以爲身
    方便爲枝幹 五度爲繁密
    定葉神通華 一切智爲果
    最上力爲鳥 垂陰覆三界」
    菩薩師子王 白淨法爲身
    四諦爲其足 正念以爲頸
    慈眼智慧首 頂繋解脱繒
    勝義空谷中 吼法怖衆魔
    菩薩爲商主 普見諸群生
    在生死曠野 煩惱險惡處
    魔賊之所攝 癡盲失正道
    示其正直路 令入無畏城
    菩薩見衆生 三毒煩惱病
    種種諸苦惱 長夜所煎迫
    爲發大悲心 廣説對治門
    八萬四千種 滅除衆苦患
    菩薩爲法王 正道化衆生
    令遠惡修善 專求佛功徳
    一切諸佛所 灌頂授尊記
    廣施衆聖財 菩提分珍寶
    菩薩轉法輪 如佛之所轉
    戒轂三昧輞 智莊慧爲劍
    既破煩惱賊 亦殄衆魔怨
    一切諸外道 見之無不散
    菩薩智慧海 深廣無涯際
    正法味盈洽 覺分寶充滿
    大心無邊岸 一切智爲潮
    衆生莫能測 説之不可盡
    菩薩須彌山 超出於世間
    神通三昧峯 大心安不動
    若有親近者 同其智慧色
    逈絶衆境界 一切無不覩
    菩薩如金剛 志求一切智
    信心及苦行 堅固不可動
    其心無所畏 饒益諸群生
    衆魔與煩惱 一切悉摧滅
    菩薩大慈悲 譬如重密雲
    三明發電光 神足震雷音
    普以四辯才 雨八功徳水
    潤洽於一切 令除煩惱熱
    菩薩正法城 般若以爲牆
    慚愧爲深塹 智慧爲却敵
    廣開解脱門 正念恒防守
    四諦坦王道 六通集兵仗
    復建大法幢 周迴遍其下
    三有諸魔衆 一切無能入
    菩薩迦樓羅 如意爲堅足
    方便勇猛翅 慈悲明淨眼
    住一切智樹 觀三有大海
    搏撮天人龍 安置涅槃岸
    菩薩正法日 出現於世間
    戒品圓滿輪 神足速疾行
    照以智慧光 長諸根力藥
    滅除煩惱闇 消竭愛欲海
    菩薩智光月 法界以爲輪
    遊於畢竟空 世間無不見
    三界識心内 隨時有増減
    二乘星宿中 一切無儔匹
    菩薩大法王 功徳莊嚴身
    相好皆具足 人天悉瞻仰
    方便清淨目 智慧金剛杵
    於法得自在 以道化群生
    菩薩大梵王 自在超三有
    業惑悉皆斷 慈捨靡不具
    處處示現身 開悟以法音
    於彼三界中 拔諸邪見根
    菩薩自在天 超過生死地
    境界常清淨 智慧無退轉
    絶彼下乘道 受諸灌頂法
    功徳智慧具 名稱靡不聞
    菩薩智慧心 清淨如虚空
    無性無依處 一切不可得
    有大自在力 能成世間事
    自具清淨行 令衆生亦然
    菩薩方便地 饒益諸衆生
    菩薩慈悲水 澣滌諸煩惱
    菩薩智慧火 燒諸惑習薪
    菩薩無住風 遊行三有空
    菩薩如珍寶 能濟貧窮厄
    菩薩如金剛 能摧顛倒見
    菩薩如瓔珞 莊嚴三有身
    菩薩如摩尼 増長一切行
    菩薩徳如華 常發菩提分
    菩薩願如鬘 恒繋衆生首
    菩薩淨戒香 堅持無缺犯
    菩薩智塗香 普熏於三界
    菩薩力如帳 能遮煩惱塵
    菩薩智如幢 能摧我慢敵
    妙行爲繒綵 莊嚴於智慧
    慚愧作衣服 普覆諸群生
    菩薩無礙乘 巾之出三界
    菩薩大力象 其心善調伏
    菩薩神足馬 騰歩超諸有
    菩薩説法龍 普雨衆生心
    菩薩優曇華 世間難値遇
    菩薩大勇將 衆魔悉降伏
    菩薩轉法輪 如佛之所轉
    菩薩燈破闇 衆生見正道
    菩薩功徳河 恒順正道流
    菩薩精進橋 廣度諸群品
    大智與弘誓 共作堅牢船
    引接諸衆生 安置菩提岸
    菩薩遊戲園 眞實樂衆生
    菩薩解脱華 莊嚴智宮殿
    菩薩如妙藥 滅除煩惱病
    菩薩如雪山 出生智慧藥
    菩薩等於佛 覺悟諸群生
    佛心豈有他 正覺覺世間
    如佛之所來 菩薩如是來
    亦如一切智 以智入普門
    菩薩善開導 一切諸群生
    菩薩自然覺 一切智境界
    菩薩無量力 世間莫能壞
    菩薩無畏智 知衆生及法
    一切諸世間 色相各差別
    音聲及名字 悉能分別知
    雖離於名色 而現種種相
    一切諸衆生 莫能測其道
    如是等功徳 菩薩悉成就
    了性皆無性 有無無所著
    如是一切智 無盡無所依
    我今當演説 令衆生歡喜
    雖知諸法相 如幻悉空寂
    而以悲願心 及佛威神力
    現神通變化 種種無量事
    如是諸功徳 汝等應聽受
    一身能示現 無量差別身
    無心無境界 普應一切衆
    一音中具演 一切諸言音
    衆生語言法 隨類皆能作
    永離煩惱身 而現自在身
    知法不可説 而作種種説
    其心常寂滅 清淨如虚空
    而普莊嚴刹 示現一切衆
    於身無所著 而能示現身
    一切世間中 隨應而受生
    雖生一切處 亦不住受生
    知身如虚空 種種隨心現
    菩薩身無邊 普現一切處
    常恭敬供養 最勝兩足尊
    香華衆妓樂 幢幡及寶蓋
    恒以深淨心 供養於諸佛
    不離一佛會 普在諸佛所
    於彼大衆中 問難聽受法
    聞法入三昧 一一無量門
    起定亦復然 示現無窮盡
    智慧巧方便 了世皆如幻
    而能現世間 無邊諸幻法
    示現種種色 亦現心及語
    入諸想網中 而恒無所著
    或現初發心 利益於世間
    或現久修行 廣大無邊際
    施戒忍精進 禪定及智慧
    四梵四攝等 一切最勝法
    或現行成滿 得忍無分別
    或現一生繋 諸佛與灌頂
    或現聲聞相 或復現縁覺
    處處般涅槃 不捨菩提行
    或現爲帝釋 或現爲梵王
    或天女圍遶 或時獨宴默
    或現爲比丘 寂靜調其心
    或現自在王 統理世間法
    或現巧術女 或現修苦行
    或現受五欲 或現入諸禪
    或現初始生 或少或老死
    若有思議者 心疑發狂亂
    或現在天宮 或現始降神
    或入或住胎 或佛轉法輪
    或生或涅槃 或現入學堂
    或在采女中 或離俗修禪
    或坐菩提樹 自然成正覺
    或現轉法輪 或現始求道
    或現爲佛身 宴坐無量刹
    或修不退道 積集菩提具
    深入無數劫 皆悉到彼岸
    無量劫一念 一念無量劫
    一切劫非劫 爲世示現劫
    無來無積集 成就諸劫事
    於一微塵中 普見一切佛
    十方一切處 無處而不有
    國土衆生法 次第悉皆見
    經無量劫數 究竟不可盡
    菩薩知衆生 廣大無有邊
    彼一衆生身 無量因縁起
    如知一無量 一切悉亦然
    隨其所通達 教諸未學者
    悉知衆生根 上中下不同
    亦知根轉移 應化不應化
    一根一切根 展轉因縁力
    微細各差別 次第無錯亂
    又知其欲解 一切煩惱習
    亦知去來今 所有諸心行
    了達一切行 無來亦無去
    既知其行已 爲説無上法
    雜染清淨行 種種悉了知
    一念得菩提 成就一切智
    住佛不思議 究竟智慧心
    一念悉能知 一切衆生行
    菩薩神通智 功力已自在
    能於一念中 往詣無邊刹
    如是速疾往 盡於無數劫
    無處而不周 莫動毫端分
    譬如工幻師 示現種種色
    於彼幻中求 無色無非色
    菩薩亦如是 以方便智幻
    種種皆示現 充滿於世間
    譬如淨日月 皎鏡在虚空
    影現於衆水 不爲水所雜
    菩薩淨法輪 當知亦如是
    現世間心水 不爲世所雜
    如人睡夢中 造作種種事
    雖經億千歳 一夜未終盡
    菩薩住法性 示現一切事
    無量劫可極 一念智無盡
    譬如山谷中 及以宮殿
    種種皆響應 而實無分別
    菩薩住法性 能以自在智
    廣出隨類音 亦復無分別
    如有見陽焔 想之以爲水
    馳逐不得飮 展轉更増渇
    衆生煩惱心 應知亦如是
    菩薩起慈愍 救之令出離
    觀色如聚沫 受如水上泡
    想如熱時焔 諸行如芭蕉
    心識猶如幻 示現種種事
    如是知諸蘊 智者無所著
    諸處悉空寂 如機關動轉
    諸界性永離 妄現於世間
    菩薩住眞實 寂滅第一義
    種種廣宣暢 而心無所依
    無來亦無去 亦復無有住
    煩惱業苦因 三種恒流轉
    縁起非有無 非實亦非虚
    如是入中道 説之無所
    能於一念中 普現三世心
    欲色無色界 一切種種事
    隨順三律儀 演説三解脱
    建立三乘道 成就一切智
    了達處非處 諸業及諸根
    界解與禪定 一切至處道
    宿命念天眼 滅除一切惑
    知佛十種力 而未能成就
    了達諸法空 而常求妙法
    不與煩惱合 而亦不盡漏
    廣知出離道 而以度衆生
    於此得無畏 不捨修諸行
    無謬無違道 亦不失正念
    精進欲三昧 觀慧無損減
    三聚皆清淨 三世悉明達
    大慈愍衆生 一切無障礙
    由入此法門 得成如是行
    我説其少分 功徳莊嚴義
    窮於無數劫 説彼行無盡
    我今説少分 如大地一塵
    依於佛智住 起於奇特
    修行最勝行 具足大慈悲
    精勤自安隱 教化諸含識
    安住淨戒中 具諸授記行
    能入佛功徳 衆生行及刹
    劫世悉亦知 無有疲厭想
    差別智總持 通達眞實義
    思惟説無比 寂靜等正覺
    發於普賢心 及修其行願
    慈悲因縁力 趣道意清淨
    修行波羅蜜 究竟隨覺智
    證知力自在 成無上菩提
    成就平等智 演説最勝法
    能持具妙辯 逮得法王處
    遠離於諸著 演説心平等
    出生於智慧 變化得菩提
    住持一切劫 智者大欣慰
    深入及依止 無畏無疑惑
    了達不思議 巧密善分別
    善入諸三昧 普見智境界
    究竟諸解脱 遊戲諸通明
    纒縛悉永離 園林恣遊處
    白法爲宮殿 諸行可欣樂
    現無量莊嚴 於世心無動
    深心善觀察 妙辯能開演
    清淨菩提印 智光照一切
    所住無等比 其心不下劣
    立志如大山 種徳若深海
    如寶安住法 被甲誓願心
    發起於大事 究竟無能壞
    得授菩提記 安住廣大心
    祕藏無窮盡 覺悟一切法
    世智皆自在 妙用無障礙
    衆生一切刹 及以種種法
    身願與境界 智慧神通等
    示現於世間 無量百千億
    遊戲及境界 自在無能制
    力無畏不共 一切業莊嚴
    諸身及身業 語及淨修語
    以得守護故 成辨十種事
    菩薩心初發 及以心周遍
    諸根無散動 獲得最勝根
    深心増勝心 遠離於諂誑
    種種決定解 普入於世間
    捨彼煩惱習 取茲最勝道
    巧修使圓滿 逮成一切智
    離退入正位 決定證寂滅
    出生佛法道 成就功徳號
    道及無量道 乃至莊嚴道
    次第善安住 悉皆無所著
    手足及腹藏 金剛以爲心
    被以慈哀甲 具足衆器仗
    智首明達眼 菩提行爲耳
    清淨戒爲鼻 滅闇無障礙
    辯才以爲舌 無處不至身
    最勝智爲心 行住修諸業
    道場師子坐 梵臥空爲住
    所行及觀察 普照如來境
    遍觀衆生行 奮迅及哮吼
    離貪行淨施 捨慢持淨戒
    不瞋常忍辱 不懈恒精進
    禪定得自在 智慧無所行
    慈濟悲無倦 喜法捨煩惱
    於諸境界中 知義亦知法
    福徳悉成滿 智慧如利劍
    普照樂多聞 明了趣向法
    知魔及魔道 誓願咸捨離
    見佛與佛業 發心皆攝取
    離慢修智慧 不爲魔力持
    爲佛所攝持 亦爲法所持
    現住兜率天 又現彼命終
    示現住母胎 亦現微細趣
    現生及微笑 亦現行七歩
    示修衆技術 亦示處深宮
    出家修苦行 往詣於道場
    端坐放光明 覺悟諸群生
    降魔成正覺 轉無上法輪
    所現悉已終 入於大涅槃
    彼諸菩薩行 無量劫修習
    廣大無有邊 我今説少分
    雖令無量衆 安住佛功徳
    衆生及法中 畢竟無所取
    具足如是行 遊戲諸神通
    毛端置衆刹 經於億千劫
    掌持無量刹 遍往身無倦
    還來置本處 衆生不知覺
    菩薩以一切 種種莊嚴刹
    置於一毛孔 眞實悉令見
    復以一毛孔 普納一切海
    大海無増減 衆生不嬈害
    無量鐵圍山 手執碎爲塵
    一塵下一刹 盡此諸塵數
    以此諸塵刹 復更末爲塵
    如是塵可知 菩薩智難量
    於一毛孔中 放無量光明
    日月星宿光 摩尼珠火光
    及以諸天光 一切皆映蔽
    滅諸惡道苦 爲説無上法
    一切諸世間 種種差別音
    菩薩以一音 一切皆能演
    決定分別説 一切諸佛法
    普使諸群生 聞之大歡喜
    過去一切劫 安置未來今
    未來現在劫 逈置過去世
    示現無量刹 燒然及成住
    一切諸世間 悉在一毛孔
    未來及現在 一切十方佛
    靡不於身中 分明而顯現
    深知變化法 善應衆生心
    示現種種身 而皆無所著
    或現於六趣 一切衆生身
    梵釋護世身 諸天人衆身
    聲聞縁覺身 諸佛如來身
    或現菩薩身 修行一切智
    善入軟中上 衆生諸想網
    示現成菩提 及以諸佛刹
    了知諸想網 於想得自在
    示修菩薩行 一切方便事
    示現如是等 廣大諸神變
    如是諸境界 擧世莫能知
    雖現無所現 究竟轉増上
    隨順衆生心 令行眞實道
    身語及與心 平等如虚空
    淨戒爲塗香 衆行爲衣服
    法繒嚴淨髻 一切智摩尼
    功徳靡不周 灌頂昇王位
    波羅蜜爲輪 諸通以爲象
    神足以爲馬 智慧爲明珠
    妙行爲采女 四攝主藏
    方便爲主兵 菩薩轉輪王
    三昧爲城廓 空寂爲宮殿
    慈甲智慧劍 念弓明利箭
    高張神力蓋 逈建智慧幢
    忍力不動搖 直破魔王軍
    總持爲平地 衆行爲河水
    淨智爲涌泉 妙慧作樹林
    空爲澄淨池 覺分菡萏華
    神力自莊嚴 三昧常娯樂
    思惟爲*采女 甘露爲美食
    解脱味爲漿 遊戲於三乘
    此諸菩薩行 微妙轉増上
    無量劫修行 其心不厭足
    供養一切佛 嚴淨一切刹
    普令一切衆 安住一切智
    一切刹微塵 悉可知其數
    一切虚空界 一沙可度量
    一切衆生心 念念可數知
    佛子諸功徳 説之不可盡
    欲具此功徳 及諸上妙法
    欲使諸衆生 離苦常安樂
    欲令身語意 悉與諸佛等
    應發金剛心 學此功徳行
大方廣佛華嚴經卷第五十九


大方廣佛華嚴經卷第六十
 于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  入法界品第三十九之一
爾時世尊。在室羅筏國逝多林給孤獨園大
莊嚴重閣。與菩薩摩訶薩。五百人倶。普賢菩
薩。文殊師利菩薩。而爲上首。其名曰光焔幢
菩薩。須彌幢菩薩。寶幢菩薩。無礙幢菩薩。華
幢菩薩。離垢幢菩薩。日幢菩薩。妙幢菩薩。離
塵幢菩薩。普光幢菩薩。地威力菩薩。寶威力
菩薩。大威力菩薩。金剛智威力菩薩。離塵垢
威力菩薩。正法日威力菩薩。功徳山威力菩
薩。智光影威力菩薩。普吉祥威力菩薩。地藏
菩薩。虚空藏菩薩。蓮華藏菩薩。寶藏菩薩。日
藏菩薩。淨徳藏菩薩。法印藏菩薩。光明藏菩
薩。臍藏菩薩。蓮華徳藏菩薩。善眼菩薩。淨眼
菩薩。離垢眼菩薩。無礙眼菩薩。普見眼菩薩。
善觀眼菩薩。青蓮華眼菩薩。金剛眼菩薩。寶
眼菩薩。虚空眼菩薩。喜眼菩薩。普眼菩薩。天
冠菩薩。普照法界智慧冠菩薩。道場冠菩薩。
普照十方冠菩薩。一切佛藏冠菩薩。超出一
切世間冠菩薩。普照冠菩薩。不可壞冠菩薩。
持一切如來師子座冠菩薩。普照法界虚空
冠菩薩。梵王髻菩薩。龍王髻菩薩。一切化
佛光明髻菩薩。一切道場髻菩薩。一切願海
音寶王髻菩薩。一切佛光明摩尼髻菩薩。示
現一切虚空平等相摩尼王莊嚴髻菩薩。示
現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩。
出一切佛轉法輪音髻菩薩。説三世一切名
字音髻菩薩。大光菩薩。離垢光菩薩。寶光菩
薩。離塵光菩薩。焔光菩薩。法光菩薩。寂靜光
菩薩。日光菩薩。自在光菩薩。天光菩薩。福徳
幢菩薩。智慧幢菩薩。法幢菩薩。神通幢菩薩。
光幢菩薩。華幢菩薩。摩尼幢菩薩。菩提幢菩
薩。梵幢菩薩。普光幢菩薩。梵音菩薩。海
菩薩。大地音菩薩。世主音菩薩。山相撃音菩
薩。遍一切法界音菩薩。震一切法海雷音菩
薩。降魔音菩薩。大慈方便雲雷音菩薩。息一
切世間苦安慰音菩薩。法上菩薩。勝上菩薩。
智上菩薩。福徳須彌上菩薩。功徳珊瑚上菩
薩。名稱上菩薩。普光上菩薩。大慈上菩薩。智
海上菩薩。佛種上菩薩。光勝菩薩。徳勝菩薩。
上勝菩薩。普明勝菩薩。法勝菩薩。月勝菩薩。
虚空勝菩薩。寶勝菩薩。幢勝菩薩。智勝菩薩。
娑羅自在王菩薩。法自在王菩薩。象自在王
菩薩。梵自在王菩薩。山自在王菩薩。衆自
在王菩薩。速疾自在王菩薩。寂靜自在王菩
薩。不動自在王菩薩。勢力自在王菩薩。最勝
自在王菩薩。寂靜音菩薩。無礙音菩薩。地震
音菩薩。海震音菩薩。雲音菩薩。法光音菩薩。
虚空音菩薩。説一切衆生善根音菩薩。示一
切大願音菩薩。道場音菩薩。須彌光覺菩薩。
虚空覺菩薩。離染覺菩薩。無礙覺菩薩。善覺
菩薩。普照三世覺菩薩。廣大覺菩薩。普明覺
菩薩。法界光明覺菩薩。如是等菩薩摩訶薩
五百人倶。此諸菩薩。皆悉成就普賢行願。境
界無礙。普遍一切諸佛刹故。現身無量。親近
一切諸如來故。淨眼無障。見一切佛神變事
故。至處無限。一切如來成正覺所。恒普詣故。
光明無際。以智慧光。普照一切實法海故。説
法無盡。清淨辯才。無邊際劫。無窮盡故。等虚
空界。智慧所行。悉清淨故。無所依止。隨衆生
心。現色身故。除滅癡翳。了衆生界。無衆生
故。等虚空智。以大光網。照法界故。及與五百
聲聞衆倶。悉覺眞諦。皆證實際。深入法性。永
出有海。依佛功徳。離結使縛。住無礙處其心
寂靜。猶如虚空。於諸佛所。永斷疑惑。於佛智
海。深信趣入。及與無量諸世主倶。悉曾供養
無量諸佛。常能利益一切衆生。爲不請友。恒
勤守護。誓願不捨。入於世間殊勝智門。從佛
教生。護佛正法。起於大願。不斷佛種。生如來
家。求一切智
時諸菩薩大徳聲聞。世間諸王。并其眷屬。咸
作是念。如來境界。如來智行。如來加持。如來
力。如來無畏。如來三昧。如來所住。如來自
在。如來身。如來智。一切世間。諸天及人。無
能通達。無能趣入。無能信解。無能了知。無能
忍受。無能觀察。無能揀擇。無能開示。無能宣
明。無有能令衆生解了。唯除諸佛加被之力。
佛神通力。佛威徳力。佛本願力。及其宿世善
根之力。諸善知識。攝受之力。深淨信力。大明
解力。趣向菩提。清淨心力。求一切智。廣大願
力。唯願世尊。隨順我等及諸衆生。種種欲。種
種解。種種智。種種語。種種自在。種種住地。
種種根清淨。種種意方便種種心境界。種種
依止如來功徳。種種聽受諸所説法。顯示如
來往昔趣求一切智心。往昔所起菩薩大願。
往昔所淨諸波羅蜜。往昔所入菩薩諸地。往
昔圓滿諸菩薩行。往昔成就方便。往昔修行
諸道。往昔所得出離法。往昔所作神通事。往
昔所有。本事因縁。及成等正覺。轉妙法輪。淨
佛國土。調伏衆生。開一切智法城。示一切衆
生道。入一切衆生所住。受一切衆生所施。爲
一切衆生。説布施功徳。爲一切衆生。現諸佛
影像。如是等法。願皆爲説
爾時世尊。知諸菩薩心之所念。大悲爲身。大
悲爲門。大悲爲首。以大悲法。而爲方便。充遍
虚空。入師子頻申三昧。入此三昧已。一切
世間。普皆嚴淨。于時此大莊嚴樓閣。忽然廣
博。無有邊際。金剛爲地。寶王覆上。無量寶
華。及諸摩尼。普散其中。處處盈滿。瑠璃爲
柱。衆寶合成。大光摩尼之所莊嚴。閻浮檀金
如意寶王。周置其上。以爲嚴飾。危樓逈帶。
閣道傍出。棟宇相承窓闥交映。階墀軒檻。
種種備足。一切皆以妙寶莊嚴。其寶悉作人
天形像。堅固妙好。世中第一。摩尼寶網。彌覆
其上。於諸門側。悉建幢幡。咸放光明。普周法
界道場之外。階隥欄楯。其數無量不可稱説。
靡不咸以摩尼所成。爾時復以佛神力故。其
逝多林。忽然廣博。與不可説佛刹微塵數諸
佛國土。其量正等。一切妙寶。間錯莊嚴。不可
説寶。遍布其地。阿僧祇寶。以爲垣牆。寶多羅
樹。莊嚴道側。其間復有無量香河。香水盈滿。
湍激洄澓。一切寶華。隨流右轉。自然演出佛
法音聲。不思議寶。芬陀利華。菡萏芬敷。彌布
水上。衆寶華樹。列植其岸。種種臺榭。不可思
議。皆於岸上。次第行列。摩尼寶網之所彌覆。
阿僧祇寶。放大光明。阿僧祇寶。莊嚴其地。燒
衆妙香。香氣氛氳。復建無量種種寶幢。所
謂寶香幢。寶表幢。寶幡幢。寶繒幢。寶華幢。
寶瓔珞幢。寶鬘幢。寶鈴幢。摩尼寶蓋幢。大摩
尼寶幢。光明遍照摩尼寶幢。出一切如來名
號音聲摩尼王幢。師子摩尼王幢。説一切如
來本事海摩尼王幢。現一切法界影像摩尼
王幢。周遍十方。行列莊嚴。時逝多林上虚空
之中。有不思議天宮殿雲。無數香樹雲。不可
説須彌山雲。不可説妓樂雲。出美妙音歌讃
如來不可説寶蓮華雲。不可説寶座雲。敷以
天衣菩薩坐上歎佛功徳不可説諸天王形像
摩尼寶雲。不可説白眞珠雲。不可説赤珠樓
閣莊嚴具雲。不可説雨金剛堅固珠雲。皆住
虚空。周匝遍滿。以爲嚴飾。何以故。如來善
根。不思議故。如來白法不思議故。如來威力
不思議故。如來能以一身。自在變化。遍一切
世界。不思議故。如來能以神力。令一切佛及
佛國莊嚴。皆入其身。不思議故。如來能於一
微塵内。普現一切法界影像。不思議故。如來
能於一毛孔中。示現過去一切諸佛。不思議
故。如來隨放一一光明。悉能遍照一切世界。
不思議故。如來能於一毛孔中。出一切佛刹
微塵數變化雲。充滿一切諸佛國土。不思議
故。如來能於一毛孔中。普現一切十方世界。
成住壞劫。不思議故。如於此逝多林給孤獨
園。見佛國土。清淨莊嚴。十方一切。盡法界虚
空界。一切世界。亦如是見。所謂見如來身。住
逝多林。菩薩衆會。皆悉遍滿。見普雨一切莊
嚴雲。見普雨一切寶光明照曜雲。見普雨一
切摩尼寶雲。見普雨一切莊嚴蓋彌覆佛刹
雲。見普雨一切天身雲。見普雨一切華樹雲。
見普雨一切衣樹雲。見普雨一切寶鬘瓔珞
相續不絶周遍一切大地雲。見普雨一切莊
嚴具雲。見普雨一切如衆生形種種香雲。見
普雨一切微妙寶華網相續不斷雲。見普雨
一切諸天女持寶幢幡於虚空中周旋來去
雲。見普雨一切衆寶蓮華於華葉間自然而
出種種樂音雲。見普雨一切師子座寶網瓔
珞而爲莊嚴雲
爾時東方。過不可説佛刹微塵數世界海外。
有世界。名金燈雲幢。佛號毘盧遮那勝徳王。
彼佛衆中。有菩薩。名毘盧遮那願光明。與不
可説佛刹微塵數菩薩倶。來向佛所。悉以神
力。興種種雲。所謂天華雲。天香雲。天末香
雲。天鬘雲。天寶雲。天莊嚴具雲。天寶蓋雲。
天微妙衣雲。天寶幢幡雲。天一切妙寶。諸莊
嚴雲。充滿虚空。至佛所已。頂禮佛足。即於東
方。化作寶莊嚴樓閣。及普照十方寶蓮華藏
師子之座。如意寶網。羅覆其身。與其眷屬。結
跏趺坐。南方過不可説佛刹微塵數世界海
外。有世界。名金剛藏。佛號普光明無勝藏王。
彼佛衆中。有菩薩。名不可壞精進王。與不可
説佛刹微塵數菩薩倶。來向佛所。持一切寶
香網。持一切寶瓔珞。持一切寶華帶。持一切
寶鬘帶。持一切金剛瓔珞。持一切摩尼寶網。
持一切寶衣帶。持一切寶瓔珞帶。持一切最
勝光明摩尼帶。持一切師子。摩尼寶瓔珞。悉
以神力。充遍一切諸世界海。到佛所已。頂禮
佛足。即於南方。化作遍照世間摩尼寶莊嚴
樓閣。及普照十方寶蓮華藏師子之座。以一
切寶華網。羅覆其身。與其眷屬。結跏趺坐。
西方過不可説佛刹微塵數世界海外。有世
界。名摩尼寶燈須彌山幢。佛號法界智燈。彼
佛衆中。有菩薩。名普勝無上威徳王。與世界
海微塵數菩薩倶。來向佛所。悉以神力。興不
可説佛刹微塵數種種塗香燒香須彌山雲。不
可説佛刹微塵數種種色香水須彌山雲。不
可説佛刹微塵數一切大地微塵等光明摩尼
寶王須彌山雲。不可説佛刹微塵數種種光
焔輪莊嚴幢須彌山雲。不可説佛刹微塵數
種種色金剛藏摩尼王莊嚴須彌山雲。不可
説佛刹微塵數普照一切世界閻浮檀摩尼寶
幢須彌山雲。不可説佛刹微塵數現一切法
界摩尼寶須彌山雲。不可説佛刹微塵數現一
切諸佛相好摩尼寶王須彌山雲。不可説佛
刹微塵數現一切如來本事因縁説諸菩薩所
行之行摩尼寶王須彌山雲。不可説佛刹微
塵數現一切佛坐菩提場摩尼寶王須彌山
雲。充滿法界至佛所已。頂禮佛足。即於西方。
化作一切香王樓閣。眞珠寶網。彌覆其上。及
化作帝釋影幢寶蓮華藏師子之座。以妙色
摩尼網。羅覆其身。心王寶冠。以嚴其首。與其
眷屬結*跏趺坐。北方過不可説佛刹微塵數
世界海外。有世界。名寶衣光明幢。佛號照虚
空法界大光明。彼佛衆中。有菩薩。名無礙勝
藏王。與世界海微塵數菩薩倶。來向佛所。悉
以神力。興一切寶衣雲。所謂黄色寶光明衣
雲。種種香所熏衣雲。日幢摩尼王衣雲。金色
熾然摩尼衣雲。一切寶光焔衣雲。一切星辰
像上妙摩尼衣雲。白玉光摩尼衣雲。光明遍
照殊勝赫奕摩尼衣雲。光明遍照威勢熾盛
摩尼衣雲。莊嚴海摩尼衣雲。充遍虚空。至佛
所已。頂禮佛足。即於北方。化作摩尼寶海莊
嚴樓閣。及毘瑠璃寶蓮華藏師子之座。以師
子威徳摩尼王網。羅覆其身。清淨寶王。爲髻
明珠。與其眷屬。結跏趺坐。東北方過不可説
佛刹微塵數世界海外。有世界。名一切歡喜
清淨光明網。佛號無礙眼。彼佛衆中。有菩薩。
名化現法界願月王。與世界海微塵數菩薩
倶。來向佛所。悉以神力。興寶樓閣雲。香樓閣
雲。燒香樓閣雲。華樓閣雲。栴檀樓閣雲。金剛
樓閣雲。摩尼樓閣雲。金樓閣雲。衣樓閣雲。
蓮華樓閣雲。彌覆十方一切世界。至佛所已。
頂禮佛足。即於東北方。化作一切法界門大
摩尼樓閣。及無等香王蓮華藏師子之座。摩
尼華網。羅覆其身。著妙寶藏摩尼王冠。與其
眷屬。結跏趺坐。東南方。過不可説佛刹微塵
數世界海外。有世界。名香雲莊嚴幢。佛號龍
自在王。彼佛衆中。有菩薩。名法慧光焔王。與
世界海微塵數菩薩倶。來向佛所。悉以神力。
興金色圓滿光明雲。無量寶色圓滿光明雲。
如來毫相圓滿光明雲。種種寶色圓滿光明
雲。蓮華藏圓滿光明雲。衆寶樹枝圓滿光明
雲。如來頂髻圓滿光明雲。閻浮檀金色圓滿
光明雲。日色圓滿光明雲。星月色圓滿光明
雲。悉遍虚空。到佛所已頂禮佛足。即於東南
方。化作毘盧遮那最上寶光明樓閣金剛摩
尼蓮華藏師子之座。衆寶光焔摩尼王網。羅
覆其身。與其眷屬。結跏趺坐。西南方。過不可
説佛刹微塵數世界海外有世界。名日光摩
尼藏。佛號普照諸法智月王。彼佛衆中。有菩
薩。名摧破一切魔軍智幢王。與世界海微塵
數菩薩倶。來向佛所。於一切毛孔中。出等虚
空界華焔雲。香焔雲。寶焔雲。金剛焔雲。燒香
焔雲。電光焔雲。毘盧遮那摩尼寶焔雲。一切
金光焔雲。勝藏摩尼王光焔雲。等三世如來
海光焔雲。一一皆從毛孔中出。遍虚空界。到
佛所已。頂禮佛足。即於西南方。化作普現十
方法界光明網大摩尼寶樓閣及香燈焔寶蓮
華藏師子之座。以離垢藏摩尼網。羅覆其身。
著出一切衆生發趣音摩尼王嚴飾冠。與其
眷屬。結跏趺坐。西北方。過不可説佛刹微塵
數世界海外。有世界。名毘盧遮那願摩尼王
藏。佛號普光明最勝須彌王。彼佛衆中。有
菩薩。名願智光明幢。與世界海微塵數菩薩
倶。來向佛所。於念念中。一切相好。一切毛
孔。一切身分。皆出三世一切如來形像雲。一
切菩薩形像雲。一切如來衆會形像雲。一切
如來變化身形像雲。一切如來本生身形像
雲。一切聲聞辟支佛形像雲。一切如來菩提
場形像雲。一切如來神變形像雲。一切世間
主形像雲。一切清淨國土形像雲。充滿虚空。
至佛所已。頂理佛足。即於西北方。化作普照
十方摩尼寶莊嚴樓閣及普照世間寶蓮華藏
師子之座。以無能勝光明眞珠網。羅覆其身。
著普光明摩尼寶冠。與其眷屬。結跏趺坐。下
方。過不可説佛刹微塵數世界海外。有世界。
名一切如來圓滿光普照。佛號虚空無礙相
智幢王。彼佛衆中。有菩薩。名破一切障勇猛
智王。與世界海微塵數菩薩倶。來向佛所。於
一切毛孔中。出説一切衆生語言海音聲雲。
出説一切三世菩薩修行方便海音聲雲。出
説一切菩薩所起願方便海音聲雲。出説一
切菩薩成滿清淨波羅蜜方便海音聲雲。出
説一切菩薩圓滿行遍一切刹音聲雲。出説
一切菩薩成就自在用音聲雲。出説一切如
來住詣道場破魔軍衆成等正覺自在用音聲
雲。出説一切如來轉法輪契經門名號海音
聲雲。出説一切隨應教化調伏衆生法方便
海音聲雲。出説一切隨時隨善根隨願力普
令衆生證得智慧方便海音聲雲。到佛所已。
頂禮佛足。即於下方。化作現一切如來宮殿
形像衆寶莊嚴樓閣及一切寶蓮華藏師子之
座。著普現道場影摩尼寶冠。與其眷屬。結跏
趺坐。上方。過不可説佛刹微塵數世界海外。
有世界。名説佛種性無有盡。佛號普智輪光
明音。彼佛衆中。有菩薩。名法界差別願。與世
界海。微塵數菩薩倶。發彼道場來。向此娑婆
世界釋迦牟尼佛所。於一切相好。一切毛孔。
一切身分。一切肢節。一切莊嚴具。一切衣
服中。現毘盧遮那等。過去一切諸佛。未來一
切諸佛。已得授記。未授記者。現在十方一切
國土。一切諸佛。并其衆會。亦現過去行檀那
波羅蜜。及其一切受布施者。諸本事海。亦現
過去行尸羅波羅蜜。諸本事海。亦現過去行
羼提波羅蜜。割截*肢體。心無動亂。諸本事
海。亦現過去行精進波羅蜜。勇猛不退。諸
本事海。亦現過去求一切如來禪波羅蜜海。
而得成就。諸本事海。亦現過去求一切佛所
轉法輪。所成就法。發勇猛心。一切皆捨。諸本
事海。亦現過去樂見一切佛。樂行一切菩薩
道。樂化一切衆生界。諸本事海。亦現過去
所發一切菩薩大願。清淨莊嚴。諸本事海。亦
現過去菩薩所成。力波羅蜜。勇猛清淨。諸本
事海。亦現過去一切菩薩。所修圓滿。智波羅
蜜。諸本事海。如是一切本事海。悉皆遍滿廣
大法界。至佛所已。頂禮佛足。即於上方。化作
一切金剛藏莊嚴樓閣及帝青金剛王蓮華藏
師子之座。以一切寶光明摩尼王網。羅覆其
身。以演説三世如來名摩尼寶王。爲髻明珠。
與其眷屬。結跏趺坐。如是十方一切菩薩。并
其眷屬。皆從普賢菩薩行願中生。以淨智眼。
見三世佛。普聞一切諸佛如來。所轉法輪。修
多羅海。已得至於一切菩薩自在彼岸。於念
念中。現大神變。親近一切諸佛如來。一身
充滿一切世界一切如來衆會道場。於一塵
中。普現一切世間境界。教化成熟一切衆
生。未曾失時。一毛孔中。出一切如來説法音
聲。知一切衆生悉皆如幻。知一切佛悉皆如
影。知一切諸趣受生悉皆如夢。知一切業報
如鏡中像。知一切諸有生起如熱時。焔知一
切世界皆如變化。成就如來十力無畏。勇猛
自在。能師子吼。深入無盡。辯才大海。得一切
衆生言辭海諸法智。於虚空法界。所行無礙。
知一切法。無有障礙。一切菩薩。神通境界。悉
已清淨。勇猛精進。摧伏魔軍。恒以智慧。了達
三世。知一切法猶如虚空。無有違諍。亦無取
著。雖勤精進。而知一切智終無所來。雖觀境
界。而知一切有悉不可得。以方便智。入一
切法界。以平等智。入一切國土。以自在力。令
一切世界。展轉相入於一切世界。處處受生。
見一切世界種種形相。於微細境。現廣大刹。
於廣大境。現微細刹。於一佛所一念之頃。得
一切佛。威神所加。普見十方。無所迷惑。於刹
那頃。悉能往詣。如是等一切菩薩。滿逝多林。
皆是如來威神之力。于時上首諸大聲聞。舍
利弗。大目揵連。摩訶迦葉。離婆多。須菩提。
&T072933;樓馱。難陀。劫賓那。迦旃延。富樓那等。
諸大聲聞。在逝多林。皆悉不見如來神力。如
來嚴好。如來境界。如來遊戲。如來神變。如來
尊勝。如來妙行。如來威徳。如來住持。如來淨
刹。亦復不見不可思議菩薩境界。菩薩大會。
菩薩普入。菩薩普至。菩薩普詣。菩薩神變。菩
薩遊戲。菩薩眷屬。菩薩方所。菩薩莊嚴師子
座。菩薩宮殿。菩薩住處。菩薩所入三昧自在。
菩薩觀察。菩薩*頻申。菩薩勇猛。菩薩供養。
菩薩受記。菩薩成熟。菩薩勇健。菩薩法身清
淨。菩薩智身圓滿。菩薩願身示現。菩薩色身
成就。菩薩諸相具足清淨。菩薩常光衆色莊
嚴。菩薩放大光網。菩薩起變化雲。菩薩身遍
十方。菩薩諸行圓滿。如是等事。一切聲聞。諸
大弟子。皆悉不見。何以故。以善根不同故。本
不修習見佛自在善根故。本不讃説十方世
界一切佛刹清淨功徳故。本不稱歎諸佛世尊
種種神變故。本不於生死流轉之中。發阿
耨多羅三藐三菩提心故。本不令他住菩提
心故。本不能令如來種性不斷絶故。本不攝
受諸衆生故。本不勸他修習菩薩波羅蜜故。
本在生死流轉之時。不勸衆生求於最勝大
智眼故。本不修習生一切智諸善根故。本不
成就如來出世諸善根故。本不得嚴淨佛刹
神通智故。本不得諸菩薩眼所知境故。本不
求超出世間不共菩提諸善根故。本不發一
切菩薩諸大願故。本不從如來加被之所生
故。本不知諸法如幻菩薩如夢故。本不得諸
大菩薩廣大歡喜故。如是皆是普賢菩薩。智
眼境界。不與一切二乘所共。以是因縁。諸大
聲聞。不能見不能知。不能聞不能入。不能
得不能念。不能觀察。不能籌量。不能思惟。不
能分別。是故。雖在逝多林中。不見如來諸大
神變。復次諸大聲聞。無如是善根故。無如是
智眼故。無如是三昧故。無如是解脱故。無如
是神通故。無如是威徳故。無如是勢力故。無
如是自在故。無如是住處故。無如是境界故。
是故於此。不能知不能見。不能入不能證。不
能住不能解。不能觀察。不能忍受。不能趣向。
不能遊履。又亦不能廣爲他人開闡解説。稱
揚示現。引導勸進。令其趣向。令其修習。令其
安住。令其證入。何以故。諸大弟子。依聲聞
乘。而出離故。成就聲聞道。滿足聲聞行。安住
聲聞果。於無有諦。得決定智。常住實際。究竟
寂靜。遠離大悲。捨於衆生。住於自事。於彼智
慧。不能積集。不能修行。不能安住。不能願
求。不能成就。不能清淨。不能趣入。不能通
達。不能知見。不能證得。是故。雖在逝多林中
對於如來。不見如是廣大神變。佛子。如恒河
岸。有百千億無量餓鬼。裸形飢渇。擧體焦然。
烏鷲犲狼。競來搏撮。爲渇所逼。欲求水飮。雖
住河邊。而不見河。設有見者。見其枯竭。何以
故。深厚業障之所覆故。彼大聲聞。亦復如是。
雖復住在逝多林中。不見如來廣大神力。捨
一切智。無明瞖瞙。覆其眼故。不曾種植薩
婆若地諸善根故。譬如有人。於大會中。昏睡
安寢。忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見大
城。宮殿園林。種種嚴好。天子天女。百千萬
億。普散天華。遍滿其地。種種衣樹。出妙衣
服。種種華樹。開敷妙華。諸音樂樹。奏天音
樂。天諸采女。歌詠美音。無量諸天。於中戲
樂。其人自見著天衣服。普於其處。住止周旋。
其大會中。一切諸人。雖同一處。不知不見。何
以故。夢中所見。非彼大衆所能見故。一切菩
薩。世間諸王。亦復如是。以久積集善根力故。
發一切智廣大願故。學習一切佛功徳故。修
行菩薩莊嚴道故。圓滿一切智智法故。滿足
普賢諸行願故。趣入一切菩薩智地故。遊戲
一切菩薩所住諸三昧故。已能觀察一切菩
薩智慧境界無障礙故。是故悉見如來世尊
不可思議自在神變。一切聲聞。諸大弟子。皆
不能見。皆不能知。以無菩薩清淨眼故。譬如
雪山具衆藥草。良醫詣彼。悉能分別。其諸捕
獵放牧之人。恒住彼山。不具其藥。此亦如是。
以諸菩薩入智境界。具自在力。能見如來廣
大神變。諸大弟子。唯求自利。不欲利他。唯求
自安。不欲安他。雖在林中。不知不見。譬如地
中有諸寶藏。種種珍異。悉皆充滿。有一丈夫。
聰慧明達。善能分別一切伏藏。其人復有大
福徳力。能隨所欲。自在而取。奉養父母。賑恤
親屬。老病窮乏。靡不均贍。其無智慧。無福徳
人雖亦至於寶藏之處。不知不見。不得其益。
此亦如是。諸大菩薩。有淨智眼。能入如來不
可思議甚深境界。能見佛神力。能入諸法門。
能遊三昧海。能供養諸佛。能以正法開悟衆
生。能以四攝攝受衆生。諸大聲聞。不能得見
如來神力。亦不能見諸菩薩衆。譬如盲人至
大寶洲。若行若住。若坐若臥。不能得見。一切
衆寶。以不見故。不能採取。不得受用。此亦如
是。諸大弟子。雖在林中親近世尊。不見如來
自在神力。亦不得見菩薩大會。何以故。無
有菩薩無礙淨眼。不能次第悟入法界。見於
如來自在力故。譬如有人。得清淨眼。名離垢
光明。一切暗色。不能爲障。爾時彼人。於夜暗
中。處在無量百千萬億人衆之内。或行或住。
或坐或臥。彼諸人衆。形相威儀。此明眼人。莫
不具見。其明眼者。威儀進退。彼諸人衆。悉不
能覩。佛亦如是。成就智眼。清淨無礙。悉能明
見一切世間。其所示現。神通變化。大菩薩衆。
所共圍遶。諸大弟子。悉不能見。譬如比丘在
大衆中。入遍處定。所謂地遍處定。水遍處定。
火遍處定。風遍處定。清遍處定。黄遍處定。赤
遍處定。白遍處定。天遍處定。種種衆生身遍
處定。一切語言音聲遍處定。一切所縁遍處
定。入此定者。見其所縁。其餘大衆。悉不能
見。唯除有住此三昧者。如來所現。不可思議。
諸佛境界。亦復如是。菩薩具見。聲聞莫覩。譬
如有人。以翳形藥。自塗其眼。在於衆會。去來
坐立。無能見者。而能悉覩衆會中事。應知如
來。亦復如是。超過於世。普見世間。非諸聲聞
所能得見。唯除趣向一切智境。諸大菩薩。如
人生已。則有二天。恒相隨逐。一曰同生。二曰
同名。天常見人。人不見天。應知如來。亦復如
是。在諸菩薩大集會中。現大神通。諸大聲聞。
悉不能見。譬如比丘得心自在。入滅盡定。六
根作業。皆悉不行。一切語言。不知不覺。定力
持故。不般涅槃。一切聲聞。亦復如是。雖復住
在逝多林中。具足六根。而不知不見。不解不
入。如來自在。菩薩衆會。諸所作事。何以故。
如來境界。甚深廣大。難見難知。難測難量。超
諸世間。不可思議。無能壞者。非是一切二乘
境界。是故如來。自在神力。菩薩衆會。及逝多
林。普遍一切清淨世界。如是等事。諸大聲聞。
悉不知見。非其器故。爾時毘盧遮那願光明
菩薩。承佛神力。觀察十方。而説頌言
    汝等應觀察 佛道不思議
    於此逝多林 示現神通力
    善逝威神力 所現無央數
    一切諸世間 迷惑不能了
    法王深妙法 無量難思議
    所現諸神通 擧世莫能測
    以了法無相 是故名爲佛
    而具相莊嚴 稱揚不可盡
    今於此林内 示現大神力
    甚深無有邊 言辭莫能辯
    汝觀大威徳 無量菩薩衆
    十方諸國土 而來見世尊
    所願皆具足 所行無障礙
    一切諸世間 無能測量者
    一切諸縁覺 及彼大聲聞
    皆悉不能知 菩薩行境界
    菩薩大智慧 諸地悉究竟
    高建勇猛幢 難摧難可動
    諸大名稱士 無量三昧力
    所現諸神變 法界悉充滿
爾時不可壞精進王菩薩。承佛神力。觀察十
方。而説頌言
    汝觀諸佛子 智慧功徳藏
    究竟菩提行 安隱諸世間
    其心本明達 善入諸三昧
    智慧無邊際 境界不可量
    今此逝多林 種種皆嚴飾
    菩薩衆雲集 親近如來住
    汝觀無所著 無量大衆海
    十方來詣此 坐寶蓮華座
    無來亦無住 無依無戲論
    離垢心無礙 究竟於法界
    建立智慧幢 堅固不動搖
    知無變化法 而現變化事
    十方無量刹 一切諸佛所
    同時悉往詣 而亦不分身
    汝觀釋師子 自在神通力
    能令菩薩衆 一切倶來集
    一切諸佛法 法界悉平等
    言説故不同 此衆咸通達
    諸佛常安住 法界平等際
    演説差別法 言辭無有盡
爾時普勝無上威徳王菩薩。承佛神力。觀察
十方。而説頌言
    汝觀無上士 廣大智圓滿
    善達時非時 爲衆演説法
    摧伏衆外道 一切諸異論
    普隨衆生心 爲現神通力
    正覺非有量 亦復非無量
    若量若無量 牟尼悉超越
    如日在虚空 照臨一切處
    佛智亦如是 了達三世法
    譬如十五夜 月輪無減缺
    如來亦復然 白法悉圓滿
    譬如空中日 運行無暫已
    如來亦如是 神變恒相續
    譬如十方刹 於空無所礙
    世燈現變化 於世亦復然
    譬如世間地 群生之所依
    照世燈法輪 爲依亦如是
    譬如猛疾風 所行無障礙
    佛法亦如是 速遍於世間
    譬如大水輪 世界所依住
    智慧輪亦爾 三世佛所依
爾時無礙勝藏王菩薩。承佛神力。觀察十方。
而説頌言
    譬如大寶山 饒益諸含識
    佛山亦如是 普益於世間
    譬如大海水 澄淨無垢濁
    見佛亦如是 能除諸渇愛
    譬如須彌山 出於大海中
    世間燈亦爾 從於法海出
    如海具衆寶 求者皆滿足
    無師智亦然 見者悉開悟
    如來甚深智 無量無有數
    是故神通力 示現難思議
    譬如工幻師 示現種種事
    佛智亦如是 現諸自在力
    譬如如意寶 能滿一切欲
    最勝亦復然 滿諸清淨願
    譬如明淨寶 普照一切物
    佛智亦如是 普照群生心
    譬如八面寶 等鑒於諸方
    無礙燈亦然 普照於法界
    譬如水清珠 能清諸濁水
    見佛亦如是 諸根悉清淨
爾時化現法界願月王菩薩。承佛神力。觀察
十方。而説頌言
    譬如帝青寶 能青一切色
    見佛者亦然 悉發菩提行
    一一微塵内 佛現神通力
    令無量無邊 菩薩皆清淨
    甚深微妙力 無邊不可知
    菩薩之境界 世間莫能測
    如來所現身 清淨相莊嚴
    普入於法界 成就諸菩薩
    難思佛國土 於中成正覺
    一切諸菩薩 世主皆充滿
    釋迦無上尊 於法悉自在
    示現神通力 無邊不可量
    菩薩種種行 無量無有盡
    如來自在力 爲之悉示現
    佛子善修學 甚深諸法界
    成就無礙智 明了一切法
    善逝威神力 爲衆轉法輪
    神變普充滿 令世皆清淨
    如來智圓滿 境界亦清淨
    譬如大龍王 普濟諸群生
爾時法慧光焔王菩薩。承佛神力。觀察十方。
而説頌言
    三世諸如來 聲聞大弟子
    悉不能知佛 擧足下足事
    去來現在世 一切諸縁覺
    亦不知如來 擧足下足事
    況復諸凡夫 結使所纒縛
    無明覆心識 而能知導師
    正覺無礙智 超過語言道
    其量不可測 孰有能知見
    譬如明月光 無能測邊際
    佛神通亦爾 莫見其終盡
    一一諸方便 念念所變化
    盡於無量劫 思惟不能了
    思惟一切智 不可思議法
    一一方便門 邊際不可得
    若有於此法 而興廣大願
    彼於此境界 知見不爲難
    勇猛勤修習 難思大法海
    其心無障礙 入此方便門
    心意已調伏 志願亦寛廣
    當獲大菩提 最勝之境界
爾時破一切魔軍智幢王菩薩。承佛神力。觀
察十方。而説頌言
    智身非是身 無礙難思議
    設有思議者 一切無能及
    從不思議業 起此清淨身
    殊特妙莊嚴 不著於三界
    光明照一切 法界悉清淨
    開佛菩提門 出生衆智慧
    譬如世間日 普放慧光明
    遠離諸塵垢 滅除一切障
    普淨三有處 永絶生死流
    成就菩薩道 出生無上覺
    示現無邊色 此色無依處
    所現雖無量 一切不思議
    菩提一念頃 能覺一切法
    云何欲測量 如來智邊際
    一念悉明達 一切三世法
    故説佛智慧 無盡無能壞
    智者應如是 專思佛菩提
    此思難思議 思之不可得
    菩提不可説 超過語言路
    諸佛從此生 是法難思議
爾時願智光明幢王菩薩。承佛神力。觀察十
方。而説頌言
    若能善觀察 菩提無盡海
    則得離癡念 決定受持法
    若得決定心 則能修妙行
    禪寂自思慮 永斷諸疑惑
    其心不疲倦 亦復無懈怠
    展轉増進修 究竟諸佛法
    信智已成就 念念令増長
    常樂常觀察 無得無依法
    無量億千劫 所修功徳行
    一切悉迴向 諸佛所求道
    雖在於生死 而心無染著
    安住諸佛法 常樂如來行
    世間之所有 蘊界等諸法
    一切皆捨離 專求佛功徳
    凡夫嬰妄惑 於世常流轉
    菩薩心無礙 救之令解脱
    菩薩行難稱 擧世莫能思
    遍除一切苦 普與群生樂
    已獲菩提智 復愍諸群生
    光明照世間 度脱一切衆
爾時破一切障勇猛智王菩薩。承佛神力。觀
察十方。而説頌言
    無量億千劫 佛名難可聞
    況復得親近 永斷諸疑惑
    如來世間燈 通達一切法
    普生三世福 令衆悉清淨
    如來妙色身 一切所欽歎
    億劫常瞻仰 其心無厭足
    若有諸佛子 觀佛妙色身
    必捨諸有著 迴向菩提道
    如來妙色身 恒演廣大音
    辯才無障礙 開佛菩提門
    曉悟諸衆生 無量不思議
    令入智慧門 授以菩提記
    如來出世間 爲世大福田
    普導諸含識 令其集福行
    若有供養佛 永除惡道畏
    消滅一切苦 成就智慧身
    若見兩足尊 能發廣大心
    是人恒値佛 増長智慧力
    若見人中勝 決意向菩提
    是人能自知 必當成正覺
爾時法界差別願智神通王菩薩。承佛神力。
觀察十方。而説頌言
    釋迦無上尊 具一切功徳
    見者心清淨 迴向大智慧
    如來大慈悲 出現於世間
    普爲諸群生 轉無上法輪
    如來無數劫 勤苦爲衆生
    云何諸世間 能報大師恩
    寧於無量劫 受諸惡道苦
    終不捨如來 而求於出離
    寧代諸衆生 備受一切苦
    終不捨於佛 而求得安樂
    寧在諸惡趣 恒得聞佛名
    不願生善道 暫時不聞佛
    寧生諸地獄 一一無數劫
    終不遠離佛 而求出惡趣
    何故願久住 一切諸惡道
    以得見如來 増長智慧故
    若得見於佛 除滅一切苦
    能入諸如來 大智之境界
    若得見於佛 捨離一切障
    長養無盡福 成就菩提道
    如來能永斷 一切衆生疑
    隨其心所樂 普皆令滿足
大方廣佛華嚴經卷第六十大方廣佛華嚴經卷第六十一
 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 
  入法界品第三十九之二
爾時普賢菩薩摩訶薩。普觀一切菩薩衆會。
以等法界方便。等虚空界方便。等衆生界方
便等三世。等一切劫。等一切衆生業。等一切
衆生欲。等一切衆生解。等一切衆生根。等一
切衆生成熟時。等一切法光影方便。爲諸菩
薩以十種法句。開發顯示照明演説此師子
申三昧。何等爲十。所謂演説能示現等法
界。一切佛刹微塵中。諸佛出興次第。諸刹成
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]