大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0279_ 實叉難陀譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

歎諮嗟。而生厭離。靡不皆發菩提之心。是爲
第七所作業。菩薩摩訶薩。住兜率宮。不捨本
處。悉能往詣十方無量一切佛所。見諸如來。
親近禮拜。恭敬聽法。爾時諸佛。欲令菩薩。獲
得最上灌頂法故。爲説菩薩地。名一切神通。
以一念相應慧。具足一切最勝功徳。入一切
智智位。是爲第八所作業。菩薩摩訶薩。住兜
率宮。爲欲供養諸如來故。以大神力。興起種
種諸供養具。名殊勝可樂。遍法界虚空界。一
切世界。供養諸佛。彼世界中。無量衆生。見此
供養。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是爲第
九所作業。菩薩摩訶薩。住兜率天。出無量無
邊如幻如影法門。周遍十方一切世界。示現
種種色。種種相。種種形體。種種威儀。種種事
業。種種方便。種種譬諭。種種言説。隨衆生
心。皆令歡喜。是爲第十所作業。佛子。是爲
菩薩摩訶薩。住兜率天。十種所作業。若諸菩
薩。成就此法。則能於後。下生人間。佛子。菩
薩摩訶薩。於兜率天。將下生時。現十種事。何
等爲十。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。下生之
時。從於足下。放大光明。名安樂莊嚴。普照三
千大千世界一切惡趣。諸難衆生。觸斯光者。
莫不皆得離苦安樂。得安樂已。悉知將有奇
特大人。出興于世。是爲第一所示現事。佛
子。菩薩摩訶薩。於兜率天。下生之時。從於眉
間白毫相中。放大光明。名曰覺悟。普照三千
大千世界。照彼宿世一切同行。諸菩薩身。彼
諸菩薩。蒙光照已。咸知菩薩將欲下生。各各
出興。無量供具。詣菩薩所。而爲供養。是爲第
二所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。將
下生時。於右掌中。放大光明。名清淨境界。悉
能嚴淨一切三千大千世界。其中若有已得
無漏諸辟支佛。覺斯光者。即捨壽命。若不覺
者。光明力故。徙置他方。餘世界中。一切諸
魔。及諸外道。有見衆生。皆亦徙置他方世界。
唯除諸佛神力所持應化衆生。是爲第三所
示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。將下生
時。從其兩膝。放大光明。名清淨莊嚴。普照一
切諸天宮殿。下從護世。上至淨居。靡不周遍。
彼諸天等。咸知菩薩於兜率天。將欲下生。倶
懷戀慕。悲歎憂惱。各持種種華鬘衣服。塗香
末香。幡蓋妓樂。詣菩薩所。恭敬供養。隨逐
下生。乃至涅槃。是爲第四所示現事。佛子。菩
薩摩訶薩。在兜率天。將下生時。於卍字金
剛莊嚴心藏中。放大光明。名無能勝幢。普照
十方一切世界金剛力士。時有百億金剛力
士。皆悉來集。隨逐侍衞。始於下生。乃至涅
槃。是爲第五所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於
兜率天。將下生時。從其身上。一切毛孔。放大
光明。名分別衆生。普照一切大千世界。遍觸
一切諸菩薩身。復觸一切諸天世人。諸菩薩
等。咸作是念。我應住此。供養如來。教化衆
生。是爲第六所示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於
兜率天。將下生時。從大摩尼寶藏殿中。放大
光明。名善住觀察。照此菩薩當生之處。所託
王宮。其光照已。諸餘菩薩。皆共隨逐。下閻浮
提。若於其家。若其聚落。若其城邑。而現受
生。爲欲教化諸衆生故。是爲第七所示現事。
佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從天
宮殿。及大樓閣諸莊嚴中。放大光明。名一切
宮殿清淨莊嚴。照所生母腹。光明照已。令菩
薩母。安隱快樂。具足成就一切功徳。其母腹
中。自然而有廣大樓閣。大摩尼寶。而爲莊嚴。
爲欲安處菩薩身故。是爲第八所示現事。佛
子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從兩足
下。放大光明。名爲善住。若諸天子。及諸梵
天。其命將終。蒙光照觸。皆得住壽。供養菩
薩。從初下生。乃至涅槃。是爲第九所示現事。
佛子。菩薩摩訶薩。於兜率天。臨下生時。從
隨好中。放大光明。名曰眼莊嚴。示現菩薩
種種諸業。時諸人天。或見菩薩。住兜率天。或
見入胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見
降魔。或見轉法輪。或見入涅槃。是爲第十所
示現事。佛子。菩薩摩訶薩。於身於座。於宮
殿。於樓閣中。放如是等百萬阿僧祇光明。悉
現種種諸菩薩業。現是業已。具足一切功徳
法故。從兜率天。下生人間
大方廣佛華嚴經卷第五十八大方廣佛華嚴經*卷第五十九
 *于闐國*三藏實叉難陀*奉 制譯 
  離世間品第三十八之七
佛子。菩薩摩訶薩。示現處胎。有十種事。何等
爲十。佛子。菩薩摩訶薩。爲欲成就小心劣解
諸衆生故。不欲令彼起如是念。今此菩薩。自
然化生。智慧善根。不從修得。是故菩薩。示現
處胎。是爲第一事。菩薩摩訶薩。爲成熟父母。
及諸眷屬。宿世同行。衆生善根。示現處胎。何
以故。彼皆應以見於處胎。成熟所有諸善根
故。是爲第二事。菩薩摩訶薩。入母胎時。正念
正知。無有迷惑。住母胎已。心恒正念。亦無錯
亂。是爲第三事。菩薩摩訶薩。在母胎中。常演
説法。十方世界。諸大菩薩。釋梵四王。皆來集
會。悉令獲得無量神力。無邊智慧。菩薩處胎。
成就如是。辯才勝用。是爲第四事。菩薩摩訶
薩。在母胎中。集大衆會。以本願力。教化一切
諸菩薩衆。是爲第五事。菩薩摩訶薩。於人中
成佛。應具人間最勝受生。以此示現處於母
胎。是爲第六事。菩薩摩訶薩。在母胎中。三千
大千世界衆生。悉見菩薩。如明鏡中。見其面
像。爾時大心。天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆詣菩薩。恭
敬供養。是爲第七事。菩薩摩訶薩。在母胎中。
他方世界。一切最後生菩薩。在母胎者。皆來
共會。説大集法門。名廣大智慧藏。是爲第八
事。菩薩摩訶薩。在母胎時。入離垢藏三昧。以
三昧力。於母胎中。現大宮殿。種種嚴飾。悉皆
妙好。兜率天宮。不可爲比。而令母身。安隱無
患。是爲第九事。菩薩摩訶薩。住母胎時。以大
威力。興供養具。名開大福徳離垢藏。普遍十
方一切世界。供養一切諸佛如來。彼諸如來。
咸爲演説無邊菩薩。住處法界藏。是爲第十
事。佛子。是爲菩薩摩訶薩。示現處胎十種事。
若諸菩薩了達此法則能示現甚微細趣。佛
子。菩薩摩訶薩。有十種甚微細趣。何等爲十。
所謂在母胎中。示現初發菩提心。乃至灌頂
地。在母胎中。示現住兜率天。在母胎中。示現
初生。在母胎中。示現童子地。在母胎中。示現
處王宮。在母胎中。示現出家。在母胎中。示現
苦行。往詣道場。成等正覺。在母胎中。示現轉
法輪。在母胎中。示現般涅槃。在母胎中。示現
大微細。謂一切菩薩行。一切如來。自在神力。
無量差別門。佛子。是爲菩薩摩訶薩。在母胎
中。十種微細趣。若諸菩薩。安住此法。則得如
來無上大智慧微細趣。佛子。菩薩摩訶薩。有
十種生。何等爲十。所謂遠離愚癡正念正知
生。放大光明網普照三千大千世界生。住最
後有更不受後身生。不生不起生。知三界如
幻生。於十方世界普現身生。證一切智智身
生。放一切佛光明普覺悟一切衆生身生。入
大智觀察三昧身生。佛子。菩薩生時。震動一
切佛刹。解脱一切衆生。除滅一切惡道。映蔽
一切諸魔。無量菩薩。皆來集會。佛子。是爲菩
薩摩訶薩十種生。爲調伏衆生故。如是示現。
佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。示現微笑心自
誓。何等爲十。所謂菩薩摩訶薩念言。一切世
間。歿在欲泥。除我一人。無能免濟。如是知
已。熈怡微笑心自誓。復念言。一切世間。煩惱
所盲。唯我今者。具足智慧。如是知已。熈怡微
笑心自誓。又念言。我今因此假名身故。當得
如來充滿三世無上法身。如是知已。熈怡微
笑心自誓。菩薩爾時。以無障礙眼。遍觀十方
所有梵天。乃至一切大自在天。作是念言。此
等衆生。皆自謂爲有大智力。如是知已。熈怡
微笑心自誓。菩薩爾時。觀諸衆生。久種善根。
今皆退沒。如是知已。熈怡微笑心自誓。菩薩
觀見世間種子。所種雖少。獲果甚多。如是知
已。熈怡微笑心自誓。菩薩觀見一切衆生。蒙
佛所教。必得利益。如是知已。熈怡微笑心自
誓。菩薩觀見過去世中。同行菩薩。染著餘事。
不得佛法廣大功徳。如是知已。熈怡微笑心
自誓。菩薩觀見過去世中。同共集會。諸天人
等。至今猶在凡夫之地。不能捨離。亦不疲厭。
如是知已。熈怡微笑心自誓。菩薩爾時。爲一
切如來光明所觸。倍加欣慰。熈怡微笑心自
誓。是爲十。佛子。菩薩爲調伏衆生故。如是示
現。佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。示行七歩。
何等爲十。所謂現菩薩力故。示行七歩。現施
七財故。示行七歩。滿地神願故。示行七歩。現
超三界相故。示行七歩。現菩薩最勝行。超過
象王牛王。師子王行故。示行七歩。現金剛地
相故。示行七歩。現欲與衆生勇猛力故。示行
七歩。現修行七覺寶故。示行七歩。現所得法。
不由他教故。示行七歩。現於世間。最勝無比
故。示行七歩。是爲十。佛子。菩薩爲調伏衆生
故。如是示現。佛子。菩薩摩訶薩。以十事故。
現處童子地。何等爲十。所謂爲現通達一切
世間文字算計圖書印璽種種業故。處童子
地。爲現通達一切世間象馬車乘弧矢劍戟
種種業故。處童子地。爲現通達一切世間文
筆談論博弈嬉戲種種事故。處童子地。爲現
遠離身語意業諸過失故。處童子地。爲現入
定住涅槃門周遍十方無量世界故。處童子
地。爲現其力超過一切天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世人非人
等故。處童子地。爲現菩薩色相威光超過一
切釋梵護世故。處童子地。爲令耽著欲樂衆
生歡喜樂法故。處童子地。爲尊重正法勤供
養佛周遍十方一切世界故。處童子地。爲現
得佛加被蒙法光明故。處童子地。是爲十。佛
子。菩薩摩訶薩。現童子地已。以十事故。現處
王宮。何等爲十。所謂爲令宿世同行衆生。善
根成熟故。現處王宮。爲顯示菩薩善根力故。
現處王宮。爲諸人天耽著樂具。示現菩薩大
威徳樂具故。現處王宮。順五濁世衆生心故。
現處王宮。爲現菩薩大威徳力。能於深宮入
三昧故。現處王宮。爲令宿世同願衆生滿其
意故。現處王宮。欲令父母親戚眷屬滿所願
故。現處王宮。欲以妓樂出妙法音供養一切
諸如來故。現處王宮。欲於宮内住微妙三昧
始從成佛乃至涅槃皆示現故。現處王宮。爲
隨順守護諸佛法故。現處王宮。是爲十。最後
身菩薩。如是示現處王宮已。然後出家。佛子。
菩薩摩訶薩。以十事故。示現出家。何等爲十。
所謂爲厭居家故。示現出家。爲著家衆生令
捨離故。示現出家。爲隨順信樂聖人道故。示
現出家。爲宣揚讃歎出家功徳故。示現出家。
爲顯永離二邊見故。示現出家。爲令衆生。離
欲樂我樂故。示現出家。爲先現出三界相故。
示現出家。爲現自在不屬他故。示現出家。爲
顯當得如來十力無畏法故。示現出家。最後
菩薩。法應爾故。示現出家。是爲十。菩薩以此
調伏衆生。佛子。菩薩摩訶薩。爲十種事故。示
行苦行。何等爲十。所謂爲成就劣解衆生故。
示行苦行。爲拔邪見衆生故。示行苦行。爲不
信業報衆生。令見業報故。示行苦行。爲隨順
雜染世界法應爾故。示行苦行。示能忍劬勞。
勤修道故。示行苦行。爲令衆生。樂求法故。示
行苦行。爲著欲樂我樂衆生故。示行苦行。爲
顯菩薩起行殊勝。乃至最後生。猶不捨勤精
進故。示行苦行。爲諸天世人。諸根未熟。待
時成熟故。示行苦行。是爲十。菩薩以此方便。
調伏一切衆生。佛子。菩薩摩訶薩。往詣道場。
有十種事。何等爲十。所謂詣道場時。照耀
一切世界。詣道場時。震動一切世界。詣道場
時。於一切世界。普現其身。詣道場時。覺悟一
切菩薩。及一切宿世。同行衆生。詣道場時。示
現道場一切莊嚴。詣道場時。隨諸衆生心之
所欲。而爲現身。種種威儀。及菩提樹一切莊
嚴。詣道場時。現見十方一切如來。詣道場時。
擧足下足。常入三昧。念念成佛。無有超隔。詣
道場時。一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世一切諸王各不
相知。而興種種。上妙供養。詣道場時以無礙
智。普觀一切諸佛如來。於一切世界修菩薩
行。而成正覺。是爲十。菩薩以此。教化衆生。
佛子。菩薩摩訶薩。坐道場。有十種事。何等
爲十。所謂坐道場時。種種震動一切世界。
坐道場時。平等照*耀一切世界。坐道場時。
除滅一切諸惡趣苦。坐道場時。令一切世界
金剛所成。坐道場時。普觀一切諸佛如來。
師子之座。坐道場時。心如虚空。無所分別。坐
道場時。隨其所應。現身威儀。坐道場時。隨順
安住金剛三昧。坐道場時。受一切如來神力
所持。清淨妙處。坐道場時。自善根力。悉能加
被一切衆生。是爲十。佛子。菩薩摩訶薩。坐道
場時。有十種奇特未曾有事。何等爲十。佛子。
菩薩摩訶薩。坐道場時。十方世界。一切如來。
皆現其前咸擧右手。而稱讃言。善哉善哉。無
上導師。是爲第一未曾有事。菩薩摩訶薩。坐
道場時。一切如來。皆悉護念。與其威力。是爲
第二未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。宿世
同行。諸菩薩衆。悉來圍遶。以種種莊嚴具。恭
敬供養是爲第三未曾有事。菩薩摩訶薩。坐
道場時。一切世界。草木叢林。諸無情物。皆曲
身低影。歸向道場。是爲第四未曾有事。菩薩
摩訶薩。坐道場時。入三昧。名觀察法界。此三
昧力。能令菩薩一切諸行。悉得圓滿。是爲第
五未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。得陀羅
尼。名最上離垢妙光海藏。能受一切諸佛如
來大雲法雨。是爲第六未曾有事。菩薩摩訶
薩。坐道場時。以威徳力。興上妙供具。遍一切
世界。供養諸佛。是爲第七未曾有事。菩薩摩
訶薩。坐道場時。住最勝智。悉現了知一切衆
生。諸根意行。是爲第八未曾有事。菩薩摩訶
薩。坐道場時。入三昧。名善覺。此三昧力。能
令其身。充滿三世盡虚空界一切世界。是爲
第九未曾有事。菩薩摩訶薩。坐道場時。得離
垢光明無礙大智。令其身業。普入三世。是爲
第十未曾有事。佛子。是爲菩薩摩訶薩。坐道
場時。十種奇特未曾有事。佛子。菩薩摩訶薩。
坐道場時。觀十種義故。示現降魔。何等爲十。
所謂爲濁世衆生。樂於鬪戰。欲顯菩薩威徳
力故。示現降魔。爲諸天世人。有懷疑者。斷彼
疑故。示現降魔。爲教化調伏諸魔軍故。示現
降魔。爲欲令諸天世人。樂軍陣者。咸來聚觀。
心調伏故。示現降魔。爲顯示菩薩所有威力。
世無能敵故。示現降魔。爲欲發起一切衆生
勇猛力故。示現降魔。爲哀愍末世諸衆生故。
示現降魔爲欲顯示乃至道場。猶有魔軍。而
來觸惱此後乃得超魔境界故。示現降魔。爲
顯煩惱業用羸劣。大慈善根勢力強盛故。示
現降魔。爲欲隨順濁惡世界所行法故。示現
降魔。是爲十。佛子。菩薩摩訶薩。有十種成如
來力。何等爲十。所謂超過一切衆魔煩惱
故。成如來力。具足一切菩薩行。遊戲一切菩
薩三昧門故。成如來力。具足一切菩薩廣大
禪定故。成如來力。圓滿一切白淨助道法故。
成如來力。得一切法智慧光明。善思惟分別
故。成如來力。其身周遍一切世界故。成如來
力。所出言音。悉與一切衆生心等故。成如來
力。能以神力加持一切故。成如來力。與三世
諸佛身語意業。等無有異。於一念中。了三世
法故成如來力。得善覺智三昧。具如來十力。
所謂是處非處智力。乃至漏盡智力故。成如
來力。是爲十。若諸菩薩。具此十力。則名如來
應正等覺。佛子。如來應正等覺。轉大法輪。有
十種事。何等爲十。一者具足清淨四無畏智。
二者出生四辯隨順音聲。三者善能開闡四
眞諦相。四者隨順諸佛無礙解脱。五者能令
衆生心皆淨信。六者所有言説皆不唐捐。能
拔衆生諸苦毒箭。七者大悲願力之所加持。
八者隨出音聲普遍。十方一切世界。九者於
阿僧祇劫。説法不斷十者隨所説法。皆能生
起根力覺道禪定解脱三昧等法。佛子。諸佛
如來。轉於法輪。有如是等無量種事。佛子。如
來應正等覺。轉法輪時。以十事故。於衆生心
中。種白淨法。無空過者。何等爲十。所謂過去
願力故。大悲所持故。不捨衆生故。智慧自在
隨其所樂爲説法故。必應其時未曾失故。隨
其所宜無妄説故。知三世智善了知故。其身
最勝無與等故。言辭自在無能測故。智慧自
在隨所發言悉開悟故。是爲十。佛子。如來應
正等覺。作佛事已。觀十種義故。示般涅槃。何
等爲十。所謂示一切行實無常故。示一切有
爲非安隱故。示大涅槃是安隱處無怖畏故。
以諸人天。樂著色身。爲現色身。是無常法。令
其願住淨法身故。示無常力不可轉故。示一
切有爲。不隨心住。不自在故。示一切三有。皆
如幻化。不堅牢故。示涅槃性。究竟堅牢。不可
壞故。示一切法。無生無起。而有聚集散壞相
故。佛子。諸佛世尊。作佛事已。所願滿已。轉
法輪已。應化度者。皆化度已。有諸菩薩。應受
尊號。成記別已。法應如是入於不變大般涅
槃。佛子。是爲如來應正等覺。觀十義故。示般
涅槃
佛子。此法門名菩薩廣大清淨行。無量諸佛。
所共宣説。能令智者。了無量義。皆生歡喜。令
一切菩薩。大願大行。皆得相續。佛子。若有衆
生。得聞此法。聞已信解。解已修行。必得疾成
阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以如説修行
故。佛子。若諸菩薩。不如説行。當知是人。於佛
菩提。則爲永離。是故菩薩。應如説行。佛子。
此一切菩薩功徳行處決定義華普入一切法。
普生一切智。超諸世間。離二乘道。不與一切
諸衆生共。悉能照了一切法門。増長衆生出
世善根。離世間法門品。應尊重。應聽受。應誦
持。應思惟。應願樂。應修行。若能如是。當知
是人。疾得阿耨多羅三藐三菩提。説此品時。
佛神力故。及此法門。法如是故。十方無量無
邊阿僧祇世界。皆大震動。大光普照。爾時十
方諸佛。皆現普賢菩薩前。讃言。善哉善哉。佛
子。乃能説此諸菩薩摩訶薩。功徳行處決定
義華普入一切佛法出世間法門品。佛子。汝
已善學此法。善説此法。汝以威力。護持此法。
我等諸佛。悉皆隨喜。如我等諸佛隨喜於汝。
一切諸佛。悉亦如是。佛子。我等諸佛。悉共同
心。護持此經。令現在未來諸菩薩衆。未曾聞
者。皆當得聞。爾時普賢菩薩摩訶薩。承佛神
力。觀察十方一切大衆。洎于法界。而説頌

    於無量劫修苦行 從無量佛正法生
    令無量衆住菩提 彼無等行聽我説
    供無量佛而捨著 廣度群生不作想
    求佛功徳心無依 彼勝妙行我今説
    離三界魔煩惱業 具聖功徳最勝行
    滅諸癡惑心寂然 我今説彼所行道
    永離世間諸誑幻 種種變化示衆生
    心生住滅現衆事 説彼所能令衆喜
    見諸衆生生老死 煩惱憂横所纒迫
    欲令解脱教發心 彼功徳行應聽受
    施戒忍進禪智慧 方便慈悲喜捨等
    百千萬劫常修行 彼人功徳仁應聽
    千萬億劫求菩提 所有身命皆無
    願益群生不爲己 彼慈愍行我今説
    無量億劫演其徳 如海一滴未爲少
    功徳無比不可諭 以佛威神今略説
    其心無高下 求道無厭倦
    普使諸衆生 住善増淨法
    智慧普饒益 如樹如河泉
    亦如於大地 一切所依處
    菩薩如蓮華 慈根安隱莖
    智慧爲衆蕊 戒品爲香潔
    佛放法光明 令彼得開敷
    不著有爲水 見者皆欣樂
    菩薩妙法樹 生於直心地
    信種慈悲根 智慧以爲身
    方便爲枝幹 五度爲繁密
    定葉神通華 一切智爲果
    最上力爲鳥 垂陰覆三界」
    菩薩師子王 白淨法爲身
    四諦爲其足 正念以爲頸
    慈眼智慧首 頂繋解脱繒
    勝義空谷中 吼法怖衆魔
    菩薩爲商主 普見諸群生
    在生死曠野 煩惱險惡處
    魔賊之所攝 癡盲失正道
    示其正直路 令入無畏城
    菩薩見衆生 三毒煩惱病
    種種諸苦惱 長夜所煎迫
    爲發大悲心 廣説對治門
    八萬四千種 滅除衆苦患
    菩薩爲法王 正道化衆生
    令遠惡修善 專求佛功徳
    一切諸佛所 灌頂授尊記
    廣施衆聖財 菩提分珍寶
    菩薩轉法輪 如佛之所轉
    戒轂三昧輞 智莊慧爲劍
    既破煩惱賊 亦殄衆魔怨
    一切諸外道 見之無不散
    菩薩智慧海 深廣無涯際
    正法味盈洽 覺分寶充滿
    大心無邊岸 一切智爲潮
    衆生莫能測 説之不可盡
    菩薩須彌山 超出於世間
    神通三昧峯 大心安不動
    若有親近者 同其智慧色
    逈絶衆境界 一切無不覩
    菩薩如金剛 志求一切智
    信心及苦行 堅固不可動
    其心無所畏 饒益諸群生
    衆魔與煩惱 一切悉摧滅
    菩薩大慈悲 譬如重密雲
    三明發電光 神足震雷音
    普以四辯才 雨八功徳水
    潤洽於一切 令除煩惱熱
    菩薩正法城 般若以爲牆
    慚愧爲深塹 智慧爲却敵
    廣開解脱門 正念恒防守
    四諦坦王道 六通集兵仗
    復建大法幢 周迴遍其下
    三有諸魔衆 一切無能入
    菩薩迦樓羅 如意爲堅足
    方便勇猛翅 慈悲明淨眼
    住一切智樹 觀三有大海
    搏撮天人龍 安置涅槃岸
    菩薩正法日 出現於世間
    戒品圓滿輪 神足速疾行
    照以智慧光 長諸根力藥
    滅除煩惱闇 消竭愛欲海
    菩薩智光月 法界以爲輪
    遊於畢竟空 世間無不見
    三界識心内 隨時有増減
    二乘星宿中 一切無儔匹
    菩薩大法王 功徳莊嚴身
    相好皆具足 人天悉瞻仰
    方便清淨目 智慧金剛杵
    於法得自在 以道化群生
    菩薩大梵王 自在超三有
    業惑悉皆斷 慈捨靡不具
    處處示現身 開悟以法音
    於彼三界中 拔諸邪見根
    菩薩自在天 超過生死地
    境界常清淨 智慧無退轉
    絶彼下乘道 受諸灌頂法
    功徳智慧具 名稱靡不聞
    菩薩智慧心 清淨如虚空
    無性無依處 一切不可得
    有大自在力 能成世間事
    自具清淨行 令衆生亦然
    菩薩方便地 饒益諸衆生
    菩薩慈悲水 澣滌諸煩惱
    菩薩智慧火 燒諸惑習薪
    菩薩無住風 遊行三有空
    菩薩如珍寶 能濟貧窮厄
    菩薩如金剛 能摧顛倒見
    菩薩如瓔珞 莊嚴三有身
    菩薩如摩尼 増長一切行
    菩薩徳如華 常發菩提分
    菩薩願如鬘 恒繋衆生首
    菩薩淨戒香 堅持無缺犯
    菩薩智塗香 普熏於三界
    菩薩力如帳 能遮煩惱塵
    菩薩智如幢 能摧我慢敵
    妙行爲繒綵 莊嚴於智慧
    慚愧作衣服 普覆諸群生
    菩薩無礙乘 巾之出三界
    菩薩大力象 其心善調伏
    菩薩神足馬 騰歩超諸有
    菩薩説法龍 普雨衆生心
    菩薩優曇華 世間難値遇
    菩薩大勇將 衆魔悉降伏
    菩薩轉法輪 如佛之所轉
    菩薩燈破闇 衆生見正道
    菩薩功徳河 恒順正道流
    菩薩精進橋 廣度諸群品
    大智與弘誓 共作堅牢船
    引接諸衆生 安置菩提岸
    菩薩遊戲園 眞實樂衆生
    菩薩解脱華 莊嚴智宮殿
    菩薩如妙藥 滅除煩惱病
    菩薩如雪山 出生智慧藥
    菩薩等於佛 覺悟諸群生
    佛心豈有他 正覺覺世間
    如佛之所來 菩薩如是來
    亦如一切智 以智入普門
    菩薩善開導 一切諸群生
    菩薩自然覺 一切智境界
    菩薩無量力 世間莫能壞
    菩薩無畏智 知衆生及法
    一切諸世間 色相各差別
    音聲及名字 悉能分別知
    雖離於名色 而現種種相
    一切諸衆生 莫能測其道
    如是等功徳 菩薩悉成就
    了性皆無性 有無無所著
    如是一切智 無盡無所依
    我今當演説 令衆生歡喜
    雖知諸法相 如幻悉空寂
    而以悲願心 及佛威神力
    現神通變化 種種無量事
    如是諸功徳 汝等應聽受
    一身能示現 無量差別身
    無心無境界 普應一切衆
    一音中具演 一切諸言音
    衆生語言法 隨類皆能作
    永離煩惱身 而現自在身
    知法不可説 而作種種説
    其心常寂滅 清淨如虚空
    而普莊嚴刹 示現一切衆
    於身無所著 而能示現身
    一切世間中 隨應而受生
    雖生一切處 亦不住受生
    知身如虚空 種種隨心現
    菩薩身無邊 普現一切處
    常恭敬供養 最勝兩足尊
    香華衆妓樂 幢幡及寶蓋
    恒以深淨心 供養於諸佛
    不離一佛會 普在諸佛所
    於彼大衆中 問難聽受法
    聞法入三昧 一一無量門
    起定亦復然 示現無窮盡
    智慧巧方便 了世皆如幻
    而能現世間 無邊諸幻法
    示現種種色 亦現心及語
    入諸想網中 而恒無所著
    或現初發心 利益於世間
    或現久修行 廣大無邊際
    施戒忍精進 禪定及智慧
    四梵四攝等 一切最勝法
    或現行成滿 得忍無分別
    或現一生繋 諸佛與灌頂
    或現聲聞相 或復現縁覺
    處處般涅槃 不捨菩提行
    或現爲帝釋 或現爲梵王
    或天女圍遶 或時獨宴默
    或現爲比丘 寂靜調其心
    或現自在王 統理世間法
    或現巧術女 或現修苦行
    或現受五欲 或現入諸禪
    或現初始生 或少或老死
    若有思議者 心疑發狂亂
    或現在天宮 或現始降神
    或入或住胎 或佛轉法輪
    或生或涅槃 或現入學堂
    或在采女中 或離俗修禪
    或坐菩提樹 自然成正覺
    或現轉法輪 或現始求道
    或現爲佛身 宴坐無量刹
    或修不退道 積集菩提具
    深入無數劫 皆悉到彼岸
    無量劫一念 一念無量劫
    一切劫非劫 爲世示現劫
    無來無積集 成就諸劫事
    於一微塵中 普見一切佛
    十方一切處 無處而不有
    國土衆生法 次第悉皆見
    經無量劫數 究竟不可盡
    菩薩知衆生 廣大無有邊
    彼一衆生身 無量因縁起
    如知一無量 一切悉亦然
    隨其所通達 教諸未學者
    悉知衆生根 上中下不同
    亦知根轉移 應化不應化
    一根一切根 展轉因縁力
    微細各差別 次第無錯亂
    又知其欲解 一切煩惱習
    亦知去來今 所有諸心行
    了達一切行 無來亦無去
    既知其行已 爲説無上法
    雜染清淨行 種種悉了知
    一念得菩提 成就一切智
    住佛不思議 究竟智慧心
    一念悉能知 一切衆生行
    菩薩神通智 功力已自在
    能於一念中 往詣無邊刹
    如是速疾往 盡於無數劫
    無處而不周 莫動毫端分
    譬如工幻師 示現種種色
    於彼幻中求 無色無非色
    菩薩亦如是 以方便智幻
    種種皆示現 充滿於世間
    譬如淨日月 皎鏡在虚空
    影現於衆水 不爲水所雜
    菩薩淨法輪 當知亦如是
    現世間心水 不爲世所雜
    如人睡夢中 造作種種事
    雖經億千歳 一夜未終盡
    菩薩住法性 示現一切事
    無量劫可極 一念智無盡
    譬如山谷中 及以宮殿
    種種皆響應 而實無分別
    菩薩住法性 能以自在智
    廣出隨類音 亦復無分別
    如有見陽焔 想之以爲水
    馳逐不得飮 展轉更増渇
    衆生煩惱心 應知亦如是
    菩薩起慈愍 救之令出離
    觀色如聚沫 受如水上泡
    想如熱時焔 諸行如芭蕉
    心識猶如幻 示現種種事
    如是知諸蘊 智者無所著
    諸處悉空寂 如機關動轉
    諸界性永離 妄現於世間
    菩薩住眞實 寂滅第一義
    種種廣宣暢 而心無所依
    無來亦無去 亦復無有住
    煩惱業苦因 三種恒流轉
    縁起非有無 非實亦非虚
    如是入中道 説之無所
    能於一念中 普現三世心
    欲色無色界 一切種種事
    隨順三律儀 演説三解脱
    建立三乘道 成就一切智
    了達處非處 諸業及諸根
    界解與禪定 一切至處道
    宿命念天眼 滅除一切惑
    知佛十種力 而未能成就
    了達諸法空 而常求妙法
    不與煩惱合 而亦不盡漏
    廣知出離道 而以度衆生
    於此得無畏 不捨修諸行
    無謬無違道 亦不失正念
    精進欲三昧 觀慧無損減
    三聚皆清淨 三世悉明達
    大慈愍衆生 一切無障礙
    由入此法門 得成如是行
    我説其少分 功徳莊嚴義
    窮於無數劫 説彼行無盡
    我今説少分 如大地一塵
    依於佛智住 起於奇特
    修行最勝行 具足大慈悲
    精勤自安隱 教化諸含識
    安住淨戒中 具諸授記行
    能入佛功徳 衆生行及刹
    劫世悉亦知 無有疲厭想
    差別智總持 通達眞實義
    思惟説無比 寂靜等正覺
    發於普賢心 及修其行願
    慈悲因縁力 趣道意清淨
    修行波羅蜜 究竟隨覺智
    證知力自在 成無上菩提
    成就平等智 演説最勝法
    能持具妙辯 逮得法王處
    遠離於諸著 演説心平等
    出生於智慧 變化得菩提
    住持一切劫 智者大欣慰
    深入及依止 無畏無疑惑
    了達不思議 巧密善分別
    善入諸三昧 普見智境界
    究竟諸解脱 遊戲諸通明
    纒縛悉永離 園林恣遊處
    白法爲宮殿 諸行可欣樂
    現無量莊嚴 於世心無動
    深心善觀察 妙辯能開演
    清淨菩提印 智光照一切
    所住無等比 其心不下劣
    立志如大山 種徳若深海
    如寶安住法 被甲誓願心
    發起於大事 究竟無能壞
    得授菩提記 安住廣大心
    祕藏無窮盡 覺悟一切法
    世智皆自在 妙用無障礙
    衆生一切刹 及以種種法
    身願與境界 智慧神通等
    示現於世間 無量百千億
    遊戲及境界 自在無能制
    力無畏不共 一切業莊嚴
    諸身及身業 語及淨修語
    以得守護故 成辨十種事
    菩薩心初發 及以心周遍
    諸根無散動 獲得最勝根
    深心増勝心 遠離於諂誑
    種種決定解 普入於世間
    捨彼煩惱習 取茲最勝道
    巧修使圓滿 逮成一切智
    離退入正位 決定證寂滅
    出生佛法道 成就功徳號
    道及無量道 乃至莊嚴道
    次第善安住 悉皆無所著
    手足及腹藏 金剛以爲心
    被以慈哀甲 具足衆器仗
    智首明達眼 菩提行爲耳
    清淨戒爲鼻 滅闇無障礙
    辯才以爲舌 無處不至身
    最勝智爲心 行住修諸業
    道場師子坐 梵臥空爲住
    所行及觀察 普照如來境
    遍觀衆生行 奮迅及哮吼
    離貪行淨施 捨慢持淨戒
    不瞋常忍辱 不懈恒精進
    禪定得自在 智慧無所行
    慈濟悲無倦 喜法捨煩惱
    於諸境界中 知義亦知法
    福徳悉成滿 智慧如利劍
    普照樂多聞 明了趣向法
    知魔及魔道 誓願咸捨離
    見佛與佛業 發心皆攝取
    離慢修智慧 不爲魔力持
    爲佛所攝持 亦爲法所持
    現住兜率天 又現彼命終
    示現住母胎 亦現微細趣
    現生及微笑 亦現行七歩
    示修衆技術 亦示處深宮
    出家修苦行 往詣於道場
    端坐放光明 覺悟諸群生
    降魔成正覺 轉無上法輪
    所現悉已終 入於大涅槃
    彼諸菩薩行 無量劫修習
    廣大無有邊 我今説少分
    雖令無量衆 安住佛功徳
    衆生及法中 畢竟無所取
    具足如是行 遊戲諸神通
    毛端置衆刹 經於億千劫
    掌持無量刹 遍往身無倦
    還來置本處 衆生不知覺
    菩薩以一切 種種莊嚴刹
    置於一毛孔 眞實悉令見
    復以一毛孔 普納一切海
    大海無増減 衆生不嬈害
    無量鐵圍山 手執碎爲塵
    一塵下一刹 盡此諸塵數
    以此諸塵刹 復更末爲塵
    如是塵可知 菩薩智難量
    於一毛孔中 放無量光明
    日月星宿光 摩尼珠火光
    及以諸天光 一切皆映蔽
    滅諸惡道苦 爲説無上法
    一切諸世間 種種差別音
    菩薩以一音 一切皆能演
    決定分別説 一切諸佛法
    普使諸群生 聞之大歡喜
    過去一切劫 安置未來今
    未來現在劫 逈置過去世
    示現無量刹 燒然及成住
    一切諸世間 悉在一毛孔
    未來及現在 一切十方佛
    靡不於身中 分明而顯現
    深知變化法 善應衆生心
    示現種種身 而皆無所著
    或現於六趣 一切衆生身
    梵釋護世身 諸天人衆身
    聲聞縁覺身 諸佛如來身
    或現菩薩身 修行一切智
    善入軟中上 衆生諸想網
    示現成菩提 及以諸佛刹
    了知諸想網 於想得自在
    示修菩薩行 一切方便事
    示現如是等 廣大諸神變
    如是諸境界 擧世莫能知
    雖現無所現 究竟轉増上
    隨順衆生心 令行眞實道
    身語及與心 平等如虚空
    淨戒爲塗香 衆行爲衣服
    法繒嚴淨髻 一切智摩尼
    功徳靡不周 灌頂昇王位
    波羅蜜爲輪 諸通以爲象
    神足以爲馬 智慧爲明珠
    妙行爲采女 四攝主藏
    方便爲主兵 菩薩轉輪王
    三昧爲城廓 空寂爲宮殿
    慈甲智慧劍 念弓明利箭
    高張神力蓋 逈建智慧幢
    忍力不動搖 直破魔王軍
    總持爲平地 衆行爲河水
    淨智爲涌泉 妙慧作樹林
    空爲澄淨池 覺分菡萏華
    神力自莊嚴 三昧常娯樂
    思惟爲*采女 甘露爲美食
    解脱味爲漿 遊戲於三乘
    此諸菩薩行 微妙轉増上
    無量劫修行 其心不厭足
    供養一切佛 嚴淨一切刹
    普令一切衆 安住一切智
    一切刹微塵 悉可知其數
    一切虚空界 一沙可度量
    一切衆生心 念念可數知
    佛子諸功徳 説之不可盡
    欲具此功徳 及諸上妙法
    欲使諸衆生 離苦常安樂
    欲令身語意 悉與諸佛等
    應發金剛心 學此功徳行
大方廣佛華嚴經卷第五十九
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]