大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223_ 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev+100] [Prev] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

般若波羅蜜。佛言。無作不可得故。世尊。
空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。空相不可
得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。佛
言。寂滅相不可得故。世尊。背捨波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。八背捨不可得故。世尊。
定波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。九次第定不
可得故。世尊。檀*那波羅蜜是般若波羅蜜。
佛言。慳貪不可得故。世尊。尸羅波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。破戒不可得故。世尊。
羼提波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。忍不
不可得故。世尊。毘梨耶波羅蜜是般若波
羅蜜。佛言。懈怠精進不可得故。世尊。禪
*那波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。定亂不可
得故。世尊。般若波羅蜜是般若波羅蜜。佛
言。癡慧不可得故。世尊。十力波羅蜜是般
若波羅蜜。佛言。一切法不可伏故。世尊。
四無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。道種
智不沒故。世尊。無礙智波羅蜜是般若波
羅蜜。佛言。一切法無障無礙故。世尊。佛
法波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。過一切法
故。世尊。如實説者波羅蜜是般若波羅蜜。
佛言。一切語如實故。世尊。自然波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。一切法中自在故。世尊。
佛波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。知一切
一切種智故
摩訶般若波羅蜜經卷第十

摩訶般若波羅蜜經卷第十
 *後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  聞持品第四十五丹本
耳品
爾時釋提桓因作是念。若善男子善女人得
聞般若波羅蜜經耳者。是人於前世佛作
功徳。與善知識相隨。何況受持親近讀誦
正憶念如説行。當知是善男子善女人多親
近諸佛。能得聽受親近讀誦。乃至正憶念
如説修行能問能答當知是善男子善女入
於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若
波羅蜜不驚不怖不畏。當知是人亦於無
量億劫。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅
蜜。爾時舍利弗白佛言。世尊。若有善男子
善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不
畏。聞已受持親近如説習行。當知是善男
子善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以
故。世尊。是般若波羅蜜甚深。若先世不久
行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。終不
能信解深般若波羅蜜。世尊。若有善男子
善女人呰毀深般若波羅蜜者。當知是人
前世亦*呰毀深般若波羅蜜。何以故。是善
男子善女人聞説深般若波羅蜜時。無
信樂心不清淨。是善男子善女人先世不
不問諸佛及弟子。云何應行檀*那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。云何應修内
空。乃至云何應修無法有法空。云何應修
四念處。乃至云何應修八聖道分。云何應
佛十力。乃至云何應修十八不共法。釋
提桓因語舍利弗。是深般若波羅蜜若有善
男子善女人。不久行檀*那波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅
蜜般若波羅蜜不行内空外空乃至無法有
法空。不行四禪四無量心四無色定。不行
四念處乃至八聖道分。不行佛十力乃至十
八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜
有何可怪。大徳舍利弗。我禮般若波羅蜜。
禮般若波羅蜜是禮一切智。佛告釋提桓
言。如是如是。憍尸迦。禮般若波羅蜜
是禮一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智
皆從般若波羅蜜生。一切智即是般若波羅
蜜。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲住一
切智。當住般若波羅蜜。善男子善女人欲
生道種智。當習行般若波羅蜜。欲斷一切
諸結及習。當習行般若波羅蜜。善男子善女
人欲轉法輪。當習行般若波羅蜜。善男子
善女人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果當習行般若波羅蜜。欲得辟支
佛道。當習行般若波羅蜜。欲教衆生令
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道。當習行般若波羅蜜。若善男子善
女人欲教衆生令得阿耨多羅三藐三菩
提。若欲總攝比丘僧。當習行般若波羅蜜。
釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲行
般若波羅蜜時。云何名住般若波羅蜜
*那波羅蜜梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸
羅波羅蜜檀*那波羅蜜。云何住内空外空
乃至無法有法空。云何住四禪四無量心四
無色定五神通。云何住四念處乃至八聖道
分。云何住佛十力乃至十八不共法。世尊。菩
薩摩訶薩云何習。行般若波羅蜜乃至檀*那
波羅蜜内空乃至十八不共法。佛語釋提桓
因*言。善哉善哉。憍尸迦。汝能樂問是事皆
是佛神力。憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時。若不住色中爲習行般若波羅蜜。
若不住受想行識中爲習行般若波羅蜜。
眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界乃至意
識界亦如是。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不住
般若波羅蜜中。爲習般若波羅蜜。不住禪
*那波羅蜜中爲習禪*那波羅蜜。不住毘
梨耶波羅蜜中爲習毘梨耶波羅蜜。不住
羼提波羅蜜中爲習羼提波羅蜜。不住尸
羅波羅蜜中爲習尸羅波羅蜜。不住檀*那
波羅蜜中爲習檀*那波羅蜜。如是憍尸迦。
是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中。爲
習般若波羅蜜。憍尸迦。不住内空中爲
習内空。乃至不住無法有法空中爲習無
法有法空。不住四禪中爲習四禪。不住
四無量心中爲習四無量心。不住四無色
定中爲習四無色定。不住五神通中爲
習五神通。不住四念處中爲習四念處。
乃至不住八聖道分中爲習八聖道分。不
住佛十力中爲習佛十力。乃至不住十
八不共法中爲。習十八不共法。何以故。憍
尸迦。是菩薩不得色可住可習處。乃至十
八不共法。不得十八不共法可住可習處。
復次憍尸迦。菩薩摩訶薩不習色。若不習
色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦
如是。何以故。是菩薩摩訶薩色前際不可
得中際不可得後際不可得。乃至十八不
共法亦如是。舍利弗白佛言。世尊。是般若
波羅蜜甚深。佛言。色如甚深故。般若波羅
蜜甚深。受想行識如甚深故。般若波羅蜜甚
深。乃至十八不共法亦如是。舍利弗言。世
尊。是般若波羅蜜難可測量。佛言。色難可
測量故。般若波羅蜜難可測量。受想行識
乃至十八不共法難可測量故。般若波羅蜜
難可測量。世尊。是般若波羅蜜無量。佛言。
色無量故般若波羅蜜無量。受想行識乃至
十八不共法無量故般若波羅蜜無量。佛告
舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不
行色甚深。爲行般若波羅蜜。不行受想行
識乃至不行十八不共法甚深。爲行般若
波羅蜜。何以故。色甚深相爲非色。受想行
識乃至十八不共法甚深相。爲非十八不共
法。如是不行爲行般若波羅蜜。舍利弗。若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色難
測量。爲行般若波羅蜜。不行受想行識乃
至不行十八不共法難測量爲行般若波
羅蜜。何以故。色難測量相爲非色。受想
行識乃至十八不共法難測量相。爲非十
八不共法。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時。不行色無量爲行般若波羅蜜。
不行受想行識乃至不行十八不共法無
量爲行般若波羅蜜。何以故。色是無量相
爲非色。受想行識乃至十八不共法無量相
爲非十八不共法。舍利弗白佛言。世尊。是
般若波羅蜜甚深甚深相。難見難解不可
量。不應在新發意菩薩前説。何以故。
新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜。或當驚
怖心生疑悔不信不行。是甚深般若波羅
蜜。當在阿*惟越致菩薩摩訶薩前説。是菩
薩聞是甚深般若波羅蜜。不驚不怖心不
疑悔則能信行。釋提桓因問舍利弗。若在
新發意菩薩摩訶薩前。説是深般若波羅蜜
有何等過。舍利弗報釋提桓因*言。憍尸迦。
若在新發意菩薩前説是深般若波羅蜜。或
當驚怖*呰毀不信。是新發意菩薩或有是
處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜。毀
*呰不信種三惡道業。是業因縁故。久久難
得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因問舍利
弗。頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波
羅蜜不驚不怖者不。舍利弗言。如是憍尸
迦。若有菩薩摩訶薩。聞是深般若波羅蜜
不驚不怖。當知是菩薩得受阿耨多羅
三藐三菩提記不久不過一佛兩佛。佛告
舍利弗。如是如是。是菩薩摩訶薩久發意
行六波羅蜜多供養諸佛。聞是深般若波
羅蜜不驚不怖不畏。聞即受持如般若波
羅蜜中所説行。爾時舍利弗白佛言。世尊。
我欲説譬喩。如求菩薩道善男子善女人。
夢中修行般若波羅蜜入禪定勤精進。具
足忍辱守護於戒行布施。修行内空外空
乃至坐於道場。當知是善男子善女人近阿
耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得
阿耨多羅三藐三菩提。覺時修行般若波羅
蜜入禪定勤精進。具足忍辱守護於戒
行布施。而不疾成阿耨多羅三藐三菩提
坐於道場。世尊。善男子善女人善根成就。
得聞般若波羅蜜受持乃至如説修行。當
知是菩薩摩訶薩久發意種善根。多供養
諸佛與善知識相隨。是人能受持般若波
羅蜜乃至正憶念。當知是人近受阿耨多羅
三藐三菩提記。當知是善男子善女人如阿
*惟越致菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩
提不動轉。能得深般若波羅蜜。得已能受
持讀誦乃至正憶念。世尊。譬如人欲過百
由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道。先見
諸相若放牧者若壃界若園林。如是等諸相
故知近城邑聚落。是人見是相已作是念。
如我所見相當知城邑聚落不遠。心得安
隱不畏賊難惡虫飢渇。世尊。菩薩摩訶薩
亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃
至正憶念。當知近受得阿耨多羅三藐三
菩提記不久。當知是菩薩摩訶薩。不應畏
墮聲聞辟支佛地。是諸先相。所謂甚深般
若波羅蜜得聞得見得受持。乃至正憶念
故。佛告舍利弗。如是如是。汝更樂説者
便説。世尊。譬如人欲見大海發心往趣。不
見樹相不見山相。是人雖未見大海知
大海不遠。何以故。大海處平無樹相無山
相故。如是世尊。菩薩摩訶薩聞是深般若
波羅蜜。受持乃至正憶念時。雖未佛前受
劫數之記若百劫千劫百千萬億劫。是菩薩
自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久何
以故。我得聞是深般若波羅蜜。受持讀誦。
乃至正憶念故。世尊。譬如初春諸樹故葉
已*墮。當知此樹新葉華果出在不久。何以
故。見是諸樹先相故。知今不久華葉果出。
是時閻浮提人見樹先相皆悉歡喜。世尊。
菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜。受持讀
誦乃至正憶念如説行。當知是菩薩善根成
就多供養諸佛。是菩薩應作是念。先世善
根所追趣阿耨多羅三藐三菩薩。以是因
縁故得見得聞是深般若波羅蜜。受持讀
誦乃至正憶念如説行。是中諸天子。曾見佛
者歡喜踊躍。作是念言。先諸菩薩摩訶薩
亦有如是受記先相。今是菩薩摩訶薩受
阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。世尊。譬
如母人懷妊。身體苦重行歩不便。坐起不
安眠食轉少。不憙語言厭本所習。受
苦痛故有異母人見其先相。當知産生不
久。菩薩摩訶薩亦如是。種善根多供養諸
佛久行六波羅蜜。與善知識相隨善根成
就。得聞深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶
念如説行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿
耨多羅三藐三菩提記。不久。佛告舍利弗
*言。善哉善哉。汝所樂説皆是佛力。爾時
須菩提白佛言。希有世尊。諸多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀。善付諸菩薩摩訶薩事。佛
告須菩提。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐
三菩提心安隱多衆生。令無量衆生得樂。
憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道
時。以四事攝無量百千衆生。所謂布施愛
語利益同事。亦以十善道成就衆生。自行
初禪亦教他人令行初禪。乃至自行非有
想非無想處。亦教他人令行乃至非有想
非無想處。自行檀*那波羅蜜亦教他人令
行檀*那波羅蜜。自行尸羅波羅蜜亦教他
人令行尸羅波羅蜜。自行羼提波羅蜜亦
教他人令行羼提波羅蜜。自行毘梨耶波
羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜。自行
禪*那波羅蜜亦教他人令行禪*那波羅
蜜。自行般若波羅蜜亦教他人令行般若
波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜。以方便力
教衆生。令得須陀洹果。自於内不證。教
衆生令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果。自
於内不證。教衆生令得辟支佛道。自於
内不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬
諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地
教他人住阿*惟越致地。自淨佛國土
亦教他人淨佛國土。自成就衆生亦教他
人成就衆生。自得菩薩神通亦教他人令
得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人
淨陀*羅尼門。自具足樂説辯才亦教他人
具足樂説辯才。自受色成就亦教他人受
色成就。自成就三十二相亦教他人成就
三十二相。自成就童眞地亦教他人成就
童眞地。自成就佛十力亦教他人令成就
佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無
所畏。自行十八不共法亦教他人令行
十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行
大慈大悲。自得一切種智亦教他人令
得一切種智。自離一切結使及習亦教他
人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他
*人轉法輪。須菩提白佛言。希有世尊。諸
菩薩摩訶薩大功徳成就。所謂爲一切衆生
行般若波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩
提。世尊。云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若
波羅蜜。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時。不見色増相亦不見減相。不
見受想行識増相亦不見減相。乃至一切
種智不見増相亦不見減相。菩薩摩訶薩
是時具足般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時。不見是法是非法
不見是過去法是未來現在法。不見是善
法不善法有記法無記法。不見是有爲法無
爲法不見欲界色界無色界。不見檀*那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。乃至不見一
切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波
羅蜜。何以故。諸法無相故。諸法空欺誑無
堅固。無覺者無壽命者。須菩提言。世尊。
世尊所説不可思議。佛告須菩提。色不可
思議故所説不可思議。受想行識不可思議
故所説不可思議。六波羅蜜不可思議故所
説不可思議。乃至一切種智不可思議故所
説不可思議。須菩提。若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時。知色是不可思議。受想行識
是不可思議。乃至知一切種智是不可思議。
是菩薩則不能具足般若波羅蜜。須菩提白
佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰當信解者。
佛言。若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種
善根多親近供養諸佛與善知識相隨。是
菩薩能信解深般若波羅蜜。須菩提白佛言。
世尊。云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種善
根多親近供養諸佛。與善知識相隨。佛
言。若菩薩摩訶薩不分別色。不分別色相。
不分別色性。不分別受想行識。不分別識
相。不分別識性。眼耳鼻舌身意。色聲香味
觸法。眼界乃至意識界亦如是。不分別欲
界色界無色界。不分別三界相性。不分別
檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内空乃至無
法有法空。四念處乃至八聖道分佛十力乃
至十八不共法。不分別檀乃至十八不共
相。不分別十八不共法性。不分別
種智。不分別道種智相性。不分別一切種
智。不分別一切種智相。不分別一切種智
性。何以故。須菩提。色不可思議受想行識
不可思議。乃至一切種智不可思議。如是須
菩提。是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種
善根多親近供養諸佛。與善知識相隨。須
菩提白佛言。世尊。色甚深故般若波羅蜜
甚深。受想行識甚深乃至一切種智甚深故
般若波羅蜜甚深。世尊。是般若波羅蜜珍
寶聚。有須陀洹果寶故。有斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩
提寶故。有四禪四無量心四無色定五神通
四念處乃至八聖道分。佛十力四無所畏四
無礙智。大慈大悲十八不共法。一切智一
切種智寶故。世尊。是般若波羅蜜清淨聚。
色清淨故般若波羅蜜清淨聚。受想行識清
淨乃至一切種智清淨故般若波羅蜜清淨
聚。須菩提言。世尊。甚可怪説是般若波羅
蜜時多有留難。佛言。如是如是。須菩提。
是甚深般若波羅蜜多有留佛。以是事故。
善男子善女人若欲書是般若波羅蜜時應
當疾書。若讀誦思惟説正憶念修行時亦應
疾修行。何以故。是甚深般若波羅蜜。若
讀誦思惟説正憶念修行時。不欲令諸難
起故。善男子善女人。若能一月書成當應
勤書。若二月三月四月五月六月七月若一
歳書成亦當勤書。讀誦思惟説正憶念修行。
若一月得成就乃至一歳得成就。應當勤
成就。何以故。須菩提。是珍寶中多有難起
故。須菩提言。世尊。是甚深般若波羅蜜中。
惡魔憙作留難故。不得令書。不得令讀
誦思惟説正憶念修行。佛告須菩提。惡魔雖
欲留難是深般若波羅蜜令不得書讀誦
思惟説正憶念修行。亦不能破壞是菩薩摩
訶薩書般若波羅蜜乃至修行。爾時舍利弗
白佛言。世尊。誰力故令惡魔不能留難菩
薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。佛言。
是佛力故。惡魔不能留難菩薩摩訶薩書
深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗。亦是十方
國土現在諸佛力故。是諸佛擁護念是菩
薩故。令魔不能留難菩薩摩訶薩令不
書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故。十
方*國土中。現在無量無邊阿僧祇諸佛。擁
護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行法
應爾亦無能作留難。舍利弗。善男子善女
人應當作是念。我書是深般若波羅蜜。乃
至修行。皆是十方諸佛力。舍利弗言。世尊。
若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃
至修行。皆是佛力故。當知是人是諸佛所
護。佛言。如是如是。舍利弗。當知若有善
男子善女人。書是深般若波羅蜜乃至修行。
皆是佛力故。當知亦是諸佛所護。舍利弗
言。世尊。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆
識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若
波羅蜜時乃至修行時。佛言。如是如是。
舍利弗。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆
識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若
波羅蜜*時乃至修行時。舍利佛。是中求菩
薩道善男子善女人。若書是深般若波羅蜜。
受持讀誦正憶念如説修行。當知是人近阿
耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗。善男子
善女人書是深般若波羅蜜。受持讀誦乃至
正憶念。是人於深般若波羅蜜多信解相。
亦供養恭敬尊重讃歎是深般若波羅蜜。
華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗。諸佛皆識
皆以佛眼見是善男子善女人。是善男子善
女人供養功徳當得大利益大果報。舍利弗。
是善男子善女人以是供養功徳因縁故終
不墮惡道中。乃至阿*惟越致地終不遠離
諸佛。舍利弗。是善男子善女人是善根因縁
故。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠離六
波羅蜜。終不遠離内空乃至無法有法空。終
不遠離四念處乃至八聖道分。終不遠離
佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。
是深般若波羅蜜佛般涅槃後當至南方*國
土是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是
深般若波羅蜜。當受持讀誦思惟説正憶念
修行。以是善根因縁故終不墮惡道中受
天上人中樂増益六波羅蜜。供養恭敬尊
重讃歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得
涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜從南方當
轉至西方。所在處是中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀
誦思惟説正憶念修行。以是善根因縁故終
不墮惡道*中。受天上人中樂増益六波羅
蜜。供養恭敬尊重讃歎諸佛。漸以聲聞辟
支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波
羅蜜從西方當轉至北方。所在處是中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若波
羅蜜。當受持讀誦思惟説正憶念修行。以是
善根因縁故終不墮惡道*中。受天上人中
樂増益六波羅蜜。供養恭敬尊重讃歎諸
佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利
弗。是深般若波羅蜜是時北方當作佛事。
何以故。舍利弗。我法盛時無滅相。舍利弗。
我已念是善男子善女人。受是深般若波羅
蜜乃至修行。是善男子善女人能書是
若波羅蜜。恭敬供養尊重讃歎華香乃至幡
蓋。舍利弗。是善男子善女人。以是善根因
縁故終不墮惡道*中。受天上人中樂増
益六波羅蜜。供養恭敬尊重讃歎諸佛。漸
以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。何以故。舍
利弗。我以佛眼見是人我亦稱譽讃歎。
十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛。亦以佛
眼見是人亦稱譽讃歎。舍利弗白佛言。世
尊。是深般若波羅蜜後時當在北方廣行
耶。佛言。如是如是。舍利弗。是深般若波
羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗。後時於
北方是善男子善女人。若聞是深般若波羅
蜜。若書受持讀誦思惟説正憶念如説修行。
當知是善男子善女人久發大乘心。多供養
諸佛種善根。久與善知識相隨。舍利弗白
佛言。世尊。後時北方當有幾所善男子善
女人求佛道。書深般若波羅蜜乃至如説
修行。佛告舍利弗。後時北方雖多有求佛
道善男子善女人。少有聞是深般若波羅
蜜不沒不驚不怖不畏。何以故。是人多
親近供養諸佛多諮問諸佛。是人必能具
足般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。具足
四念處。乃至具足十八不共法。舍利弗。是
善男子善女人善根純熟故。能多利益衆
生爲阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我今
爲是善男子善女人説應薩婆若法。過去
諸佛亦爲是善男子善女人説應薩婆若
法。以是因縁故。是人後生時續得阿耨多
羅三藐三菩提心。亦爲他人説阿耨多羅三
藐三菩提法。是善男子善女人皆一心和合。
魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提
心。何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜
者。能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。
是求菩薩道諸善男子善女人。聞是深般若
波羅蜜得大法喜法樂。亦立多人於善根
爲。阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人
於我前立誓願。我行菩薩道時當度無數
百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提
心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。我知
其心我亦隨喜是善男子善女人亦於過
去諸佛前立誓願。我行菩薩道時當度無
數百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩
提心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。諸
過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗。是諸善
男子善女人所爲心大。所受色聲香味觸法
亦大亦能大施。能大施已種大善根。種大
善根已得大果報。爲攝衆生故受身。能
於衆生中捨内外所有物。以是善根因縁。
發願欲生他方國土現在諸佛説深般若
波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜
已。亦於彼示教利喜百千萬億衆生。令發
阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗白佛言。希
有世尊。佛於過去未來現在法。無法不知。
無法如相不知。衆生之行無事不知。今佛
悉知過去諸佛及菩薩聲聞。亦知今現在十
方諸佛國土菩薩及聲聞。亦知未來諸佛及
菩薩聲聞。世尊。未來世有善男子善女人
勤求六波羅蜜。受持讀誦乃至修行。有得
有不得。佛告舍利弗。若善男子善女人一心
精進勤求。當得應六波羅蜜諸經。舍利弗
白佛言。善男子善女人如是勤行者。得是
應六波羅蜜深經耶。佛語舍利弗。是善
男子善女人得是應六波羅蜜深經。何以
故。善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提
故。與衆生説法示教利喜令住六波羅蜜。
以是因縁故。是善男子善女人後身轉生。
易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜
所説修行精勤不息。乃至淨佛國土成就
衆生。得阿耨多羅三藐三菩提
  *摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六
爾時慧命須菩提白佛言。世尊。是善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波
羅蜜成就衆生淨佛國土。佛已讃歎説其
功徳。世尊。云何是善男子善女人求於佛
道生諸留難。佛告須菩提。樂説辯不即生。
當知是菩薩魔事。須菩提言。世尊。何因縁
故。樂説辯不即生是菩薩魔事。佛言。有
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。難具足六
波羅蜜。以是因縁故樂説辯不即生是菩
薩魔事。復次須菩提。樂説辯卒起。當知亦
是菩薩魔事。世尊。何因縁故。樂説*辯卒起
復是魔事。佛言。菩薩摩訶薩行檀*那波羅
蜜乃至般若波羅蜜著樂説法。以是因縁
故樂脱*辯卒起。當知是菩薩魔事。復次須
菩提。書是般若波羅蜜經時偃蹇慠慢。當
知是菩薩魔事。復次須菩提。書是經時戲
笑亂心。當知是菩薩魔事。復次須菩提。若
書是經時輕笑不敬。當知是菩薩魔事。復
次須菩提。若書是經時心亂不定。當知是
菩薩魔事。復次須菩提。書是經時各各不
和合。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。善
男子善女人作是念。我不得是經中滋味
便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。復次須菩
提。受持般若波羅蜜讀誦説若正憶念時
偃*蹇慠慢。當知是*爲菩薩魔事。復次須
菩提。若受持般若波羅蜜經時。親近正憶
念時轉相形笑。當知是*爲菩薩魔事。復次
須菩提。若受持般若波羅蜜經讀誦正憶念
修行時共相輕蔑。當知是爲菩薩魔事。若
受持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念時散
亂心。當知是爲菩薩魔事。若受持般若波
羅蜜讀誦*乃至正憶念時心不和合。當知
是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。世尊
説善男子善女人作是念。我不得經中滋
味便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。世尊。
何因縁故。菩薩不得經中滋味便棄捨去。
佛言。是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅
蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜
尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。是人聞説是般
若波羅蜜。便從座起作是念言。我於般若
波羅蜜中無記心不清淨。便從座起去。當
知是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。
何因縁故不與受記。聞説是般若波羅蜜
時便從座起去。佛告須菩提。若菩薩未入
法位中。諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩
提記。復次須菩提。聞説般若波羅蜜時。菩
薩作是念。我是中無名字心不清淨。當知
是*爲。菩薩魔事。須菩提言。何因縁故是深
般若波羅蜜中不説是菩薩名字。佛言。未
受記菩薩諸佛不記名字。復次須菩提。是
菩薩摩訶薩作是念。是般若波羅蜜中。無
我生處名字若聚落城邑。是人不欲聽聞般
若波羅蜜。便從會中起去。是人如所起
念時念念却一劫。補當更勤精進求阿
耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩學餘
經棄捨般若波羅蜜終不能至薩婆若。善
男子善女人爲捨其根而攀枝葉。當知是
*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。何等
是餘經。善男子善女人所學不能至薩婆
若。佛言。是聲聞所應行經。所謂四念處四
正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。
空無相無作解脱門。善男子善女人住是中
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。
是名聲聞所行不能至薩婆若。如是善男
子善女人。捨般若波羅蜜親近是餘經。何
以故。須菩提。般若波羅蜜中出生諸菩薩
摩訶薩。成就世間出世間法。須菩提。菩薩摩
訶薩學般若波羅蜜時。亦學世間出世間
法。須菩提。譬如狗不從大家求食反從
作務者索。如是須菩提。當來世有善男子
善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉。取聲
聞辟支佛所應行經。當知是*爲菩薩魔事。
須菩提。譬如有人欲得見象見已反觀
其跡。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。佛言。諸求佛道善男子
善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨
去。取聲聞辟支佛所應行經。須菩提。當知
是*爲菩薩魔事。須菩提。譬如人欲見大
海反求牛跡水。作是念。大海水能與此等
不。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須
菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道
善男子善女人亦如是。得深般若波羅蜜
棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經。當知是
亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提。譬如工匠若
工匠弟子。欲擬作帝釋勝殿而揆則日
月宮殿。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。如是須菩提。當來世有
薄福徳善男子善女人求佛道者。得是深
般若波羅蜜便棄捨去。於聲聞辟支佛所
應行經中求薩婆若。須菩提。於汝意云
何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。
當知亦是菩薩魔事。須菩提。譬如有人欲
見轉輪聖王見而不識。後見諸小國王取
其相貌。如是言轉輪聖王與此何異。須菩
提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲
不黠。須菩提。當來世有薄福徳善男子善女
人求佛道者。得是深般若波羅蜜棄捨去。
取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。須
菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提
言。爲不黠。當知是爲菩薩魔事須菩提。
譬如飢人得百味食棄捨去。反食六十日
穀飯。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道
善男子善女人。得聞深般若波羅蜜。棄捨
去。取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。
於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不
黠。當知是亦菩薩魔事。須菩提。譬如人得
無價摩尼珠反持比水精珠。須菩提。於汝
意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。
佛言。當來世有求佛道善男子善女人。得
聞深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛
所應行經持求薩婆若。是人爲黠不。須菩
提言。爲不黠。當知是亦菩薩魔事。復次須
菩提。是求佛道善男子善女人。書是深般
若波羅蜜時。樂説不如法事。不得書成
般若波羅蜜。所謂樂説色聲香味觸法。樂
説持戒禪定無色定。樂説檀*那波羅蜜
乃至般若波羅蜜。樂説四念處乃至阿耨
多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。是般若波
羅蜜中無樂説相。須菩提。般若波羅蜜不可
思議相。般若波羅蜜不生不滅相。般若波羅
蜜不垢不淨相。般若波羅蜜不亂不散相。般
若波羅蜜無説相。般若波羅蜜無言無義相。
般若波羅蜜無所得相。何以故。須菩提。般
若波羅蜜中無是諸法。須菩提。若有善男子
善女人求菩薩道者。書是般若波羅蜜經
時。以是諸法散亂心。當知亦是菩薩魔事。
須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜可書
耶。佛言。不可書。何以故。般若波羅蜜自
性無故。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。乃至一切種
智自性無故。若自性無是不名爲法。無法
不能書無法。須菩提。若求菩薩道善男子
善女人作是念。無法是深般若波羅蜜。當知
即是菩薩魔事。世尊。是求菩薩道善男子
善女人。用字書般若波羅蜜。自念我書是
般若波羅蜜以字著般若波羅蜜。當知
是菩薩魔事。何以故。世尊。是般若波羅蜜
無文字。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜無有文字。
世尊。色無文字受想行識無文字。乃至一
切種智無文字。世尊。若求菩薩道善男子
善女人。著無文字般若波羅蜜。乃至著無
文字一切種智。當知是亦菩薩魔事。讀誦
説正憶念如説修行亦如是。復次須菩提。求
佛道善男子善女人。書是般若波羅蜜時。
國土念起聚落念起城郭念起方念起。若
毀謗其師起念。若念父母及兄弟姊
妹諸餘親里。若念賊若念旃陀羅。若念衆
女若念婬女。如是等種種諸餘異念。留難
惡魔復益其念。破壞書般若波羅蜜。破壞
讀誦説正憶念如説修行。須菩提。當知是亦
菩薩魔事。復次須菩提。求佛道善男子善女
人。得名譽恭敬布施供養。所謂衣服飮食
臥床疾藥種種樂具善男子善女人書*是
般若波羅蜜經受讀誦乃至正憶念時。
著是事不得書成般若波羅蜜乃至正憶
念。當知是亦菩薩魔事。復次須菩提。求佛
道。善男子善女人書般若波羅蜜。乃至如説
修行時。惡魔方便持諸餘深經與是菩薩
摩訶薩。有方便力者。不應貪著惡魔所
與諸餘深經。何以故。是經不能令人至
薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是
諸餘深經。便捨深般若波羅蜜。須菩提。我
是般若波羅蜜中廣説諸菩薩摩訶薩方便
道。諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提
今善男子善女人求菩薩道捨是深般若波
羅蜜。於魔所與聲聞辟支佛深經中求方
便道。當知亦是菩薩魔事
摩訶般若波羅蜜經卷第十摩訶般若波羅蜜經卷第十
 *後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  過品第四十丹兩不
和合品
復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜
讀誦問義正憶念。説法人懈惰不欲爲説。
當知是爲菩薩魔事。須菩提。説法之人心
不懈惰。欲令書持般若波羅蜜。聽法者不
欲受之。二心不和。當知是爲魔事。復次
須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦
乃至正憶念。説法者欲至他方。當知是爲
魔事。須菩提。説法人欲令書持般若波羅
蜜。聽法者欲至他方。二心不和。當知是
爲魔事。復次須菩提。説法人貴重布施衣
服飮食臥具醫藥資生之物。聽法人少欲知
足行遠離行。攝念精進一心智慧。兩不和
合。不得書持般若波羅蜜受持讀誦問義
正憶念。當知是爲魔事。須菩提。説法人少
欲知足行遠離行。攝念精進一心智慧。聽
法者貴重布施衣服飮食臥具醫藥資生之
物。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦
問義正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。
説法者受十二頭陀。一作阿蘭若。二常乞
食。*三納衣。*四一坐食。*五節量食*六中
後不飮漿。七塚間住。*八樹下住。*九露地
住。*十常坐不臥。*十一次第乞食。*十二但
三衣。聽法人不受十二頭陀。不作阿*蘭
若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書
持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是爲
魔事。須菩提。聽法者受十二頭陀。作阿*蘭
若。乃至但受三衣。説法人不受十二頭陀。
不作阿蘭若。乃至不受但三衣。兩不和
合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶
念。當知是爲魔事。復次須菩提。説法者有
信有善。欲書深般若波羅蜜乃至正憶
念。聽法者無信破戒惡行。不欲書受深般
若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。須
菩提。聽法者有信有善持戒。説法者無信
破戒惡行。兩不和合。當知是爲魔事。復次
須菩提。説法者能一切施心不慳惜。聽法
悋惜不捨。當知是爲魔事。須菩提。聽
法者一切能施心不慳惜。説法者悋法不
施。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃
至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。聽
法者欲供養説法人衣服飮食臥具醫藥資
生所須説法者不欲受之。當知是爲魔事。
須菩提。説法者欲供給聽法人衣服乃至
資生所須。聽法者不欲受之。兩不和合。不
得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是
爲魔事復次須菩提。説法者易悟。聽法人
闇鈍。當知是爲魔事。須菩提。聽法者易悟。
説法人闇鈍。兩不和合。不得書持般若波
羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須
菩提。説法者知十二部經次第義。所謂修
妬路乃至優波提舍。聽法者不知十二部
經次第義。當知是爲魔事。聽法者知十二
部經次第義。説法人不知十二部經次第義。
兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正
憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。説法者。
成就六波羅蜜。聽法人不成就六波羅蜜。
兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正
憶念。當知是爲魔事。聽法者有六波羅蜜。
説法人無六波羅蜜。兩不和合。不得書深
般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。
復次須菩提。説法者於六波羅蜜有方便
力。聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和
合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。
當知是爲魔事。聽法者於六波羅蜜有方
便力。説法人於六波羅蜜無方便方。兩不
和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。
當知是爲魔事。復次須菩提。説法者得陀
羅尼。聽法人無陀羅尼。兩不和合。不得書
深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔
事。聽法者得陀羅尼。説法者無陀羅尼。兩
不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶
念。當知是爲魔事。復次須菩提。説法者欲
令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。聽
法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶
念。兩不和合。不得書般若波羅蜜乃至
正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲書讀誦
説般若波羅蜜。説法者不欲令書般若波
羅蜜乃至不欲令説。兩不和合。不得書
深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔
事。復次須菩提。説法者離貪欲瞋恚睡眠
掉悔疑。聽法人貪欲瞋恚睡眠*掉悔疑。當
知是爲魔事。聽法者離貪欲瞋恚睡眠*掉
悔疑。説法人貪欲瞋恚睡眠*掉悔疑。兩不
和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。
當知是爲魔事。復次須菩提。書是深般若
波羅蜜乃至正憶念時。或有人來説三惡
道中苦劇。汝何不於是身盡苦速入涅
槃。何用是阿耨多羅三藐三菩提爲。兩不
和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。
當知是爲魔事。復次須菩提。書是深般若
波羅蜜受持讀誦説正憶念時。或有人來讃
四天王諸天。讃三十三天夜摩天兜率陀天
化樂天他化自在天梵天乃至非有想非無想
天。讃初禪乃至非有想非無想定。作是言。
善男子。欲界中受五欲快樂。色界中受禪生
樂。無色界中受寂滅樂。是事亦無常苦空無
我。變相盡相散相離相滅相。汝何不於是身
中取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道。何用是世間生死中受種種苦
求阿耨多羅三藐三菩提爲。兩不和合。不
得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是
爲魔事。復次須菩提。説法者一身無累自在
無礙。聽法人多將人衆。兩不和合。不得書
深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔
事。聽法者一身無累自在無礙。説法者多將
人衆。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃
至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。説
法者如是言。汝能隨我意者。當與汝般若
波羅蜜令書讀誦説正憶念。若不隨我意
者則不與汝。兩不和合。不得書深般若波
羅蜜讀誦説正憶念。當知是爲魔事。復次
須菩提。聽法者欲得追隨如其意。説法者
不聽。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃
至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。説
法者欲得財利故。與般若波羅蜜令書持
乃至正憶念。聽法者以是因縁故不欲從
受。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至
正憶念。當知是爲魔事。聽法者爲財利故。
欲書深般若波羅蜜讀誦説。説法者以是
因縁故不欲與。兩不和合。不得書深般
若波羅蜜讀誦説。當知是爲魔事。復次須
菩提。説法者欲至他方危命之處。聽法者不
欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅
蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。聽法者欲
至他方危命之處。説法者不欲去。兩不和
合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當
知是爲魔事。復次須菩提。説法者欲至他
方飢餓穀貴無水之處。聽法者不欲隨去。兩
不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶
念。當知是爲魔事。聽法者欲至他方飢餓
穀貴無水之處。説法者不欲去。兩不和合。
不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知
是爲魔事。復次須菩提。説法者欲至他方
豐樂之處。聽法者欲隨從去。説法者言。善
男子。汝爲利養故追隨我。汝善自思惟。若
得若不得無令後悔。以是小因縁故兩
不和合。聽法者聞之心厭作是念。是爲
逆。不欲與我相隨。便即止不去。兩不和
合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當
知是爲魔事。復次須菩提。説法者欲過曠
野。賊怖旃陀羅怖獵師怖惡獸毒蛇怖。聽法
者欲隨逐去。説法者言。善男子。汝何用到
彼。彼中多有諸怖賊怖乃至毒蛇怖。聽法
者聞之知其不欲與般若波羅蜜書持乃
至正憶念。心厭不欲追隨。以是少因縁故
兩不和合。當知是爲魔事。復次須菩提。説
法者多有檀越數往問訊。以是因縁故。語
聽法者。我有因縁應往到彼。聽法人知
其意便止不去。兩不和合。不得書深般
若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復
次須菩提。惡魔作比丘形像來。方便破壞
般若波羅蜜。不得令書持讀誦説正憶念。
須菩提白佛言。世尊。何因縁故。惡魔作比
丘形像。方便破壞般若波羅蜜。不得令書
持乃至正憶念。佛言。惡魔作比丘形像來
壞善男子善女人心。令遠離般若波羅蜜
作是言。如我所説經即是般若波羅蜜。此
經非般若波羅蜜。須菩提。是中破壞諸比
丘時。有未受記菩薩便墮疑惑。墮疑
*惑故不得書深般若波羅蜜。不受不
持乃至不作正憶念。兩不和合。不得
書成般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲
魔事。復次須菩提。惡魔作比丘身。到菩薩
所如是言。若菩薩行般若波羅蜜。於實際
作證得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果。得辟支佛道。以是不和合。不得書
般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。
復次須菩提。説是深般若波羅蜜時。多有
魔事起留難般若波羅蜜是爲魔事。菩薩
摩訶薩應當覺知知已遠離。須菩提言。世
尊。何等是魔事留難。菩薩應當覺知知已
遠離。佛言。似般若波羅蜜諸魔事起。似
那波羅蜜似毘梨耶波羅蜜似羼提波
羅蜜似尸羅波羅蜜似檀*那波羅蜜魔事
起。菩薩應當覺知知已遠離。復次須菩提。
聲聞辟支佛所應行經。是菩薩摩訶薩
當知是魔事而遠離之。復次須菩提。内空
外空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道
分。空無相無作解脱門。用是法得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。
如是等諸經。惡魔作比丘形像。方便與菩
薩摩訶薩以是不和合故。不得書深般
若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復
次須菩提。惡魔作佛身金色丈光。到菩薩
所是菩薩貪著。貪著因縁故耗減薩婆若。
以是不和合故。不得書般若波羅蜜乃
至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡
魔作佛身及比丘僧到菩薩前。是菩薩起
貪著意作是念。我於當來世亦當如是從
比丘僧爲説法。是菩薩貪著魔身故。耗減
薩婆若。不得書成般若波羅蜜。當知是爲
魔事。復次須菩提。惡魔化作無數百千萬億
菩薩。行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。
指示善男子善女人。善男子善女人見已貪
著。貪著故耗減薩婆若。不得書深般若波
羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。何以故。
是深般若波羅蜜中。無有色無有受想行
識。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是
般若波羅蜜若無有色。乃至無阿耨多羅
三藐三菩提。是中無佛無聲聞無辟支佛
無菩薩。何以故。一切諸法自性空故。復次
須菩提。善男子善女人書是深般若波羅
蜜。受讀誦説正憶念時多有留難起。須菩提。
譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃車&T027012;瑪瑙珊
瑚等多難多賊。如是須菩提。善男子善女
人。書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。
賊多留難起。須菩提白佛言。如是世尊。閻
浮提中珍寶。金銀琉璃車&T027012;瑪瑙珊瑚等多
賊多難。世尊。善男子善女人亦如是。書
是深般若波羅蜜乃至正憶念時。多留難
起多有魔事。何以故。是愚癡人爲魔所使。
善男子善女人書是深般若波羅蜜。乃至正
憶念時破壞令遠離。世尊。是愚癡人少智
少慧。是善男子善女人書*深般若波羅蜜。
乃至正憶念時。破壞令遠離。是愚癡人心不
樂大法。是故不書是深般若波羅蜜不受
不讀不誦。不正憶念不如説修行。亦壞
他人令不得書深般若波羅蜜乃至如説
修行。佛言。如是如是。須菩提。新發大乘
意善男子善女人爲魔所使。不種善根不
供養諸佛。不隨善知識故。不書*深般若
波羅蜜。乃至不正憶念而作留難。是善男
子善女人少智少慧心不樂大法。是故不
能書是深般若波羅蜜乃至正憶念。魔事
起故。須菩提。若善男子善女人能書是深般
若波羅蜜。乃至正憶念時魔事不起。能具
足禪*那波羅蜜乃至檀*那波羅蜜。能具足
四念處乃至一切種智。須菩提當知。佛力故
是善男子善女人能書是深般若波羅蜜乃
至正憶念。亦能具足禪*那波羅蜜乃至檀
那波羅蜜。具足内空乃至無法有法空。具
足四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種
智。須菩提。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。
亦助是善男子善女人。令得書是深般若
波羅蜜乃至正憶念。十方阿惟越致諸菩薩
摩訶薩亦擁護祐助是善男子善女人。書
深般若波羅蜜乃至正憶念
  摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十
佛告須菩提。譬如母人有子若五若十若二
若三十若四十若五十若百若千。母中得
病。諸子各各勤求救療。作是念。我等云何
令母安隱無諸苦患不樂之事。風寒冷熱
蚊虻蛇蚖侵犯母身是我等憂。其諸子等常
求樂具供養其母。所以者何。生育我等示
我世間。如是須菩提。佛常以佛眼視是深
般若波羅蜜。何以故。是深般若波羅蜜能示
世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深。
般若波羅蜜。何以故。是深般若波羅蜜能生
諸佛。能與諸佛一切智。能示世間相。以是
故。諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又
以般若波羅蜜能生禪那波羅蜜乃至檀
*那波羅蜜。能生内空乃至無法有法空。能
生四念處乃至八聖道分。能生佛十力乃至
一切種智。如是般若波羅蜜能生須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛。須菩提。
所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提今得
當得。皆因深般若波羅蜜因縁故得。須菩
提。若求佛道善男子善女人。當書是深般
若波羅蜜乃至正憶念。諸佛常以佛眼視
是人。須菩提。是求菩薩道善男子善女人。
諸十方佛常守護。令不退阿耨多羅三藐
三菩提。須菩提白佛言。如世尊所説。般若
波羅蜜能生諸佛。能示世間相。世尊。般若
波羅蜜云何能生諸佛。云何能示世間相。云
何諸佛從般若波羅蜜生。云何諸佛説世間
相。佛告須菩提。是深般若波羅蜜中生佛十
力乃至十八不共法一切種智。須菩提。得是
諸法因縁故名爲佛。須菩提。以是故深般
若波羅蜜能生諸佛。須菩提。諸佛説五陰
是世間相。須菩提言。世尊。云何深般若波
羅蜜中説五陰相。云何深般若波羅蜜
示五陰如。須菩提。般若波羅蜜不示五陰
破。不示五陰壞不示生不示滅。不示垢
不示淨。不示増不示減。不示入不示
出。不示過去不示未來不示現在。何以
故。空相不破不壞。無相相無作相不破不
壞。不起法不生法無所有法性法不破不
壞。相如是示。如是須菩提。佛説深般若
波羅蜜能示世間相。復次須菩提。諸佛因
般若波羅蜜。悉知無量無邊阿僧祇衆生心
所行。須菩提。是深般若波羅蜜中。無衆生
無衆生名。無色無色名。無受想行識無
受想行識名。無眼乃至無意。無眼識乃
至無意識。無眼觸乃至無意觸。乃至無一
種智。無一切*種智名。如是須菩提。
深般若波羅蜜能示世間相。須菩提。是深般
若波羅蜜亦不示色。不示受想行識。乃至
不示一切種智。何以故。須菩提。是深般若
波羅蜜中尚無般若波羅蜜。何況色乃至一
切種智。復次須菩提。所有衆生名數。若有
色若無色。若有想若無想。若非有想若非無
想。若此間國土若遍十方國土。是諸衆生
若攝心若亂心。是攝心亂心佛如實知。須
菩提。云何佛知衆生攝心亂心相。以法相
故知。用何等法相故知。須菩提。是法相中
尚無法相相。何況有攝心亂心。須菩提。以
是法相故。佛知衆生攝心亂心。復次須菩
提。佛知衆生攝心亂心。云何知。須菩提。以
盡相故知。以無染相故知。以滅相故知。
以斷相故知。以寂相故知。以離相故知。
如是須菩提。佛因般若波羅蜜。知衆生攝
心亂心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜知
衆生染心。如實知染心瞋心癡心如實知瞋
心癡心。須菩提白佛言。世尊。云何佛知衆
生染心。如實知染心。瞋心癡心如實知瞋
心癡心。佛告須菩提。染心如實相則無染心
相。何以故。如實相中心心數法尚不可得。
何況當得染心不染心。須菩提。瞋心癡心如
實相。則無瞋心無癡*心相。何以故。如
實相中心心數法尚不可得。何況當得瞋
心不瞋心癡心不癡心。如是須菩提。佛因般
若波羅蜜。衆生染心如實知染心。瞋心癡心
如實知瞋心癡心。復次須菩提。佛因般若
波羅蜜。衆生無染心。如實知無染心。無瞋心
無癡心。如實知無瞋心無癡心。須菩提白
佛言。世尊。云何衆生無染心如實知無染
心。無瞋心如實知無瞋心。無癡心如實知無
癡心。佛告須菩提。是心無染相中。染相不
染相不可得。何以故。須菩提。二心不倶
故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無
染心如實知無染心。須菩提。是無瞋心無癡
心相中。癡心不癡心不可得。何以故。二心
不倶故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆
生無瞋心無癡心如實知。復次須菩提。佛因
般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。須菩
提白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是
衆生廣心如實知廣心。須菩提。佛知諸衆生
心相不廣不狹不増不減不來不去。心相
離故是心不廣不狹乃至不來不去。何以
故。是心性無故。誰作廣誰作狹乃至來去。
如是須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣
心如實知廣心。復次須菩提。佛因般若波
羅蜜。是衆生大心如實知大心。須菩提白佛
言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生大
心如實知大心。佛告須菩提。佛因般若波
羅蜜。不見衆生心來相去相。不見衆生心
生相滅相住異相。何以故。是諸心性無故。
誰來誰去誰生滅住異。如是須菩提。佛因
般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。復次
須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實
知無量心。須菩提白佛言。世尊。云何佛因
般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。佛
告須菩提。佛因般若波羅蜜。知是衆生心
不見住不見不住。何以故。是無量心相無
依止故。誰有住不住處。如是須菩提。佛
因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。
復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見
心如實知不可見心。須菩提白佛言。世尊。
云何佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實
知不可見心。佛告須菩提。衆生心是無相。
佛如實知無相。自相空故。復次須菩提。佛
知衆生心五眼不能見。如是須菩提。佛因
般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見
心。復次須菩提。佛因深般若波羅蜜。
生心數出沒屈申如實知。世尊。云何佛因
*深般若波羅蜜。衆生心數出沒屈申如實知。
佛言。一切衆生心數出沒屈申等。皆依色
受想行識生。須菩提。佛於是中知衆生心
數出沒屈申。所謂神及世間常。是事實餘妄
語。是見依色。神及世間無常。是事實餘妄
語。是見依色。神及世間常亦無常。是事實
餘妄語。是見依色。神及世間非常非無常。是
事實餘妄語。是見依色。神及世間常。是事
實餘妄語。是見依受。神及世間無常。是事
實餘妄語。是見依受。神及世間常亦無常。
是事實餘妄語。是見依受。神及世間非常
非無常。是事實餘妄語。是見依受。神及世
間常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間
無常。是事實餘妄語。是見依想。神及世間
常亦無常。是事實餘妄語。是見依想。神及
世間非常非無常。是事實餘妄語。是見依想。
神及世間常。是事實餘妄語。是見依行。神
及世間無常。是事實餘妄語。是見依行。神
及世間常亦無常。是事實餘妄語。是見依行。
神及世間非常非無常。是事實餘妄語。是見
依行。神及世間常。是事實餘妄語。是見依
識。神及世間無常。是事實餘妄語。是見依
識。神及世間常亦無常。是事實餘妄語。是
見依識。神及世間非常非無常。是事實餘妄
語。是見依識。世間有邊。是事實餘妄語。
是見依色。世間無邊。是事實餘妄語。是見
依色。世間有邊無邊。是事實餘妄語。是見
依色。世間非有邊非無邊。是事實餘妄語。是
見依色。依受想行識亦如是。神即是身是
見依色。神異身異是見依色。依受想行識
亦如是。死後有如去。是事實餘妄語。是見
依色。死後無如去。是事實餘妄語。是見依
色。死後或有如去或無如去。是事實餘妄
語。是見依色。死後非有如去非無如去。是
事實餘妄語。是見依色。依受想行識亦如
是。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生出
沒屈申如實知。復次須菩提。佛知色相。云
何知色相。知色如如相不壞。無分別無
相無憶無戲論無得。色相亦如是。須菩
提。佛知受想行識相。云何知受想行識相
知識如如相不壞。無分別無相無憶無
戲論無得。受想行識相亦如是。如是須菩
提。佛知衆生如相及衆生心數出沒屈申如
相。是五陰如相諸行如相。*即是一切法
如相。何等是一切法如相。所謂六波羅蜜如
相。六波羅蜜如相即是三十七品如相。三十
七品如相即是十八空如相。十八空如相即
是八背捨如相。八背捨如相即是九次第定
如相。九次第定如相即是佛十力如相。佛
十力如相即是四無所畏四無礙智大慈
大悲乃至十八不共法如相。十八不共法如
相即是一切種智如相。一切種智如相即是
善法不善法。世間法出世間法。有漏法無
漏法如相。有漏法無漏法如相。即是過去
未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如
相。即是有爲法無爲法如相。有爲法無爲
法如相。即是須陀洹果如相。須陀洹果如
相。即是斯陀含果如相。斯陀含果如相。即
是阿那含果如相。阿那含果如相。即是阿羅
漢果如相。阿羅漢果如相。即是辟支佛道如
相。辟支佛道如相。即是阿耨多羅三藐三菩
提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相。即是諸
佛如相。諸佛如相皆是一如相。不二不別
不盡不壞。是名一切諸法如相。佛因般若
波羅蜜得是如相。以是因縁故。般若波羅
蜜能生諸佛能示世間相。如是須菩提。佛
知一切法如相。非不如相不異相。得是如
相故佛名如來。須菩提白佛言。世尊。是諸
法如相。非不如相不異相甚深。世尊。諸佛
用是如。爲人説阿耨多羅三藐三菩提。世
尊。誰能信解是者。唯有阿*惟越致菩薩及
具足正見人漏盡阿羅漢。何以故。佛得是
甚深如法爲人説故佛告須菩提。是如無
盡相故甚深。須菩提言。何法無盡相故甚深。
佛言。一切法無盡故。如是須菩提。佛得
是一切諸法如已。爲衆生説
  摩訶般若波羅蜜經問相品第四十九
爾時三千大千世界中。所有欲界天子色界
天子。遙散華香來至佛所。頂禮佛足
一面住。白佛言。世尊。所説般若波羅蜜
甚深。何等是深般若波羅蜜相。佛告欲界色
界諸天子。諸天子。空相是深般若波羅蜜
相。無相無作無起無生無滅無垢無淨。無所
有法無相。無所依止虚空相。是深般若波羅
蜜相。諸天子。如是等相是深般若波羅蜜
相。佛爲衆生用世間法故説。非第一義。
諸天子。如是諸相一切世間天人阿修羅不
能破壞。何以故。是一切世間天人阿修羅。
亦是相故。諸天子。相不能破相。相不能
知相。相不能知無相。無相不能知相。是
相是無相。相無相皆無所有。謂相知
者知法皆不可得故。何以故。諸天子。是諸
相非色作。非受想行識作。非檀那波羅蜜
作。非尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜作。非内空作
非外空作。非内外空作。非無法空*作非
有法空*作。非無法有法空作。非四念處作。
乃至非一切種智作。諸天子。是相非人所
有。非非人所有。非世間非出世間。非有
漏非無漏。非有爲非無爲。佛復告諸天
子。譬如有人問何等是虚空相。此人爲正
問不。諸天子言。世尊。此不正問。何以故。
世尊。是虚空無有相可説。虚空無爲無
起故。佛告欲界色界諸天子。有佛無佛相
性常住。佛得如實相性故。名爲如來。諸天
子白佛言。世尊。世尊所得諸相性甚深。得
是相故得無礙智。住是相中以般若波羅
蜜集諸法自相。諸天子言。希有世尊。是深
般若波羅蜜是諸佛常所行道處。行是
得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐
三菩提已。通達一切法相若色相若受想行
識相。乃至一切種智相。佛言如是如是。諸
天子。惱壞相是色相。佛得是無相。覺者受
相。取者想相。起作者行相。了別者識相。佛
得是無相。能捨者檀*那波羅蜜相。無熱惱
尸羅波羅蜜相。不變異者羼提波羅蜜相。
不可伏者毘梨耶波羅蜜相。攝心者禪那波
羅蜜相。捨離者般若波羅蜜相。佛得是無相。
心無所嬈惱者。是四禪四無量心四無色定
相。佛得是無相。出世間者三十七品相。佛
得是無相。苦者無作脱門相。集者空脱門
相。寂滅者無相脱門相。佛得是無相。勝者
十力相。不恐怖者無所畏相。遍知者四無礙
智相。餘人無得者十八不共法相。佛得是
無相。愍念衆生者大慈大悲相。實者無
謬相。無所取者常捨相。現了知者一切種
智相。佛得是無相。如是諸天子。佛得一切
諸法無相。以是因縁故。佛名無礙智。爾時
佛告須菩提。般若波羅蜜是諸佛母。般若波
羅蜜能示世間相。是故佛依止是法行。供
養恭敬尊重讃歎是法。何等是法。所謂般
若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住。恭敬
供養尊重讃歎是般若波羅蜜。何以故。是
般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人正
問知作人者。正答無過於佛。何以故。須
菩提。佛知作*人故。須菩提。佛所乘來法
佛所從來道。得阿耨多羅三藐三菩提是
乘是道。佛還恭敬供養尊重讃*歎受持守護。
須菩提。是名佛知作人。復次須菩提。佛知
一切法無作相。作者無所有故。一切法無
相。形事不可得故。須菩提。佛因般若波
羅蜜知一切法無作相。以是因縁故
知作*人。復次須菩提。佛因般若波羅蜜得
一切法不生以無所得故。以是因縁故。
般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。須菩
提言。世尊。若一切法無知者無見者。云何
般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。佛告
須菩提。如是如是。一切法實無知者無
見者。云何無知者無見者。一切法空虚誑
不堅固。是故一切法。無知者無見者。復次
須菩提。一切法云何無知者無見者。一切
法無依止無所繋。以是故一切法無知者
無見者。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸
佛能示世間相。不見色故示世間相。不
見受想行識故示世間相。乃至不見一切
種智故示世間相。如是須菩提。般若波羅
蜜能生諸佛能示世間相。須菩提言。世尊。
云何不見色故般若波羅蜜示世間相。不
見受想行識乃至一切種智故示世間相。
佛告須菩提。若不縁色生識。是名不見
色相故示。不縁受想行識生識。乃至不
縁一切種智生識。是名不見一切種智相
示。如是須菩提。是深般若波羅蜜能生
諸佛能示世間相。復次須菩提。般若波羅
蜜云何能生諸佛能示世間相。須菩提。般
若波羅蜜示世間空。云何示世間空。示五
陰世間空。示十二入世間空。示十八界世
間空。示十二因縁世間空。示我見根本六十
二見世間空。示十善道世間空。示四禪四無
量心四無色定世間空。示三十七品世間空。
示六波羅蜜世間空。示内空世間空。示外
空世間空。示内外空世間空。示無法空世間
空。示有法空世間空。示無法有法空世間
空。示有爲空世間空。示無爲*空世間空。
示佛十力世間空。示十八不共法世間空。乃
至示一切種智世間空。如是須菩提。般若
波羅蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩
提。佛因是般若波羅蜜。示世間空。知世間
空。覺世間空。思惟世間空。分別世間空。如
是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛能示世
間相。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間
空。云何示佛世間空。示五陰世間空。乃至
示一切種智世間空。如是須菩提。般若波羅
蜜能生諸佛能示世間相。復次須菩提。般
若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間
不可思議。示五*陰世間不可思議。乃至示
一切種智世間不可思議。復次須菩提。般若
波羅蜜示佛世間離。云何示世間離。示五
*陰世間離。乃至示一切種智世間離。如是須
菩提。般若波羅蜜示佛世間離。復次須菩提。
般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂
滅。示五*陰世間寂滅。乃至示一切種智世
間寂滅。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間
畢竟空。云何示世間畢竟空。示五*陰世間
畢竟空。乃至示一切種智世間畢竟空。復次
須菩提。般若波羅蜜示佛世間性空。云何示
世間性空。示五*陰世間性空。乃至示一切
種智世間性空。復次須菩提。般若波羅蜜示
佛世間無法空。云何示世間無法空。示五陰
世間無法空。乃至示一切種智世間無法空。
復次須菩提。般若波羅蜜示世間有法空。
云何示世間有法空。示五陰世間有法空。乃
至示一切種智世間有法空。復次須菩提。般
若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示
世間無法有法空。示五*陰世間無法有法
空。乃至示一切種智世間無法有法空。復次
須菩提。般若波羅蜜示佛世間獨空。云何
示世間獨空。示五*陰世間獨空。乃至示一
切種智世間獨空。如是須菩提。般若波羅蜜
能生諸佛能示佛世間相。須菩提。是深般
若波羅蜜示世間相。所謂不生今世後世
相。何以故。諸法無可用生今世後世相故。
須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜爲大
事故起。世尊。是般若波羅蜜爲不可思議
事故起。世尊。是般若波羅蜜爲不可稱事
故起。世尊。是般若波羅蜜爲無量事故起。
世尊。是般若波羅蜜爲無等等事故起。佛
言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜爲大
故起。爲不可思議事故*起。爲不可稱
事故*起。爲無量事故*起。爲無等等事
*故起。須菩提。云何是般若波羅蜜爲大事
故起。須菩提。諸佛大事者。所謂救一切衆
生。不捨一切衆生。須菩提。云何是般若波
羅蜜爲不可思議事*故起。須菩提。不可思
議事者。所謂諸佛法。如來法。自然人法。一
切智人法。以是故。須菩提。諸佛般若波羅
蜜。爲諸佛不可思議事*故起。須菩提。云
何般若波羅蜜爲不可稱事*故起。須菩提。
一切衆生中。無有能思惟稱佛法如來法
自然人法一切智人法。以是故。須菩提。般
若波羅蜜爲不可稱事故起。須菩提。云何般
若波羅蜜爲無量事*故起。須菩提。一切衆
生中無有能量佛法如來法自然人法一切
智人法。以是故。須菩提。般若波羅蜜爲
可量事*故起。須菩提。云何般若波羅蜜爲
無等等事*故起。須菩提。一切衆生中無有
能與佛等者。何況過。以是故。須菩提。般若
波羅蜜爲無等等事*故起。須菩提白佛言。
世尊。但佛法如來法自然人法一切智人法。
不可思議不可稱無有量無等等事起耶。佛
告須菩提。如是如是。佛法如來法自然人
法一切智人法。不可思議不可稱無有量
無等等。色亦不可思議不可稱無有量
無等等。受想行識亦不可思議不可稱無
有量無等等。乃至一切種智法性法相。不
可思議不可稱無有量無等等。是中心
心數法不可得。復次須菩提。色不可思
議。是亦不可得。乃至色無等等。是亦不可
得。受想行識乃至一切種智無等等。是亦
不可得。須菩提白佛言。世尊。何因縁色
不可思議乃至無等等。是亦不可得。受想
行識乃至一切種智無等等。是亦不可得。
佛語須菩提。色量不可得故。受想行識量
不可得故。乃至一切種智量不可得故。須
菩提白佛言。世尊。何因縁色量不可得。乃
至一切種智量不可得。佛告須菩提。色不
可思議故。乃至色無等等故。量不可得。
乃至一切種智不可思議故。乃至一切種
智無等等故。量不可得。須菩提。於汝意
云何。不可思議乃至無等等。寧可得不。
色受想行識乃至一切種智可得不。須菩
提言。世尊。不可得。以是故。須菩提。一切
法不可思議乃至無等等亦如是。須菩提。
諸佛法不可思議不可稱無有量無等
等。須菩提。是名諸佛法不可思議乃至無等
等。須菩提。是諸佛法不可思議過思議
相故。不可稱過稱故。無有量過量故。無
等等過等等故。須菩提。是因縁故。一切法
亦不可思議乃至無等等。須菩提。不可思
議。名是義不可思議。不可稱。名是義不可
稱。無有量。名是義不可量。無等等。名是
義無等等。須菩提。是諸佛法不可思議乃
至無等等。不可思義如虚空不可思識。不可
稱如虚空不可稱。無有量如虚空無有量。無
等等如虚空無等等。須菩提。是亦名諸佛
法不可思議乃至無等等。佛法如是無量。
一切世間天及人阿修羅。無能思議籌量
者。説是諸佛法不可思議不可稱無有量無
等等品時。五百比丘一切法不受故。漏盡
解脱得阿羅漢。二十
比丘尼亦不受
一切法故漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞三萬
優婆夷諸法中遠塵離垢。諸法中法眼生。
二十*
萬菩薩摩訶薩得無生法忍。於是
賢劫中當受記
摩訶般若波羅蜜經卷第十*四

  復次須菩提。色不可得故不可思議。乃至
色不可得故無等等。受想行識不可得故
不可思議。乃至識不可得故無等等。乃至
一切種智不可得故不可思議。乃至一切
種智不可得故無等等。須菩提白佛言。世
尊。何因縁色不可得故不可思議。乃至無
等等。受想行識不可得故不可思議。乃至
無等等。乃至一切種智不可得故不可思
議。乃至無等等。佛告須菩提。色無能量
故不可得。受想行識無能量故不可得。乃
至一切種智無能量故不可得。須菩提白
佛言。世尊。何因縁色無能量故不可得。
乃至一切種智無能量故不可得。佛告須
菩提。色相不可思議故無能量。乃至色相
無等等故無能量。乃至一切種智相不可
思議故無能量。乃至一切種智相無等等
故無能量
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]