大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223_ 鳩摩羅什譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev+100] [Prev] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

般若波羅蜜。佛言。無作不可得故。世尊。
空波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。空相不可
得故。世尊。無相波羅蜜是般若波羅蜜。佛
言。寂滅相不可得故。世尊。背捨波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。八背捨不可得故。世尊。
定波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。九次第定不
可得故。世尊。檀*那波羅蜜是般若波羅蜜。
佛言。慳貪不可得故。世尊。尸羅波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。破戒不可得故。世尊。
羼提波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。忍不
不可得故。世尊。毘梨耶波羅蜜是般若波
羅蜜。佛言。懈怠精進不可得故。世尊。禪
*那波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。定亂不可
得故。世尊。般若波羅蜜是般若波羅蜜。佛
言。癡慧不可得故。世尊。十力波羅蜜是般
若波羅蜜。佛言。一切法不可伏故。世尊。
四無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。道種
智不沒故。世尊。無礙智波羅蜜是般若波
羅蜜。佛言。一切法無障無礙故。世尊。佛
法波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。過一切法
故。世尊。如實説者波羅蜜是般若波羅蜜。
佛言。一切語如實故。世尊。自然波羅蜜是
般若波羅蜜。佛言。一切法中自在故。世尊。
佛波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。知一切
一切種智故
摩訶般若波羅蜜經卷第十

摩訶般若波羅蜜經卷第十
 *後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  聞持品第四十五丹本
耳品
爾時釋提桓因作是念。若善男子善女人得
聞般若波羅蜜經耳者。是人於前世佛作
功徳。與善知識相隨。何況受持親近讀誦
正憶念如説行。當知是善男子善女人多親
近諸佛。能得聽受親近讀誦。乃至正憶念
如説修行能問能答當知是善男子善女入
於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若
波羅蜜不驚不怖不畏。當知是人亦於無
量億劫。行檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅
蜜。爾時舍利弗白佛言。世尊。若有善男子
善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不
畏。聞已受持親近如説習行。當知是善男
子善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以
故。世尊。是般若波羅蜜甚深。若先世不久
行檀*那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。終不
能信解深般若波羅蜜。世尊。若有善男子
善女人呰毀深般若波羅蜜者。當知是人
前世亦*呰毀深般若波羅蜜。何以故。是善
男子善女人聞説深般若波羅蜜時。無
信樂心不清淨。是善男子善女人先世不
不問諸佛及弟子。云何應行檀*那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。云何應修内
空。乃至云何應修無法有法空。云何應修
四念處。乃至云何應修八聖道分。云何應
佛十力。乃至云何應修十八不共法。釋
提桓因語舍利弗。是深般若波羅蜜若有善
男子善女人。不久行檀*那波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪*那波羅
蜜般若波羅蜜不行内空外空乃至無法有
法空。不行四禪四無量心四無色定。不行
四念處乃至八聖道分。不行佛十力乃至十
八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜
有何可怪。大徳舍利弗。我禮般若波羅蜜。
禮般若波羅蜜是禮一切智。佛告釋提桓
言。如是如是。憍尸迦。禮般若波羅蜜
是禮一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智
皆從般若波羅蜜生。一切智即是般若波羅
蜜。以是故。憍尸迦。善男子善女人欲住一
切智。當住般若波羅蜜。善男子善女人欲
生道種智。當習行般若波羅蜜。欲斷一切
諸結及習。當習行般若波羅蜜。善男子善女
人欲轉法輪。當習行般若波羅蜜。善男子
善女人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果當習行般若波羅蜜。欲得辟支
佛道。當習行般若波羅蜜。欲教衆生令
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道。當習行般若波羅蜜。若善男子善
女人欲教衆生令得阿耨多羅三藐三菩
提。若欲總攝比丘僧。當習行般若波羅蜜。
釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲行
般若波羅蜜時。云何名住般若波羅蜜
*那波羅蜜梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸
羅波羅蜜檀*那波羅蜜。云何住内空外空
乃至無法有法空。云何住四禪四無量心四
無色定五神通。云何住四念處乃至八聖道
分。云何住佛十力乃至十八不共法。世尊。菩
薩摩訶薩云何習。行般若波羅蜜乃至檀*那
波羅蜜内空乃至十八不共法。佛語釋提桓
因*言。善哉善哉。憍尸迦。汝能樂問是事皆
是佛神力。憍尸迦。若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時。若不住色中爲習行般若波羅蜜。
若不住受想行識中爲習行般若波羅蜜。
眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界乃至意
識界亦如是。憍尸迦。若菩薩摩訶薩不住
般若波羅蜜中。爲習般若波羅蜜。不住禪
*那波羅蜜中爲習禪*那波羅蜜。不住毘
梨耶波羅蜜中爲習毘梨耶波羅蜜。不住
羼提波羅蜜中爲習羼提波羅蜜。不住尸
羅波羅蜜中爲習尸羅波羅蜜。不住檀*那
波羅蜜中爲習檀*那波羅蜜。如是憍尸迦。
是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中。爲
習般若波羅蜜。憍尸迦。不住内空中爲
習内空。乃至不住無法有法空中爲習無
法有法空。不住四禪中爲習四禪。不住
四無量心中爲習四無量心。不住四無色
定中爲習四無色定。不住五神通中爲
習五神通。不住四念處中爲習四念處。
乃至不住八聖道分中爲習八聖道分。不
住佛十力中爲習佛十力。乃至不住十
八不共法中爲。習十八不共法。何以故。憍
尸迦。是菩薩不得色可住可習處。乃至十
八不共法。不得十八不共法可住可習處。
復次憍尸迦。菩薩摩訶薩不習色。若不習
色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦
如是。何以故。是菩薩摩訶薩色前際不可
得中際不可得後際不可得。乃至十八不
共法亦如是。舍利弗白佛言。世尊。是般若
波羅蜜甚深。佛言。色如甚深故。般若波羅
蜜甚深。受想行識如甚深故。般若波羅蜜甚
深。乃至十八不共法亦如是。舍利弗言。世
尊。是般若波羅蜜難可測量。佛言。色難可
測量故。般若波羅蜜難可測量。受想行識
乃至十八不共法難可測量故。般若波羅蜜
難可測量。世尊。是般若波羅蜜無量。佛言。
色無量故般若波羅蜜無量。受想行識乃至
十八不共法無量故般若波羅蜜無量。佛告
舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不
行色甚深。爲行般若波羅蜜。不行受想行
識乃至不行十八不共法甚深。爲行般若
波羅蜜。何以故。色甚深相爲非色。受想行
識乃至十八不共法甚深相。爲非十八不共
法。如是不行爲行般若波羅蜜。舍利弗。若
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色難
測量。爲行般若波羅蜜。不行受想行識乃
至不行十八不共法難測量爲行般若波
羅蜜。何以故。色難測量相爲非色。受想
行識乃至十八不共法難測量相。爲非十
八不共法。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜時。不行色無量爲行般若波羅蜜。
不行受想行識乃至不行十八不共法無
量爲行般若波羅蜜。何以故。色是無量相
爲非色。受想行識乃至十八不共法無量相
爲非十八不共法。舍利弗白佛言。世尊。是
般若波羅蜜甚深甚深相。難見難解不可
量。不應在新發意菩薩前説。何以故。
新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜。或當驚
怖心生疑悔不信不行。是甚深般若波羅
蜜。當在阿*惟越致菩薩摩訶薩前説。是菩
薩聞是甚深般若波羅蜜。不驚不怖心不
疑悔則能信行。釋提桓因問舍利弗。若在
新發意菩薩摩訶薩前。説是深般若波羅蜜
有何等過。舍利弗報釋提桓因*言。憍尸迦。
若在新發意菩薩前説是深般若波羅蜜。或
當驚怖*呰毀不信。是新發意菩薩或有是
處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜。毀
*呰不信種三惡道業。是業因縁故。久久難
得阿耨多羅三藐三菩提。釋提桓因問舍利
弗。頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波
羅蜜不驚不怖者不。舍利弗言。如是憍尸
迦。若有菩薩摩訶薩。聞是深般若波羅蜜
不驚不怖。當知是菩薩得受阿耨多羅
三藐三菩提記不久不過一佛兩佛。佛告
舍利弗。如是如是。是菩薩摩訶薩久發意
行六波羅蜜多供養諸佛。聞是深般若波
羅蜜不驚不怖不畏。聞即受持如般若波
羅蜜中所説行。爾時舍利弗白佛言。世尊。
我欲説譬喩。如求菩薩道善男子善女人。
夢中修行般若波羅蜜入禪定勤精進。具
足忍辱守護於戒行布施。修行内空外空
乃至坐於道場。當知是善男子善女人近阿
耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得
阿耨多羅三藐三菩提。覺時修行般若波羅
蜜入禪定勤精進。具足忍辱守護於戒
行布施。而不疾成阿耨多羅三藐三菩提
坐於道場。世尊。善男子善女人善根成就。
得聞般若波羅蜜受持乃至如説修行。當
知是菩薩摩訶薩久發意種善根。多供養
諸佛與善知識相隨。是人能受持般若波
羅蜜乃至正憶念。當知是人近受阿耨多羅
三藐三菩提記。當知是善男子善女人如阿
*惟越致菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩
提不動轉。能得深般若波羅蜜。得已能受
持讀誦乃至正憶念。世尊。譬如人欲過百
由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道。先見
諸相若放牧者若壃界若園林。如是等諸相
故知近城邑聚落。是人見是相已作是念。
如我所見相當知城邑聚落不遠。心得安
隱不畏賊難惡虫飢渇。世尊。菩薩摩訶薩
亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃
至正憶念。當知近受得阿耨多羅三藐三
菩提記不久。當知是菩薩摩訶薩。不應畏
墮聲聞辟支佛地。是諸先相。所謂甚深般
若波羅蜜得聞得見得受持。乃至正憶念
故。佛告舍利弗。如是如是。汝更樂説者
便説。世尊。譬如人欲見大海發心往趣。不
見樹相不見山相。是人雖未見大海知
大海不遠。何以故。大海處平無樹相無山
相故。如是世尊。菩薩摩訶薩聞是深般若
波羅蜜。受持乃至正憶念時。雖未佛前受
劫數之記若百劫千劫百千萬億劫。是菩薩
自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久何
以故。我得聞是深般若波羅蜜。受持讀誦。
乃至正憶念故。世尊。譬如初春諸樹故葉
已*墮。當知此樹新葉華果出在不久。何以
故。見是諸樹先相故。知今不久華葉果出。
是時閻浮提人見樹先相皆悉歡喜。世尊。
菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜。受持讀
誦乃至正憶念如説行。當知是菩薩善根成
就多供養諸佛。是菩薩應作是念。先世善
根所追趣阿耨多羅三藐三菩薩。以是因
縁故得見得聞是深般若波羅蜜。受持讀
誦乃至正憶念如説行。是中諸天子。曾見佛
者歡喜踊躍。作是念言。先諸菩薩摩訶薩
亦有如是受記先相。今是菩薩摩訶薩受
阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。世尊。譬
如母人懷妊。身體苦重行歩不便。坐起不
安眠食轉少。不憙語言厭本所習。受
苦痛故有異母人見其先相。當知産生不
久。菩薩摩訶薩亦如是。種善根多供養諸
佛久行六波羅蜜。與善知識相隨善根成
就。得聞深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶
念如説行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿
耨多羅三藐三菩提記。不久。佛告舍利弗
*言。善哉善哉。汝所樂説皆是佛力。爾時
須菩提白佛言。希有世尊。諸多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀。善付諸菩薩摩訶薩事。佛
告須菩提。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐
三菩提心安隱多衆生。令無量衆生得樂。
憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道
時。以四事攝無量百千衆生。所謂布施愛
語利益同事。亦以十善道成就衆生。自行
初禪亦教他人令行初禪。乃至自行非有
想非無想處。亦教他人令行乃至非有想
非無想處。自行檀*那波羅蜜亦教他人令
行檀*那波羅蜜。自行尸羅波羅蜜亦教他
人令行尸羅波羅蜜。自行羼提波羅蜜亦
教他人令行羼提波羅蜜。自行毘梨耶波
羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜。自行
禪*那波羅蜜亦教他人令行禪*那波羅
蜜。自行般若波羅蜜亦教他人令行般若
波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜。以方便力
教衆生。令得須陀洹果。自於内不證。教
衆生令得斯陀含果阿那含果阿羅漢果。自
於内不證。教衆生令得辟支佛道。自於
内不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬
諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地
教他人住阿*惟越致地。自淨佛國土
亦教他人淨佛國土。自成就衆生亦教他
人成就衆生。自得菩薩神通亦教他人令
得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人
淨陀*羅尼門。自具足樂説辯才亦教他人
具足樂説辯才。自受色成就亦教他人受
色成就。自成就三十二相亦教他人成就
三十二相。自成就童眞地亦教他人成就
童眞地。自成就佛十力亦教他人令成就
佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無
所畏。自行十八不共法亦教他人令行
十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行
大慈大悲。自得一切種智亦教他人令
得一切種智。自離一切結使及習亦教他
人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他
*人轉法輪。須菩提白佛言。希有世尊。諸
菩薩摩訶薩大功徳成就。所謂爲一切衆生
行般若波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩
提。世尊。云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若
波羅蜜。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時。不見色増相亦不見減相。不
見受想行識増相亦不見減相。乃至一切
種智不見増相亦不見減相。菩薩摩訶薩
是時具足般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時。不見是法是非法
不見是過去法是未來現在法。不見是善
法不善法有記法無記法。不見是有爲法無
爲法不見欲界色界無色界。不見檀*那
波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪*那波羅蜜般若波羅蜜。乃至不見一
切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波
羅蜜。何以故。諸法無相故。諸法空欺誑無
堅固。無覺者無壽命者。須菩提言。世尊。
世尊所説不可思議。佛告須菩提。色不可
思議故所説不可思議。受想行識不可思議
故所説不可思議。六波羅蜜不可思議故所
説不可思議。乃至一切種智不可思議故所
説不可思議。須菩提。若菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜時。知色是不可思議。受想行識
是不可思議。乃至知一切種智是不可思議。
是菩薩則不能具足般若波羅蜜。須菩提白
佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰當信解者。
佛言。若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種
善根多親近供養諸佛與善知識相隨。是
菩薩能信解深般若波羅蜜。須菩提白佛言。
世尊。云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種善
根多親近供養諸佛。與善知識相隨。佛
言。若菩薩摩訶薩不分別色。不分別色相。
不分別色性。不分別受想行識。不分別識
相。不分別識性。眼耳鼻舌身意。色聲香味
觸法。眼界乃至意識界亦如是。不分別欲
界色界無色界。不分別三界相性。不分別
檀*那波羅蜜乃至般若波羅蜜。内空乃至無
法有法空。四念處乃至八聖道分佛十力乃
至十八不共法。不分別檀乃至十八不共
相。不分別十八不共法性。不分別
種智。不分別道種智相性。不分別一切種
智。不分別一切種智相。不分別一切種智
性。何以故。須菩提。色不可思議受想行識
不可思議。乃至一切種智不可思議。如是須
菩提。是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種
善根多親近供養諸佛。與善知識相隨。須
菩提白佛言。世尊。色甚深故般若波羅蜜
甚深。受想行識甚深乃至一切種智甚深故
般若波羅蜜甚深。世尊。是般若波羅蜜珍
寶聚。有須陀洹果寶故。有斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩
提寶故。有四禪四無量心四無色定五神通
四念處乃至八聖道分。佛十力四無所畏四
無礙智。大慈大悲十八不共法。一切智一
切種智寶故。世尊。是般若波羅蜜清淨聚。
色清淨故般若波羅蜜清淨聚。受想行識清
淨乃至一切種智清淨故般若波羅蜜清淨
聚。須菩提言。世尊。甚可怪説是般若波羅
蜜時多有留難。佛言。如是如是。須菩提。
是甚深般若波羅蜜多有留佛。以是事故。
善男子善女人若欲書是般若波羅蜜時應
當疾書。若讀誦思惟説正憶念修行時亦應
疾修行。何以故。是甚深般若波羅蜜。若
讀誦思惟説正憶念修行時。不欲令諸難
起故。善男子善女人。若能一月書成當應
勤書。若二月三月四月五月六月七月若一
歳書成亦當勤書。讀誦思惟説正憶念修行。
若一月得成就乃至一歳得成就。應當勤
成就。何以故。須菩提。是珍寶中多有難起
故。須菩提言。世尊。是甚深般若波羅蜜中。
惡魔憙作留難故。不得令書。不得令讀
誦思惟説正憶念修行。佛告須菩提。惡魔雖
欲留難是深般若波羅蜜令不得書讀誦
思惟説正憶念修行。亦不能破壞是菩薩摩
訶薩書般若波羅蜜乃至修行。爾時舍利弗
白佛言。世尊。誰力故令惡魔不能留難菩
薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。佛言。
是佛力故。惡魔不能留難菩薩摩訶薩書
深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗。亦是十方
國土現在諸佛力故。是諸佛擁護念是菩
薩故。令魔不能留難菩薩摩訶薩令不
書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故。十
方*國土中。現在無量無邊阿僧祇諸佛。擁
護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行法
應爾亦無能作留難。舍利弗。善男子善女
人應當作是念。我書是深般若波羅蜜。乃
至修行。皆是十方諸佛力。舍利弗言。世尊。
若有善男子善女人書是深般若波羅蜜乃
至修行。皆是佛力故。當知是人是諸佛所
護。佛言。如是如是。舍利弗。當知若有善
男子善女人。書是深般若波羅蜜乃至修行。
皆是佛力故。當知亦是諸佛所護。舍利弗
言。世尊。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆
識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若
波羅蜜時乃至修行時。佛言。如是如是。
舍利弗。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆
識皆以佛眼見是善男子善女人書深般若
波羅蜜*時乃至修行時。舍利佛。是中求菩
薩道善男子善女人。若書是深般若波羅蜜。
受持讀誦正憶念如説修行。當知是人近阿
耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗。善男子
善女人書是深般若波羅蜜。受持讀誦乃至
正憶念。是人於深般若波羅蜜多信解相。
亦供養恭敬尊重讃歎是深般若波羅蜜。
華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗。諸佛皆識
皆以佛眼見是善男子善女人。是善男子善
女人供養功徳當得大利益大果報。舍利弗。
是善男子善女人以是供養功徳因縁故終
不墮惡道中。乃至阿*惟越致地終不遠離
諸佛。舍利弗。是善男子善女人是善根因縁
故。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不遠離六
波羅蜜。終不遠離内空乃至無法有法空。終
不遠離四念處乃至八聖道分。終不遠離
佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。
是深般若波羅蜜佛般涅槃後當至南方*國
土是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是
深般若波羅蜜。當受持讀誦思惟説正憶念
修行。以是善根因縁故終不墮惡道中受
天上人中樂増益六波羅蜜。供養恭敬尊
重讃歎諸佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得
涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜從南方當
轉至西方。所在處是中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀
誦思惟説正憶念修行。以是善根因縁故終
不墮惡道*中。受天上人中樂増益六波羅
蜜。供養恭敬尊重讃歎諸佛。漸以聲聞辟
支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波
羅蜜從西方當轉至北方。所在處是中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若波
羅蜜。當受持讀誦思惟説正憶念修行。以是
善根因縁故終不墮惡道*中。受天上人中
樂増益六波羅蜜。供養恭敬尊重讃歎諸
佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利
弗。是深般若波羅蜜是時北方當作佛事。
何以故。舍利弗。我法盛時無滅相。舍利弗。
我已念是善男子善女人。受是深般若波羅
蜜乃至修行。是善男子善女人能書是
若波羅蜜。恭敬供養尊重讃歎華香乃至幡
蓋。舍利弗。是善男子善女人。以是善根因
縁故終不墮惡道*中。受天上人中樂増
益六波羅蜜。供養恭敬尊重讃歎諸佛。漸
以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。何以故。舍
利弗。我以佛眼見是人我亦稱譽讃歎。
十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛。亦以佛
眼見是人亦稱譽讃歎。舍利弗白佛言。世
尊。是深般若波羅蜜後時當在北方廣行
耶。佛言。如是如是。舍利弗。是深般若波
羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗。後時於
北方是善男子善女人。若聞是深般若波羅
蜜。若書受持讀誦思惟説正憶念如説修行。
當知是善男子善女人久發大乘心。多供養
諸佛種善根。久與善知識相隨。舍利弗白
佛言。世尊。後時北方當有幾所善男子善
女人求佛道。書深般若波羅蜜乃至如説
修行。佛告舍利弗。後時北方雖多有求佛
道善男子善女人。少有聞是深般若波羅
蜜不沒不驚不怖不畏。何以故。是人多
親近供養諸佛多諮問諸佛。是人必能具
足般若波羅蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。具足
四念處。乃至具足十八不共法。舍利弗。是
善男子善女人善根純熟故。能多利益衆
生爲阿耨多羅三藐三菩提。何以故。我今
爲是善男子善女人説應薩婆若法。過去
諸佛亦爲是善男子善女人説應薩婆若
法。以是因縁故。是人後生時續得阿耨多
羅三藐三菩提心。亦爲他人説阿耨多羅三
藐三菩提法。是善男子善女人皆一心和合。
魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提
心。何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜
者。能壞其阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。
是求菩薩道諸善男子善女人。聞是深般若
波羅蜜得大法喜法樂。亦立多人於善根
爲。阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人
於我前立誓願。我行菩薩道時當度無數
百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提
心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。我知
其心我亦隨喜是善男子善女人亦於過
去諸佛前立誓願。我行菩薩道時當度無
數百千萬億衆生。令發阿耨多羅三藐三菩
提心示教利喜。乃至阿*惟越致地受記。諸
過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗。是諸善
男子善女人所爲心大。所受色聲香味觸法
亦大亦能大施。能大施已種大善根。種大
善根已得大果報。爲攝衆生故受身。能
於衆生中捨内外所有物。以是善根因縁。
發願欲生他方國土現在諸佛説深般若
波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜
已。亦於彼示教利喜百千萬億衆生。令發
阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗白佛言。希
有世尊。佛於過去未來現在法。無法不知。
無法如相不知。衆生之行無事不知。今佛
悉知過去諸佛及菩薩聲聞。亦知今現在十
方諸佛國土菩薩及聲聞。亦知未來諸佛及
菩薩聲聞。世尊。未來世有善男子善女人
勤求六波羅蜜。受持讀誦乃至修行。有得
有不得。佛告舍利弗。若善男子善女人一心
精進勤求。當得應六波羅蜜諸經。舍利弗
白佛言。善男子善女人如是勤行者。得是
應六波羅蜜深經耶。佛語舍利弗。是善
男子善女人得是應六波羅蜜深經。何以
故。善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提
故。與衆生説法示教利喜令住六波羅蜜。
以是因縁故。是善男子善女人後身轉生。
易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜
所説修行精勤不息。乃至淨佛國土成就
衆生。得阿耨多羅三藐三菩提
  *摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六
爾時慧命須菩提白佛言。世尊。是善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波
羅蜜成就衆生淨佛國土。佛已讃歎説其
功徳。世尊。云何是善男子善女人求於佛
道生諸留難。佛告須菩提。樂説辯不即生。
當知是菩薩魔事。須菩提言。世尊。何因縁
故。樂説辯不即生是菩薩魔事。佛言。有
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。難具足六
波羅蜜。以是因縁故樂説辯不即生是菩
薩魔事。復次須菩提。樂説辯卒起。當知亦
是菩薩魔事。世尊。何因縁故。樂説*辯卒起
復是魔事。佛言。菩薩摩訶薩行檀*那波羅
蜜乃至般若波羅蜜著樂説法。以是因縁
故樂脱*辯卒起。當知是菩薩魔事。復次須
菩提。書是般若波羅蜜經時偃蹇慠慢。當
知是菩薩魔事。復次須菩提。書是經時戲
笑亂心。當知是菩薩魔事。復次須菩提。若
書是經時輕笑不敬。當知是菩薩魔事。復
次須菩提。若書是經時心亂不定。當知是
菩薩魔事。復次須菩提。書是經時各各不
和合。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。善
男子善女人作是念。我不得是經中滋味
便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。復次須菩
提。受持般若波羅蜜讀誦説若正憶念時
偃*蹇慠慢。當知是*爲菩薩魔事。復次須
菩提。若受持般若波羅蜜經時。親近正憶
念時轉相形笑。當知是*爲菩薩魔事。復次
須菩提。若受持般若波羅蜜經讀誦正憶念
修行時共相輕蔑。當知是爲菩薩魔事。若
受持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念時散
亂心。當知是爲菩薩魔事。若受持般若波
羅蜜讀誦*乃至正憶念時心不和合。當知
是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。世尊
説善男子善女人作是念。我不得經中滋
味便棄捨去。當知是*爲菩薩魔事。世尊。
何因縁故。菩薩不得經中滋味便棄捨去。
佛言。是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅
蜜禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜
尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。是人聞説是般
若波羅蜜。便從座起作是念言。我於般若
波羅蜜中無記心不清淨。便從座起去。當
知是*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。
何因縁故不與受記。聞説是般若波羅蜜
時便從座起去。佛告須菩提。若菩薩未入
法位中。諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩
提記。復次須菩提。聞説般若波羅蜜時。菩
薩作是念。我是中無名字心不清淨。當知
是*爲。菩薩魔事。須菩提言。何因縁故是深
般若波羅蜜中不説是菩薩名字。佛言。未
受記菩薩諸佛不記名字。復次須菩提。是
菩薩摩訶薩作是念。是般若波羅蜜中。無
我生處名字若聚落城邑。是人不欲聽聞般
若波羅蜜。便從會中起去。是人如所起
念時念念却一劫。補當更勤精進求阿
耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩學餘
經棄捨般若波羅蜜終不能至薩婆若。善
男子善女人爲捨其根而攀枝葉。當知是
*爲菩薩魔事。須菩提白佛言。世尊。何等
是餘經。善男子善女人所學不能至薩婆
若。佛言。是聲聞所應行經。所謂四念處四
正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。
空無相無作解脱門。善男子善女人住是中
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。
是名聲聞所行不能至薩婆若。如是善男
子善女人。捨般若波羅蜜親近是餘經。何
以故。須菩提。般若波羅蜜中出生諸菩薩
摩訶薩。成就世間出世間法。須菩提。菩薩摩
訶薩學般若波羅蜜時。亦學世間出世間
法。須菩提。譬如狗不從大家求食反從
作務者索。如是須菩提。當來世有善男子
善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉。取聲
聞辟支佛所應行經。當知是*爲菩薩魔事。
須菩提。譬如有人欲得見象見已反觀
其跡。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。佛言。諸求佛道善男子
善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨
去。取聲聞辟支佛所應行經。須菩提。當知
是*爲菩薩魔事。須菩提。譬如人欲見大
海反求牛跡水。作是念。大海水能與此等
不。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須
菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道
善男子善女人亦如是。得深般若波羅蜜
棄捨去。取聲聞辟支佛所應行經。當知是
亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提。譬如工匠若
工匠弟子。欲擬作帝釋勝殿而揆則日
月宮殿。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。如是須菩提。當來世有
薄福徳善男子善女人求佛道者。得是深
般若波羅蜜便棄捨去。於聲聞辟支佛所
應行經中求薩婆若。須菩提。於汝意云
何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。佛言。
當知亦是菩薩魔事。須菩提。譬如有人欲
見轉輪聖王見而不識。後見諸小國王取
其相貌。如是言轉輪聖王與此何異。須菩
提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲
不黠。須菩提。當來世有薄福徳善男子善女
人求佛道者。得是深般若波羅蜜棄捨去。
取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。須
菩提。於汝意云何。是人爲黠不。須菩提
言。爲不黠。當知是爲菩薩魔事須菩提。
譬如飢人得百味食棄捨去。反食六十日
穀飯。須菩提。於汝意云何。是人爲黠不。
須菩提言。爲不黠。佛言。當來世有求佛道
善男子善女人。得聞深般若波羅蜜。棄捨
去。取聲聞辟支佛所應行經持求薩婆若。
於汝意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不
黠。當知是亦菩薩魔事。須菩提。譬如人得
無價摩尼珠反持比水精珠。須菩提。於汝
意云何。是人爲黠不。須菩提言。爲不黠。
佛言。當來世有求佛道善男子善女人。得
聞深般若波羅蜜棄捨去。取聲聞辟支佛
所應行經持求薩婆若。是人爲黠不。須菩
提言。爲不黠。當知是亦菩薩魔事。復次須
菩提。是求佛道善男子善女人。書是深般
若波羅蜜時。樂説不如法事。不得書成
般若波羅蜜。所謂樂説色聲香味觸法。樂
説持戒禪定無色定。樂説檀*那波羅蜜
乃至般若波羅蜜。樂説四念處乃至阿耨
多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。是般若波
羅蜜中無樂説相。須菩提。般若波羅蜜不可
思議相。般若波羅蜜不生不滅相。般若波羅
蜜不垢不淨相。般若波羅蜜不亂不散相。般
若波羅蜜無説相。般若波羅蜜無言無義相。
般若波羅蜜無所得相。何以故。須菩提。般
若波羅蜜中無是諸法。須菩提。若有善男子
善女人求菩薩道者。書是般若波羅蜜經
時。以是諸法散亂心。當知亦是菩薩魔事。
須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜可書
耶。佛言。不可書。何以故。般若波羅蜜自
性無故。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜。乃至一切種
智自性無故。若自性無是不名爲法。無法
不能書無法。須菩提。若求菩薩道善男子
善女人作是念。無法是深般若波羅蜜。當知
即是菩薩魔事。世尊。是求菩薩道善男子
善女人。用字書般若波羅蜜。自念我書是
般若波羅蜜以字著般若波羅蜜。當知
是菩薩魔事。何以故。世尊。是般若波羅蜜
無文字。禪*那波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜尸羅波羅蜜檀*那波羅蜜無有文字。
世尊。色無文字受想行識無文字。乃至一
切種智無文字。世尊。若求菩薩道善男子
善女人。著無文字般若波羅蜜。乃至著無
文字一切種智。當知是亦菩薩魔事。讀誦
説正憶念如説修行亦如是。復次須菩提。求
佛道善男子善女人。書是般若波羅蜜時。
國土念起聚落念起城郭念起方念起。若
毀謗其師起念。若念父母及兄弟姊
妹諸餘親里。若念賊若念旃陀羅。若念衆
女若念婬女。如是等種種諸餘異念。留難
惡魔復益其念。破壞書般若波羅蜜。破壞
讀誦説正憶念如説修行。須菩提。當知是亦
菩薩魔事。復次須菩提。求佛道善男子善女
人。得名譽恭敬布施供養。所謂衣服飮食
臥床疾藥種種樂具善男子善女人書*是
般若波羅蜜經受讀誦乃至正憶念時。
著是事不得書成般若波羅蜜乃至正憶
念。當知是亦菩薩魔事。復次須菩提。求佛
道。善男子善女人書般若波羅蜜。乃至如説
修行時。惡魔方便持諸餘深經與是菩薩
摩訶薩。有方便力者。不應貪著惡魔所
與諸餘深經。何以故。是經不能令人至
薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是
諸餘深經。便捨深般若波羅蜜。須菩提。我
是般若波羅蜜中廣説諸菩薩摩訶薩方便
道。諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提
今善男子善女人求菩薩道捨是深般若波
羅蜜。於魔所與聲聞辟支佛深經中求方
便道。當知亦是菩薩魔事
摩訶般若波羅蜜經卷第十摩訶般若波羅蜜經卷第十
 *後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 
  過品第四十丹兩不
和合品
復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜
讀誦問義正憶念。説法人懈惰不欲爲説。
當知是爲菩薩魔事。須菩提。説法之人心
不懈惰。欲令書持般若波羅蜜。聽法者不
欲受之。二心不和。當知是爲魔事。復次
須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦
乃至正憶念。説法者欲至他方。當知是爲
魔事。須菩提。説法人欲令書持般若波羅
蜜。聽法者欲至他方。二心不和。當知是
爲魔事。復次須菩提。説法人貴重布施衣
服飮食臥具醫藥資生之物。聽法人少欲知
足行遠離行。攝念精進一心智慧。兩不和
合。不得書持般若波羅蜜受持讀誦問義
正憶念。當知是爲魔事。須菩提。説法人少
欲知足行遠離行。攝念精進一心智慧。聽
法者貴重布施衣服飮食臥具醫藥資生之
物。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦
問義正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。
説法者受十二頭陀。一作阿蘭若。二常乞
食。*三納衣。*四一坐食。*五節量食*六中
後不飮漿。七塚間住。*八樹下住。*九露地
住。*十常坐不臥。*十一次第乞食。*十二但
三衣。聽法人不受十二頭陀。不作阿*蘭
若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書
持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是爲
魔事。須菩提。聽法者受十二頭陀。作阿*蘭
若。乃至但受三衣。説法人不受十二頭陀。
不作阿蘭若。乃至不受但三衣。兩不和
合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶
念。當知是爲魔事。復次須菩提。説法者有
信有善。欲書深般若波羅蜜乃至正憶
念。聽法者無信破戒惡行。不欲書受深般
若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。須
菩提。聽法者有信有善持戒。説法者無信
破戒惡行。兩不和合。當知是爲魔事。復次
須菩提。説法者能一切施心不慳惜。聽法
悋惜不捨。當知是爲魔事。須菩提。聽
法者一切能施心不慳惜。説法者悋法不
施。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃
至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。聽
法者欲供養説法人衣服飮食臥具醫藥資
生所須説法者不欲受之。當知是爲魔事。
須菩提。説法者欲供給聽法人衣服乃至
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]