大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

光讃經 (No. 0222_ 竺法護譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

無量。普諸世間心之所行而不捨此。是爲菩
薩摩訶薩禪思。菩薩摩訶薩以此禪思行四
等心。以此瑞應行三昧定。行斯已後。皆以
勸助薩芸若慧。是爲菩薩摩訶薩六波羅蜜
檀波羅蜜之本。尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。皆各各如是。是
爲菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也。復次舍利
弗。菩薩摩訶薩與慈心倶廣遠弘普。而無有
二無有邊崖無有結。而無有斯在於一處。信
第一第二第三第四。亦復如是。至下無際上
去無限。八方上下無不周遍。具足四禪。是爲
菩薩摩訶薩三昧。假使菩薩摩訶薩遵崇其
心在薩芸若。行第一禪而以救攝一切衆生。
悉勸助之於諸通慧。其菩薩摩訶薩。具足薩
芸若而發慧心。然以方便暢發誼意。爲人説
經。是爲菩薩摩訶薩檀波羅蜜。又菩薩摩訶
薩其心至于薩芸若慧。思惟遵修度第一禪。
假使能住第一禪者。不復信樂發異心者。不
隨聲聞辟支佛心。是爲菩薩摩訶薩不犯於
他爲尸波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心志在
薩芸若慧。遵修思惟即自發念。令一切人衆
生之類勤苦滅盡。爲説經法。隨其心念所憙
樂者。觀其根原而開化之。是爲菩薩摩訶薩
行羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩
芸若慧。勸助一切功徳之本。於諸通慧。不見
精進之所歸趣。是爲菩薩摩訶薩行惟逮波
羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧。
從第一禪至于四禪。而復觀察無常苦空非
身空無相無願。是爲菩薩摩訶薩行禪波羅
蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若慧。觀
一切法譬如幻化。無有三界爲人説經。是爲
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。賢者舍利弗。是
爲菩薩摩訶薩摩訶衍事。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩摩訶衍者。建立一切四意止四意斷
四神足五根五力七覺意八由行。又復建立
一切具足於空三昧無相無願三昧。十種力
四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。是
爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩
訶薩不告無求此二地聲聞地辟支佛地。其
心唯樂薩婆若慧。是菩薩摩訶薩行無放逸
爲四等心。成羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其
心遵修。而自興發一切哀慧。所行無限無所
破壞。是爲菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使
菩薩摩訶薩。於四等心而行禪定。不從禪定
及四等心。有所忘失。是爲菩薩行無放逸四
等之心漚惒拘舍羅。復次舍利弗。菩薩摩訶
薩慈心三昧。我當救護一切衆生。則以遵崇
行哀三昧。愍傷行悲而順趣此。行憙三昧。我
當度脱衆生之類。轉漸進前至護三昧。加於
衆生至諸漏盡。是爲菩薩摩訶薩無有放逸
行四等心檀波羅蜜。假使禪思無有放逸行
四等心。因縁瑞應。不以勸助聲聞辟支佛地。
則順專於一切哀慧。是爲菩薩摩訶薩四等
心行無所犯負尸波羅蜜。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩摩訶衍者。曉了内空不墮顛倒。亦無
所求不有所得。苦樂善惡。有所有所自然空。
於諸通慧亦無所得。無有内外不得中間。是
爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩薩摩
訶薩摩訶衍者。於一切法亦無有亂無三昧
慧。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。復次舍利弗。菩
薩摩訶薩摩訶衍者。常志大乘其慧自由。其
慧不在有常不在無常。不計苦不苦樂不樂。
其不由慧。在於我所及非我所。是爲菩薩摩
訶薩摩訶衍。爲無所得不墮顛倒。復次舍
利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍者。其慧自由。不在
於過去不在於當來不在於現在。不在三世
無慧之處。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍常無所
得不墮顛倒。復次舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶
衍者。其慧不由著於欲界。不在色界不在無
色界。而慧自在。悉知欲界色界無色界。而得
自在。亦無所得不墮顛倒。是爲菩薩摩訶薩
大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍者。而
慧自在。不與世慧同。亦不在沒世慧。不在有
爲不在無爲。不在有漏不在無漏。於此法慧
而得自由。悉知世俗慧度世慧。不爲不及。
悉知有爲無爲法。不爲不及。亦無所得不墮
顛倒。是爲菩薩摩訶薩大乘
光讃經卷第五光讃經卷第六
 西晋三藏竺法護譯 
  ◎摩訶般若波羅*蜜乘大乘品第十四
賢者舍利弗問分耨文陀尼弗。云何菩薩摩
訶薩乘于摩訶衍。分耨謂舍利弗。唯賢者。
菩薩摩訶薩。於是行般若波羅蜜乘檀波羅
蜜。亦復不得檀波羅蜜。亦無菩薩。不見受
者有所得也。亦無所獲也。乘檀波羅蜜。則
謂菩薩摩訶薩。尸波羅蜜羼提波羅蜜惟逮
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乘般若波羅
蜜。則亦不得般若波羅蜜。亦不得菩薩亦無
所獲。是爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜。亦無
所得。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。亦不毀失
薩芸若遵修之心。則尋奉行於四意止。所念
無念所行無行。於此衆誼亦無所得。是爲
菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩。亦不毀失薩芸若慧遵修之心。於
四意斷四神足五根五力七覺意八由行。於
此之誼亦無所得。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶
衍。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。亦不毀失薩
芸若遵修之心。十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法。於此之誼皆無所得。是
爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利弗。菩薩
摩訶薩分別了此。所謂菩薩者隨俗假號。欲
求人亦不可得亦無有起。所謂色者但假號
耳。所謂痛痒思想生死識者但假號耳。亦不
可得亦無所起。所謂眼耳鼻舌身意但假號
耳。亦不可得亦無所起。所謂色聲香味細滑
法但假號耳。亦無可得亦無所起。所謂四意
止四意斷四神足五根五力七覺意八由行但
假號耳。亦不可得亦無所起。所謂十種力四
無所畏四分別辯十八不共諸佛之法但假號
耳。亦不可得亦無所起。所謂内空外空及於
空空但假號耳。亦不可得亦無所起。謂所
有空自然空所有自然空但假號耳。所謂怛
薩阿竭法無本之法諸法之界。其法寂然及
於本際。其本際者。亦不可得亦無所起。所
謂佛道有所覺者。又其佛道亦不可得亦無
所起。是爲菩薩摩訶薩乘摩訶衍。復次舍利
弗。菩薩摩訶薩從初發意。則具足此菩薩神
通開化衆生。從一佛國遊一佛國。供養奉事
諸佛世尊。慇懃親近諸佛世尊。而聽經法求
菩薩乘。其人於彼乘菩薩行。從一佛國遊一
佛國。嚴淨佛土教化衆生。亦不相著諸佛
國土。亦無人相處無二地。而其身力。常爲衆
生之故導利群黎。彼何謂爲自身故。有所攝
取。心未曾離如此之乘。逮得至于薩芸若慧。
已能逮得薩芸若慧。便轉法輪。已轉法輪。則
爲一切聲聞辟支佛天龍鬼神世間人民。有
所加益。於是八方上下諸怛薩阿竭阿羅訶
三耶三佛。悉共讃歎宣揚其音。某菩薩摩
訶薩在某世界。乘摩訶衍得薩芸若慧。已得
薩芸若慧則轉法輪。是爲舍利弗菩薩摩訶
薩乘摩訶衍也
  ◎摩訶般若波羅*蜜無縛品第十
須菩提白佛言。所謂摩訶僧那僧涅。菩薩摩
訶薩被大徳鎧。何謂菩薩摩訶薩僧那僧涅
者。佛告須菩提。於是菩薩摩訶薩被戒徳鎧。
行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜。爲摩訶僧那僧涅。四意四斷四
神足五根五力七覺意八由行。十種力四無
所畏四分別辯十八不共諸佛之法。内空僧
那僧涅。外空僧那僧涅。其諸所有自然之空
僧那僧涅。薩芸若慧僧那僧涅。被佛形像僧
那僧涅已。則以光明照三千大千世界。八方
上下亦復如是。其大光明靡不周遍。又復能
動三千大千世界。至于東方江河沙等佛土。
八方上下各亦如是。莫不涌震。其菩薩摩
訶薩。以是光明住檀波羅蜜。被摩訶衍大僧
那鎧。變現三千大千世界。悉爲紺瑠璃。
變三千大千世界。爲紺瑠璃已。則復變爲轉
輪聖王。已變現爲轉輪聖王莊嚴之像。則能
廣施。飢者與食。渇者給漿。無衣與衣。無香
與香。華飾雜香擣香車乘象馬僮僕侍使。恣
人所求。屋宅居止所當得者。生活之業。及餘
衆人所欲得者。悉令得所。飮食衣服香華象
馬屋宅。所當得者皆施衆人。令各得所已。則
爲衆生分別説法宣義具足。遵修六波羅蜜。
斯諸萌類聞所説法。則便尋跡行波羅蜜。至
使逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。是爲
菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅。譬如須菩提
明慧幻士及慧弟子。於四大衢化作衆人生
活之業。所以者何。諸幻師法自應當然。以此
爲術。施於無數衆生人之所乏。飮食衣服香
華諸飾象馬屋宅。於須菩提意云何。其幻師
者。寧有所施給衆乏乎。答曰。不也天中天。
佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜。
三十七品内空外空及内外空及諸所有自
然之空。所被僧那鎧。十種力四無所畏四分
別辯十八不共諸佛之法僧那之鎧。及薩芸
若僧那僧涅。化爲佛像被大徳鎧。其光普照
三千大千世界。及於東方八方上下江河沙
等諸佛國土。靡不周遍。十方各如江沙等諸
佛世界六反震動。以大光住檀波羅蜜。隨人
所求。飮食衣服香華諸飾象馬舍宅生活之
業。雖化所施竟無所與。衆人各來有所受取
生活之具。亦無施者亦無受者。所以者何。
須菩提。是諸法者亦復如幻幻不離法。是
爲菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅。復次須菩提。
菩薩摩訶薩住尸波羅蜜。欲以救護諸受生
者。故復現生轉輪王種。彼*這立于轉輪
王位。便以十善建發衆生。四禪四等心四無
色定四意止四意斷四神足五根五力七覺意
八由行。十種力四無所畏四分別辯十八不
共諸佛之法。爲諸衆生廣説經典。未曾令其
離斯道誼。能使安隱至得佛道。是爲僧那。
譬如須菩提明達幻師若慧弟子。於大四衢
化無數衆不可稱計。爲諸化人講説經法建
立十善三十七品十種力四無所畏四分別
*辯十八不共諸佛之法。於須菩提意云何。寧
有衆人住十善乎。及三十七品十種力四無
所畏四分別*辯十八不共諸佛之法乎。答曰。
不也天中天。如是須菩提。菩薩摩訶薩開化
衆生。令住十善三十七品十八不共諸佛之
法。亦無所勸立於衆生也。所以者何。須菩提。
是謂諸法者亦復如幻幻不離法。如是須菩
提。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅也。復
次須菩提。菩薩摩訶薩住*羼波羅蜜。勸化衆
生立忍度無極。何謂菩薩住*羼波羅蜜。開
化一切衆生之類立於忍辱無極之法。於是
須菩提。菩薩摩訶薩從初發意。等被徳鎧而
自誓願。假使一切群萌之類刀杖加我。使菩
薩摩訶薩不當興發瞋恨之意須臾間也。亦
教化一切衆生使立此忍。譬如須菩提明
達幻師及慧弟子。於*大四衢化作無數不可
計人。尋而捶撾以刀斫害。寧有所撾所斫
害乎。答曰。不也天中天。佛言。如是須菩提。
菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。若有刀杖加其身
者皆而忍之。又化衆生令立此忍。亦無撾者
亦無忍者。是爲須菩提菩薩摩訶薩羼波羅
蜜摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩提。菩薩摩
訶薩住惟逮波羅蜜。勸化一切衆生之類。皆
令建立惟逮波羅蜜。佛言。云何菩薩摩訶薩。
建立衆生於精進度無極。於是須菩提。菩薩
摩訶薩其心遵修薩芸若慧而發道意。亦無
*相念亦無精進。勸發衆生令履其行。譬如
須菩提明達幻師若慧弟子。於*大四衢化作
無數不可計人。令行精進護身口意。亦無是
人亦無身口意亦無所行。如是須菩提。菩薩
摩訶薩立於惟逮波羅蜜。勸化衆人令行精
進。無精進相亦無所行。亦不開化衆生之
類立於精進。是爲菩薩摩訶薩惟逮波羅蜜
摩訶衍僧那僧涅。復次須菩提。菩薩摩訶薩
住禪波羅蜜。勸化一切群萌之類以禪波羅
蜜。云何須菩提。菩薩摩訶薩住禪波羅蜜。
等住諸法諸法無亂。亦不覩見諸法煩憒。
菩薩摩訶薩以能住此。於禪波羅蜜等在無
本。勸助衆生於平等法。彼所教化。未曾違
遠於諸佛教。至得阿耨多羅三耶三菩阿惟
三佛。亦無至於阿惟三佛者。譬如明達幻師
若慧弟子。於*大四衢化作無數不可計人。
皆令坐禪。心定意而無所定亦無亂。如是須
菩提。菩薩摩訶薩勸化衆生。令作等法。不
見諸法有一心者若亂意者。是爲菩薩摩訶
薩禪波羅蜜摩訶衍僧那僧涅也。復次須菩
提。菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。開發衆人群
萌之類。悉令住於智度無極。云何自住般若
波羅蜜。勸化衆生智度無極。如是須菩提。
菩薩摩訶薩亦無有法而所行者亦無所護。
是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜已。亦以此法
開化一切。使得度去無所拘礙。譬如明達幻
師若慧弟子。化作無數不可計人。智慧*辯
才多所分別。無有智慧亦無所説。於須菩提
意云何。寧有所説有所聽乎。答曰。不也天中
天。佛言。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍僧那僧涅
也。復次須菩提。菩薩摩訶衍僧那僧涅。自住
於自然之法。開化東方江河沙等一切衆生。
皆使履行檀波羅蜜尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。爲講説法。假
使衆生得聞於此六波羅蜜。終不復離六度
無極阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。十方一
切皆悉如是。猶如東方諸佛國土。十方一切
皆悉如是等無差特。譬如須菩提明達幻師
若慧弟子。於四大大衢化作無數不可計人。
布施持戒忍辱精進一心智慧。亦無施與。亦
無持戒。亦無忍辱。亦無精進。亦無一心。亦
無智慧。如是須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍僧
那僧涅也
復次須菩提。菩薩摩訶薩三拔致遵崇其
心。於薩芸若未曾起發於他異心。亦無所信
無所聽受。或開化人立檀波羅蜜。或開化人
立尸波羅蜜。或開化人立羼波羅蜜。或開化
人立惟逮波羅蜜。或開化人立禪波羅蜜。或
開化人立般若波羅蜜於開化人至無所立。
於無所化。化若干人立四意止。化若干人立
四意斷。化若干人立四神足。化若干人立五
根五力七覺意八由行。化若干人立十種力
四無所畏四分別辯十八不共諸佛之法。或
不開化。或開化人立須陀洹果。或開化人立
斯陀含果。或開化人立阿那含果。或開化人
立阿羅漢果。或開化人立辟支佛果。或若干
人不可開化。立若干人於薩芸若慧。若干人
不當開化。有所不可計會不可限量群萠之
類。當化立之於檀波羅蜜尸羼惟逮禪那般
若波羅蜜。四意止四意斷四神足五根五力
七覺意八由行。十種力四無所畏四分別辯
十八不共諸佛之法。開化衆生不可計會不
可限量於薩芸若慧。於須菩提意云何。開化
若干不可計人。各有所趣各有所起各使得
度。寧有所起有度者不。答曰。不也天中天。
佛言。如是菩薩摩訶薩以六波羅蜜。有所開
化。三十七品及諸佛法。四道縁覺。亦無所趣
亦無所度。是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍
僧那僧涅。須菩提白佛言。唯天中天。若我聞
法察其中誼。當觀菩薩摩訶薩則不復爲僧
那僧涅。所以者何。因從空興諸自然相。以
是故。天中天。諸色色空。諸痛痒思想生死
識空。察眼眼空。耳鼻*舌身意意空。察眼色
識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。
十八之種皆亦復空。眼之所習。耳鼻*舌身意
所習。如是六情所習亦復如是。皆爲空習。
一切悉空所習法空。唯天中天。檀波羅蜜
亦空。尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜。皆亦悉空。察内亦空内空
亦空。其無所有自然亦空。其空亦空。四意止
亦空。四意斷四神足五根五力七覺意八由
行亦空。十種力四無所畏四分別辯十八不
共諸佛之法亦空。所謂菩薩亦空。僧那僧涅
亦空。唯天中天。以是之故。當觀菩薩摩訶薩
爲無僧那僧涅。佛告須菩提。如是如是。須菩
提。誠如所云。佛告須菩提。薩芸若有爲無所
作亦非不作亦無所有。一切衆生亦無作亦
無所有。菩薩摩訶薩爲衆生故。被大僧那鎧。
亦無所作亦非不作亦無所有。須菩提白佛
言。唯天中天。何以故。薩芸若慧。亦無所作
亦非不作亦無所有。此衆生類。亦無有作亦
非不作亦無所有。及諸菩薩摩訶薩僧那僧
涅。亦如是也。世尊答曰。有所作有所得。則
有所興。而薩芸若。亦無所作亦非不作亦無
所有。是諸衆生。亦無有作亦非不作亦無所
有。所以者何。色無造者亦無不造。亦無所行
亦無所作。痛痒思想生死識。無有造者亦無
不造。亦無所行亦無所作。眼者亦無所造亦
不造。亦無所行亦無所作。耳鼻*舌身意。
亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。色
聲香味細滑法。亦無所造亦無不造。亦無所
行亦無所作。十八種六情所習因致痛痒。亦
無有造亦無不造。亦無所行亦無所作。吾
我須菩提亦無有造亦無不造。亦無所行亦
無所作及有所知有所見。亦無有造亦無不
造。亦無所行亦無所作。以是之故。究竟本
末無有根原而不可得。衆生及夢。亦無有造
亦無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。
究竟本末無有根原亦不可得。如呼聲響水
中之月幻化野馬。亦無有造亦無不造。亦無
所作亦無所行。所以者何。究竟本末無有根
原亦不可得。其内空者。須菩提。亦無有造
亦無不造。亦無所行亦無所作。外空亦然。
其有所有及自然空。亦無有造亦無不造。亦
無有行亦無所作。三十七品十種力四無所
畏四分別*辯十八不共諸佛之法。亦無有造
亦無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。
究竟本末無有根原亦不可得。其無本者。須
菩提。亦無有造亦無不造。亦無所行亦無所
作。無本亦復如是。亦無有異法其法種者。
住於法界諸法寂然。其本際者。亦無有造亦
無不造。亦無所行亦無所作。所以者何。究
竟本末無有根原亦不可得。其菩薩者。亦無
有造亦非不造。亦無所行亦無所作。薩芸若
慧一切哀慧。亦非有造亦非不造。亦無
所行亦無所作。所以者何。究竟本末無有根
原亦不可得。其菩薩者。亦無有造亦非不造。
亦無所行亦無所作。薩芸若慧一切哀慧。亦
無有造亦非不造。亦無所行亦無所作。所以
者何。究竟本末無有根原亦不可得。以是故。
須菩提。無所作。薩芸若。亦無所作亦非不
作。衆生如是。亦無所作亦非不作。菩薩摩
訶薩所因摩訶衍僧那僧涅。以是故。須菩
提。當察菩薩摩訶薩亦無摩訶衍僧那僧涅
也。須菩提白佛言。如是世尊。教分別其誼。
我分別誼。色無著無縛無脱。痛痒思想生死
識。無著無縛無脱。分耨文陀尼弗問須菩提。
色爲無著無縛無脱痛痒思想生死識。爲
著無縛無脱。須菩提謂分耨文陀尼弗。如
賢者。色無著無縛無脱。痛痒思想生死識。
無著無縛無脱。分耨又問。須菩提。何所色。
無著無縛無脱。何所痛痒思想生死識。無著
無縛無脱。須菩提答曰。色自然。無著無縛
無脱。痛痒思想生死識自然。無著無縛無脱。
色如呼*響。無著無縛無脱。痛痒思想生死
識如呼*響。無著無縛無脱。色如野馬。無
著無縛無脱。痛痒思想生死識如野馬。無著
無縛無脱。色如幻。無著無縛無脱。痛痒思
想生死識如幻。無著無縛無脱。色如化。無
著無縛無脱。痛痒思想生死識如化。無著
無*縛無脱。過去色。無著無縛無脱。過去
痛痒思想生死識。無著無縛無脱。當來色。
無著無縛無脱。當來痛痒思想生死識。無著
無縛無脱。現在色。無著無縛無脱。現在痛
痒思想生死識。無著無縛無脱。色無實。無
著無縛無脱。痛痒思想生死識無實。無著
無縛無脱。色憺怕。無著無縛無脱。痛
痒思想生死識怕。無著無縛無脱。色無
所生。無著無縛無脱。痛痒思想生死識無所
生。無著無縛無脱。分耨。色善無著無縛無
脱。痛痒思想生死識善。無著無縛無脱。色
善無著無縛無脱。痛痒思想生死識不
*善。無著無縛無脱。色無記。無著無縛無
脱。痛痒思想生死識無*記。無著無縛無脱。
色不分別。無著無縛無脱。痛痒思想生死識
不分別。無著無縛無脱。分耨。世俗色。無著
無縛無脱。世俗痛痒思想生死識。無著無縛
無脱。度世色。無著無縛無脱。度世痛痒思
生死識。無著無縛無脱。有漏無漏色。
無著無縛無脱。有漏無漏痛痒思想生死識。
無著無縛無脱。虚無。無著無縛無脱。恍忽。
無著無縛無脱。一切諸法。無著無縛無脱。
無所有。無著無縛無脱。寂然。無著無縛無
脱。檀波羅蜜。無著無縛無脱。尸波羅蜜*羼
波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。
無著無縛無脱。發至實。無著無縛無脱。發
至寂寞。無著無縛無脱。内空*無著無縛無
脱。外空無著無縛無脱。其所有自然空。無
著無縛無脱。四意止。無著無縛無脱。四意
斷四神足五根五力七覺意八由行。無著無
縛無脱。十種力四無所畏四分別*辯十八不
共諸佛之法。無著無縛無脱從虚無起。無著
無縛無脱。佛道無著無縛無脱。薩芸若。無著
無縛無脱。學菩薩道。無著無縛無脱。從虚
無生。無著無縛無脱。寂然無所生。無著無縛
無脱。其無本者。無著無縛無脱。又無本者
無有異。順法住。無著無縛無脱。其寂定法
無著無縛無脱。其本際者及於無爲。無著無
縛無脱。無實所興。無著無縛無脱。空寂不
起所興。無著無縛無脱。是爲賢者分耨菩薩
摩訶薩無著無縛無脱波羅蜜也。檀波羅蜜
尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜。無著無縛無脱。薩芸若無本
慧一切哀慧轉上所作。皆亦無著無縛無脱。
轉進上昇。布施持戒忍辱精進一心智慧。轉
進上昇。無著無縛無脱。轉昇上至。住薩芸
若慧一切哀慧。無著無縛無脱。教化衆生。無
著無縛無脱。嚴淨佛土。無著無縛無脱。奉
事諸佛世尊。無著無縛無脱。聽省經典。無
著無縛無脱。未曾離諸佛。無著無縛無脱。
未曾亡失神通。無著無縛無脱。不離五根。
無著無縛無脱。不釋總持。無著無縛無脱。
不捨三昧。無著無縛無脱。於道發哀。無著
無縛無脱。薩芸若慧。無著無縛無脱。所轉
法輪。無著無縛無脱。開化衆生存於三乘。
無著無縛無脱。須菩提謂分耨文陀尼弗。是
爲菩薩摩訶薩六波羅蜜無著無縛無脱。覺
了一切諸正覺法。從虚無起。寂寞恬怕與無
從生。是爲分耨菩薩摩訶薩無著無縛無脱
訶僧那僧涅也
  *摩訶般若波羅蜜*三昧品第十六
賢者須菩提白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩
訶薩摩訶衍僧那。何謂菩薩摩訶薩摩訶衍。
學大乘者何所誓志於衍。衍何所住從何生。
衍中誰爲成衍者。佛告須菩提。如須菩提之
所問也。何所菩薩摩訶薩衍者。六波羅蜜則
爲菩薩摩訶薩摩訶衍也。何等六。檀波羅蜜
尸波羅蜜*羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜。彼何謂檀波羅蜜。於是須菩提。
菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若而行布施。
内外所有一切不惜以給衆生以爲堅固。不
備怨敵則以勸助阿耨多羅三耶三菩。是爲
菩薩摩訶薩檀波羅蜜。何等菩薩摩訶薩尸
波羅蜜。於是菩薩摩訶薩。遵崇發心存薩芸
若。身自奉行十善之事。復以十善勸助人不
墮顛倒。亦無所得。是爲菩薩摩訶薩於尸波
羅蜜無所亡失不墮顛倒亦無所得。須菩提
白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩*羼波羅
蜜。佛告須菩提。於是菩薩摩訶薩。己身能
具足忍辱。教化他人立於忍辱不墮顛倒亦
無所得。是爲菩薩摩訶薩*羼波羅蜜。須菩
提白佛言。唯天中天。何謂菩薩摩訶薩惟逮
波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩其心遵崇
薩芸若慧。於五波羅蜜不以踈遠。以五波
羅蜜教化衆生不墮顛倒亦無所得。是爲菩
薩摩訶薩惟逮波羅蜜。須菩提又問。世尊。
唯天中天。何謂菩薩摩訶薩禪波羅蜜。佛告
須菩提。菩薩摩訶薩遵崇發心存薩芸若慧。
己身常以漚惒拘舍羅行禪三昧。不隨順從
三昧而生也。亦教人令學禪定不墮顛倒亦
無所得。是爲菩薩摩訶薩禪波羅蜜。須菩提
白佛言。唯天中天。何等爲菩薩摩訶薩般
若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩遵崇
發心薩芸若慧。於一切法無依倚。觀於諸
法一切本淨。不墮顛倒亦無所得。於一切法
以無所著。以觀諸法一切本淨。則以斯法教
化衆生。不墮顛倒亦無所得。是爲菩薩摩
訶薩般若波羅蜜。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍
也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。
内爲空。外亦爲空。内外悉空。空亦復空。至
號大空。眞妙之空。清淨之空。有爲空無爲
空。自然相空。一切法空。無所得空。無有
空而自爲空。而有所見無所有空。彼何謂
爲内空。謂内法者。眼耳鼻*舌身意。彼所
謂眼眼所見者則亦爲空。不可毀傷不可壞
起。所以者何。本淨故也。其耳耳所聽者
則亦爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。
本淨故也。其鼻鼻所嗅者則亦爲空。不可
毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。其舌
舌所甞味者則亦爲空。不可毀傷不可壞起。
所以者何。本淨故也。其身身所受者亦復
爲空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本淨
故也。其心心所念者亦復爲空。不可毀傷不
可壞起。所以者何。本淨故也。是謂内空。彼
何謂外空。外所云法色聲香味細滑念也。其
色色者亦復爲空。不可毀傷不可壞起。所以
者何。本淨故也。是色聲香味細滑法空。不可
毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。彼何謂
内外法空。内六入外六入。是爲内外法空。
彼何謂外法空。不可毀傷不可壞起。所以者
何。本淨故也。是内法外法則悉空故。故不可
毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。是爲内
外法空。彼何謂空亦空。謂一切法空諸法空
亦此空空。是謂空空。彼何謂爲大空。所謂東
方亦空。南方西方北方東南西南西北東
北方上方下方。皆亦悉空。不可毀傷不可壞
起。所以者何。本淨故也。何謂眞妙空者。曰
無爲者也其無爲者無爲亦空。不可毀傷不
可壞起。所以者何。本淨故也。是謂眞妙空。
彼何謂所有空。所有空者。謂欲界色界無
色界空。不可毀傷不可壞起。所以者何。本
淨故也。彼何謂無爲空。所謂無爲空者。不
起不滅亦不自在。亦無所住存在眞諦。是
爲無爲空。彼所謂無爲空。其無爲空者。不
可毀傷不可壞起。所以者何。本淨故也。彼
何謂究竟空。究竟空者。謂不可得崖際。
所以者何。本淨故也。是謂究竟空。彼何
謂廣遠空。謂不見來亦無所得。所以者何。
本淨故也。是謂廣遠空。彼何謂不分別空。
彼無能捨法亦無所住。所以者何。本淨故也。
是爲不分別空。彼何謂本淨空。悉能解了
一切諸法。悉爲本淨。有爲無爲。非聲聞所
作非辟支佛所作。是謂本淨空。彼何謂一
切法空。一切法者。謂色痛痒思想生死識。
眼耳鼻*舌身意。色聲香味細滑之法。眼色
識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意法識。
眼所更耳鼻*舌身意所更。痛痒之事。有爲
法無爲法。是謂爲一切法空。諸法法空。無
所毀傷不可壞起。所以者何。用本淨故。是
謂一切法空。彼何謂自然相空。爲色相故色
無所有相。受痛痒思相造生死相。知生死識
相。痛痒思想生死識。亦復如是。眼耳鼻*舌
身意。色聲香味細滑法。及十八種一切所更。
有爲法相無爲法相。是一切法自然相空。彼
何謂不可得無所有空。一切諸法亦不可得。
無所毀害不可壞起。所以者何。本淨故也。
是謂不可得無所有空。彼何謂無所有空。索
所有形貌而不可得。是謂無所有空。彼何謂
自然空。無有合會爲自然。是爲自然空。彼
何謂其無所有自然空者。其自然者無有合
會。是謂其無所有自然空也。復次須菩提。
其所有者所有空。無所有者無所有空。自
然者自然空。爲他故者他故亦空。彼何謂所
有所有空。謂五陰也。彼五陰者所有所有空。
是謂所有所有空。何謂無所有無所有空。
謂無爲也。彼無爲者無爲故空。是謂無所有
無所有空。何謂自然自然空。其爲空者。則
無有相亦無所作亦無所見。是謂自然空。彼
何謂爲他故空。假使怛薩阿竭興出現者。若
怛薩阿竭不興出現。其法常住。其法界亦寂
滅故無本。無本斯則本際。其於此者爲他空。
是謂爲他故空。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩
訶衍◎也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍
者。謂首楞嚴三昧。復有三昧名曰實印。復
有三昧名師子娯樂。有三昧名善月。有三昧
名月幢英。有三昧名一切法超上。有三昧名
觀頂。有三昧名分別一切法。有三昧名了
幢英。有三昧名金剛喩。有三昧名入法印。
丹本云有三
昧名善住王
有三昧名放光無所奪。有三昧
名定意王。有三昧名善住。有三昧名放光。
有三昧名力精進。有三昧名等超。有三昧名
分別隨順。有三昧名入諸語。有三昧名照
方面。有三昧名總持印。有三昧名無所奪。
有三昧名等御諸法海印。有三昧名普遍虚
空。有三昧名金剛道場。有三昧名勝諸寶。
有三昧名照明。有三昧名不眴。有三昧名住
不究竟。有三昧名決了。有三昧名離垢燈明。
有三昧名無量光。有三昧名光造。有三昧名
照。有三昧名淨御定。有三昧名離垢明。
有三昧名爲娯樂故。有三昧名慧燈。有三
昧名無盡。有三昧名威神具。有三昧名除盡。
有三昧名無特。有三昧名開通。有三昧名
日燈明。有三昧名月離垢。有三昧名淨*照
明。有三昧名有所*照曜。有三昧名作當所
作。有三昧名慧英。有三昧名譬金剛。有三
昧名善建志。有三昧名寶積。有三昧名超
法印。有三昧名法普。有三昧名勝娯樂。有
三昧名度法頂。有三昧名有所破壞。有三昧
名分別諸句。有三昧名等造字。有三昧名離
文字。有三昧名除斷縁。有三昧名離所作。
有三昧名無所作。有三昧名行不使了。有三
昧名除冥。有三昧名行跡。有三昧名無動。
有三昧名*度境界。有三昧名決一切徳。有三
昧名決所住。有三昧名清淨嚴華。有三昧名
覺意句。有三昧名無量燈明。有三昧名等無
等。有三昧名度一切法。有三昧名斷絶故。有
三昧名離所作。有三昧名離所住。有三昧名
一嚴淨。有三昧名御行事。有三昧名一事故。
有三昧名制諸事。有三昧名除厭一切所作。
有三昧名入縁合像音。有三昧名脱音教文
字言。有三昧名光&T024975;熾盛。有三昧名相嚴淨。
有三昧名無相。有三昧名造一切諸具。有三
昧名不悦一切苦樂。有三昧名無盡故。有三
昧名總持句。有三昧名愛護一切正邪。有三
昧名入一切諸色無色。有三昧名無音斷音。
有三昧名離垢曜。有三昧名御固要。有三昧
名離垢滿月。有三昧名大嚴淨。有三昧名一
切光世明故。有三昧名普明。有三昧名御空。
有三昧名等御。有三昧名無青究竟無所娯
樂。有三昧名究竟無本住。有三昧名身時安
詳。有三昧名口言時蠲除虚空念。有三昧
名脱虚無色無所著百一十定。彼何謂名曰
首楞嚴三昧。其定意者。皆入一切諸三昧
行。是謂首楞嚴三昧。彼何謂實印三昧。時
以斯定意。印一切三昧。是謂*實印三昧。彼
何謂師子娯樂三昧。住此定意時。皆娯樂一
切定意。是謂師子娯樂三昧。彼何謂善月三
昧。住是定意時。一切平等而無所有。是謂
善月三昧。彼何謂月幢英三昧。住是定意三
昧。以此定意普執一切諸三昧幢。是謂月幢
英三昧。彼何謂超一切法上三昧。住是定意
時。一切悉至於平等事。是謂一切法超上三
昧。彼何謂觀頂三昧。住是定意時。則便觀
覩一切三昧。諸定意頂。是謂觀頂三昧。彼
何謂分別法界三昧。住是定意時。則能分別
有法界。是謂分別法界三昧。彼何謂決
了幢英三昧。住是定意時。一切定意究竟執
幢。是謂決了幢英三昧。彼何謂金剛三昧。
住是定意時一切平等無能破壞。是謂金剛
三昧彼何謂入法印三昧。住是定意時。尋則
得入一切法印。是謂法印三昧。彼何謂善
住王三昧。住是定意時一切諸法王三昧之
所建立。是謂善住王三昧。彼何謂放光明三
昧。住是定意時。一切三昧皆演光明。是謂
放光明三昧。彼何謂精進力三昧。住是定意
時。一切三昧。精進力所發起。是謂精進力
三昧。彼何謂等度三昧。住是定意時。一切
三昧皆至平等。是謂等度三昧。彼何謂順入
言教三昧。住是定意時。皆得普入順應意聲。
是謂順言教三昧。彼何謂入諸言教三昧。住
是定意時。一切皆從三昧言教。是謂入言教
三昧。彼何謂照諸方面三昧。住是定意時。
皆*照一切諸方面定意。是謂*照諸方面三
昧。彼何謂總持印三昧。住是定意時。總
持一切諸三昧印。是謂總持印三昧。彼何謂
無所奪三昧。住是定意時。尋即不忘一切定
意。是謂無所奪三昧。彼何謂等御諸法海印
三昧。住是定意時。行平等事思攝等御。是
謂等御海印三昧。彼何謂普遍虚空三昧。住
是定意時。一切三昧普遍虚空無所不周。是
謂普遍虚空三昧。彼何謂金剛道場三昧。住
是定意三昧時。總持一切定意道場。是謂
金剛道場三昧。彼何謂勝諸寶三昧。住是定
意時。蠲除一切塵垢諸欲不可瑕疵。是謂
勝諸寶三昧。彼何謂*照明三昧。住是定意
三昧時致一切等則無所*照曜諸道。是謂
*照明三昧。彼何謂不眴三昧。住是定意時。
於諸三昧不求諸法。是謂不眴三昧。彼何謂
不究竟住三昧。住是定意時。不見諸法三界
所住。是謂不究竟住三昧。彼何謂決了三昧。
住是定意時。無心無念法所趣。是謂決了三
昧。彼何謂離垢明三昧。住是定意時。一切
三昧轉相*照曜。是謂離垢明三昧。彼何謂
無量光三昧。住是定意時。其光明者無所不
照。是謂無量光三昧。彼何謂造所爲光三昧。
住是定意時。若得三昧一切定意皆放光明。
是謂造所爲光三昧。彼何謂普照三昧。這獲
此定。一切諸三昧門自然演光。是謂普*照
三昧。彼何謂御諸淨三昧。住是定意時。則
便逮得一切三昧清淨普等。是謂御諸淨三
昧。彼何謂離垢光三昧。住是定意時。於諸
三昧除一切垢悉令灰盡。是謂離垢光三昧。
彼何謂所娯樂三昧。住是定意時。則便娯
樂一切三昧。是謂所娯樂三昧。彼何謂慧燈
明三昧。住是定意時。*照明一切諸所三昧。
是謂慧燈明三昧。彼何謂無盡三昧。住是定
意時。於一切三昧亦無有盡亦無不盡。亦復
不見盡與不盡。是謂無盡三昧。彼何謂威神
句三昧。住是定意時。一切平等威神巍巍光
曜遠*照。是謂威神句三昧。彼何謂除諸盡
三昧。住是定意時。見諸三昧一切無盡。見
而無本而無所見。是謂除諸盡三昧。彼何謂
無特異三昧。住是定意時。一切平等不著不
念。無所患苦亦無因縁。是謂無特特異三昧。
彼何謂開通三昧。住是定意時。不見諸法
有所通達。亦無顛倒。見謂*開通三昧。彼
何謂日燈明三昧。住是定意時。開發一切諸
三昧門而奮光明。是謂日燈明三昧。彼何謂
離月垢三昧。住是定意時。於諸三昧以光除
冥。是謂離月垢三昧。彼何謂清淨燈明三昧。
住是定意時。於諸三昧普護一切四分別辯。
是謂清淨燈明三昧。彼何謂有所*照曜三昧。
住是定意時。則皆*照明諸三昧門。是謂有
所*照曜三昧。彼何謂所造作三昧。住是定
意時。趣一切三昧成辦所當。又復所造作三
昧所立定時。普見一切諸三昧慧英。是謂所
造作三昧。彼何謂金剛喩三昧。住是定意時。
滅除一切所作諸法。不復覩見諸苦惱患。是
謂金剛喩三昧。彼何謂心住三昧。住是定意
時。心不動搖亦不開閉。亦不*照明亦不見
所起。亦不念言有此心也。是謂心住三昧。彼
何謂普世三昧。住是定意時。普見一切諸三
昧定靡所不*照。是謂普世三昧。彼何謂善志
住三昧。住是定意時。一切普安立諸三昧。
彼何謂寶積三昧。住是定意時。普見一切諸
三昧者。悉爲積寶。是謂寶積三昧。彼何謂
勝法印三昧。住是定意時等印諸法。未遭印
者皆見印印悉能究竟。是謂勝法印三昧。彼
何謂法平等三昧。住是定意時。不見諸法平
等若嶮岨。是謂法平等三昧。彼何謂勝娯樂
三昧。住是定意時。降伏一切諸所樂法。是
謂勝娯樂三昧。彼何謂度諸法頂三昧。住是
定意時。調定一切諸法之上。皆復越度諸所
三昧。是謂度諸法頂三昧。彼何謂壞除三昧。
住是定意時除諸三昧壞一切法。是謂壞除
三昧。彼何謂分別諸法三昧。住是定意時。
皆能分別於諸三昧。曉了一切諸法之句。是
分別諸法三昧。彼何謂等造文字三昧。
住是定意時。分別曉了三昧致等文字。是謂
等造文字三昧。彼何謂除諸文字三昧。住是
定意時。於諸三昧無一文字亦無所得。是謂
除諸文字三昧。彼何謂除斷因縁三昧。住是
定意時。斷諸三昧縁無有衆亂。是謂除斷因
縁三昧。彼何謂無所作三昧。住是定意時。
不得諸法有所作爲。亦無所造。是謂無所作
三昧。彼何謂離所作三昧。住是定意時。不得
諸法因縁所造。是謂離所作三昧。彼何謂不
究竟行三昧。住是定意時。不得一切諸三昧
行究竟邊際。是謂不究竟行三昧。彼何謂除
諸冥三昧。住是定意時。一切三昧除諸闇冥。
滅盡諸亂令致清淨。是謂除諸冥三昧。彼何
謂行諸句三昧。住是定意時。普見一切諸三
昧行。是謂行諸句三昧。彼何謂無動三昧。
住是定意時。不見一切諸三昧有震動者。是
謂不動三昧彼何謂度諸界三昧。住是定意
時。一切三昧度諸邪反。亦無差錯順其正誼。
是謂度諸界三昧。彼何謂分別諸徳三昧。住
是定意時。決一切諸法了衆生三昧。是謂分
別諸徳三昧。彼何謂所住究竟三昧。住是定
意時。於一切定求於心本而不可得。是謂所
住究竟三昧。彼何謂淨華嚴飾三昧。住是定
意時。得諸三昧一切清淨普嚴諸華。是
淨華嚴飾三昧。彼何謂覺意句三昧。住是定
意時。一切三昧疾逮覺意。是謂覺意句三昧。
彼何謂無量辯三昧。住是定意時。尋即逮得
無量辯才隨行分別。是謂無量辯三昧。彼何
謂等無等三昧。住是定意時。一切定逮得等
無等三昧。能令諸邪皆至平等。是謂等無等
三昧。彼何謂度一切諸法三昧。住是定意時。
皆能越度一切三界。是謂度一切諸法三昧。
彼何謂斷諸作三昧。住是定意時。見一切法
諸三昧定。悉爲斷絶之。是謂斷諸所作三昧。
彼何謂無意無毀三昧。住是定意時。已逮諸
定。得致諸法皆歸壞敗。是謂無意無毀三昧。
彼何謂無所住三昧。住是定意時。不見諸法
有所住處。是謂無所住三昧。彼何謂一清淨
三昧。住是定意時。不見諸法而有二事。是
謂一清淨三昧。彼何謂御諸事行三昧。住是
定意時。不見諸法有因縁趣。是謂御諸事行
三昧。彼何謂勝諸事三昧。住是定意時。一切
三昧不覩二事亦無所見。是謂勝諸事三昧。
彼何謂除滅一切所有斷諸根三昧。住是定
意時。於一切三昧滅除諸事。而逮得慧所入
之處無所遭遇。是謂除滅一切所有斷諸根
三昧。彼何謂入合隨音三昧。住是定意時。不
隨三昧諸音聲。是謂入合隨音三昧。彼何謂
度諸言字音聲三昧。住是定意時。則悉度脱
一切諸行文字之事。亦無所見。是謂度諸言
字音聲三昧。彼何謂熾盛光曜三昧。住是定
意時。普*照降伏光明惟曜。是謂熾盛光曜
三昧。彼何謂諸相嚴淨三昧。住是定意時。莊
嚴一切諸相功徳。是謂諸相嚴淨三昧。彼何
謂無相三昧。住是定意時。一切三昧永不覩
一切相。是謂無相三昧。彼何謂一切具足三
昧。住是定意時。一切所求普悉具足是謂一
切具足三昧。彼何謂不悦苦安三昧。住是定
意時。不覩三昧一切苦安。是謂不悦苦安三
昧。彼何謂無盡故三昧。住是定意時。於一切
三昧。亦無有盡亦無所見。是謂無盡故三昧。
彼何謂總持句三昧。住是定意時。總持一切
諸三昧事。是謂總持句三昧。彼何謂護諸正
邪三昧。住是定意時。於諸三昧。永不覩見
正等與邪。是謂護諸正邪三昧。彼何謂滅除
諸聲色無聲色三昧。住是定意時。於諸三昧
一切不見有聲色。永無聲色。是謂滅除諸聲
色無聲色三昧。彼何謂無音斷音三昧。住是
定意時。見一切法無聲無音。是謂無音三昧。
彼何謂離垢明三昧。住是定意時。不得一切
三昧光明諸垢。是謂離垢明三昧。彼何謂要
御三昧。住是定意時。不見諸三昧有要無要
有御無御。是謂要御三昧。彼何謂滿月離垢
明三昧。住是定意時。一切平等具足成滿功
徳之福。譬如月盛滿十五日時。是謂滿月離
垢明三昧。彼何謂大嚴淨三昧。住是定意時。
皆悉平等無極清淨莊嚴普備。是謂大嚴淨
三昧。彼何謂普*照世間三昧。住是定意時。
一切平等皆能光*照一切諸法。是謂普*照
世間三昧。彼何謂普定意三昧。住是定意時。
一切定亦無所亂。不得一心。是謂普定意三
昧。彼何謂御空三昧。住是定意時。等御一
切不樂法者。而令得樂。是謂御空三昧。彼
何謂御薩芸若空等御三昧。住是定意時。於
一切御平等之事。亦無所御。是謂御薩芸
若空等御三昧。彼何謂無青究竟無樂三昧。
住是定意時。不得名號亦無所獲。是謂無青
究竟無樂三昧。彼何謂住於無本無心三昧。
住是定意時。住於諸三昧。普入無本無所轉
求。是謂住於無本無心三昧。彼何謂身時安
詳三昧。住是定意時。於諸三昧永無所得亦
無見身。是謂身時安詳三昧。彼何謂口言時
壞除虚空念三昧。住是定意時。一切三昧不
得口言之所歸趣。是謂口言時壞除虚空念
三昧。彼何謂虚無無色三昧。住是定意
時。逮得虚空無爲無數一切法寂。是謂脱虚
無無色三昧。是爲須菩提菩薩摩訶薩般若
波羅蜜摩訶衍也
光*讃經卷第光*讃經卷第
 西晋三藏竺法護譯 
  *摩訶般若波羅*蜜觀品第十七
佛告須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂四意
止。何謂四意止。内自觀身不與身倶。亦不想
念亦不得身。觀于外身不與身倶。亦不想念
亦不得身。於是安詳調御其意。觀於世間無
明愁慼。内觀痛痒彼心法者。於是安詳調御
其意。覩於世間無明愁慼。觀外痛痒不與
痛痒倶。亦不想念亦不得身。觀内思想不與
想倶。亦無想念不得思想。觀外思想不與想
倶。亦無想念不得思想。觀於内法不與法倶。
亦無法想亦不得法。觀于外法不與法倶。亦
無法念亦不得法。於是寂然調御其意。於世
無明愁慼之事。何謂須菩提菩薩摩訶薩内
觀身。於此菩薩摩訶薩。知心所行若住已住。
亦知已坐當坐。亦知行臥已當行臥。如身應
住所志所趣。皆悉知之。是爲菩薩摩訶薩觀
内身也。於是安詳調御其意。於世無明愁*慼
之事。復次須菩提。菩薩摩訶薩往反安詳觀
察視瞻而不卒暴。進止屈伸著衣持鉢。飮食
臥寐懈息所從。律行去來坐起臥覺。有所説
者。常懷徐詳。憙在閑居心不馳騁。是爲須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜自觀内身而
不可得。復次須菩提。菩薩摩訶薩其心專一覩
出入息。息長息短亦悉知之。意息若近若遠
亦悉知之。意息若遲若疾亦悉知之。意息卒
暴柔和亦悉知之。譬如轉輪聖王知土地長
短廣狹。譬如瓦師作器知大小深淺。如是須
菩提。菩薩摩訶薩知息出入長短遲疾剛柔。
菩薩如是觀其内身。知其安詳調御其心令
順法教。是爲須菩提菩薩摩訶薩内自觀身
調御其意於世無明愁*慼之事。復次須菩提。
菩薩摩訶薩自觀其身四分諸種今身有是地
種水種火種風種。譬如屠兒以持利刀。殺害
牛畜解爲四段。爲四段已坐起省察則無牛因
縁合成。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜。自觀是身。而身有此地種水種火種風
種。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。自觀内身亦
不見身亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩
自察其身從頭至足。有身髮髓腦惡穢不淨
具足充滿。有此身者。有髮毛爪齒皮革筋脈。
骨節腸&T038356;腹肝肺心腎五臟血肉脂髓
唾。垢濁不淨大便小便。譬如佃家以嚢器盛
若干種穀麻米粟豆大麥小麥稻穬。明目之
人寫之置地分別知之。是爲麻油。是爲粳米。
是爲豆粟。是爲稻穬。如是須菩提。菩薩摩訶
薩今此身者。從足至頭髮毛爪齒皮革筋脈
骨節腸胃腹肝肺心腎五臟血肉脂髓㖒唾
垢濁不淨大便小便如是須菩提。菩薩摩訶
薩内自觀身調御其意。於世無明愁*慼之事
亦無所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩如今觀
身。遭諸寒熱若其壽終。一日若三日四日五
日。其身膖脹。其色變青。臭爛膿血流出。計
此身。則不能離無常之法。如是須菩提。
菩薩摩訶薩自觀内身。知其安詳調御其意。
於世無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。
復次須菩提。菩薩摩訶薩觀人壽終。遭是寒
熱日炙風飄。死至一日。若至二日三日四日
五日六日七日。爲鳥烏所食。狐狼熊羆虎豹
鵄梟狗犬所食。無央數蟲從其身出還食其
體。其人自察身所遊處。法無有常分散離別。
無脱此者。内自觀身調御其意。於世無明愁
*慼之事。亦無所見。復次須菩提。菩薩摩
訶薩假使見身非常之後。寒熱所遭。日炙風
飄䐽脹青脹。鳥獸所噉臭處不淨。還自觀
身亦當如是。調御其意。於世無明愁*慼之
事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩薩
摩訶薩假使觀身終亡之後。遭於寒熱日炙
風飄。骨節相連譬如交璅。肉塗血澆筋纒革
裹皮覆。自觀身調定其意。於世無明愁*慼
之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩
薩摩訶薩假使見人終亡之後。但白骨鉤璅
相連。有血脈皮肉筋髓。則而察之。今此躯體
其法如是。分散別離此非常法。無有脱者。如
是須菩提。菩薩摩訶薩觀身調定其意。於世
無明愁*慼之事。亦無所得亦無所見。復次
須菩提。菩薩摩訶薩假使見骨髓筋纒碎壞
分散還與土合。觀察如是。今此躯體其法如
是。内自觀身調御其意。於世無明愁*慼之
事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。假使
覩見骨散在地。東西南北脚骨異處。膝臏項
頸胸脇頭髗各自異處。則而察之。今此躯
體其法如是。手足分散別離此非常法。無脱
此者。内觀其身調定其意。於世無明愁*慼
之事。亦無所得亦無所見。復次須菩提。菩
薩摩訶薩便觀身死來久遠骨散在地。積有
年歳。不可稱數難量之載。青骨碎壞與灰土
合。今此躯體其法如是。分散別離此非常法。
無有脱者。如是須菩提。菩薩摩訶薩内自觀
身調定其意。於世無明愁*慼之事。亦無所得
亦無所見。痛痒思想觀法亦復如是。以持誘
進初發意者。爲無常觀。稍稍入空乃知無本。
以爲發意達者。觀内外身亦無有身。觀内外
想亦無有想。觀内外法亦無有法。亦無所觀
亦無所見。道不離俗俗不離道。二者倶空亦
無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩行摩訶衍
者。四意斷。何等爲四意斷。於是菩薩摩訶
薩。諸惡未起不善之法。設來興者制令不生。
慇懃精進攝其心本令斷諸瑕。諸惡不善非
法之事。適興尋斷。慇懃精進自攝其心。使
平等斷。諸善徳本設來興者。假欲斷者。慇
懃精進救攝其心。平等解脱。懷善法生堅住
不失。思惟具足。廣普令備益加歡樂。慇懃精
進救攝其心。平等解脱。有所得亦無所得亦
無所見。是爲須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍也。
復次須菩提。菩薩摩訶薩行摩訶衍。謂五
根。信根精進根意根定根慧根。是爲菩薩摩
訶薩摩訶衍。有所得亦無所得亦無所獲。復
次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂五力也。
何謂五力。信力精進力意力定力慧力。是爲
菩薩摩訶薩摩訶衍五力也。有所得亦無所
得亦無所獲也。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩
訶衍。謂七覺意。何謂七覺意。於是須菩提。菩
薩摩訶薩專修思覺意。依於寂然。無有貪欲
亦無所依。除於諍訟捨諸法。是謂思覺意。有
行精進覺意。依於寂然。無有貪欲亦無所
依。除諍訟捨諸法。是謂精進覺意。又行悦豫
覺意。行信覺意。行安覺意。定覺意。行觀覺
意。依於寂然。無有貪欲亦無所依。除諍訟
捨諸法。是謂菩薩摩訶薩摩訶衍行七覺也。
有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩
薩摩訶薩摩訶衍。謂八由行賢聖之路。何
謂八。正見正念正語正治正業正方便正意
正定。是爲八由行賢聖之法。有所得亦無所
得亦無所獲。是爲菩薩摩訶薩摩訶衍也。復
次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂三品三
昧。何謂爲三。空三昧無相無願三昧。彼何
謂空三昧。已相法空。空者脱門。則爲無
相。其無相者便爲脱門。其所行者無所行也。
是爲無願脱門也是爲須菩提菩薩摩訶薩摩
訶衍也。逮得此已亦無所得亦無所獲。復次
須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。當分別若曉了
所習決斷滅盡。覺知由路知所盡者。知
所起曉了諸法。分別無我。曉了柔和終沒之
事。自知其心了他人心。是謂爲慧。彼何謂
分別。於苦知苦。無所從生亦無所起。是謂
分別苦。何謂爲曉了所習。謂蠲除所習令不
復生。何等爲決斷滅盡。謂苦已盡令無根本。
何等覺知由路。謂賢聖之法八由路也。何謂
知所盡者。謂婬怒癡滅。何謂知無所起。
謂無所從生不起之慧。何謂曉了法慧。謂於
五陰所造罪福斷絶爲慧。何謂分別無我。謂
色非常痛痒思想生死識非常。眼耳鼻舌身
心。非我所有。色聲香味細滑法。非我所有。
眼色識耳聲識鼻香識*舌味識身細滑識意
法識。亦非我所有。何謂曉了柔和終沒之事。
有所咨嗟多所發起。何謂自知其心。自知古
來根原。何謂知人心。能別他人衆生心
之所念。彼何謂如所慧心。謂怛薩阿竭薩芸
若慧。是謂如所慧心已得。是以亦無所得
亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。
謂有三根。異人根異根別根。彼何謂異人
根。謂有諸學士。未得平等信根精進根意根
定根慧根。何謂異根。其學士者。無有異
信信根精進根意根定根慧根。是謂異根。彼
何謂別根。謂未學士。而發大意辟支佛菩薩
怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。信根精進根意
根定根慧根。是謂菩薩摩訶薩別根摩訶衍
也。有所得者。亦無所得亦無所獲也。復次
須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂平等定也。
有三事。有想有行三昧。無想有行三昧。無
想無行三昧。彼何謂有想有行三昧。脱諸欲
寂除諸惡不善之法。有想有行行第一寂。是
謂有想有行三昧。彼何謂無想有行三昧。謂
其心之内無想有行。亦無所著至第二寂。亦
無内外。是謂無想有行三昧。彼何謂無想無
行三昧。過第二第三寂。度於無量有慧之定。
越於無量識慧之宜。過於無量不用慧定。
於無量有想無想之定。是謂無想無行。是
謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。復次須菩
提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。當行十念。何謂十
念。念佛念法念聖衆念戒念布施念天念
怕念無所起念觀身念當終亡。是爲十念。
是爲菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得亦無所得
亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。
謂四禪四無色定四等心八脱門。未曾所獲
味之定。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。
有所得者。亦無所得亦無所獲。復次須菩提。
菩薩摩訶薩摩訶衍。謂怛薩阿竭十種力也。
何謂十種力。謂知他人衆生之類。處處非處
處有限無限。如審悉知。過去當來今現在因
縁罪福所行之處有所報應。如審悉知。世間
之人有若干種其體不同。如審悉知。他人衆
生若干種心所憙各異。如審悉知。他人衆生
根原所趣本末各異。如審悉知。一切五道終
始所歸。如審悉知。知於衆人行者之心。根
力覺意一心脱門三昧正受。結縛瞋恨鬪訟
之事。能慧分別如審悉知。無數寂然。悉識
過去無數億劫之事。識過去無數億劫之所。
遊居衆生察其終沒之所歸趣。道眼徹視於
十方一切佛界。五道生死善惡禍福起滅終
始。如審悉知。諸漏已盡無有塵垢。度於
想念。以知慧脱現在造行。自以神通證
知諸行。生死已斷。稱擧梵行。所作已辦
知未度者。是爲須菩提。菩薩摩訶薩摩訶
衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩
提。菩薩摩訶薩摩訶衍。謂四無所畏。何謂四
無所畏。今吾已逮成平等覺。若有沙門梵志
諸天人民。若復異天異覺之人。來欲訟理
求佛之短。謂爲不成平等之覺。不見瑞應。
敢有發意當如來者。無敢發念。故佛安隱
所行。無難亦無畏。勇猛行達無所著。而爲
他人師子之吼。講説分別清淨法輪。沙門梵
志諸天宮魔及諸梵天天上世間。無有能及
道法之誼。諸漏已盡無有終始。沙門梵志諸
天魔梵天上世間。欲求佛短謂不然者。諸漏
未盡。都了不見發心求短者。故佛安隱無有
恐懼。則爲衆人而師子吼。悉知内法。無有
内外不見吾我。沙門梵志諸天魔梵天上世
間。欲求佛短謂不然者。不知内法計有吾我。
都了不見發心求短者。故佛安隱無有恐懼。
則爲衆人而師子吼講説賢聖。不解者解。不
達者達。無乘者乘。而以平等普除苦惱。終
不能求得佛短也。以奉法故不違道誼勇猛
無恐無懼。而爲他人講説清淨法輪。爲師子
吼。是爲須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也。有所
得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。菩薩摩
訶薩摩訶衍。謂四分別辯。何謂爲四。一
曰分別誼。二曰分別法。三曰所歸順分別。
四曰分別*辯。是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶
衍。有所得亦無所得亦無所獲。復次須菩提。
菩薩摩訶薩摩訶衍者。謂十八不共諸佛之
法。何謂十八。一者如來無有瑕短。所説應
時無有短乏心。無忘失無有若干想。無有不
定心。無有不*辯。分別所觀無有所樂。斷
精進無失。終無失意。智慧無損解脱不闕。
度知見不減。一切諸身之事無所不達。一切
所言説無所不通。各令得所。一切心所
念。以智慧心悉知其原。又知過去不可計會
*無央數劫事。智慧悉見。又知當來不可計
會*無央數劫事。智慧悉見。又知現在不可
計會*無央數劫事。智慧悉見。是爲須菩提
菩薩摩訶薩摩訶衍。有所得亦無所得亦無
所獲。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍者。
謂總持門。彼何謂總持門。諸文字等所説平
等。文字之門文字所入。何謂文字門文字所
入因縁之門。一切諸法。以過去者亦無所起。
其門所作是羅之門。法離諸垢是波之門。分
別諸誼是遮之門。逮得一切諸法之行亦無
所得亦無所沒者亦無所生者。是那之門。一
切法離諸號字。計其本淨而不可得。是羅之
門。皆悉超*度一切世法恩愛報應因縁。是
陀之門。一切諸法悉爲本無有無斷絶。是爲
波之門。皆悉解結諸法所縛。是咤之門。燒
盡諸法逮至清淨。是沙之門。一切諸法無有
罣礙不得諸事。是惒之門。斷除一切諸法音
聲句跡所趣。是多之門。一切諸法而無有本
不可動搖。是計之門。一切諸法而無所起。
是吒之門。一切諸法得至究竟。是阿之門。
一切諸法所當作爲皆悉逮得。是娑之門。
一切諸法皆已時得通不悉節。是摩之門。解
知諸法從吾我起。是迦之門。一切諸法逮得
擁護。是癉之門。一切諸法逮得諸法之處。
是闍之門。一切諸法而無所起。是波之門。
一切諸法而無所起。是陀呵之門。一切諸
法諸種無所起會。是奢之門。一切諸法寂
然不起。是呿之門。一切諸法猶如虚空而
無所生。是叉之門。一切諸法皆悉滅盡而不
可得。是尸*癉之門。一切諸法堅住於處而
不可動亦不可得。是&T013677;之門。一切諸法慧不
可得。是咤呵之門。一切諸法逮得所持。
是披何之門。一切諸法已得閑靜。是車之門。
一切諸法皆已焚燒。是那之門。一切諸法而
無所作。是沙波之門。一切諸法而得至信。
嗟之門。一切諸法皆得盡滅。是迦何之
門。一切諸法得輪數所在。是咤徐之門。一
切諸法。有所住處得無所住。是那之門。一
切諸法。不來不去不立不坐不臥不寐。無應
不應無想不想。是頗之門。一切諸法不可所
奏。是尸迦之門。一切諸法不得五陰。是磋
之門。一切諸法不得他念。是伊陀之門。捨
一切法而無所得。伊陀之門。一切諸法不得
所在。是吒之門。一切諸法究竟邊際盡其
處所。無生無死無有無作。拔去文字音聲之
説。所以者何。厭諸罣礙無彼無名無處所言。
亦不可得亦不可説。亦不可盡亦不可見。譬
如須菩提虚空虚無。一切諸法亦悉如是。
是爲須菩提總持所入因縁文字分別所入。
其有菩薩摩訶薩知是一切因縁文字方便分
別。則不復著音聲言説。則能次第曉了諸
法之所歸趣也
  *摩訶般若波羅*蜜十住品第十八
佛告須菩提。如汝所言。何謂菩薩摩訶薩爲
摩訶衍三拔致。如是須菩提。菩薩摩訶薩
行六波羅蜜。入於道地。云何菩薩入於道地。
入一切諸法。無來亦無所去。無去亦無所
壞。一切諸法不可知處亦無想念。行十道
地不見道地。何謂菩薩行十道地者。是菩薩
摩訶薩行第一住者。當行十事。何謂爲十。
修治志性不爲顛倒。修治愍哀除去衆想。等
心衆生不得衆生。行布施事受者無異。敬善
知識無有輕慢。求法爲業而無所得。慇懃出
學無所貪慕。求於佛身不想相好。開闡法事
悉於衆生無所希望。棄除貢高則於諸法而
無所著。口之所言至誠爲業。是爲十事。須
菩提。菩薩摩訶薩行第一道地也。復次須菩
提。菩薩摩訶薩行第二住者。當行八法。何謂
爲八。其戒清淨。而有反復能知報恩。住於
忍力常行歡喜。不捨衆生勤於大哀。受尊
長教。其出家者。視如世尊。行波羅蜜。慕
求善權。是爲八事。復次須菩提。菩薩摩訶
薩行第三住者。行五法。何謂爲五。博問
無厭不著文字。開化法施無衣食想。淨於
佛土勸衆徳本。亦無所望。是爲五事。復次
須菩提。菩薩摩訶薩行第四住者。當行十法
終不爲捨。何謂爲十。不捨閑居。志在少求。
而知止足。不離宴坐。不毀禁戒。不厭受
欲。不止滅度。一切所有施而不惜。而不怯
弱。於諸所有而無所慕。是爲十事。復次須
菩提。菩薩摩訶薩行第五住者。當棄八事。
何謂爲八。棄捐家居。離比丘尼。捨棄
性。不貪功徳。捨於睡臥。離於瞋爭。不自
稱譽。不毀他人。是爲八事。復次須菩提。
菩薩摩訶薩行第六住者。以具六法。何謂爲
六。謂六波羅蜜。不爲六法。不求聲聞。無
縁覺想。不念於小。見貧乞者心色和悦。有
所施與不以憂*慼心不懷恨。是爲六事。復
次須菩提。菩薩摩訶薩行第七住者。爲以離
二十法。何謂二十。無所受。無吾我。不計
人。不有命。不念壽。不念常。不著斷滅。
無諸想著。離因縁見。不倚諸陰。不慕諸
種。捨於諸種。捨於諸入。無三界想。不著於
佛。不著於法。不著聖衆。護禁捨見不猗念
空。捨諸邪見無所染汚。是爲二十事。當復
具足二十法事。何謂二十。曉了於空 不證
無相。惠無所願。淨於三場。愍哀衆生。不
見衆生。無所輕慢。等觀諸法。體解法義。
無所分別。曉了眞正。亦無所著。無從生忍。
講説一品。滅除衆想。棄捐塵勞。寂然離邪。
其心調定。不離智慧。無有卒暴。是爲二十。
復次須菩提。菩薩摩訶薩行第八住者。以爲
具足四法。何謂爲四。入衆生心神通自樂。
現諸佛土隨所觀察。具成己土稽首諸佛。以
眞諦觀諸佛之身。是爲四法。復次須菩提。
菩薩摩訶薩行第九住者。當復具足四法。何
謂爲四。曉了諸根成諸佛土。慇懃奉修於幻
三昧。順化衆生令其造徳本處於淳淑。爲
示現具足之身爲説道義。是爲四事。復
次須菩提。菩薩摩訶薩行第十住者。於十
二事悉具足。何謂十二。爲無量處而設
擁護。隨衆所願各令得所。口所演説諸天
龍神揵沓惒阿須倫迦樓羅眞陀羅摩&T024332;勒。
聞其音各各解了。*辯才如是。胞胎衆事。
姓尊貴。所生之處。眷屬國土。棄國
家。詣於佛樹。清淨具足一切名徳。皆爲備
悉。是爲十二。復次須菩提。第十菩薩摩訶
薩者。即謂是佛。須菩提白佛言。何謂菩薩
遵修志性。佛言。所作徳本心皆勸助薩芸若
慧故。何謂菩薩等心。一切志薩芸若。行四
等心慈悲喜護故。何謂菩薩爲布施業。施
於一切無所想念故。何謂菩薩結善知識。
勸化一切令立正道。稽首問信恭敬尊長故。
何謂菩薩具足求法。諸所求法心常在於薩
芸若慧。而不墮落聲聞辟支佛地故。何謂菩
薩慇懃出家。所生之處世世捨業無所毀壞。
隨怛薩阿竭教。其出家者修無上行故。何謂
菩薩遵求佛身。若見佛形其心未曾離佛。爾
乃至於薩芸若慧故。何謂菩薩開闡諸法。
假使菩薩現在見佛若般泥洹。而爲衆生講
説經法。初語亦善中語亦善竟語亦善。其
義備悉微妙具足清淨之行。及十二部經。聞
經徳經聽經分別經示現經譬喩經所説經
所生經方等經未曾有經章句經所行經。是
爲菩薩十二部經開闡諸法。何謂菩薩棄捐
憍慢心。未曾懷自大。終不生小姓家故。何
謂菩薩所言至誠。若有所説言行相副故。佛
語須菩提。是爲菩薩摩訶薩行第一住奉行
十事。須菩提白佛言。何謂菩薩戒品清淨。
佛言。心不念求聲聞辟支佛乘。亦不毀訾於
諸菩薩。若犯戒者。而以勸喩令不墮壍故。
何謂菩薩而有反復知報恩者。設使菩薩行
菩薩道時。若施少者不以廢忘。何況於多。
何謂菩薩住於忍力。常於衆生無有亂心。
不懷害故。何謂菩薩心色和悦。念化衆生不
違正行故。何謂菩薩不捨衆生。能救濟護一
切人故。何謂菩薩近於大悲。假使菩薩行道
之時。心自念言。因一切人故。恒河沙劫在
於地獄。若見考署終不懈怠。當令彼人成
於佛乘以得滅度。如是比類一切衆生。其心
自勸微妙如是。何謂菩薩受尊長教。其有出
家若見師父視之如佛。何謂菩薩求波羅蜜。
若使菩薩不志餘業不念他法。無所輕慢求
無極故。何謂菩薩博聞無厭。諸佛天中天。
所可言説於此所講。及十方佛口所演説。悉
奉受持故。何謂菩薩所説法施無衣食想。以
此法施。心念如是不想佛道故。何謂菩薩
淨於佛土。所殖徳本皆以勸助嚴淨佛土故。
何謂菩薩不厭生死。常欲具足一切功徳。成
就善本開化衆生。淨於佛土未曾懈惓。至
令具足薩芸若慧故。何謂菩薩而知慚愧。常
無聲聞辟支佛心故。何謂菩薩不捨閑居。不
入聲聞辟支佛地故。何謂菩薩志在少求。行
菩薩道無所貪慕。志在佛道故。何謂菩薩而
知止足。用成薩芸若故。何謂菩薩不捨節
限。謂能分別曉深法故。何謂菩薩不捨學戒。
持禁戒而不放逸故。何謂菩薩不厭受欲。
其心未曾起貪欲故。何謂菩薩心不滅度。於
一切法而無所行故。何謂菩薩一切所有。能
以布施而悉將護。内外諸法無所貪故。何
謂菩薩志不怯弱。心未曾發而爲二識故。
何謂菩薩觀諸所有而無所貪。於諸萬物無
所念故。何謂菩薩棄國捐家。從一佛國復遊
一國。所生之處除其鬚髮而被袈裟。現作
沙門故。何謂菩薩捨比丘尼。彈指之頃不與
從事。於彼因縁心無所起故。何謂菩薩捨
棄種姓。菩薩當念。令衆生處在安隱以自
然安。若使見者終不起嫉心故。何謂菩薩棄
捐衆貪及與睡臥。假使菩薩所在衆會。若有
興發聲聞辟支佛心者。不當於彼與從事故。
何謂菩薩離瞋恚。不從恨怒危害之心。無鬪
訟意無所爭故。何謂菩薩不自稱譽。不見内
法無所觀故。何謂菩薩不毀他人。於外一切
無所見故。何謂菩薩棄於十惡。習賢聖道爲
上行淨身口意故。何謂菩薩棄捐憍慢。如是
所行不見諸法而有慢故。何謂菩薩捨於自
大。所行不見形貌及與所有故。何謂菩薩離
於顛倒。察諸所有而不可得故。何謂菩薩棄
婬怒癡。永不覩見婬怒癡垢之所在故。何謂
菩薩具足六法。第六住者當具六法。何謂爲
六。謂六波羅蜜當具足之。云何具足六波羅
蜜。住六波羅蜜則能超越聲聞辟支佛故。何
謂菩薩不起聲聞辟支佛心。此等所行不應
爲道。行小乘者不順佛道。若見乞求者則懷
怯弱。行菩薩者。當捨離之心無憂*慼。所以
者何。斯等所行爲不入道。從初發意常行布
施心不忘捨故。何謂菩薩不自貪身所以爾
者。推求本末無有吾我。計人壽命亦復如
是所以者何。諦觀察之心無所有故。何謂菩
薩不墮滅見。所以爾者。一切諸法心無所斷
本末不起。一切諸法亦無所生故。何謂菩薩
不計有常。所以爾者。假使諸法悉無所起則
無有常故。何謂菩薩不爲想著。所以爾者。
如是計之無有塵勞無因縁見。所以爾者。彼
所見者不見諸見故。何謂菩薩不猗名色。
所以爾者。一切有所爲無所有故。何謂菩薩
不著諸陰。不*猗諸種不慕諸入。所以爾者。
如是行者悉爲自怨而無所有。以是故。不當
*猗著陰種諸入故。何謂菩薩不*猗三界。
其三界者自然無形。雖在三界而無所*猗故。
何謂菩薩不處所有。不以剋期而爲虚空。一
切所有悉無所有故。何謂菩薩見佛不著。不
以*猗見爲見諸佛故。何謂菩薩不爭於空。
一切諸法悉爲空無空不亂空無所爭故。何
謂菩薩具足於空。身相虚空則爲菩薩具足
於空故。何謂菩薩不證無相。於一切相而無
所念故。何謂菩薩志無願慧。而於三界皆無
所行故。何謂菩薩淨於三場。便能具足十善
徳故。何謂菩薩愍哀一切衆生之類便能行
徳無極大哀故。何謂菩薩不慢衆生。而欲具
足佛土故。何謂菩薩等觀諸法。察於諸法
無高無下。故何謂菩薩諦觀道地。於一切法
而無所習無所動轉故。何謂菩薩無從生忍。
一切諸法悉無所起。亦無所滅忍無所有故。
何謂菩薩無所生慧。其於名色慧無所起故。
何謂菩薩説於一品。不行二事故。何謂菩薩
念諸念。於一切法而無所念故。何謂菩
薩棄捐諸見。能捨離聲聞辟支佛地故。何謂
菩薩滅除塵勞。一切諸漏所習止處欲垢悉
斷故。何謂菩薩寂離見地。謂能逮成薩芸若
慧故。何謂心調。於三界無所患難故。何
心寂。能御六根故。何謂菩薩不捨智慧。謂
能逮得明眼故。何謂菩薩無有卒暴。觀於
六入無染著故。何謂菩薩心有所入。則以一
心普見一切衆生之念故。何謂菩薩神通自
娯。則以神通而自娯樂。從一佛國復至一國。
所遊之處無佛土想故。何謂菩薩見諸佛國。
住此佛國則見十方無量佛國。於諸佛國亦
無所著故。何謂菩薩如所觀察。見諸佛國具
足嚴淨。三千世界所遊之處。輒爲轉輪聖王
故。何謂菩薩稽首諸佛供事歸念。一切經
法分別義趣故。何謂菩薩而常審諦觀諸佛
身。以眞正見諸佛則爲法身故。何謂菩薩曉
了諸根。若能住於怛薩阿竭十種力者。則能
曉了一切衆生諸根本故。何謂菩薩佛土清
淨。人民清淨是則名曰佛土清淨故。何謂菩
薩如幻三昧。住此三昧菩薩則能變現一切
無所不入。心無所處故。何謂菩薩而等三昧。
菩薩於諸三昧無所希望故。何謂菩薩能教
衆生。所造徳本各隨其行而開化。菩薩摩
訶薩則以至誠而護己身。隨其衆生而開度
之。何謂菩薩至誠。自然有所勸發。欲以度
脱一切衆生故。何謂菩薩如其志願必能得
之。菩薩常具足六波羅蜜故。何謂菩薩所演
出音諸天龍神及揵沓惒聞其音者各得解了
而順化之。用有大哀普等音故。何謂菩薩入
於胞胎。菩薩摩訶薩世世所生諸無所生故。
何謂菩薩在於尊貴。菩薩所生在諸種姓則
能化之故。何謂菩薩所生具足。假使菩薩在
君子種。在梵志種。在居士種。則能勸化故。
何謂菩薩在於尊*姓。諸以過去衆菩薩
等無差別故。何謂菩薩眷屬具足。菩薩所
從諸眷屬侍使無所乏故。何謂菩薩土地嚴
淨。始生之時。光明照曜無數世界。其蒙光
者皆得安隱故。何謂菩薩棄國捐家。菩薩
摩訶薩捨家學道時。化*無央數億。百千人
而與從倶。能令衆生立於三乘故。何謂菩薩
詣諸佛樹。其樹則爲根莖枝葉華實。皆爲七
寶紫磨金色。照於十方無數佛土悉爲大明。
是爲菩薩詣佛樹嚴淨。何謂菩薩一切名徳
而悉具足。設使菩薩人清淨者則佛國淨。是
爲菩薩名徳具足。何謂菩薩住十道地成爲
如來。菩薩摩訶薩具足六波羅蜜十力無畏
十八不共諸佛之法。得薩芸若慧。斷除塵勞
無所罣礙。是爲菩薩住十道地成爲如來。如
是須菩提。菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅。行六波
羅蜜意止意斷神足根力七覺八道三十七品
十力無畏四分別*辯十八不共諸佛之法。寂
然離見現入種性八等之地。若有所處離欲
之地所作辦地。離於聲聞辟支佛地菩薩之
地。是爲菩薩摩訶薩入第九住於佛地。是爲
菩薩摩訶薩第十行住。是爲菩薩摩訶薩三

光*讃經卷第光*讃經卷第
 西晋月支國三藏竺法護譯 
  摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十
佛告須菩提。如汝所問。何從出衍中。何從住
衍中。誰爲成衍者。從三界生住薩芸若。有本
無生無甫當生。所以者何。其摩訶衍薩芸若
慧。於此二事。法無所合亦無所散。無色無見
無所取捨。則爲一相則無有相。所以者何。其
無相法無所出生。法有生者。則爲欲令法界
出生。其無相法有所生者。則爲欲令本無出
生。其無相法則無所生。欲令生者則爲欲令
眞本際生。其有欲令無相生者。則爲欲令不
可思議法界出生。其有欲令無相法生。則爲
欲令專精修行而出生。其有欲令無相法生。
則便欲令斷界出生。取要言之。須菩提。則
爲欲令離欲界生。其有欲令無相法生者。則
爲欲令滅度界生。須菩提。彼爲欲令寂然空
無而出生矣。其有欲令色痛痒思想生死識
無相法生者。則爲欲令有相法生。所以者何。
色則爲空。從三界生住薩芸若。痛痒思想
生死識。亦無有空。從三界生薩芸若者則無
所住。所以者何。若解色者色則爲空。解痛
痒思想生死識者識則爲空。眼耳鼻舌身心
亦空。欲令生者。則爲欲令虚空出生。眼色
識耳聲識鼻香識舌味識身更識意欲識。此
十八種因縁所見則爲空。無欲令生者。則爲
欲令無相法生。所以者何。須菩提。眼之所
視悉皆爲空。耳鼻舌身意。亦如是習皆空。
須菩提。三界爲空眼所視空。從三界生薩芸
若者。則無所住六情亦空。因三界生薩芸若
者。則無所住。六情所受所習皆空無有相。
欲令生者則爲欲令生者。則爲欲令夢幻出
生。所以者何。夢幻水月芭蕉野馬深山之
響。皆悉自然。自然之事如來之化。三界
自然則無所生。薩芸若者則無所住。所以者
何。須菩提。如夢自然。夢自然者悉無所有。
幻化之事亦復如是。須菩提。其欲令檀波羅
蜜有尸波羅蜜羼波羅蜜惟逮波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜生者。則爲欲令無相法生。
所以者何。須菩提。六波羅蜜者悉皆自然。
從三界生薩芸若者亦無所住。所以者何。須
菩提。六波羅蜜者則爲自然。其自然者故曰
爲空。其有欲令無相法生者。則爲欲令内空
外空有空無空近空遠空眞空出生。所以者
何。須菩提。其七空者則爲自然。以自然故。
因三界生薩芸若者則無所住。所以者何。須
菩提。用七空自然故名曰爲空。故空爲空。
須菩提。其有欲令無相法生者。則爲欲令四
意止四意斷四神足念五根五力七覺八道行
生。所以者何。皆自然空。因三界生薩芸若
者則無所住。須菩提。其有欲令三十七品出
生者。則爲欲令無相法生。所以者何。須菩
提。三十七品則爲自然。不生三界薩芸若者。
則無所住。所以者何。三十七品自然空。空
故曰空。須菩提。其有欲令十力無畏十八
不共諸佛之法四分別辯悉自然空。空故曰
空。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。上
至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛生者。則爲欲
令無相法生。所以者何。須菩提。其三乘者
亦復自然。不出三界薩芸若者則無所住。所
以者何。須菩提。阿羅漢者則爲自然。
然故空故曰爲空。辟支佛者則爲自然。自
故空故曰爲空。怛薩阿竭則爲自然。自
故空故曰爲空。須菩提。其有欲令名號
生者。則爲欲令無相法生。空無相無願亦復
如是。其欲令因縁言辭生者。則爲欲令無
法生。所以者何。須菩提。其名號空。不生三
界薩芸若者則無所住。所以者何。名號則空。
用名號空故曰爲空。因縁言辭諸可處所悉
皆爲空。諸法處空故曰爲空。其有欲令無所
生生。則爲欲令無相法生。所以者何。無相
法空悉無處所。處所空故故曰爲空。其有欲
令無滅無想無塵無瞋無所有生者。則爲欲
令無相法生。所以者何。此諸事空空故曰空。
名號因縁言辭所處。三十七品十種力四無
畏十八不共諸佛之法四分別*辯。亦復如是。
是故須菩提摩訶衍者從三界生爲無所生。
生薩芸若生亦無所生無有動處。又須菩提
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]