大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

中阿含經 (No. 0026_ 瞿曇僧伽提婆譯 ) in Vol. 01

[First] [Prev+100] [Prev] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

説。歡喜奉行
手長者經第十竟四百七
十三字
中阿含經卷第九一萬二千
八十八字
中阿含未曾有法品第四竟一萬九百
四十六字
初一
日誦


中阿含經卷第十
 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 
習相應品第五有十
六經
 初一日誦
    何義・不思・念・慚二 戒敬各二・及本際
    二食・盡智・説涅槃 彌醯・即爲比丘説
(四二)中阿含*習相應品何義經第一
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨
園。爾時尊者阿難則於晡時從燕坐起往
詣佛所。稽首禮足却住一面白曰。世尊。持
戒爲何義。世尊答曰。阿難。持戒者令不悔
義。阿難。若有持戒者便得不悔。復問。世尊。
不悔爲何義。世尊答曰。阿難。不悔者令歡
悦義。阿難。若有不悔者便得歡悦。復問。世
尊。歡悦爲何義。世尊答曰。阿難。歡悦者令
喜義。阿難。若有歡悦者便得喜。復問。世尊。
喜爲何義。世尊答曰。阿難。喜者令止義。
阿難。若有喜者便得止身。復問。世尊。止爲
何義。世尊答曰。阿難。止者令樂義。阿難。若
有止者便得覺樂。復問。世尊。樂爲何義。世
尊答曰。阿難。樂者令定義。阿難。若有樂者
便得定心。復問。世尊。定爲何義。世尊答曰。
阿難。定者令見如實知如眞義。阿難。若有
定者便得見如實知如眞。復問。世尊。見如實
知如眞爲何義。世尊答曰。阿難。見如實知如
眞者令厭義。阿難。若有見如實知如眞者。便
得厭。復問。世尊。厭爲何義。世尊答曰。阿難。
厭者令無欲義。阿難。若有厭者便得無欲。
復問。世尊。無欲爲何義。世尊答曰。阿難。無
欲者令解脱義。阿難。若有無欲者便得解
脱一切婬怒癡。是爲。阿難。因持戒便得不
悔。因不悔便得歡悦。因歡悦便得喜。因
喜便得止。因止便得樂。因樂便得定。阿
難。多聞聖弟子因定便得見如實知如眞。
因見如實知如眞便得厭。因厭便得無欲。
因無欲便得解脱。因解脱便知解脱。生
已盡梵行已立。所作已辦不更受有知如
眞。阿難。是爲法法相益法法相因。如是此
戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。佛説如
是。尊者阿難及諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
何義經第一竟五百二
十九字
(四三)中阿含習相應品不思經第二初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告曰。阿難。持戒者不應思
令我不悔。阿難。但法自然持戒者便得不
悔。阿難。有不悔者不應思令我歡悦。阿
難。但法自然有不悔者便得歡悦。阿難。有
歡悦者不應思令我喜。阿難。但法自然有
歡悦者便得喜。阿難。有喜者不應思令我
止。阿難。但法自然有喜者便得止身。阿難。
有止者不應思令我樂。阿難。但法自然有
止者便得覺樂。阿難。有樂者不應思令我
定。阿難。但法自然有樂者便得定心。阿難。
有定者不應思令我見如實知如眞。阿難。
但法自然有定者便得見如實知如眞。阿難。
有見如實知如眞者。不應思令我厭。阿
難。但法自然有見如實知如眞者便得厭。
阿難。有厭者不應思令我無欲。阿難。但法
自然有厭者便得無欲。阿難。有無欲者不
應思令我解脱。阿難。但法自然有無欲者
便得解脱一切婬怒癡。阿難。是爲因持戒
便得不悔。因不悔便得歡悦。因歡悦便得
喜。因喜便得止。因止便得樂。因樂便得
定心。阿難。多聞聖弟子有定心者便見如
實知如眞。因見如實知如眞便得厭。因厭
便得無欲。因無欲便得解脱。因解脱便
知解脱。生已盡梵行已立。所作已辦不更受
有知如眞。阿難。是爲法法相益法法相因。
如是此戒趣至第一。謂度此岸得至彼岸。
佛説如是。尊者阿難及諸比丘聞佛所説。
歡喜奉行
不思經第二竟四百五
十字
(四四)中阿含習相應品念經第三初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘多忘無正
智。便害正念正智。若無正念正智。便害護
諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如眞
厭無欲解脱。若無解脱便害涅槃。若比丘
不多忘有正智。便習正念正智。若有正念
正智。便習護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定
見如實知如眞厭無欲解脱。若有解脱便習
涅槃。佛説如是彼諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
念經第三竟一百五
十一字
(四五)中阿含習相應品慚愧經第四 初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘無慚無愧
便害愛恭敬。若無愛恭敬便害其信。若無
其信便害正思惟。若無正思惟便害正念
正智。若無正念正智。便害護諸根護戒不悔
歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脱。
若無解脱便害涅槃。若比丘有慚有愧便
習愛恭敬。若有愛恭敬便*習其信。若有其
信便習正思惟。若有正思惟便習正念正
智。若有正念正智。便習護諸根護戒不悔歡
悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脱。若
有解脱便習涅槃。佛説如是。彼諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
慚愧經第四竟二百
四字
(四六)中阿含習相應品慚愧經第五初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若比
丘無慚無愧便害愛恭敬。若無愛恭敬便
害其信。若無其信便害正思惟。若無正思
惟便害正念正智。若無正念正智。便害護
諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如眞
厭無欲解脱。若無解脱便害涅槃。諸賢。猶
如有樹若害外皮則内皮不成。内皮不成。
則莖幹心節枝葉華實皆不得成。諸賢。當知
比丘亦復如是若無慚無愧便害愛恭敬。若
無愛恭敬便害其信。若無其信便害正思
惟。若無正思惟便害正念正智。若無正念
正智便害護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定
見如實知如眞厭無欲解脱。若無解脱便害
涅槃。諸賢。比丘有慚有愧便習愛恭敬。若
有愛恭敬便習其信若有其信便習正思
惟。若有正思惟便習正念正智若有正念
正智。便習護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定
見如實知如眞厭無欲解脱。若有解脱。便習
涅槃。諸賢。猶如有樹不害外皮則内皮得
成。内皮得成則莖幹心節枝葉華實皆得成
就。諸賢。當知。比丘亦復如是。若有慚有愧
便習愛恭敬。若有愛恭敬便習其信。若有
其信便習正思惟。若有正思惟便習正念
正智。若有正念正智便習護諸根護戒不悔
歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脱。
若有解脱便習涅槃。尊者舍梨子所説如
是。彼諸比丘聞尊者舍梨子所説。歡喜奉行
慚愧經第五竟四百六
十二字
(四七)中阿含習相應品經第六初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘犯戒。便
害不悔歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無
欲解脱。若無解脱便害涅槃。若比丘持戒。
便習不悔歡悦喜止樂定見如實知如眞厭
無欲解脱。若有解脱便習涅槃。佛説如
是。彼諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
戒經第六竟一百一
十字
(四八)中阿含習相應品經第七初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時尊者舍梨子告諸比丘。諸賢。若比
丘犯戒。便害不悔歡悦喜止樂定見如實知
如眞厭無欲解脱。若無解脱便害涅槃。諸
賢。猶如有樹若害根者。則莖幹心節枝葉
華實皆不得成。諸賢。當知。比丘亦復如是。
若有犯戒。便害不悔歡悦喜止樂定見如實
知如眞厭無欲解脱。若無解脱便害涅槃。
諸賢。若比丘持戒。便習不悔歡悦喜止樂定
見如實知如眞厭無欲解脱。若有解脱。便習
涅槃。諸賢。猶如有樹若不害根者。則莖幹
心節枝葉華實皆得成就。諸賢。當知。比丘亦
復如是。若有持戒。便習不悔歡悦喜止樂
定見如實知如眞厭無欲解脱。若有解脱使
*習涅槃。尊者舍梨子所説如是彼諸比丘
聞尊者舍梨子所説。歡喜奉行
戒經第七竟三百
九字
(四九)中阿含習相應品恭敬經第八初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭
敬及善觀敬重諸梵行人。若比丘不行恭
敬不善觀不敬重諸梵行已具威儀法
者。必無是處。不具威儀法已具學法者。
必無是處。不具學法已具戒身者。必無
是處。不具戒身已具定身者。必無是處。
不具定身已具慧身者。必無是處。不具
慧身已具解脱身者。必無是處。不具解
脱身已具解脱知見身者。必無是處。不具
解脱知見身已具涅槃者。必無是處。若比
丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已。具威儀
法者。必有是處。具威儀法已具學法者。
必有是處。具學法已具戒身者。必有是
處。具戒身已具定身者。必有是處。具定
身已具慧身者。必有是處。具慧身已
具解脱身者。必有是處。具解脱身已具解
脱知見身者。必有是處。具解脱知見身已
具涅槃者。必有是處。佛説如是。彼諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
恭敬經第八竟三百
(五〇)中阿含習相應品 恭敬經第九 
一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當行恭敬
及善觀敬重諸梵行人。若比丘不行恭敬
不善觀不敬重諸梵行已具威儀法者。必
無是處。不具威儀法已具學法者。必無
是處。不具學法已護諸根護戒不悔歡悦喜
止樂定見如實知如眞厭無欲解脱。不具解
脱已具涅槃者。必無是處。若比丘行恭敬
及善觀敬重諸梵行已具威儀法者。必有
是處。具威儀法已具學法者。必有是處。
具學法已具護諸根護戒不悔歡悦喜止樂
定見如實知如眞厭無欲解脱。具解脱已具
涅槃者必有是處。佛説如是。彼諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
恭敬經第九竟二百一
十七字
(五一)中阿含習相應品本際經第十 初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際。
不可知本無有愛然今生有愛。便可得
知所因有愛。有愛者則有習非無習。何謂
有愛習。答曰。無明爲習。無明亦有習非無
習。何謂無明習。答曰。五蓋爲習。五蓋亦有
習非無習。何謂五蓋習。答曰。三惡行爲習。
三惡行亦有習非無習。何謂三惡行習。答
曰。不護諸根爲習。不護諸根亦有習非無
習。何謂不護諸根習。答曰。不正念不正智爲
習。不正念不正智亦有習非無習。何謂不正
念不正智習。答曰。不正思惟爲習。不正思惟
亦有習非無習。何謂不正思惟習。答曰。不
信爲習。不信亦有習非無習。何謂不信習。
答曰。聞惡法爲習。聞惡法亦有習非無習
何謂聞惡法習。答曰。親近惡知識爲習。
親近惡知識亦有習非無習。何謂親近惡
知識習。答曰。惡人爲習。是爲具惡人已便
具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞
惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信
已便具不正思惟。具不正思惟已便具不正
念不正智。具不正念不正智已便具不護諸
根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡行
已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無明
已便具有愛。如是此有愛展轉具成。明解脱
亦有習非無習。何謂明解脱習。答曰。七覺
支爲習。七覺支亦有習非無習。何謂七覺
支習。答曰。四念處爲習。四念處亦有習。非
無習。何謂四念處習。答曰。三妙行爲習。三
妙行亦有習非無習。何謂三妙行習。答曰。護
諸根爲習。護諸根亦有習。非無習。何謂護
諸根習。答曰。正念正智爲習。正念正智亦有
習非無習。何謂正念正智習。答曰。正思惟
爲習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟
習。答曰。信爲習。信亦有習非無習。何謂信
習。答曰。聞善法爲習。聞善法亦有習非無
習。何謂聞善法習。答曰。親近善知識爲習。
親近善知識亦有習非無習。何謂親近善
知識習。答曰。善人爲習。是爲具善人已便
具親近善知識。具親近善知識已便具聞
善法具聞善法。已便具生信。具生信已便
具正思惟。具正思惟已便具正念正智。具
正念正智已便具護諸根。具護諸根已便
具三妙行。具三妙行已便具四念處。具四
念處已便具七覺支。具七覺支已便具明
解脱。如是此明解脱展轉具成。佛説如是
彼諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
本際經第十竟七百五
十四字
(五二)中阿含習相應品經第十一 初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衛國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際
不可知本無有愛然今生有愛。便可得
知所因有愛。有愛者則有食非無食。何謂
有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非無
食。何謂無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有
食非無食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。
三惡行亦有食非無食。何謂三惡行食。答
曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無
食。何謂不護諸根食。答曰。不正念不正智爲
食。不正念不正智亦有食非無食。何謂不
正念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正思
惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰。
不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信
食。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無
食。何謂聞惡法食。答曰。親近惡知識爲食
親近惡知識亦有食非無食。何謂親近惡
知識食。答曰惡人爲食。是爲具惡人已便
具親近惡知識。具親近惡知識已便具聞
惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不信
已便具不正思惟。具不正思惟已便具不
正念不正智。具不正念不正智已便具不護
諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三惡
行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具無
明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。大
海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。大河
爲食。大河亦有食非無食。何謂大河食。答
曰。小河爲食。小河亦有食非無食。何謂小
河食。答曰。大川爲食。大川亦有食非無食。
何謂大川食。答曰。小川爲食。小川亦有食。
非無食。何謂小川食。答曰。山巖溪澗平澤
爲食。山巖溪澗平澤亦有食非無食。何謂
山巖溪澗平澤食。答曰。雨爲食。有時大雨。
大雨已。則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平
澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。
大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大
河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。
如是有愛亦有食非無食。何謂有愛食。答
曰。無明爲食。無明亦有食非無食。何謂
無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有食非無
食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。三惡行
亦有食非無食。何謂三惡行食。答曰。不護
諸根爲食。不護諸根亦有食非無食。何謂
不護諸根食。答曰。不正念不正智爲食。
不正念不正智亦有食非無食。何謂不正
念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正思
惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰。
不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信
食。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非
無食。何謂聞惡法食。答曰。親近惡知識爲
食。親近惡知識亦有食非無食。何謂親近
惡知識食。答曰。惡人爲食。是爲具惡人已。
便具親近惡知識。具親近惡知識已便具
聞惡法。具聞惡法已便具生不信。具生不
信已便具不正思惟。具不正思惟已便具
不正念不正智。具不正念不正智已便具不
護諸根。具不護諸根已便具三惡行。具三
惡行已便具五蓋。具五蓋已便具無明。具
無明已便具有愛。如是此有愛展轉具成。
明解脱亦有食非無食。何謂明解脱食。答
曰。七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何
謂七覺支食。答曰。四念處爲食。四念處亦
有食非無食。何謂四念處食。答曰。三妙行
爲食。三妙行亦有食非無食。何謂三妙行
食。答曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無
食。何謂護諸根食。答曰。正念正智爲食。正
念正智亦有食非無食。何謂正念正智食。答
曰。正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂
正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。
何謂信食。答曰。聞善法爲食。聞善法亦
有食非無食。何謂聞善法食。答曰。親近善
知識爲食。親近善知識亦有食非無食。何
謂親近善知識食。答曰。善人爲食。是爲具
善人已便具親近善知識。具親近善知識
已便具聞善法。具聞善法已便具生信。具
生信已便具正思惟。具正思惟已便具正
念正智。具正念正智已便具護諸根。具護
諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四念
處。具四念處已便具七覺支。具七覺
已便具明解脱。如是此明解脱展轉具成。大
海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。大河
爲食。大河亦有食非無食。何謂大河食。答
曰。小河爲食。小河亦有食非無食。何謂小
河食。答曰。大川爲食。大川亦有食非無食。
何謂大川食。答曰。小川爲食。小川亦有食。
非無食。何謂小川食。答曰。山巖溪澗平澤
爲食。山巖溪澗平澤亦有食非無食。何謂
山巖溪澗平澤食。答曰。雨爲食。有時大雨。
大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗平
澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。大
川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大河
滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如是
明解脱亦有食非無食。何謂明解脱食。答曰。
七覺支爲食。七覺支亦有食非無食。何謂
七覺支食。答曰。四念處爲食。四念處亦有食
非無食。何謂四念處食。答曰。三妙行爲食
三妙行亦有食非無食。何謂三妙行食。答
曰。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何
謂護諸根食。答曰。正念正智爲食。正念正
智亦有食非無食。何謂正念正智食。答曰。
正思惟爲食。正思惟亦有食非無食。何謂
正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。
何謂信食。答曰。聞善法爲食。聞善法亦有
食非無食。何謂聞善法食。答曰。親近善知
識爲食。親近善知識亦有食非無食。何謂
親近善知識食。答曰。善人爲食。是爲具善
人已便具親近善知識。具親近善知識已
便具聞善法。具聞善法已便具生信。具
生信已便具正思惟。具正思惟已便具正
念正智。具正念正智已便具護諸根。具護
諸根已便具三妙行。具三妙行已便具四
念處。具四念處已便具七覺支。具七覺支
已便具明解脱。如是此明解脱展轉具成。佛
説如是彼諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
食經第十一竟一千八百
三十三字
(五三)中阿含習相應品經第十二初一
日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有愛者其本際
不可知本無有愛然今生有愛。便可得
知所因有愛。有愛者則有食非無食。何謂
有愛食。答曰。無明爲食。無明亦有食非無
食。何謂無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有
食非無食。何謂五蓋食。答曰。三惡行爲食。
三惡行亦有食非無食。何謂三惡行食。答
曰。不護諸根爲食。不護諸根亦有食非無
食。何謂不護諸根食。答曰。不正念不正智
爲食。不正念不正智亦有食非無食。何謂
不正念不正智食。答曰。不正思惟爲食。不正
思惟亦有食非無食。何謂不正思惟食。答曰。
不信爲食。不信亦有食非無食。何謂不信
食。答曰。聞惡法爲食。聞惡法亦有食非無
食。何謂聞惡法食。答曰。親近惡知識爲
食。親近惡知識亦有食非無食。何謂親近
惡知識食。答曰。惡人爲食。大海亦有食非
無食。何謂大海食。答曰。雨爲食。有時大
雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗
平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。
大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大
河滿已則大海滿。如是彼大海展轉成滿。如
是具惡人已便具親近惡知識。具親近惡
知識已便具聞惡法。具聞惡法已便具生
不信。具生不信已便具不正思惟。具不正
思惟已便具不正念不正智。具不正念不正
智已便具不護諸根。具不護諸根已便具
三惡行。具三惡行已便具五蓋。具五蓋已。
便具無明。具無明已便具有愛。如是此有
愛展轉具成。明解脱亦有食非無食。何謂明
解脱食。答曰。七覺支爲食。七覺支亦有食。
非無食。何謂七覺支食。答曰。四念處爲食。
四念處亦有食非無食。何謂四念處食。答
曰。三妙行爲食。三妙行亦有食非無食。何
謂三妙行食。答曰。護諸根爲食。護諸根亦
有食非無食。何謂護諸根食。答曰。正念正
智爲食。正念正智亦有食非無食。何謂正
念正智食。答曰。正思惟爲食。正思惟亦有食。
非無食。何謂正思惟食。答曰。信爲食。信亦
有食非無食。何謂信食。答曰。聞善法爲食。
聞善法亦有食非無食。何謂聞善法食。答
曰。親近善知識爲食。親近善知識亦有食
非無食。何謂親近善知識食。答曰。善人爲
食。大海亦有食非無食。何謂大海食。答曰。
雨爲食。有時大雨。大雨已則山巖溪澗平澤
水滿。山巖溪澗平澤水滿已則小川滿。小川
滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。小河滿
已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大
海展轉成滿。如是善人具已便具親近善知
識。具親近善知識已便具聞善法。具聞
善法已便具生信。具生信已便具正思惟。
具正思惟已便具正念正智。具正念正智
已便具護諸根。具護諸根已便具三妙行。
具三妙行已便具四念處。具四念處已便
具七覺支。具七覺支已便具明解脱。如是
此明解脱展轉具成。佛説如是彼諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
食經第十二竟九百三
十字
(五四)中阿含習相應品盡智經第十三初一
日誦
我聞如是。一時佛遊拘樓痩。在劍摩瑟曇拘
樓都邑。爾時世尊告諸比丘。有知有見者便
得漏盡。非不知非不見。云何知見便得漏
盡。謂知見苦如眞便得漏盡。知見苦
知見苦滅知見苦滅道如眞便得漏盡。盡
智有習非無習。何謂盡智習。答曰。解脱爲
習。解脱亦有習非無習。何謂解脱習。答曰。
無欲爲習。無欲亦有習非無習。何謂無欲
習。答曰。厭爲習。厭亦有習非無習。何謂厭
習。答曰。見如實知如眞爲習。見如實知如眞
亦有習非無習。何謂見如實知如眞習。答曰
定爲習。定亦有習非無習。何謂定習。答曰。
樂爲習。樂亦有習非無習。何謂樂習。答曰。
止爲習。止亦有習非無習。何謂止習。答曰。
喜爲習。喜亦有習非無習。何謂喜習。答曰。
歡悦爲習。歡悦亦有習非無習。何謂歡悦
習。答曰。不悔爲習。不悔亦有習非無習。何
謂不悔習。答曰。護戒爲習。護戒亦有習非
無習。何謂護戒習。答曰。護諸根爲習。護諸
根亦有習非無習。何謂護諸根習。答曰。正
念正智爲習。正念正智亦有習非無習。何
謂正念正智習。答曰。正思惟爲習。正思惟
亦有習非無習。何謂正思惟習。答曰。信爲
習。信亦有習非無習。何謂信習。答曰。觀
法忍爲習。觀法忍亦有習非無習。何謂
觀法忍習。答曰。翫誦法爲習。翫誦法亦
有習非無習。何謂翫誦法習。答曰。受持法
爲習。受持法亦有習非無習。何謂受持法
習。答曰。觀法義爲習。觀法義亦有習非無
習。何謂觀法義習。答曰。耳界爲習。耳界亦
有習非無習。何謂耳界習。答曰。聞善法爲
習。聞善法亦有習非無習。何謂聞善法
習。答曰。往詣爲習。往詣亦有習非無習。何
謂往詣習。答曰。奉事爲習。若有奉事善知
識者。未聞便聞已聞便利。如是善知識若
不奉事者。便害奉事習。若無奉事便害
往詣習。若無往詣便害聞善法習。若不
聞善法便害耳界習。若無耳界便害觀法
義習。若無觀法義便害受持法習。若無
受持法便害翫誦法習。若無翫誦法便害
觀法忍習。若無觀法忍便害信習。若無信
便害正思惟習。若無正思惟便害正念正
智習。若無正念正智便害護諸根護戒不悔
歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脱
習。若無解脱便害盡智習。若奉事善知識
者。未聞便聞已聞便利。如是善知識若奉事
者便習奉事。若有奉事便習往詣。若有
往詣便習聞善法。若有聞善法便習耳界。
若有耳界便習觀法義。若有觀法義便
習受持法。若有受持法便習翫誦法。若
有翫誦法便習觀法忍。若有觀法忍便習
信。若有信便習正思惟。若有正思惟便習
正念正智。若有正念正智便習護諸根護
戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲
解脱。若有解脱便習盡智。佛説如是。彼諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
盡智經第十三竟八百六
十八字
(五五)中阿含習相應品涅槃經第十四初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國在勝林給孤獨
園。爾時世尊告諸比丘。涅槃有習非無習。
何謂涅槃習。答曰解脱爲習。解脱亦有習非
無習。何謂解脱習。答曰。無欲爲習。無欲亦
有習非無習。何謂無欲習。答曰。厭爲習厭
亦有習非無習。何謂厭習。答曰。見如實知如
眞爲習。見如實知如眞亦有習非無習。何謂
見如實知如眞習。答曰。定爲習。定亦有習非
無習。何謂定習。答曰。樂爲習。樂亦有習非
無習。何謂樂習。答曰。止爲習。止亦有習非
無習。何謂止習。答曰。喜爲習。喜亦有習非
無習。何謂喜習。答曰。歡悦爲習。歡悦亦有
習非無習。何謂歡悦習。答曰。不悔爲習。不
悔亦有習非無習。何謂不悔習。答曰。護戒爲
習。護戒亦有習非無習。何謂護戒習。答曰。
護諸根爲習。護諸根亦有習非無習。何謂護
諸根習。答曰。正念正智爲習。正念正智亦有
習非無習。何謂正念正智習。答曰。正思惟爲
習。正思惟亦有習非無習。何謂正思惟習。
答曰。信爲習信亦有習非無習。何謂信習。答
曰。苦爲習。苦亦有習非無習。何謂苦習。答
曰。老死爲習。老死亦有習非無習。何謂老
死習。答曰。生爲習。生亦有習非無習。何謂
生習。答曰。有爲習。有亦有習非無習。何謂
有習。答曰。受爲習。受亦有習非無習。何謂
受習。答曰。愛爲習。愛亦有習非無習。何謂
愛習。答曰。覺爲習。覺亦有習非無習。何謂
覺習。答曰。更樂爲習。更樂亦有習非無習。
何謂更樂習。答曰。六處爲習。六處亦有習非
六處習。答曰。名色爲習。名色亦有習非無
習。何謂名色習。答曰。識爲習。識亦有習非
無習。何謂識習。答曰。行爲習。行亦有習非
無習。何謂行習。答曰。無明爲習。是爲縁無
明行。縁行識。縁識名色。縁名色六處。縁
六處更樂。縁更樂覺。縁覺愛。縁愛。受。縁
受有。縁有生。縁生老死。縁老死苦。習苦
便有信習信便有正思惟。習正思惟便有
正念正智。習正念正智便有護諸根護戒不
悔歡悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解
脱。習解脱便得涅槃佛説如是。彼諸比丘
聞佛所説。歡喜奉行
涅槃經第十四竟六百六
十三字
(五六)中阿含習相應品彌醯經第十五初一
日誦
我聞如是。一時佛遊摩竭陀國。在闍鬪村
莽㮈林窟。爾時尊者彌醯爲奉侍者。於是
尊者彌醯過夜平旦著衣持鉢入闍鬪村而
行乞食。乞食已竟往至金鞞河邊。見地平
正名好㮈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐
流冷暖和適。見已歡喜便作是念。此地平正
名好㮈林。金鞞河水極妙可樂。清泉徐流冷
暖和適。若族姓子欲學斷者當於此處。我
亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。於是彌
醯食訖中後擧衣鉢已澡洗手足。以尼師
檀著於肩上。往詣佛所稽首禮足。却住
一面白曰。世尊。我今平旦著衣持鉢。入闍
鬪村而行乞食。乞食已竟往至金鞞河邊。
見地平正名好㮈林。金鞞河水極妙可樂。
清泉徐流冷暖和適。我見喜已便作是念。此
地平正名好㮈林。金鞞河水極妙可樂。清泉
徐流冷暖和適。若族姓子欲學斷者當於
此處。我亦有所斷。寧可在此靜處學斷耶。
世尊。我今欲往至彼㮈林靜處學斷。爾時
世尊告曰。彌醯。汝今知不。我獨無人無有
侍者。汝可小住。須比丘來爲吾侍者汝便
可去。至彼㮈林靜處而學。尊者彌醯乃至
再三白曰。世尊。我今欲往至彼㮈林靜處
學斷。世尊亦復再三告曰。彌醯。汝今知不。我
獨無人無有侍者。汝可小住須比丘來爲
吾侍者汝便可去至彼㮈林靜處而學。彌
醯復白曰。世尊無爲無作亦無所觀。世尊。
我有爲有作而有所觀。世尊。我至彼㮈林靜
處學斷。世尊告曰。彌醯。汝欲求斷者我復
何言。彌醯汝去隨意所欲。於是尊者彌醯聞
佛所説。善受善持而善誦習。即禮佛足繞三
匝而去。詣彼㮈林入林中已至一樹下敷
尼師檀結加趺坐。尊者彌醯住㮈林中便
生三惡不善之念。欲念恚念及與害念。彼由
此故便念世尊。於是彌醯則於晡時從
燕坐起。往詣佛所稽首禮足却住一面
白曰。世尊。我至㮈林於靜處坐便生三惡
不善之念。欲念恚念及與害念。我由此故便
念世尊。世尊告曰。彌醯。心解脱未熟。欲令
熟者有五習法。云何爲五。彌醯。比丘者自善
知識與善知識倶。善知識共和合。彌醯。心
解脱未熟欲令熟者。是謂第一習法。復次彌
醯比丘者修習禁戒守護從解脱。又復善攝
威儀禮節。見纖芥罪。常懷畏怖受持學戒。
彌醯。心解脱未熟欲令熟者。是謂第二習
法。復次彌醯。比丘者謂所可説聖有義。令
心柔軟使心無蓋。謂説戒説定説慧。説解
脱説解脱知見。説漸損説不樂聚會。説少
欲説知足。説斷説無欲。説滅説燕坐説
縁起得。如是比沙門所説。具得易不難得。
彌醯。心解脱未熟欲令熟者。是謂第三習
法。復次彌醯。比丘者常行精進。斷惡不善
修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本不
捨方便。彌醯。心解脱未熟欲令熟者。是謂
第四習法。復次彌醯。比丘者修行智慧觀
興衰法。得如是智聖慧明達。分別曉了以正
盡苦。彌醯。心解脱未熟欲令熟者。是謂第
五習法。彼有此五習法已。復修四法。云何
爲四。修惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息
出息入令斷亂念。修無常想令斷我慢。
彌醯。若比丘自善知識與善知識倶。善知識
共和合。當知必修習禁戒。守護從解脱。又
復善攝威儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖受
持學戒。彌醯。若比丘自善知識與善知識倶
善知識共和合。當知必得所可説聖有義
令心柔軟使心無蓋。謂説戒説定説慧
説解脱説解脱知見。説漸損説不樂聚會。
説少欲説知足。説斷説無欲説滅説燕
坐説縁起得如是比沙門所説。具得易不
難得。彌醯。若比丘自善知識與善知識倶。
善知識共和合。當知必行精進斷惡不善
修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸善本
不捨方便。彌醯。若比丘自善知識與善知
識倶。善知識共和合。當知必行智慧觀興
衰法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正
盡苦。彌醯。若比丘自善知識與善知識倶。
善知識共和合。當知必修惡露令斷欲。
修慈令斷恚。修息出息入令斷亂念。修
無常想令斷我慢。彌醯。若比丘得無常想
者。必得無我想。彌醯。若比丘得無我想者。
便於現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅
槃。佛説如是尊者彌醯及諸比丘聞佛所説。
歡喜奉行
彌醯經第十五竟千三百二
十三字
(五七)中阿含習相應品即爲比丘説經第十
初一日誦
我聞如是。一時佛遊舍衞國。在勝林給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。心解脱未熟欲
令熟者。有五習法云何爲五。比丘自善知
識與善知識倶。善知識共和合。心解脱未
熟欲令熟者。是謂第一習法。復次比丘修
習禁戒。守護從解脱。又復善攝威儀禮節。
見纖芥罪常懷畏怖受持學戒。心解脱未
熟欲令熟者。是謂第二習法。復次比丘。謂
所可説聖有義。令心柔軟使心無蓋。謂説
戒説定説慧説解脱説解脱知見。説漸損
説不樂聚會。説少欲説知足。説斷説無
欲説滅説燕坐説縁起得。如是比沙門
所説。具得易不難得。心解脱未熟欲令熟
者。是謂第三習法。復次比丘。常行精進。斷
惡不善修諸善法。恒自起意專一堅固。爲諸
善本不捨方便。心解脱未熟欲令熟者。是
謂第四習法。復次比丘修行智慧觀興衰
法。得如此智聖慧明達。分別曉了以正盡
苦。心解脱未熟欲令熟者。是謂第五習法
彼有此五習法已。復修四法。云何爲四。修
惡露令斷欲。修慈令斷恚。修息出息入
令斷亂念。修無常想令斷我慢。若比丘
自善知識與善知識倶。善知識共和合。當
知必修習禁戒。守護從解脱。又復善攝威
儀禮節。見纖芥罪常懷畏怖受持學戒。若
比丘自善知識與善知識倶。善知識共和合。
當知必得所可説聖有義。令心柔軟使
心無蓋。謂説戒説定説慧。説解脱説解
脱知見。説漸損説不樂聚會。説少欲説知
足。説斷説無欲説滅説燕坐説縁起得。
如是比沙門所説具得易不難得。若比丘自
善知識與善知識倶。善知識共和合。當知
必行精進斷惡不善修諸善法。恒自起意
專一堅固。爲諸善本不捨方便。若比丘自
善知識與善知識倶。善知識共和合。當知
必行智慧觀興衰法。得如此智聖慧明達。
分別曉了以正盡苦。若比丘自善知識與善
知識倶。善知識共和合。當知必修惡露令
斷欲。修慈令斷恚。修息出息入令斷亂
念。修無常想令斷我慢。若比丘得無常想
者必得無我想若比丘得無我想者。便於
現法斷一切我慢。得息滅盡無爲涅槃。佛
説如是。彼諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
即爲比丘説經第十六竟六百八
十三字
中阿含經卷第十九千七百
五十六字
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]