大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大周刊定衆經目録 (No. 2153_ 明佺等撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

怛和尼百句經一卷
雜數經一部二十卷
便賢者悦經一卷
佛從兜率降中陰經一部四卷
魔試佛經一卷
太子試藝本起經一部二卷
大梵天王請轉法輪經一部三卷
譯提桓因所問經一部三卷
法華光瑞菩薩現壽經一部三卷
深斷連經一部二卷
庾伽三摩斯那經一卷長房録
十一因縁章經一卷
那先譬喩經一部四卷
薩波達王經一卷
雜數經一部二十卷
三方便經一卷
雜譬喩經一部二卷一名菩薩度人
經二十六紙
楞伽阿跋多羅寶一切佛語斷肉章經一卷
伽經斷
肉品
善徳婆羅門求舍利經一卷
沙彌守戒自殺經一卷
鳥聞法生天經一卷
鸚鵡聞四諦經一卷
五百雁聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
餓鬼報應經一卷五紙一名目連説地
獄餓鬼因縁經
目連説餓鬼因縁一卷
輪轉五道罪福報應經一卷二紙
定意三昧經一卷
  右天册萬歳元年十月二十四日。得翻經
大徳佛授記寺主昌平縣開國公徳感。及
翻經大徳弘景等。牒稱奉勅。僧徳感等所
奏涅槃經茶毘後分二卷。佛頂尊勝陀
羅尼經一卷。占察經兩卷。陀羅尼集經十
二卷等。或於他國翻來。或於内外道場譯
出。諸如此類未爲經。聞奏宣行。多無目
録者。宜付定經目録。僧等子細類會。若是
眞經。即宜編入目録者。定經目。僧等准
勅類會。並是實經編入録訖
*大周刊定衆經目録卷第十大周刊定衆經目録卷第十二
 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰 
大小乘闕本經目合爲一卷四百七十八部
六百七十七卷
  右闕本經者。自微言西絶像教東流年載。
既其浩然翻傳蓋亦多矣。遂使市朝陵谷
處處遷移。貝葉繩花時時散失。今尋求未
獲者。故列於闕本焉
  大乘闕本
合維摩經一部五卷西晋竺
法護譯
古維摩詰經一部二卷
毘摩羅詰經一部二卷
異維摩詰經一部二卷
新無量壽經一部二卷宋永初年佛
陀跋陀譯
維摩詰説不思議法門經一部三卷一名普入道
門經晋竺法
護譯或
一卷
那維摩詰經一部一卷西晋竺
法護譯
維摩詰經一部四卷東晋沙門
祇多蜜譯
照明三昧經一卷東晋沙門
祇多蜜譯
寶網經一卷後秦弘始年
鳩摩羅什譯
大方廣菩薩十地經一卷西晋惠帝代
白法祖譯
大方廣菩薩十地經一卷西晋竺
法護譯
大方廣菩薩十地經一卷吉迦
夜譯
般舟三昧經一部二卷漢代支讖譯或
一卷或三卷
般舟三昧經二卷漢靈帝竺
代明釋
佛爲菩薩五夢經一卷
泥洹經一部二十卷
胡般泥洹經一部二卷
般泥洹經一卷
菩薩十法住經一卷
摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷
仁王般若經一部二卷
仁王般若經一卷
菩薩淨行經一部二卷
魔女問得男身經一卷
虚空藏經一部五卷
無盡意經一卷
無盡意經一部四卷
無盡意經一部十卷
小阿差末經二卷
阿差末經一部四卷
法花三昧經一部六卷
歡喜布施五事經一卷
迦夷國王頭布施經一卷
三十二相因縁經一卷或云菩薩三十二相經與安
公失源所出三十二相大同

降魔神呪經一卷
威徳陀羅尼神呪經一卷
四天王神呪經一卷
摩訶神呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
十二因縁結縷神呪經一卷
移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
佛説六淨經一卷
衆生未然三界經一卷
薩芸芬陀利經一部六卷
方等法花經一部五卷
三耶三佛薩檀過度人經一部二卷
光世音經一卷
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經一部五卷
閑居經一部十卷
文殊師利神力經一卷
勝金色光明徳女經一部二卷
權女方便經一部二卷
申日兜本經一卷
&T005733;欬徹十方經一卷
失利越經一卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷
過魔法界經一卷
佛頂呪經一卷
方等首楞嚴經一部二卷
首楞嚴經一部二卷
勇伏定經一卷
首楞嚴經一部八卷
蜀首楞嚴經一部二卷
大金色孔雀王經一卷
&T075586;陀劫三昧經一部七卷
光世音大勢至受決經一卷
尸迦羅越經一卷
日明經一卷三紙
入法界體性經一卷
菩薩地持經一部十卷
諸佛護念經一部十卷
造塔功徳經一卷二紙
禮佛經一卷
護命法門神呪經一卷
大慈無滅經一卷
菩薩戒經一部八卷
離垢惠菩薩所問經一卷
菩薩境界奮迅法門經一部十卷
彌勒爲女身經一卷
兜率天經一卷
大忍辱經一卷
菩薩齋經一卷
菩薩齋法經一卷
佛悔過經一卷
菩薩悔過法經一卷
異出般舟三昧經一卷
菩薩戒要義經一卷
悔過法經一卷
孛經一部二卷
猛施經一卷
無憂王經一卷
金蓋長者子經一卷
更出阿闍世王經一部二卷
離垢蓋經一卷
慧明經一卷
光明三昧經一卷
嚴淨定經一卷
三密底耶經一卷
衆祐經一卷
三轉月明經一卷
十等藏經一卷
惟逮菩薩經一卷
淨六波羅蜜經一卷
決道俗經一卷
殖衆徳本經一卷
觀世音觀經一卷
觀世音懺悔呪經一卷
十二門大方等經一卷
寶施女經一卷
灌佛經一卷
大光明菩薩百四十八願經一卷
般舟三昧經一卷
出要經一部二十卷
異出菩薩本經一卷
見在十方佛名經一卷
千五百佛名經一卷
三千佛名經一卷
五百七十佛名經一卷
文殊本願經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中道行經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一部二卷
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
三時過經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
身觀經一卷
四人出現世間經一卷
文殊觀經一卷
梵網經一部二卷
文殊師利權變三昧經一卷一名權
變經
小須頼經一卷
提謂經一卷
鴈王五百鴈倶經一卷
勸化王經一卷
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
菩薩教法經一卷
菩薩正行經一卷
給孤獨明徳經一卷一名給孤
獨氏經
釋六十二見經一卷或四卷
摩訶目連本經一卷
觀行不移四事經一卷
五福施經一卷
檀若經一卷
修行經一部七卷
外道仙尼説度經一卷
諫王經一卷一名大小
諫王經
佛爲外道須深説離欲經一卷
佛爲拘羅長者説根熟經一卷亦云那拘
説根熟經
佛爲年少婆羅門説善不善經一卷
佛爲阿支羅迦葉説自他苦經一卷
三品修行經一卷
佛説進學經一卷一名勸
進道經
禪思滿足經一卷
佛説大蛇譬喩經一卷
菩薩宿命經一卷
惟婁王師子潼譬喩經一卷
調達喩經一卷
弟子死復生經一卷
羅漢迦留陀夷經一卷
羅漢遇&T042511;沙王經一卷
墮落優婆塞經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天生經一卷
佛説弟子事佛吉凶經一卷
他毘利律一卷
僧澁多律一卷
大戒經一卷
遺教法律三昧經一部二卷或一卷
少多制戒經一卷
比丘尼戒經一卷
弟子耆域述慢戒經一卷
三世分別論一卷
雜阿毘曇毘婆沙論一部十四卷
倶舍論本一部十六卷
倶舍論偈一卷
阿毘曇心一部十三卷或十六卷
阿毘曇心一部五卷
舍利弗悔過經一卷後漢安
世高譯
舍利弗悔過經一卷後秦鳩摩
羅什譯
孛經一部一卷西秦沙門聖堅
於河南國譯
須頼經一卷高貴郷
公譯
五蓋疑結經一卷東晋祇
多蜜譯
五蓋疑結經一卷西晋竺
法護譯
阿毘曇心偈一部四卷東晋僧伽
提婆譯
過去諸佛名經一卷
賢首菩薩二百問經一卷
王以竹施經一卷
目伽經一卷
雜花經一卷
易行品諸佛名經一卷
散持法經一卷
問忍功徳經一卷
大十門經一卷
生聞婆羅門經一卷一名生聞
梵志經
愛欲聲經一卷
雜阿毘曇毘婆沙論一卷
阿毘曇五法論一卷
三曼荼羅經一卷
  右已上二百一十經北地目大小乘闕本
阿闍世王女無憂施經一卷
人所從來經一卷
布施經一卷
成行無想經一卷
陀隣尼目佉經一卷
生西方齋經一卷
十二部經名經一卷
慧達經一卷
四等意經一卷
四意止本經一卷
異出寶藏經一卷
異出普門經一卷
六度六十行經一卷
六輩阿惟越經一卷
七佛本縁經一卷
過去諸佛名經一卷
文殊因縁經一卷
彌勒難經一卷
彌勒須何經一卷
導師問佛經一卷
&T075586;陀菩薩百二十難經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷
菩薩淨本業經一卷
菩薩初業經一卷
菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷
菩薩五十徳行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩母姓字經一卷
菩薩家姓經一卷
菩薩比丘經一卷
菩薩經一卷
百法經一卷
月殿三昧經一卷
無言三昧經一卷
阿和三昧經一卷
須彌山譬經一卷
日月譬經一卷
海水譬經一卷
藥草喩經一卷
功徳大譬經一卷
賢劫譬經一卷
金剛譬經一卷
寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷
聚木譬經一卷
四大譬經一卷
令人孝有徳經一卷
人於出家者經一卷
心應身貪慕經一卷
因佛生三心經一卷
佛聚經一卷
佛開和伏經一卷
佛在擔枝山説法經一卷
釋迦文枝鉢經一卷
佛袈裟經一卷
佛鉢經一卷
佛大衣經一卷
佛本記經一卷
迦葉因縁經一卷
舍利弗問署經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
目連因縁經一卷
難陀經一卷
阿那含七念經一卷
羅漢菩子經一卷
賓頭盧取鉢經一卷
愛行比丘經一卷
愛身比丘經一卷
栴比丘經一卷
善星比丘經一卷
六群比丘經一卷
自在王比丘經一卷
羅那達比丘經一卷
比丘和須蜜經一卷
佛爲比丘説二事經一卷
懸誡未來比丘經一卷
釋種子經一卷
蓮花色比丘尼經一卷
尊者婆蹉律經一卷
罽賓二沙彌經一卷
海洲優婆塞會經一卷
弟子修學經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷
毘沙門王經一卷
諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷
佛葬閲頭檀王經一卷
阿育作小兒時經一卷
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷
果尊王經一卷
佛居王經一卷
降怨王經一卷
摩羅王經一卷
摩登王經一卷
舍夷國經一卷
乾夷王經一卷
摩訶惟越經一卷
難國王經一卷舊録與須摩
提女經同
流沙王經一卷
十四王經一卷
勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅差經一卷
長者盛徳經一卷
長者法心經一卷
長者仁賢經一卷
長者洹羅越經一卷
佛問純陀長者受樂淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭説經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼揵齋經一卷
明星梵志經一卷
摩竭梵志經一卷
兜率梵志經一卷
梵志跋陀經一卷
梵志計火淨經一卷
梵志問疑經一卷
梵志意經一卷
梵志好母經一卷
梵志淫女經一卷
梵志六師經一卷
徳女問經一卷
貧女少施獲弘福經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣嘘殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷
孤獨三兄弟經一卷
老小倶死經一卷
阿斂他經一卷
須陀利經一卷
不蘭伽經一卷
小申曰經一卷
波羅柰媈四姓經一卷
大姓家主叩書不經一卷
強羅經一卷
金轉龍王經一卷
蘇曷龍王經一卷
三龍王經一卷
菩薩作六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷
虎王經一卷
蝎王經一卷
毒龍蛇施經一卷
養牛經一卷
餓鬼經一卷
鐵杵泥犁經一卷
縁經一卷
藥經一卷
法足經一卷
身數經一卷
選福經一卷
助善經一卷
孝順經一卷
古來經一卷
度世經一卷
縁本經一卷
法藏經一卷
明住經一卷
善憩經一卷
植質經一卷
名相經一卷
怪異經一卷
本鉢經一卷
安鉢經一卷
諸法經一卷
興脱經一卷
伏願經一卷
寶見經一卷
眞提經一卷
明義經一卷
見在經一卷
雜事經一卷
釋學經一卷
度道俗經一卷
諸福徳經一卷
説人身經一卷
禮敬諸塔經一卷
浴像功徳經一卷
浴僧功徳經一卷
悔過除罪經一卷
深自僥倖經一卷
須彌山經一卷
閻浮利經一卷
見道神足經一卷
色入施經一卷
戒法律經一卷
未生火經一卷
未生災經一卷
造浴室法經一卷
有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
持戒教人殺生經一卷
七月十五日臘經一卷
功徳憍慢有二輩經一卷
三夢經一卷
三悔處經一卷
三乘無當經一卷
四署經一卷
四政斷經一卷
四厚經一卷
五署經一卷
五穀世經一卷
五亂經一卷
五邪經一卷
六禪經一卷
七衆經一卷
七流經一卷即七陋
經是
七使經一卷
七輩人横死經一卷
七歳作善經一卷
九結經一卷
九惱經一卷
十部僧經一卷
九道觀身經一卷
十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
三十二僧那經一卷
三十四意經一卷
五十徳相經一卷
六十品經一卷
六十二疑經一卷
七十二觀身經一卷
異出義足經一部二卷
異出四諦經一卷
異出逝童子經一卷
異出孫陀耶致經一卷
異出十善十惡經一卷
異出九傷經一卷
異出了本經一卷
護諸比丘經一卷
和默王經一卷
六足阿毘曇經一卷
行道經一部七卷
持身菩薩經一卷一名持
身經
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
阿多三昧經一卷
功徳寶光菩薩問護持經一卷
自在菩薩問如來境界經一卷
雁王經一卷
廬夷亘經一卷
廅羅王經一卷
義決法事經一卷
佛説孝子報恩經一卷一名孝
子經
苦慧經一卷
慢法經一卷
分別善惡所起經一卷一名十
善惡經
爲壽盡天子説法經一卷
説善道經一卷
爪甲&T016254;土譬經一卷一名爪甲
取土經
佛説善生子經一卷
禪法經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
異出比丘威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
二百五十戒經一卷
決正諸部毘尼一部二卷
三乘無當律一卷
在家律儀經一卷
  右以上二百六十八經梁僧祐録云闕本
大周刊定衆經目録卷第十二武周刊定衆經目録卷第十二
 唐佛授記寺沙門明佺等撰 
大小乘闕本經目合爲一卷八十八部
大乘小乘闕本經者。自貝葉東垂年代遄邈。
傳譯曠遠。正遡屡移。遂使教網飄零隨人遷
沒。今詳刊定闕本如後
  大乘闕本經
興起行經一部二卷
佛爲菩薩五夢經一卷
淨除業障經一卷
十思惟經一卷
金剛三昧經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
泥洹經一部二十卷
梵般泥洹經一部二卷
大般涅槃經一部二卷
泥洹經一部二卷
般泥洹經一卷
菩薩本業經一卷
菩薩十住經一卷
菩薩十法住一卷
摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷
摩訶般若波羅蜜呪經一卷
仁王般若經一部二卷
仁王波若經一卷
菩薩淨行經一部二卷
魔女問得男身經一卷
虚空藏經一部五卷
無盡意經一卷
無盡意經一部四卷
無盡意經一部十卷
小阿差末經一卷
阿差末經一部四卷
法華三昧經一部六
歡喜布施五事經一*卷
迦夷國王頭布施經一卷
  右三經出僧祐録
三十二相因縁經一卷或云菩薩三十二相與安公
失源所出三十二相大

出長房録
降魔神呪經一*卷
威徳陀羅尼神呪經一*卷
四天王神呪經一*卷
摩訶神呪經一*卷
護諸比丘呪經一*卷
十二因縁結縷神呪經一*卷
移山神呪經一*卷
和摩結神呪經一卷
  右八經並出僧祐録
説佛六淨經一
衆生未然三界經一卷并五道受
生經共卷
  右二經出寶唱録
諸經雜事一卷
薩芸芬陀利經一部六卷
方等法華經一部五卷
妙法華經普門重頌偈一卷
毘摩羅詰經一部二卷
古維摩詰經一部二卷
維摩詰所説不思議法門經一部三卷
維摩詰説不思議法門經一部二卷
異維摩詰經一部三卷
無量壽經一部二卷
新無量壽經一部二卷
三耶三佛薩檀過度人經一部二卷
無量清淨經一部二卷
無量壽經一卷
小無量壽經一卷
如幻三昧經一部二卷
聖善意天子所問經一部四卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]