大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0293_ 般若譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

提之心。亦復如是。一切生死。諸煩惱火。不能
燒然。不能令熱。善男子。譬如此界一切諸佛。
將成正覺。降伏四魔。證一切智。坐道場時。唯
三千界金剛地際。金剛座上之所能持。非是
餘座所能成就。菩薩摩訶薩菩提心座。亦復
如是。能持菩薩一切行願。諸波羅蜜圓滿諸
忍。深入諸地。具足善根。種種迴向。蒙佛授
記。修*集増長諸菩薩道。親近供養一切如
來。承順受持大法雲雨。速疾増長堅固大悲。
及能成辨一切願智。乃至究竟阿耨多羅三
藐三菩提。唯金剛智之所能持。非餘善根所
能成就。善男子。如轉輪王。遊四天下。七寶之
中。輪寶先導。菩薩摩訶薩。亦復如是。爲法輪
王。利益一切菩提心寶。最爲先導。善男子。譬
如世間滅除怨敵。諸器仗中弓箭最勝。菩薩
摩訶薩。亦復如是。於諸一切助道具中。菩提
之心。最爲第一。悉能滅除一切煩惱生死怨
故。善男子。譬如一切水生華中。優鉢羅華。而
爲最勝。陸生華中。瞻博迦華。而爲最勝。菩薩
摩訶薩菩提之心。亦復如是。一切智體。優鉢
羅華。大慈悲心。瞻博迦華。最爲第一。能滅衆
生業煩惱故。善男子。如諸乘中船爲第一。以
行速疾。令身安樂。能達大海。到於彼岸。菩薩
摩訶薩。亦復如是。於彼一切二乘之中。大菩
提心而爲第一。以能速疾運度衆生。令其安
樂達彼岸故。善男子。譬如世間一切水中雨
水第一。菩薩摩訶薩。亦復如是。於諸一切三
昧水中。菩提之心。而爲第一。能生一切禪定
解脱甘露味故。善男子。譬如鹽中先陀婆鹽
而爲第一。能除諸病。及能明眼。菩薩摩訶薩。
亦復如是。於其八萬四千法中。菩提之心。而
爲最勝。以能除滅一切衆生惑業重病。生智
明故。善男子。譬如乳中牛乳第一。能除諸病
令人増壽。菩薩摩訶薩菩提之心。亦復如是。
於諸正法甘露味中。而爲最勝。能除衆生諸
煩惱病。及令菩薩慧命増故。善男子。此菩提
心。成就如是無量無邊乃至不可説不可説
具足圓滿殊勝功徳。若有衆生。發阿耨多羅
三藐三菩提心。則獲如是具足圓滿勝功徳
法。善男子。汝獲善利。具善名稱。汝今能發阿
耨多羅三藐三菩提心。求菩薩行已。得如是
難行難集大功徳故
大方廣佛華嚴經卷第三十六大方廣佛華嚴經卷第三十七
  罽賓國三藏般若奉 詔譯
  入不思議解脱境界普賢行願
爾時彌勒菩薩。告善財童子言。善男子。如汝
所問。菩薩云何。學菩薩行。修菩薩道。善男
子。汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中。周
遍觀察。則能了知一切菩薩學菩薩行學已
能行圓滿成就無量功徳
爾時善財童子。恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩
已。而白之言。唯願大聖。開樓閣門。令我得
入。時彌勒菩薩。前詣毘盧遮那莊嚴藏樓閣。
即以右手彈指出聲。其門即開。命善財入。善
財心喜。入已還閉。見其樓閣廣博無量。同於
虚空。阿僧祇寶以爲其地。阿僧祇宮殿。阿僧
祇門闥。阿僧祇窓牖。阿僧祇階陛。阿僧祇欄
楯。阿僧祇道路。皆七寶成。阿僧祇幡。阿僧祇
幢。阿僧祇蓋。周迴間列。阿僧祇衆寶瓔珞。阿
僧祇白眞珠瓔珞。阿僧祇赤眞珠瓔珞。阿僧
祇師子珠瓔珞。處處垂下。阿僧祇半月。阿僧
祇滿月。阿僧祇繒帶。以爲嚴飾。阿僧祇師子
幢網。阿僧祇摩尼網。阿僧祇妙金網。阿僧祇
金線網。間錯莊嚴。羅覆其上。阿僧祇寶鐸。阿
僧祇寶鈴。風動流音。其聲可愛。散阿僧祇天
諸雜華。懸阿僧祇天寶鬘帶。嚴阿僧祇衆寶
香爐。雨阿僧祇細妙金屑。懸阿僧祇寶鏡。然
阿僧祇寶燈。布阿僧祇寶衣。列阿僧祇寶帳。
持阿僧祇寶竿。設阿僧祇寶座。阿僧祇寶繒。
以敷座上。阿僧祇寶閻浮檀金童女像。阿僧
祇雜寶諸形像阿僧祇妙寶菩薩像。處處充遍。
威徳莊嚴。阿僧祇衆鳥。出和雅音。令人愛樂。
阿僧祇寶優鉢羅華。阿僧祇寶波頭摩華。阿
僧祇寶拘物頭華。阿僧祇寶芬陀利華。以爲
莊嚴。阿僧祇寶樹。次第行列。阿僧祇寶芭蕉
樹微妙莊嚴。阿僧祇寶經行路。金繩界道。阿
僧祇寶池。香水盈滿。阿僧祇寶橋飛梁雲構。
阿僧祇寶地。妙砌交映。阿僧祇摩尼寶。放大
光明。阿僧祇衆妙音聲。讃大功徳。有如是等
無量阿僧祇諸莊嚴具。以爲莊嚴。善財。又見
樓閣之中。具有無量百千樓閣一一樓閣。種
種莊嚴。悉如上説。廣博嚴麗。皆同虚空。顯現
分明。猶如形影。互相映徹。無有障礙。不相雜
亂。善財童子。於一處中。見一切處。一切諸
處。亦如是見。如是一切。盡無有餘。一一物
中見皆如是
爾時善財童子。見毘盧遮那莊嚴藏樓閣之
中。如是種種不可思議自在境界。生大愛敬。
踊躍無量。身心柔軟。歡喜潤澤。離一切想。除
一切障。滅一切惑。所見不忘。所聞能憶。所思
不亂。入於無礙解脱法門。以無礙意。普運其
心。一切供養。以無礙眼。普見一切微細境界。
以無礙身。遍於一切恭敬作禮。以彌勒菩薩
威神力故。自見其身。遍在一切諸樓閣中。具
見種種不可思議自在境界。所謂或見彌勒
菩薩初發無上菩提心時。如是名字。如是種
族。如是善友之所開悟。令其種植如是善根。
住如是壽。在如是劫。値如是佛。處於如是莊
嚴刹土。修如是行。發如是願。彼諸如來。如是
衆會。如是壽量經爾許時。親近供養。悉皆明
見。或見彌勒。最初證得慈心三昧。從是已來。
號爲慈氏。或見彌勒。修習一切難行妙行。成
滿一切諸波羅蜜。或見得忍。或見住地。或見
莊嚴種種佛刹。或見受持一切佛教。爲大法
師。得無生忍。或見在於某時某處某如來所。
受於無上菩提之記。或時見作轉輪聖王。普
令衆生住十善道。或爲護世。利樂衆生。或爲
釋天。訶責五欲。或爲夜摩天王。爲彼諸天。讃
不放逸。或爲兜率天王。稱歎菩薩補處功徳。
或爲化樂天王。爲現菩薩變化莊嚴。或爲他
化自在天王。爲説諸佛自在之法。或作魔王。
説一切法皆悉無常。或爲梵王。説諸禪定無
量喜樂。或爲阿脩羅王。爲其衆會。説斷一切
憍慢醉傲。入大智海。了法如幻。或復見處
魔羅海。放大光明。救地獄苦。或見在於
餓鬼之處。施諸飮食。濟彼飢渇。或見在
畜生之道。種種方便。調伏衆生。或復見爲護
世天王衆會説法。或復見爲忉利天王衆會
説法。或復見爲夜摩天王衆會説法。或復見
爲兜率天王衆會説法。或復見爲化樂天王
衆會説法。或復見爲他化自在天王衆會説
法。或復見爲一切魔王衆會説法。或復見爲
大梵天王衆會説法。或復見爲諸大龍王衆
會説法。或復見爲夜叉羅刹王衆會説法。或
復見爲乾闥婆緊那羅王衆會説法。或復見
爲阿脩羅陀那婆王衆會説法。或復見爲迦
樓羅摩睺羅伽王衆會説法。或復見爲其餘
一切人非人等衆會説法。或復見爲一切聲
聞衆會説法。或復見爲一切獨覺衆會説法。
或復見爲初發心菩薩而演説法。或復見爲
修行迴向乃至得忍住不退轉諸菩薩衆而演
説法。或復見爲一生所繋已受灌頂諸菩薩
衆而演説法。或見讃説菩薩初地乃至十地
所有一切最勝功徳。或見讃説滿足一切諸
波羅蜜。或見讃説入諸忍門。或見讃説諸大
三昧門。或見讃説甚深解脱門。或見讃説諸
禪三昧神通境界。或見讃説諸菩薩行方便
善巧。或見讃説種種出生諸大誓願。或見與
諸同行菩薩讃説世間資生工巧。於一切處。
談議種種最勝方便。調伏成熟一切衆生。或
見彌勒。與諸一生補處菩薩。讃説一切佛灌
頂門。或見彌勒。修行精進。於百千年。身心無
倦。或見彌勒。經行讀誦。書寫經卷。未嘗休
息。或見彌勒。種種方便。爲衆説法。或見彌
勒。入諸禪定四無量心。或入遍處及諸解脱。
或入三昧。以方便力。現諸神變。或見一切諸
菩薩衆。皆入種種變化三昧。各於其身一一
毛孔。出於一切變化身雲。或見出現天衆身
雲。或見出現龍衆身雲。或見出現夜叉羅刹
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵
護世轉輪聖王身雲。或見出現小王王子大
臣官屬長者居士身雲。或見出現聲聞獨覺
菩薩身雲。或見出現一切如來威徳身雲。或
見出現一切衆生變化身雲。或見出現一切
妙音。讃諸菩薩種種法門。所謂。或見讃説發
菩提心功徳門。或見讃説施波羅蜜淨戒安
忍精進定慧方便願力智波羅蜜功徳門。或
見讃説諸攝諸禪。諸無量心。及諸三昧三摩
鉢底。諸通諸明。總持辯才。諸諦諸智。止觀解
脱。諸縁諸依功徳門。或見讃説念處正勤。神
足根力。七菩提分。八聖道分。諸聲聞乘。諸
獨覺乘。諸菩薩乘。諸地諸忍。諸行諸願。如是
一切。諸功徳門。或復於中。見諸如來種種集
會大衆圍遶。又亦見彼一切如來。生處種姓。
身形壽命。刹劫名號。道場衆會。説法利益。教
住久近。種種不同。悉皆明見
爾時善財童子。又復於彼毘盧遮那莊嚴藏
内諸樓閣中。見一樓閣高廣殊麗。總攝諸閣。
一切莊嚴。勝妙於前。最上無比。於中悉見三
千大千世界。百億四天下。百億閻浮提。百億
兜率陀天。一一皆有彌勒菩薩。蓮華藏中。降
神誕生。釋梵天王。捧持頂戴。遊行七歩。觀察
十方。大師子吼。現爲童子。居處宮殿。遊戲園
苑。爲一切智。踰城出家。現諸苦行。示受乳
糜。往詣道場。降伏諸魔。成等正覺。觀菩提
樹。梵王勸請。轉正法輪。昇天宮殿。而演説
法。劫數壽量。衆會莊嚴。所淨佛刹。所修行
願。所現威徳。所起方便。教化成熟一切衆生。
分布舍利。住持遺教。皆悉不同。爾時善財。
自見其身。在彼一切諸如來所。承事供養。
亦見於彼一切衆會大道場中。所有佛事。憶
持不忘。加持力故。通達無礙。精進勤求。安住
智地。復聞一切諸樓閣内寶網鈴鐸。及諸樂
器。皆悉演暢不可思議微妙法音。説種種法。
所謂。或説菩薩發菩提心。或説修行波羅蜜
行。或説諸願。或説諸地。或説神通心自在行。
或説恭敬供養如來。或説莊嚴諸佛刹土。或
説諸佛説法差別。如上所説。一切佛法。悉聞
其音。敷暢辨了。又聞某處某世界中。有某
菩薩。聞某法門。某善知識之所勸導。發菩提
心。令修妙行。於某劫某刹某如來所某衆會
中。聞某如來如是功徳。發如是心。起如是願。
種於如是廣大善根。經若干劫。修菩薩行。於
爾許時。當得成佛。如是名號。如是壽量。如是
國土。一切功徳具足莊嚴。滿如是願。能以如
是最勝方便。教化調伏如是衆生。如是聲聞
菩薩衆會。佛涅槃後。正法住世。經爾許劫。
利益如是無量衆生。或聞某處。某世界中。有
某菩薩。廣修布施波羅蜜行。難捨能捨。如是
淨戒。忍辱精進。禪定智慧。修習如是諸波羅
蜜。或聞某處。某世界中。有某菩薩。爲求法
故。棄捨王位及諸珍寶妻子眷屬頭目手足
一切身分。皆無所吝。或聞某處。某世界中。有
某菩薩。守護如來所説正法。爲大法師。廣行
法施。高建法幢。吹大法螺。撃大法鼓。雨大法
雨。造佛塔廟。作佛形像。種種莊嚴。一一殊
麗。施諸衆生一切樂具。或聞某處。某世界中。
有某如來。於某劫中。成正等覺。如是國土。如
是衆會。如是壽量。説如是法。滿如是願。教化
如是無量衆生。現前覺悟無上菩提。善財童
子。聞如是等不可思議微妙法音。身心歡喜。
柔軟悦澤。即得無量諸總持門。即得無量諸
辯才門。諸禪諸忍。諸大行願。諸般羅蜜。諸通
諸明。及諸解脱。諸三昧門。又見一切諸寶鏡
中。出生無量種種形像。所謂。或見諸佛衆會
道場。或見菩薩衆會道場。或見聲聞衆會道
場。或見獨覺衆會道場。或見清淨世界。或見
不淨世界。或見淨不淨世界。或見不淨淨世
界。或見有佛世界。或見無佛世界。或見小世
界。或見中世界。或見大世界。或見微細世界。
或見廣大世界。或見因陀羅網世界。或見覆
世界。或見仰世界。或見側世界。或見平坦世
界。或見地獄畜生餓鬼所住世界。或見天人
充滿世界。於如是等諸世界中。見有無數大
菩薩衆。或行或坐。作諸事業。或見修禪。或習
智慧。或起大悲。憐愍衆生。或造諸論。利益世
間。或教弟子。或自受持。或書或誦。或問或
答。三時懺悔。迴向發願。又見一切諸寶柱中。
放摩尼王大光明網。或青或黄。或赤或白。或
玻瓈色。或水精色。或帝青色。或虹霓色。或閻
浮檀妙眞金色。或作一切諸光明色。又復見
彼閻浮檀金諸童女像。及衆寶像。或執華雲。
或執衣雲。或執幢幡。或執鬘蓋。或持種種塗
香末香。或持上妙摩尼寶網。或垂金鎖。或挂
瓔珞。或擧其臂。捧莊嚴具。或低其首。垂摩尼
冠。曲躬瞻仰。目不暫捨。合掌而住。又見於彼
眞珠瓔珞。常出香水。具八功徳。流注無窮。瑠
璃瓔珞。百千光明。同時照耀。幢幡網蓋。如是
等物一切皆以摩尼王藏。衆寶莊嚴。令人樂
見。又復見彼種種華池。優鉢羅華。波頭摩華。
抱物頭華。芬陀利華。各各生於無量諸華。或
大一手。或長一肘。或復縱廣量如車輪。一一
華中。皆悉示現種種色像。以爲嚴飾。所謂男
色像。女色像。童男色像。童女色像。釋梵護
世。天龍夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那
羅。摩睺羅伽。聲聞獨覺。及諸菩薩。如是一切
妙色像。皆悉合掌。曲躬禮敬。亦見如來。
結跏趺坐。三十二相。莊嚴其身。又復見彼淨
瑠璃地。一一歩間。現不思議種種色像。所
謂世界色像。菩薩色像。如來色像。及諸樓閣
莊嚴色像。又於寶樹。枝葉華果。一一事中。悉
見種種半身色像。所謂佛半身色像。菩薩半
身色像。天龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。
緊那羅。摩睺羅伽。釋梵護世。轉輪聖王。小王
王子。大臣官長。長者居士。童男童女。及以四
衆半身色像。其諸色像。或執華鬘。或執瓔珞。
或執一切諸莊嚴具。或有曲躬合掌禮敬。一
心瞻仰目不暫捨。或有讃歎。或入三昧。其身
悉以相好莊嚴。普放種種諸色光明。所謂。金
色光明。銀色光明。珊瑚色光明。兜沙羅金色
光明。帝青色光明。毘盧遮那摩尼王寶色光
明。一切衆寶色光明。薝蔔迦華光明。從於
自身三十二相。出如是等一切光明。又見於
彼一切樓閣半月像中。出阿僧祇日月星宿
種種光明。普照十方。又見一切諸妙樓閣。種
種宮殿。衆寶垣牆。周迴四壁。種種寶色。一一
*歩内。一切衆寶。以爲莊嚴。一一寶中。皆現
彌勒曩劫修行菩薩道時。或施頭目。或施手
足脣舌牙齒耳鼻血肉皮膚骨髓。乃至爪髮。
如是一切。悉皆能捨。妻妾男女。奴婢僕使。妓
采女。一切眷屬。城邑聚落。宮殿園林。或
閻浮提。或四天下。種種富樂。尊貴自在。大小
王位。或諸資具。隨時飮食。上妙床敷。憩息之
處。或妙寶器。或駟馬車。隨其所須。盡皆施
與。處牢獄中。種種困厄。令得出離。身被繋
縛。臨刑戮者。使其解脱。諸有疾病所嬰纒
者。爲其救療。惠以醫藥。令得除差。入邪徑
者。示其正道。或爲船師。令度大海。使諸衆生
不失津濟。或爲馬王。救諸衆生。令離一切
羅刹惡難。或爲種種大智仙人。善説諸論。利
益衆生。或爲輪王。勸修十善。或爲醫王。善療
衆病。或孝順父母。恭敬供養。或親近善友。隨
順聽聞。或作聲聞。或作獨覺。或作菩薩。或作
如來。教化調伏一切衆生。或示種種最勝生
處。成熟生處所有衆生。或爲法師。奉行如來
所有言教。種種威儀。受持讀誦。微細觀察。如
理思惟。立佛支提。作佛形像。一一珍飾。種種
莊嚴。若自供養。若勸於他。塗香散華。燈油鬘
蓋。種種敷設。恭敬禮拜。如是等事。相續不
絶。或見坐於師子之座。廣演説法。勸諸衆生。
安住十善。一心歸向佛法僧寶。受持五戒及
八齋戒。出家聽法。受持讀誦。正念作意。如理
修行。乃至見於彌勒菩薩。坐師子座。講宣法
要。開示一切諸佛菩提。又見彌勒。經百千億
那由他阿僧祇劫。修行諸度。一切色像。又見
彌勒。曾所承事。諸善知識。悉以一切功徳莊
嚴。亦見自身。在彼一一善知識所。親近供養。
受行其教。乃至住於灌頂之地。時諸知識。
皆以軟語。告善財言。善來童子。汝今觀此
菩薩所有不思議事。莫生疲厭
爾時善財童子。得不忘失正念力故。得見十
方清淨眼故。得善觀察無礙智故。得諸菩薩
自在智故。得諸菩薩已入智地廣大解故。於
諸樓閣一一物中。悉見如是。及餘無量不可
思議自在境界諸莊嚴事。譬如有人。於睡夢
中。見種種物。所謂一切城邑聚落。宮殿園苑。
山林河池。衣服飮食。乃至一切資生之具。或
見一切可愛歌讃鼓樂集會種種遊戲。或見
自身父母兄弟内外親屬。或見大海須彌山
王。乃至一切諸天宮殿閻浮提等四天下事。
或見其身形量廣大百千由旬。房舍衣服種
種功徳。一切莊嚴。悉皆相稱。謂於晝日。經無
時。不眠不寢。受諸安樂。悉皆具足一切
自在。從睡覺已。乃知是夢。遠離一切安樂等
想。亦無時節長短之相。而能明記所見之事。
一切隨順。曾無忘失。善財童子。亦復如是。以
彌勒菩薩威神之力所加持故。知三界法皆
如夢故。滅諸衆生狹劣想故。得無障礙廣大
解故。住諸菩薩勝境界故。入不思議方便
智故。能見如是諸大菩薩一切莊嚴自在境
界。隨順解知。微細觀察。譬如有人。將欲命
終。見隨其業所受報相。行惡業者。見於地獄
畜生餓鬼所有一切衆苦境界。或見獄卒手
持兵仗。或瞋或罵。囚執將去。亦聞地獄一切
衆生所有號叫悲歎之聲。或見灰河。或見&T055114;
湯。或見刀山。或見劍樹。或見猛火焔熾洞然。
或見揚波沸水騰注。種種逼迫。受諸苦惱。行
善業者。即見一切諸天宮殿。無量天衆。天諸
采女。種種衣服。具足莊嚴。宮殿園林。華池河
水。及諸寶山。寶劫波樹。隨意受用。盡皆妙
好。身雖未死。而由業力。見如是事。善財童
子。亦復如是。以菩薩業不思議力。得見一切
莊嚴境界。譬如有人爲鬼所持。見種種事色
相眷屬。隨其所問悉皆能答。善財童子。亦復
如是。菩薩智慧之所持故。見彼一切諸莊嚴
事。若有問者。靡不能答。譬如有人爲龍所持。
自謂是龍。入於龍宮。見龍眷屬。於少時間。自
謂已經日月年載。善財童子。亦復如是。以住
菩薩智慧想故。彌勒菩薩自在威力所加持
故。於少時間。謂經無量百千萬億那由他劫。
譬如梵宮。名一切衆生勝莊嚴藏。於中悉見
三千大千世界所有諸物差別影像。不相雜
亂善財童子。亦復如是。於樓觀中。普見一
切莊嚴境界。種種差別。互相渉入。各各差別。
不相雜亂。譬如比丘。入遍處定。若行若住。若
坐若臥。隨所入定。境界現前。善財童子。亦復
如是。入於樓觀一切莊嚴所見境界。甚深隨
順。悉皆明了。譬如有人。於虚空中。見乾闥
婆城。具足莊嚴。悉分別知。無有障礙。善財童
子。亦復如是。見彼一切莊嚴境界。甚深隨順。
明了無礙。譬如夜叉宮殿與人宮殿同在一
處。而不相雜。亦無障礙。各隨其業所見不同。
譬如大海於中印現三千世界所有色像。譬
如幻師善明幻法。以幻力故。現諸幻事。種種
作業一切能成。善財童子亦復如是。以彌勒
菩薩威神力故。及不思議幻智力故。得諸菩
薩自在力故。見樓閣中一切莊嚴自在境界
大方廣佛華嚴經卷第三十七大方廣佛華嚴經卷第三十八
  罽賓國三藏般若奉 詔譯
  入不思議解脱境界普賢行願
爾時彌勒菩薩摩訶薩。入樓閣中。攝其神力。
彈指出聲。告善財言。善男子。起法性如是。此
是菩薩知諸法智。因縁聚集顯現之相。如是
自性。悉不成就。如幻如夢。如影如像。爾時善
財。聞彈指聲。從三昧起。彌勒告言。善男子。
汝見菩薩自在解脱威神力不。汝見菩薩一切
助道等流力不。汝見菩薩願智所現聚集力
不。汝見菩薩種種莊嚴妙宮殿不。汝見菩薩
種種行力所聚集不。汝見菩薩種種功徳莊
嚴刹不。汝見菩薩十地之中種種力不。汝見
菩薩諸波羅蜜難思果不。汝見菩薩種種難
思三昧力不。汝見如來種種最勝大願力不。
汝聞菩薩種種出生解脱門不。汝隨順解菩
薩解脱不思議不。汝隨順受菩薩三昧能喜
樂不。善財白言。唯然已見。是善知識加持力
故。憶念力故。威徳力故。聖者此解脱門。其名
何等。彌勒告言。此解脱門。名入三世一切境
界不忘念智莊嚴藏。善男子。一生菩薩。得如
是等不可説不可説解脱門。善財白言。聖
此莊嚴事。何處去耶。彌勒告言。於來處去。曰
從何處來。曰從諸菩薩智慧威力中來。依諸
菩薩智慧威力而住。無有少分去來之處。無
集無増。無成無立。不依於地。不依於空。遠
離一切。善男子。譬如龍王種種雲雨。不從身
出。不從心出。無有積集。建立増長。但以龍王
心念力故。霈然洪霔。周遍天下。此是龍王難
思境界。善男子。彼莊嚴事。亦復如是。不住
於内。亦不住外。但由菩薩威徳自在。汝善根
力而非不見。善男子。譬如幻師作諸幻事。無
所從來。亦無所去。無行無入。無隱無顯。而以
幻力。分明顯現。彼莊嚴事。亦復如是。無所
從來。亦無所去。無集無成。然以慣習不可思
議幻智力故。及由過去大願力故。如是顯現。
善財童子。白言大聖。從何處來。彌勒告言。
善男子。一切菩薩。無來無去。如是而來。無
行無住。如是而來。無處無定。不沒不生。不
住不遷。不動不起。無戀無著。無業無報。無
起無滅。不斷不常。如是而來
復次善男子。菩薩從大悲處來。愍念調伏諸
衆生故。從大慈處來。救護逼迫苦衆生故。從
淨戒處來。隨其所樂自在生故。從大願處來。
往昔願力所加持故。從神通處來。於一切處
隨樂現故。從無動搖處來。不捨如來不動體
故。從無取捨處來。不役身心使往來故。從
智慧方便處來。隨順一切衆生轉故。從示現
變化處來。猶如影像而化現故
復次善男子。汝向所問何處來者。善男子。我
從生處羅提國房舍聚落而來於此。彼
有長者。名瞿波洛迦。爲化其人令入佛法。
又爲生處一切人衆。隨其根器。而爲説法。
亦爲父母親戚眷屬婆羅門等。演説大乘。令
其趣入。故住於彼。而從彼來。善財言。聖者
何者是菩薩生處。彌勒答言。善男子。菩薩有
十種生處。何等爲十。所謂發菩提心。是菩薩
生處。生菩薩家故。深心。是菩薩生處。生善知
識家故。諸地。是菩薩生處。生波羅蜜家故。大
願。是菩薩生處。生妙行家故。大悲。是菩薩生
處。生四攝家故。如理觀察。是菩薩生處。生般
若波羅蜜家故。大乘。是菩薩生處。生方便善
巧家故。成熟衆生。是菩薩生處。生成等正覺
家故。智慧方便。是菩薩生處。生無生法忍家
故。修行諸法。是菩薩生處。生三世一切如來
家故。善男子。是爲菩薩十種受生處
復次善男子。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜爲
母。方便善巧爲父。檀那波羅蜜爲乳母。尸羅
波羅蜜爲養母。忍辱波羅蜜爲莊嚴具。精進
波羅蜜爲養育者。禪那波羅蜜爲澣濯人。善
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]