大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0293_ 般若譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T0293_.10.0801a01: 大方廣佛華嚴經卷第三十
T0293_.10.0801a02:
T0293_.10.0801a03:
T0293_.10.0801a04:
T0293_.10.0801a05: 大方廣佛華嚴經卷第三十一
T0293_.10.0801a06:   罽賓國三藏般若奉 詔譯
T0293_.10.0801a07:   入不思議解脱境界普現行願品
T0293_.10.0801a08: 善男子。如此賢劫未來世中。彌勒菩薩
T0293_.10.0801a09: 從兜率天將降神時。放大光明。普照法界。示
T0293_.10.0801a10: 現一切諸菩薩衆住最後身受生自在廣大神
T0293_.10.0801a11: 變。及於人間生大族家。調伏衆生。我於彼時。
T0293_.10.0801a12: 亦爲其母。如是次第。有師子如來。大法光幢
T0293_.10.0801a13: 如來。妙眼如來。清淨拘蘇摩華如來。妙華吉
T0293_.10.0801a14: 祥如來。提舍如來。弗沙如來。妙意如來。金剛
T0293_.10.0801a15: 如來。離垢如來。大月光如來。持炬如來。名
T0293_.10.0801a16: 稱如來。金剛楯如來。清淨義如來。見一義如
T0293_.10.0801a17: 來。紺身如來。超彼岸如來。寶焔光如來。寶
T0293_.10.0801a18: 焔山如來。持大炬如來。勝蓮華如來。出生
T0293_.10.0801a19: 蓮華如來。名稱聲如來。無量功徳財如來。最
T0293_.10.0801a20: 勝燈吉祥如來。莊嚴身如來。妙稱量如來。慈
T0293_.10.0801a21: 吉祥如來。妙威儀如來。變化如來。無住如
T0293_.10.0801a22: 來。勝威光如來。無邊聲如來。勝怨敵如來。
T0293_.10.0801a23: 除疑惑如來。清淨如來。廣博光如來。出現
T0293_.10.0801a24: 清淨名稱如來。雲吉祥如來。種種色莊嚴頂
T0293_.10.0801a25: 髻如來。大樹王如來。一切寶如來。種種色
T0293_.10.0801a26: 如來。寶耳璫如來。堅牢智如來。大海慧如
T0293_.10.0801a27: 來。淨妙寶如來。蓮華冠如來。勝力士如來。
T0293_.10.0801a28: 願樂圓滿如來。蓮華鬘如來。大自在如來。吉
T0293_.10.0801a29: 祥主如來。最超勝如來。白栴檀雲如來。紺青
T0293_.10.0801b01: 廣博眼如來。微妙智如來。殊勝慧如來。觀察
T0293_.10.0801b02: 慧如來。熾盛王如來。堅固慧如來。莊嚴王如
T0293_.10.0801b03: 來。具足吉祥如來。喜師子王如來。自在天如
T0293_.10.0801b04: 來。自在師子王如來。最勝頂吉祥如來。金剛
T0293_.10.0801b05: 智吉祥如來。山光明如來。妙徳藏如來。妙寶
T0293_.10.0801b06: 網如來。莊嚴身如來。住妙慧如來。智自在
T0293_.10.0801b07: 如來。大自在天王如來。無得相吉祥如來。清
T0293_.10.0801b08: 淨喜如來。善施惠如來。妙焔慧如來。水天
T0293_.10.0801b09: 吉祥如來。清淨智如來。得上味如來。乘高
T0293_.10.0801b10: 峯如來。自在功徳如來。護世怨如來。興世
T0293_.10.0801b11: 語言如來。功徳自在如來。威徳幢如來。毘盧
T0293_.10.0801b12: 遮那妙幢如來。觀身性如來。離有香如來。修
T0293_.10.0801b13: 習香如來。種種分別妙身如來。妙廣博身如
T0293_.10.0801b14: 來。一切香焔王如來。種種色金剛摩尼嚴如
T0293_.10.0801b15: 來。微笑眼如來。離塵染如來。増長身如來。善
T0293_.10.0801b16: 變化聚集人天如來。廣大天如來。財天如來。
T0293_.10.0801b17: 無上天如來。順寂滅如來。開敷覺悟智如來。
T0293_.10.0801b18: 洗滌惑垢如來。大焔光王如來。寂諸有如來。
T0293_.10.0801b19: 毘舍佉天如來。金剛山如來。智焔光如來。大
T0293_.10.0801b20: 焔光身如來。作安樂如來。寂靜師子如來。圓
T0293_.10.0801b21: 滿清淨如來。清淨妙賢如來。名稱吉祥如來。
T0293_.10.0801b22: 勇猛精進如來。第一義行如來。寂靜光如來。
T0293_.10.0801b23: 最勝増上如來。甚深聲如來。一切大地主如
T0293_.10.0801b24: 來。紺青光如來。莊嚴王如來。妙音聲吉祥如
T0293_.10.0801b25: 來。殊勝如來。尊勝吉祥如來。最勝自在如來。
T0293_.10.0801b26: 無上醫王如來。功徳月如來。微笑光如來。無
T0293_.10.0801b27: 礙光如來。功徳聚如來。月高現如來。日天如
T0293_.10.0801b28: 來。無畏稱如來。出諸有如來。勇猛名稱如來。
T0293_.10.0801b29: 焔光面如來。娑羅王如來。名稱聚如來。最勝
T0293_.10.0801c01: 如來。藥王如來。寶勝如來。金剛慧如來。白淨
T0293_.10.0801c02: 吉祥如來。寂靜住處如來。摩尼王如來。無能
T0293_.10.0801c03: 勝如來。無能映蔽如來。衆會王如來。大名
T0293_.10.0801c04: 稱如來。速疾受持如來。無量光如來。大願光
T0293_.10.0801c05: 如來。不空自在王如來。法自在王如來。高勝
T0293_.10.0801c06: 焔光如來。不退轉地如來。清淨天如來。妙善
T0293_.10.0801c07: 天如來。堅固行毀譽不動如來。一切善友如
T0293_.10.0801c08: 來。解脱音如來。遊戲王如來。滅邪曲如來。
T0293_.10.0801c09: 薝蔔淨光如來。最勝徳如來。極勝月如來。
T0293_.10.0801c10: 執明炬如來。殊妙身如來。不可説如來。最清
T0293_.10.0801c11: 淨如來。友安衆生如來。無量光明如來。無畏
T0293_.10.0801c12: 音聲如來。水天功徳如來。不動慧光如來。拘
T0293_.10.0801c13: 蘇摩華勝如來。寶月焔光如來。不退轉慧如
T0293_.10.0801c14: 來。離愛染如來。無著慧如來。集功徳蘊如來。
T0293_.10.0801c15: 滅惡趣如來。不怯怖如來。普散華如來。師子
T0293_.10.0801c16: 吼如來。得第一義如來。得種種義如來。見無
T0293_.10.0801c17: 障礙如來。摧伏他衆如來。疾風行如來。不動
T0293_.10.0801c18: 性如來。離分別海如來。無能勝如來。端嚴海
T0293_.10.0801c19: 如來。須彌山如來。香風智如來。無邊座如來。
T0293_.10.0801c20: 鬪戰勝如來。無能行如來。清淨住如來。最上
T0293_.10.0801c21: 施如來。隨順慈悲生如來。常月如來。饒益
T0293_.10.0801c22: 王如來。不動蘊如來。極妙意如來。隨順攝
T0293_.10.0801c23: 智如來。極高受如來。焔光身如來。無比名如
T0293_.10.0801c24: 來。饒益慧如來。持壽如來。滅我慢如來。種種
T0293_.10.0801c25: 色相如來。具足名稱如來。大威徳力如來。無
T0293_.10.0801c26: 滅如來。不動天如來。不思議吉祥如來。解脱
T0293_.10.0801c27: 月如來。最上王如來。滿月蘊如來。梵供養如
T0293_.10.0801c28: 來。不動眼如來。希有身如來。無相慧如來。愛
T0293_.10.0801c29: 境界如來。極超過如來。高上事業如來 寶法
T0293_.10.0802a01: 慧如來。順先古如來。無上吉祥如來。無勝梵
T0293_.10.0802a02: 天如來。不思議功徳光如來。無上法境界如
T0293_.10.0802a03: 來。無邊際賢如來。普順自在如來。極尊勝天
T0293_.10.0802a04: 如來。如是乃至樓至如來。功徳圓滿住最後
T0293_.10.0802a05: 身。在賢劫中。於此三千大千世界當成佛者。
T0293_.10.0802a06: 我悉爲母。如於此三千大千世界。如是於此
T0293_.10.0802a07: 華藏莊嚴世界海。一切世界種中所有世界。
T0293_.10.0802a08: 一一四天下閻浮提内。乃至十方一切世界
T0293_.10.0802a09: 海。其中所有。一切世界。盡未來際一切劫中。
T0293_.10.0802a10: 諸有修行普賢行願。爲欲調伏諸衆生故。以
T0293_.10.0802a11: 自在力現受生時。我自見身悉爲其母
T0293_.10.0802a12: 爾時善財童子。白摩耶夫人言。大聖。得此菩
T0293_.10.0802a13: 薩大願智幻莊嚴解脱。經幾時耶。答言。善男
T0293_.10.0802a14: 子。乃往古世過不思議非最後身菩薩神通
T0293_.10.0802a15: 道眼所知劫數。爾時有劫。名爲淨光。世界名
T0293_.10.0802a16: 須彌徳。雖有諸山五趣雜居。然其國土。無諸
T0293_.10.0802a17: 穢惡。衆寶所成。清淨圓滿。莊嚴可愛。彼世界
T0293_.10.0802a18: 中。有千億四天下。有一四天下。名香風威徳
T0293_.10.0802a19: 師子幢。於中有八十億王城。中有一城。名最
T0293_.10.0802a20: 勝具足幢。有轉輪王。名勇猛精進大威徳。彼
T0293_.10.0802a21: 王城北。有一道場。名種種妙色光。其道場神。
T0293_.10.0802a22: 名吉祥眼。時有菩薩。名無垢幢。坐於道場。將
T0293_.10.0802a23: 成正覺。有一惡魔。名金色光。與其眷屬無量
T0293_.10.0802a24: 魔軍。種種形状至菩薩所。欲爲壞亂。彼轉輪
T0293_.10.0802a25: 王。已得菩薩神通自在。以大神變。爲欲摧碎
T0293_.10.0802a26: 彼魔軍故。化大兵衆。其數倍多。圍遶道場。諸
T0293_.10.0802a27: 魔惶怖。悉自奔散。故彼菩薩得成阿耨多羅
T0293_.10.0802a28: 三藐三菩提。時道場神。見是事已。歡喜無量。
T0293_.10.0802a29: 便於彼王。而生子想。頂禮佛足。作是願言。
T0293_.10.0802b01: 此大威徳轉輪聖王。在在生處。常爲我子。乃
T0293_.10.0802b02: 至成佛。願我常得與其爲母。作是願已。於此
T0293_.10.0802b03: 道場。復曾値遇十那由他佛。承事供養。令生
T0293_.10.0802b04: 歡喜。善男子。於意云何。彼道場神。豈異人
T0293_.10.0802b05: 乎。我身是也。轉輪王者。今世尊毘盧遮那如
T0293_.10.0802b06: 來應正等覺是。我從於彼發願已來。此佛世
T0293_.10.0802b07: 尊。於十方刹一切諸趣。處處受生。勇猛精進。
T0293_.10.0802b08: 種諸善根。供養如來。修菩薩行。教化成熟一
T0293_.10.0802b09: 切衆生。乃至示現住最後身。念念普於十方
T0293_.10.0802b10: 世界。示現菩薩受生神變。常爲我子。我常爲
T0293_.10.0802b11: 母。善男子。過去現在十方無量一切世界諸
T0293_.10.0802b12: 佛如來。將成佛時。皆於臍中。出現種種廣大
T0293_.10.0802b13: 光明。來照我身。及我眷屬所居宮殿。彼最後
T0293_.10.0802b14: 身。我悉爲母。善男子。我唯知此菩薩大願智
T0293_.10.0802b15: 幻莊嚴解脱門。如諸菩薩摩訶薩。具大悲藏。
T0293_.10.0802b16: 以一切智。教化調伏一切衆生。常無厭倦。住
T0293_.10.0802b17: 安忍行。恒知止足。服甘露味。心無有盡。一切
T0293_.10.0802b18: 衆魔。及諸惡人。不能擾亂。心無動搖。心無輕
T0293_.10.0802b19: 躁。心無高下。心無諂幻。無稠林行。念念得入
T0293_.10.0802b20: 百千三昧。念念得見百千諸佛。念念得知百
T0293_.10.0802b21: 千佛力。念念能動百千世界。念念遊履百千
T0293_.10.0802b22: 佛刹。念念光照百千世界。念念成熟百千衆
T0293_.10.0802b23: 生。念念自在住百千劫。念念深入過去未來
T0293_.10.0802b24: 各百千劫。念念深解百千法門。念念示現百
T0293_.10.0802b25: 千佛身。念念示現百千菩薩。以爲眷屬。以自
T0293_.10.0802b26: 在力。念念普於一一毛孔。示現無量諸佛神
T0293_.10.0802b27: 變。於三寶所。究竟成就深信不壞。善巧了知
T0293_.10.0802b28: 種種諸行生滅分位。善巧了知種種諸法本
T0293_.10.0802b29: 性無生。善巧了知種種世間轉變成壞。善巧
T0293_.10.0802c01: 了知種種諸業受生差別。善巧了知種種生
T0293_.10.0802c02: 死涅槃邊際。善巧了知種種佛刹染淨不同。
T0293_.10.0802c03: 善巧了知過去未來一切菩薩種種修習。善
T0293_.10.0802c04: 巧了知一切諸法無相無盡。而我云何能知
T0293_.10.0802c05: 能説彼諸菩薩行智功徳。善男子。此三十三
T0293_.10.0802c06: 天有王。名具足正念。其王有女。名天主光。
T0293_.10.0802c07: 汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。時
T0293_.10.0802c08: 善財童子。敬受其教。頭面禮足。遶無數匝。慇
T0293_.10.0802c09: 懃戀慕。一心瞻仰。辭退而去
T0293_.10.0802c10: 爾時善財。順知識教。遂即往詣三十三天
T0293_.10.0802c11: 具足正念天王宮中。見彼天女。禮足圍遶。合
T0293_.10.0802c12: 掌前住。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐
T0293_.10.0802c13: 三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何
T0293_.10.0802c14: 修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我説。天
T0293_.10.0802c15: 女告言。善男子。我得菩薩無礙念清淨莊嚴
T0293_.10.0802c16: 解脱門。善財白言。聖者。此解脱門。境界云
T0293_.10.0802c17: 何。修行何法得此解脱。天女答言。善男子。菩
T0293_.10.0802c18: 薩。勤修無量不思議法門。得此解脱。汝若欲
T0293_.10.0802c19: 入此解脱門。亦當如是精勤修學。云何勤修
T0293_.10.0802c20: 不思議法門。所謂汝應勤修不可思議諸法義
T0293_.10.0802c21: 智。謂如實覺悟一切諸法。差別性相眞實體
T0293_.10.0802c22: 故。汝應勤修守護正法。謂種種妙法。爲人誹
T0293_.10.0802c23: 謗。以理摧伏。顯勝義故。汝應勤修表無表戒。
T0293_.10.0802c24: 謂若性若遮。有罪無罪。微細觀察。無缺減故。
T0293_.10.0802c25: 汝應勤修無諍訟法。謂世間種種綺雜言説。
T0293_.10.0802c26: 無益集會。常遠離故。汝應勤修住安忍地。謂
T0293_.10.0802c27: 種種苦惱逼迫身心。審諦觀察。能忍受故。汝
T0293_.10.0802c28: 應勤修忍耐諸境。謂惡言毀辱。怨結毒害。不
T0293_.10.0802c29: 壞内心。常安忍故。汝應勤修解微細法。謂知
T0293_.10.0803a01: 蘊界處流轉還滅。善了性相不可得故。汝應
T0293_.10.0803a02: 勤修善巧法句。謂巧能宣説種種法門。眞實
T0293_.10.0803a03: 性相令顯現故。汝應勤修合不合法。謂了知
T0293_.10.0803a04: 諸法性不可奪。亦無増減。離合等故。汝應勤
T0293_.10.0803a05: 修觀過去智。謂微細觀察種種業因。善惡等
T0293_.10.0803a06: 相無不知故。汝應勤修未來際智。謂微細觀
T0293_.10.0803a07: 察種種業縁。果報等相無不知故。汝應勤修
T0293_.10.0803a08: 三世平等。謂三世行相雖各不同。但隨住法
T0293_.10.0803a09: 有差別故。汝應勤修三輪清淨。謂過現未來
T0293_.10.0803a10: 一切諸法。性不可得離心意故。汝應勤修心
T0293_.10.0803a11: 住處法。謂普遍了知内外中間。心相本性不
T0293_.10.0803a12: 可得故。汝應勤修守護威儀。謂一切時中微
T0293_.10.0803a13: 細觀察身口意業不迷惑故。汝應勤修清淨
T0293_.10.0803a14: 威儀。謂密護根門。藏覆善法。所有不善。恒發
T0293_.10.0803a15: 露故。汝應勤修離不善法。謂愚癡凡夫。種種
T0293_.10.0803a16: 惡法不與共住。常覺悟故。汝應勤修集菩薩
T0293_.10.0803a17: 行。謂普遍了知勇猛精進。難行能行種種行
T0293_.10.0803a18: 故。汝應勤修恭敬尊長。謂床座供具。給侍
T0293_.10.0803a19: 奉迎。身心謙下。無懈怠故。汝應勤修攝持身
T0293_.10.0803a20: 心。謂普能攝持諸清淨法。不失不壞。常了知
T0293_.10.0803a21: 故。汝應勤修隨順覺智。謂於諸世間出世間
T0293_.10.0803a22: 法。隨順性相而覺悟故。汝應勤修入甚深法。
T0293_.10.0803a23: 謂了達一切生滅法相。令心増長無生智故。
T0293_.10.0803a24: 汝應勤修音聲法智。謂如實演説種種法門。
T0293_.10.0803a25: 開示語言眞實性故。汝應勤修遠離無益。謂
T0293_.10.0803a26: 以諸方便。令自及他。超過諸有無益法故。汝
T0293_.10.0803a27: 應勤修丈夫集會。謂諸佛菩薩聲聞獨覺。親
T0293_.10.0803a28: 近承事。常供養故。汝應勤修遠惡知識。謂遠
T0293_.10.0803a29: 離樂起斷常諸見。及嬾惰等惡衆生故。汝應
T0293_.10.0803b01: 勤修不依凡夫謂見凡夫。法皆與愚癡而共
T0293_.10.0803b02: 相應多過失故。汝應勤修常不輕心。謂於諸
T0293_.10.0803b03: 衆生。了性平等。不於貧下生輕賤故。汝應勤
T0293_.10.0803b04: 修愍破戒者。謂以大慈悲。拔濟犯罪。安置菩
T0293_.10.0803b05: 薩淨戒中故。汝應勤修増慈悲力。謂觀察十
T0293_.10.0803b06: 方三世衆生。種種逼迫。能救護故。汝應勤修
T0293_.10.0803b07: 財法攝受。謂財物飮食。攝諸衆生。令入甚深
T0293_.10.0803b08: 眞實法故。汝應勤修如説能行。謂修種種善。
T0293_.10.0803b09: 開發自心。具足敷榮。得圓滿故。汝應勤修
T0293_.10.0803b10: 相應善。謂求宿住智。善巧多聞。能知過去相
T0293_.10.0803b11: 應行故。汝應勤修樂獨善寂。謂遠離處衆諸
T0293_.10.0803b12: 雜談説。常樂親近白淨法故。汝應勤修少欲
T0293_.10.0803b13: 知足。謂衣服飮食。臥具醫藥。自作教他。知止
T0293_.10.0803b14: 足故。汝應勤修相應行法。謂三十七品菩提
T0293_.10.0803b15: 分法。常勤修習。令相應故。汝應勤修菩薩行
T0293_.10.0803b16: 境。謂十波羅蜜。一切行門。具足修習。令圓滿
T0293_.10.0803b17: 故。汝應勤修菩薩地法。謂十種智地入住。及
T0293_.10.0803b18: 出相及得果。皆證知故。汝應勤修入如來地。
T0293_.10.0803b19: 謂若菩提智。及所斷障種種體用。皆證得故。
T0293_.10.0803b20: 汝應勤修難了知法。謂諸佛菩薩獨覺聲聞皆
T0293_.10.0803b21: 悉了知不思議故。汝應勤修不取諸相。謂修
T0293_.10.0803b22: 習覺悟諸法性相。如幻如夢。同實相故。汝應
T0293_.10.0803b23: 勤修解脱法智。謂金剛三昧。散壞塵習澄靜
T0293_.10.0803b24: 妄念智不動故。善男子。有如是等佛刹極微
T0293_.10.0803b25: 塵數不可思議種種法門。我皆勤修。得此解
T0293_.10.0803b26: 脱。汝能修行。亦當證得。善男子。汝向所問解
T0293_.10.0803b27: 脱境界。我此解脱境界無邊。又善男子。我以
T0293_.10.0803b28: 得此解脱力故。憶念古世。爾時有劫。名優鉢
T0293_.10.0803b29: 羅華。於彼劫中。承事供養恒河沙數諸佛如
T0293_.10.0803c01: 來。彼諸如來。從初出家。我皆瞻奉。守護供養。
T0293_.10.0803c02: 造僧伽藍。營辨資具。又彼如來從爲菩薩。
T0293_.10.0803c03: 入母胎時。誕生之時。行七歩時。師子吼時。童
T0293_.10.0803c04: 子位時。處宮中時。厭棄王位初出家時。詣菩
T0293_.10.0803c05: 提樹成正覺時。轉正法輪現佛神變。教化調
T0293_.10.0803c06: 伏諸衆生時。如是一切諸所作事。從初發心。
T0293_.10.0803c07: 行菩薩道。乃至法盡。我皆明記。無有遺餘。常
T0293_.10.0803c08: 現在前。念持不忘又憶過去。劫名善地。我於
T0293_.10.0803c09: 彼劫。復得値遇十恒河沙諸佛如來。承事供
T0293_.10.0803c10: 養。復憶有劫。名爲妙徳。於彼値遇十佛世界
T0293_.10.0803c11: 極微塵數諸佛如來。承事供養。又憶往劫。名
T0293_.10.0803c12: 無所得。於彼値遇八十百千億那由他諸佛
T0293_.10.0803c13: 如來。承事供養。復憶有劫。名爲妙光。於彼値
T0293_.10.0803c14: 遇閻浮提極微塵數諸佛如來。承事供養。復
T0293_.10.0803c15: 憶往劫。名無稱光。於彼値遇二十恒河沙諸
T0293_.10.0803c16: 佛如來。承事供養。復憶往劫。名最勝吉祥。於
T0293_.10.0803c17: 彼値遇一恒河沙諸佛如來。承事供養。復憶
T0293_.10.0803c18: 往劫。名出現日。於彼値遇八十恒河沙諸佛
T0293_.10.0803c19: 如來。承事供養。復憶往劫。名勝性遊行。於彼
T0293_.10.0803c20: 値遇六十恒河沙諸佛如來。承事供養。復憶
T0293_.10.0803c21: 有劫。名爲妙月。於彼値遇七十恒河沙諸佛
T0293_.10.0803c22: 如來。承事供養。善男子。如是憶念恒河沙劫。
T0293_.10.0803c23: 我常不離諸佛如來應正等覺。種種方便。恭
T0293_.10.0803c24: 敬供養。從彼一切諸如來所。皆得聞此無礙
T0293_.10.0803c25: 念清淨莊嚴菩薩解脱。聞已受持。如説修行。
T0293_.10.0803c26: 恒不忘失。如是往劫。所有如來。從初發心。乃
T0293_.10.0803c27: 至法盡。諸所作事。我皆以此清淨莊嚴解脱
T0293_.10.0803c28: 之力。隨順憶念。明了現前。持而順行。念念觀
T0293_.10.0803c29: 察。曾無懈廢。善男子。我唯知此無礙念清淨
T0293_.10.0804a01: 莊嚴菩薩解脱。如諸菩薩摩訶薩。出生死
T0293_.10.0804a02: 夜。朗然明徹。永離癡冥。未嘗昏寐。心無諸
T0293_.10.0804a03: 蓋。身行輕安。於諸法性。清淨覺了。決擇甚
T0293_.10.0804a04: 深修多羅藏了不了義。一切難處。善護自他。
T0293_.10.0804a05: 常勤修習菩薩淨戒。若利非利。心恒平等。
T0293_.10.0804a06: 善巧出生神通妙智。隨順世間。種種方便。増
T0293_.10.0804a07: 長福慧。心無厭足。起大精進。勤修助道。積集
T0293_.10.0804a08: 慈悲。心無厭倦。成就如來十力無畏十八不
T0293_.10.0804a09: 共一切佛法。隨順開悟一切衆生。晝夜精勤。
T0293_.10.0804a10: 更無餘念。而我云何能知能説彼功徳行。善
T0293_.10.0804a11: 男子。此迦毘羅城。有童子師。名爲遍友。汝
T0293_.10.0804a12: 詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。時善
T0293_.10.0804a13: 財童子。以聞法故。歡喜踊躍。不思議善根速
T0293_.10.0804a14: 疾増長。頂禮其足。遶無數匝。慇懃瞻仰。辭退
T0293_.10.0804a15: 而去
T0293_.10.0804a16: 爾時善財。從天宮下。向迦毘羅城。詣遍友所。
T0293_.10.0804a17: 禮足右遶。合掌恭敬。於一面立。白言聖者。我
T0293_.10.0804a18: 已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩
T0293_.10.0804a19: 薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。
T0293_.10.0804a20: 善能誘誨。願爲我説。遍友答言。善男子。此有
T0293_.10.0804a21: 童子。名善知衆藝。修學菩薩字智法門。汝
T0293_.10.0804a22: 可問之。當爲汝説。爾時善財。即至其所。頂禮
T0293_.10.0804a23: 其足。遶無數匝。於前合掌。白言聖者。我已先
T0293_.10.0804a24: 發阿耨多羅三藐三菩提心。*而未知菩薩云
T0293_.10.0804a25: 何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能
T0293_.10.0804a26: 誘誨。願爲我説。時彼童子。告善財言。善男子。
T0293_.10.0804a27: 我得菩薩解脱。名具足圓滿善知衆藝。我恒
T0293_.10.0804a28: 唱持此之字母。所謂。唱婀字時。能甚深入
T0293_.10.0804a29: 般若波羅蜜門。名以菩薩勝威徳力顯示諸法
T0293_.10.0804b01: 本無生義。唱囉字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b02: 門。名普遍顯示無邊際微細解。唱跛字時。
T0293_.10.0804b03: 能甚深入般若波羅蜜門。名普照法界平等
T0293_.10.0804b04: 際微細智。唱者字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b05: 門。名普輪能斷差別色。唱
字時。能甚深
T0293_.10.0804b06: 入般若波羅蜜門。名證得無依無住際。唱
T0293_.10.0804b07: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名離名色依
T0293_.10.0804b08: 處無垢汚。唱娜字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b09: 門。名不退轉方便。唱摹我
字時。能甚深
T0293_.10.0804b10: 入般若波羅蜜門。名金剛輪道場。唱拏字
T0293_.10.0804b11: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名普圓滿輪。唱
T0293_.10.0804b12: 史我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名爲
T0293_.10.0804b13: 海藏。唱無可
字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b14: 門。名普遍勤求出生安住。唱哆字時。能甚
T0293_.10.0804b15: 深入般若波羅蜜門。名星宿月圓滿光。唱
T0293_.10.0804b16: 移我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名差別
T0293_.10.0804b17: 積集。唱瑟吒二合
字時。能甚深入般若波
T0293_.10.0804b18: 羅蜜門。名普照光明息除煩惱。唱字時。
T0293_.10.0804b19: 能甚深入般若波羅蜜門。名普雲不斷。唱
T0293_.10.0804b20: 蘇我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名降注大
T0293_.10.0804b21: 雨。唱莽字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804b22: 大速疾現種種色如衆高峯。唱言迦
反上
T0293_.10.0804b23: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名普輪積集。唱
T0293_.10.0804b24: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名眞如
T0293_.10.0804b25: 平等無分別藏。唱字時。能甚深入般若
T0293_.10.0804b26: 波羅蜜門。名遍入世間海遊行清淨。唱娑嚩
T0293_.10.0804b27:
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名普念諸
T0293_.10.0804b28: 佛一切莊嚴。唱駄字時。能甚深入般若波羅
T0293_.10.0804b29: 蜜門。名微細觀察一切法聚。唱上尸
我反
T0293_.10.0804c01: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名隨順諸佛教
T0293_.10.0804c02: 輪光明。唱字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804c03: 門。名因地現前智慧藏。唱乞叉
字時。能
T0293_.10.0804c04: 甚深入般若波羅蜜門。名息諸業海出生智
T0293_.10.0804c05: 慧藏。唱蘇紇
二合
字時。能甚深入般若
T0293_.10.0804c06: 波羅蜜門。名開淨光明蠲諸惑障。唱
T0293_.10.0804c07: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名出離世間
T0293_.10.0804c08: 智慧門。唱曷囉他三合
字時。能甚深入般
T0293_.10.0804c09: 若波羅蜜門。名利益衆生無我無人智慧燈。
T0293_.10.0804c10: 蒲我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804c11: 圓滿莊嚴一切宮殿。唱車者
字時。能甚
T0293_.10.0804c12: 深入般若波羅蜜門。名増長修行方便藏普
T0293_.10.0804c13: 覆輪。唱娑麼尛音
二合
字時。能甚深入般若波
T0293_.10.0804c14: 羅蜜門。名隨順十方現見諸佛旋轉藏。唱
T0293_.10.0804c15: 訶嚩無我反
二合
字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0804c16: 名觀察一切微細衆生方便力出生海藏。
T0293_.10.0804c17: 哆娑
字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0804c18: 名自在趣入諸功徳海。唱伽字時。能甚深入
T0293_.10.0804c19: 般若波羅蜜門。名普持一切法雲。堅固海藏。
T0293_.10.0804c20: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名願
T0293_.10.0804c21: 力現見十方諸佛猶如虚空。唱字時。能
T0293_.10.0804c22: 甚深入般若波羅蜜門。名入字輪際無盡境
T0293_.10.0804c23: 界。唱頗字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804c24: 教化衆生究竟圓滿處。唱娑迦字時。能甚深
T0293_.10.0804c25: 入般若波羅蜜門。名廣大藏無礙辯遍照光
T0293_.10.0804c26:
T0293_.10.0804c27:
T0293_.10.0804c28:
T0293_.10.0804c29:
T0293_.10.0805a01: 明輪。唱夷娑
字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0805a02: 門。名演説一切佛法智。唱室者
字時。能
T0293_.10.0805a03: 甚深入般若波羅蜜門。名入虚空一切衆生界
T0293_.10.0805a04: 法雷大音遍吼。唱字時。能甚深入般
T0293_.10.0805a05: 若波羅蜜門。名説無我法開佛境界曉悟群
T0293_.10.0805a06: 生。唱字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0805a07: 名一切法輪差別藏。善男子。我唱如是字母
T0293_.10.0805a08: 之時。此四十二般若波羅蜜門爲首。一切章
T0293_.10.0805a09: 句。隨轉無礙。能甚深入無量無數般若波羅
T0293_.10.0805a10: 蜜門。善財白言。聖者。云何修行得此解脱。答
T0293_.10.0805a11: 言。善男子。若諸菩薩。勤修十法。具足圓滿。
T0293_.10.0805a12: 則能得此善知衆藝菩薩解脱。何等爲十。所
T0293_.10.0805a13: 謂具足智慧勤求善友。勇猛精進離諸障惑。
T0293_.10.0805a14: 行清淨尊重正教。觀法性空滅除邪見。修
T0293_.10.0805a15: 習正道具眞實智。若諸菩薩。於此十法。具足
T0293_.10.0805a16: 圓滿。則能速疾得此解脱。所以者何。由諸菩
T0293_.10.0805a17: 薩具足智慧勤求善友。見已親近。歡喜愛敬
T0293_.10.0805a18: 生如佛想。以親近故。常蒙教誨。蒙教誨故。則
T0293_.10.0805a19: 能難行勇猛精進。得精進已。能以善法滅諸
T0293_.10.0805a20: 不善。滅不善故。令衆善法皆得圓滿。善圓滿
T0293_.10.0805a21: 已。則能遠離一切障惑。離諸障故。令身口意
T0293_.10.0805a22: 得大清淨。正行相應。由此清淨。能於一切諸
T0293_.10.0805a23: 佛菩薩善知識教。心生尊重。尊重教故。勤求
T0293_.10.0805a24: 觀察諸法空寂。悟法空已。其心所向。皆無罣
T0293_.10.0805a25: 礙。深達縁起。離無因見。滅邪見心。修習正
T0293_.10.0805a26: 道。入正道已。得眞實智。得實智故。得此解
T0293_.10.0805a27: 脱。證深法界。善財復言。此眞實者。名爲何
T0293_.10.0805a28: 等。答言。善男子。即此語言。是名眞實。善財
T0293_.10.0805a29: 復言。云何語言。名爲眞實。答言。善男子。不
T0293_.10.0805b01: 虚誑語。是名眞實。復言云何不虚誑語。衆藝
T0293_.10.0805b02: 答言。彼語眞實。體常不變。恒一性故。復言
T0293_.10.0805b03: 云何不變異性。答言。善男子。自身證悟解法
T0293_.10.0805b04: 性故。復言。法性相貌云何能所解法。爲一爲
T0293_.10.0805b05: 二。答言。善男子。如是菩薩。自所證法。不一
T0293_.10.0805b06: 不二。由此力故。則能平等利益自他。猶如大
T0293_.10.0805b07: 地能生一切。而無彼此。能所利心然其法性。
T0293_.10.0805b08: 亦非有相。亦非無相。體如虚空。難知難解。善
T0293_.10.0805b09: 男子。此法微妙。難以文字語言宣説。何以故。
T0293_.10.0805b10: 超過一切文字境界故。超過一切語言境界
T0293_.10.0805b11: 故。超過一切語業所行諸境界故。超過一切
T0293_.10.0805b12: 戲論分別思量境界故。超過一切尋伺計度
T0293_.10.0805b13: 諸境界故。超過一切愚癡衆生所知境界故。
T0293_.10.0805b14: 超過一切煩惱相應魔事境界故。超過一切
T0293_.10.0805b15: 心識境界故。無此無彼。無相離相。超過一切
T0293_.10.0805b16: 虚妄境界故。住無住處寂靜聖者境界故。善
T0293_.10.0805b17: 男子。彼諸聖者。自證境界。無色相。無垢淨。
T0293_.10.0805b18: 無取捨。無濁亂。清淨最勝。性常不壞。諸佛出
T0293_.10.0805b19: 世。若不出世。於法界性。體常一故。善男子。菩
T0293_.10.0805b20: 薩爲此法故。行於無數難行之行。得此法體。
T0293_.10.0805b21: 善能饒益一切衆生。令諸衆生於此法中究
T0293_.10.0805b22: 竟安住。善男子。此是眞實此不異相。此是實
T0293_.10.0805b23: 際。此是一切智體。此是不思議法界。此是不
T0293_.10.0805b24: 二法界。此是善知衆藝圓滿具足菩薩解脱。
T0293_.10.0805b25: 善男子。我唯知此解脱。如諸菩薩摩訶薩。能
T0293_.10.0805b26: 於一切世出世間。善巧之法。殊能異藝文字
T0293_.10.0805b27: 算數。咸綜無遺。又善了知醫方呪術。有諸衆
T0293_.10.0805b28: 生。鬼魅所持。怨憎呪詛。妖幻所迷。死屍奔逐。
T0293_.10.0805b29: 癲癇羸痩。及諸蠱毒。種種異疾。咸能救之。
T0293_.10.0805c01: 使得痊愈。又善別知。殊珍異貨。金玉珠貝。珊
T0293_.10.0805c02: 瑚瑠璃。摩尼硨磲。玻瓈碼瑙。銅鐵鉛錫。
T0293_.10.0805c03: 薩羅等。一切寶藏。出生之處。品類不同。價直
T0293_.10.0805c04: 多少。村營國邑。大小都城。宮殿苑園。巖泉藪
T0293_.10.0805c05: 澤。凡是一切人衆所居。菩薩咸能隨方攝護。
T0293_.10.0805c06: 又知其身具有六百六十三相。於諸相中。校
T0293_.10.0805c07: 其優劣。知其苦樂。定其吉凶。辨其脩短。雖
T0293_.10.0805c08: 具衆相。不及好聲。雖多好聲。不如勝福。及知
T0293_.10.0805c09: 此福所修之業。可轉不轉。定不定報。又善觀
T0293_.10.0805c10: 察天文地理。讖緯陰陽。人相吉凶。惡星變怪。
T0293_.10.0805c11: 雲霞氣候。鳥獸音聲。水陸往還。徴應休咎。年
T0293_.10.0805c12: 穀豐儉。國土安危。如是世間。所有藝能。靡不
T0293_.10.0805c13: 該練。盡其源本。又能分別出世之法。正名
T0293_.10.0805c14: *辨義。觀察體相。微細甚深。決擇宣説。隨順
T0293_.10.0805c15: 修行。智入其中。無疑無礙。無愚闇。無頑鈍。
T0293_.10.0805c16: 無憂惱。無沈沒。無不現證。而我云何能知能
T0293_.10.0805c17: 説彼功徳行。善男子。此摩竭提國。有一聚
T0293_.10.0805c18: 落。名爲有義。彼中有城。名婆怛那。有優婆
T0293_.10.0805c19: 夷。名最勝賢。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩
T0293_.10.0805c20: 行。修菩薩道。時善財童子。禮衆藝足。遶無數
T0293_.10.0805c21: 匝。慇懃瞻仰。一心戀慕。辭退而去
T0293_.10.0805c22: 大方廣佛華嚴經卷第三十一
T0293_.10.0805c23:
T0293_.10.0805c24:
T0293_.10.0805c25:
T0293_.10.0805c26: 大方廣佛華嚴經卷第三十二
T0293_.10.0805c27:   罽賓國三藏般若奉 詔譯
T0293_.10.0805c28:   入不思議解脱境界普賢行願
T0293_.10.0805c29: 爾時善財童子。漸次前行。詣婆怛那城有義
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]